Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32008R1334[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1334/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákra és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre vonatkozó szabályokat állapít meg a belső piac eredményes működésére tekintettel, ugyanakkor biztosítja az emberi egészség védelme és a fogyasztóvédelem magas szintjét, ideértve a fogyasztók érdekeinek védelmét és az élelmiszerkereskedelem tisztességes gyakorlatát is, miközben szükség szerint figyelembe veszi a környezet védelmét.

Ennek érdekében ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) az I. mellékletben található, az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromák és alapanyagok közösségi listája (a továbbiakban: a közösségi lista);

b) az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők élelmiszerekben és azok felületén történő felhasználásának feltételei;

c) az aromák címkézésére vonatkozó szabályok.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) az élelmiszerekben és azok felületén használt vagy használni kívánt aromák, a 2065/2003/EK rendeletben megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül;

b) ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők;

c) aromákat és/vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket tartalmazó élelmiszerek;

d) aromák és/vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők alapanyagai.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre:

a) a kizárólag édes, savanyú vagy sós ízű anyagok;

b) nyers élelmiszerek;

c) nem összetett élelmiszerek és például, de nem kizárólag a friss, szárított vagy fagyasztott fűszer- és/vagy fűszernövény-keverékek, teakeverékek és gyümölcs-, illetve gyógynövénytea keverékek, amennyiben nem élelmiszer-összetevőként használják őket.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendeletben és az 1829/2003/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) Alkalmazni kell továbbá az alábbi fogalommeghatározásokat:

a) az "aroma" olyan termék,

i. amelyet nem szándékoznak önmagában fogyasztani, hanem illat és/vagy íz kialakítása vagy változtatása céljából adnak az élelmiszerhez;

ii. amely az alábbi kategóriákból készült vagy tevődik össze: aromaanyagok, aromakészítmények, hőkezeléssel előállított aromák, füstaromák, aroma-elővegyültek vagy egyéb aromák vagy ezek keverékei;

b) "aromaanyag": ízesítő tulajdonságokkal rendelkező, meghatározott vegyi anyag;

c) "természetes aromaanyag": olyan aromaanyag, amelyet fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatok segítségével növényi, állati vagy mikrobiológiai eredetű anyagokból készítenek, az anyag nyers állapotában vagy az emberi fogyasztás érdekében történő, a II. mellékletben felsorolt hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásoknak megfelelő feldolgozást követően. A természetes aromaanyagok a természetben jelenlévő és a természetben kimutatott anyagoknak felelnek meg;

d) "aromakészítmény": az aromaanyagtól eltérő olyan termék, amelyet az alábbiakból nyernek:

i. élelmiszer: megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatok segítségével, az anyag nyers állapotában vagy az emberi fogyasztás érdekében történő, a II. mellékletben felsorolt egy vagy több hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásnak megfelelő feldolgozást követően;

és/vagy

ii. az élelmiszertől eltérő növényi, állati vagy mikrobiológiai eredetű anyag megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai eljárásokkal, az anyag nyers állapotában vagy a II. mellékletben felsorolt egy vagy több hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárásnak megfelelő feldolgozást követően;

e) "hőkezeléssel előállított aroma": olyan termék, amelyet olyan összetevők keverékének hőkezelésével nyertek, amelyek önmagukban nem szükségszerűen rendelkeznek ízesítő tulajdonságokkal, és amelyek közül legalább egy tartalmaz aminonitrogént, egy másik pedig redukálócukor; az összetevők a hőkezeléssel előállított aroma gyártáshoz a következők lehetnek:

i. élelmiszer;

és/vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

f) "füstaroma": a 2065/2003/EK rendelet 3. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott termék, amelyet a kondenzált füstből származó elsődleges füstkondenzátumok, elsődleges kátrányos frakciók és/vagy származékos füstaromák szétválasztásával és tisztításával nyernek;

g) "aroma-elővegyület" (aroma-prekurzor): olyan termék, amely önmagában nem feltétlenül rendelkezik ízesítő tulajdonságokkal, és amelyet szándékosan adnak az élelmiszerhez azzal a kizárólagos céllal, hogy az élelmiszer feldolgozása során lebomlásával vagy más alkotóelemekkel reagálva ízesítő anyagot hozzon létre; az alábbiakból állíthatják elő:

i. élelmiszer;

és/vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

h) "egyéb aroma": illat és/vagy íz létrehozása céljából az élelmiszerhez adott vagy adni kívánt, a b)-g) meghatározások hatályán kívül eső aroma;

i) "ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő": az aromáktól eltérő, elsősorban íz hozzáadása vagy az íz módosítása céljából az élelmiszerhez adott élelmiszer-összetevő, amely jelentősen hozzájárul bizonyos természetesen előforduló nemkívánatos anyagok jelenlétéhez az élelmiszerekben;

j) "alapanyag": növényi, állati, mikrobiológiai vagy ásványi eredetű anyag, amelyből aromákat vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket állítanak elő; ez lehet:

i. élelmiszer;

vagy

ii. nem élelmiszer-alapanyag;

k) "megfelelő fizikai eljárás": olyan fizikai eljárás, amely a II. mellékletben található hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárások felsorolásának sérelme nélkül nem módosítja szándékosan az aroma alkotóelemeinek kémiai jellegét, és nem foglalja magában többek között oxigéngyök, ózon, szervetlen katalizátorok, fémes katalizátorok, fémorganikus reagensek és/vagy UV-sugárzás használatát.

(3) Azon alapanyagok, amelyeknek a (2) bekezdés d), e), g) és j) pontjában felsorolt fogalom-meghatározások szerinti aromák előállításához történt felhasználása egyértelműen bizonyított, e rendelet alkalmazásában élelmiszernek minősülnek.

(4) Az aromák tartalmazhatnak technológiai célokra hozzáadott, az 1333/2008/EK rendelet által megengedett élelmiszer-adalékokat és/vagy más élelmiszer-összetevőket.

II. FEJEZET

AZ AROMÁK, AZ ÍZESÍTŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK ÉS AZ ALAPANYAGOK HASZNÁLATI FELTÉTELEI

4. cikk

Az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők általános használati feltételei

Csak az alábbi feltételeket teljesítő aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők használhatók az élelmiszerekben vagy azok felületén:

a) a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem járnak biztonsági kockázattal a fogyasztó egészségére nézve; és

b) használatuk nem vezeti félre a fogyasztót.

5. cikk

Nem megfelelő aromák és/vagy nem megfelelő élelmiszerek tilalma

Nem hozható forgalomba olyan aroma vagy bármiféle aromát és/vagy ízesítő tulajdonsággal rendelkező élelmiszer-összetevőt tartalmazó élelmiszer, ha az aroma használata nem felel meg e rendeletnek.

6. cikk

Egyes anyagok jelenléte

(1) A III. melléklet A. részében felsorolt anyagok, mint olyanok nem adhatók élelmiszerekhez.

(2) A 110/2008/EK rendelet sérelme nélkül egyes, az aromákban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben természetes tartalomként előforduló anyagok a III. melléklet B. részében felsorolt összetett élelmiszerekben és azok felületén nem haladhatják meg a maximális szintet az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők használatának eredményeként. Az anyagok III. mellékletben megállapított maximális szintje - ettől eltérő rendelkezés hiányában - a forgalomba kerülő élelmiszerekre vonatkozik. Ettől az elvtől eltérve, az eredeti állapotukba visszaállítandó szárított vagy koncentrált élelmiszerekre a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális értékek vonatkoznak, figyelembe véve a minimális hígítási tényezőt.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására vonatkozóan - amennyiben szükséges, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) véleményét követően - a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően lehet részletes szabályokat elfogadni.

7. cikk

Egyes alapanyagok használata

(1) A IV. melléklet A. részében felsorolt alapanyagok nem használhatók az aromák és/vagy az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők előállításához.

(2) A IV. melléklet B. részében felsorolt alapanyagokból előállított aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők csak a mellékletben megállapított feltételek mellett használhatók.

8. cikk

Aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők, amelyeket nem szükséges értékelni és jóváhagyni

(1) Az alábbi aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők az e rendelet szerinti értékelés és jóváhagyás nélkül használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén, amennyiben megfelelnek a 4. cikknek:

a) a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának i. alpontjában említett aromakészítmények;

b) a 3. cikk (2) bekezdése e) pontjának i. alpontjában említett, hőkezeléssel előállított aromák, amelyek teljesítik az V. mellékletben megállapított, a hőkezeléssel előállított aromák gyártására vonatkozó feltételeket, illetve bizonyos anyagoknak a hőkezeléssel előállított aromákban megszabott maximális szintjei;

c) a 3. cikk (2) bekezdése g) pontjának i. alpontjában említett aroma-elővegyületek (aroma-prekurzorok);

d) az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők.

(2) Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a Bizottság, a tagállam vagy a Hatóság kételkedik az (1) bekezdésben említett aroma vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő biztonságosságában, a Hatóság elvégzi az aroma vagy az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevő kockázatértékelését. Az 1331/2008/EK rendelet 4., 5. és 6. cikke ekkor értelemszerűen alkalmazandó. Szükség esetén a Bizottság a Hatóság véleményét követően, a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban intézkedéseket fogad el, amelyek célja ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítása. Ezeket az intézkedéseket, amennyiben szükséges, a III., IV. és/vagy V. melléklet állapítja meg. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság alkalmazhatja a 21. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

III. FEJEZET

AZ ÉLELMISZEREKBEN VAGY AZOK FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA JÓVÁHAGYOTT AROMÁK ÉS ALAPANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁJA

9. cikk

Aromák és alapanyagok, amelyeket értékelni kel és jóvá kell hagyni

Ez a fejezet az alábbiakra alkalmazandó:

a) aromaanyagok;

b) a 3. cikk (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában említett aromakészítmények;

c) olyan összetevők hevítésével nyert hőkezeléssel előállított aromák, amelyek részben vagy egészben a 3. cikk (2) bekezdése e) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartoznak, és/vagy amelyek esetében nem teljesülnek az V. mellékletben megállapított, a hőkezeléssel előállított anyagok gyártására vonatkozó feltételek és/vagy az egyes nemkívánatos anyagokra vonatkozó maximális értékek;

d) a 3. cikk (2) bekezdése g) pontjának ii. alpontjában említett aroma-elővegyületek (aroma-prekurzorok);

e) a 3. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett egyéb aromák;

f) a 3. cikk (2) bekezdése j) pontjának ii. alpontjában említett, nem élelmiszer-alapanyagok.

10. cikk

Az aromák és alapanyagok közösségi listája

A 9. cikkben említett aromák és alapanyagok közül - adott esetben és az ott meghatározott feltételek mellett - csak a közösségi listán szereplők hozhatók önmagukban forgalomba és használhatók élelmiszerekben vagy azok felületén.

11. cikk

Az aromák és alapanyagok felvétele a közösségi listára

(1) Az aroma vagy alapanyag az 1331/2008/EK rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően csak akkor kerülhet fel a közösségi listára, ha teljesíti az e rendelet 4. cikkben megállapított feltételeket.

(2) Az aroma vagy az alapanyag a következők feltüntetésével kerül a közösségi listára:

a) a jóváhagyott aroma vagy alapanyag azonosítása;

b) szükség esetén az aroma használatának feltételei.

(3) A közösségi listát az 1331/2008/EK rendeletben említett eljárással összhangban módosítják.

12. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó aromák vagy alapanyagok

(1) Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó aromát vagy alapanyagot csak az 1829/2003/EK rendelet szerinti eljárással összhangban történt engedélyezést követően lehet ezen rendeletnek megfelelően az I. mellékletben foglalt közösségi listára felvenni.

(2) Amennyiben a közösségi listán már szereplő aroma az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó más forrásból származik, e rendelet értelmében nincs szükség új engedélyre, feltéve hogy a forrás az 1829/2003/EK rendelet értelmében rendelkezik engedéllyel, és az aroma megfelel az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

13. cikk

Értelmezéssel kapcsolatos döntések

Szükség esetén a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban eldönthető, hogy:

a) egy adott anyag vagy anyagkeverék, alapanyag vagy élelmiszerfajta a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt kategóriákba tartozik-e;

b) az adott anyag a 3. cikk (2) bekezdésének b)-j) pontjában meghatározottak közül melyik speciális kategóriába tartozik;

c) egy bizonyos termék valamelyik élelmiszer-kategóriába tartozik-e, vagy hogy az I. mellékletben vagy a III. melléklet B. részében említett élelmiszer-e.

IV. FEJEZET

CÍMKÉZÉS

14. cikk

A nem végfogyasztónak való értékesítésre szánt aromák címkézése

(1) A nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromákat csak a 15. és 16. cikkben előírt, jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen címkézéssel lehet értékesíteni. A 15. cikkben foglalt információt a vásárlók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

(2) Saját területén a forgalmazás szerinti tagállam a Szerződésnek megfelelően előírhatja, hogy a 15. cikkben előírt információkat a Közösségnek a tagállam által kiválasztott egy vagy több hivatalos nyelvén tüntessék fel. Ez nem zárja ki a címkén szereplő információk több nyelven történő feltüntetését.

15. cikk

A nem a végső fogyasztónak történő eladásra szánt aromák általános címkézési követelményei

(1) Ha a nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromákat önmagukban vagy egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel kombinálva és/vagy a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban más anyagok hozzáadásával értékesítik, azok csomagolásán vagy tárolóeszközén az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) a termék kereskedelmi megnevezése: az "aroma" szó vagy az aroma pontosabb megnevezése vagy leírása;

b) az "élelmiszerben használható" vagy az "élelmiszerekben korlátozottan használható" felirat, vagy a szándékolt élelmiszeripari használat pontosabb leírása;

c) szükség esetén a tárolás és/vagy felhasználás különleges feltételei;

d) az árutételt vagy a szállítmányt azonosító jelzés;

e) tömeg szerint csökkenő sorrendben az alábbiak felsorolása:

i. az előforduló aromák kategóriái; és

ii. a termékben lévő összes egyéb anyag vagy alapanyag neve, és adott esetben azok E-száma;

f) a gyártó, a csomagoló vagy egy értékesítő neve vagy cégneve és címe;

g) az élelmiszerekben korlátozott mennyiségben használható valamennyi összetevő vagy összetevőcsoport maximális mennyiségének feltüntetése, és/vagy olyan megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető módon közölt információk, amelyek lehetővé teszik a vevő számára e rendelet vagy más vonatkozó közösségi jogszabályok betartását;

h) a nettó mennyiség;

i) a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság lejáratának dátuma;

j) adott esetben az e cikkben említett és az élelmiszerekben lévő összetevők feltüntetésére vonatkozó 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében felsorolt aromákkal vagy egyéb anyagokkal kapcsolatos információ.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az (1) bekezdés e) és g) pontjában előírt információkat csak a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban kell feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy az előtt kell átadni, feltéve hogy a "nem kiskereskedelmi forgalmazásra" megjelölés a kérdéses termék csomagolásának vagy tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

(3) Amennyiben az aromákat tartályokban szállítják, az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi információt elég pusztán a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban feltüntetni, amelyeket áruszállításkor kell átadni.

16. cikk

A "természetes" kifejezés használatának különös feltételei

(1) Ha az aroma 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kereskedelmi megnevezésében szerepel a "természetes" kifejezés, ezen cikk (2)-(6) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az aroma megnevezésében csak akkor használható a "természetes" kifejezés, ha az aroma-összetevő csak aromakészítményekből és/vagy természetes aromaanyagokból áll.

(3) A "természetes aromaanyag(ok)" kifejezés csak olyan aromák esetében használható, amelyekben az aroma-összetevő kizárólag természetes aromaanyagokat tartalmaz.

(4) A "természetes" kifejezés csak akkor használható az élelmiszerre, élelmiszerkategóriára, illetve növényi vagy állati eredetű aromaforrásra történő hivatkozással együtt, ha az aroma-összetevő legalább 95 %-a tömegszázalékban az említett alapanyagból származik. "Természetes »élelmiszer(ek) vagy élelmiszer-kategória vagy -alapanyag(ok)«-aroma".

(5) A "természetes »élelmiszer(ek) vagy élelmiszer-kategória vagy -alapanyag(ok)«-aroma egyéb természetes aromákkal" megnevezés csak akkor használható, ha az aroma-összetevő részben az említett alapanyagból származik, és annak íze könnyen felismerhető.

(6) A "természetes aroma" megnevezés csak akkor használható, ha az aroma-összetevő eltérő alapanyagokból származik, és az alapanyagokra való hivatkozás nem tükrözné zamatukat és/vagy ízüket.

17. cikk

A végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromák címkézése

(1) A 2000/13/EK irányelv, az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló, 1989. június 14-i 89/396/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) és az 1829/2003/EK rendelet sérelme nélkül a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt aromák - önmagukban vagy egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel és/vagy más anyagok hozzáadásával - csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen formában feltüntetik az "élelmiszerben használható" vagy az "élelmiszerben korlátozottan használható" feliratot vagy a szándékolt élelmiszerként történő felhasználásuk pontosabb leírását.

(2) Ha a "természetes" kifejezés szerepel az aromának a 15. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett kereskedelmi megnevezésében, a 16. cikket kell alkalmazni.

18. cikk

Egyéb címkézési követelmények

A 14-17. cikk rendelkezéseit a tömegre és a mértékekre, vagy a veszélyes anyagok és készítmények kiszerelésére, osztályozására, csomagolására, címkézésére vagy az ilyen anyagok és készítmények szállítására vonatkozó részletesebb vagy átfogóbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

V. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS VÉGREHAJTÁS

19. cikk

Az élelmiszeripari vállalkozók jelentési kötelezettsége

(1) Az aromaanyag előállítója vagy felhasználója, vagy az ilyen előállító vagy felhasználó képviselője a Bizottság kérésére tájékoztatást ad a Közösségben az élelmiszerekhez adott anyagok 12 hónapos időszakra vonatkozó mennyiségéről. Az ebben az összefüggésben nyújtott információkat bizalmasként kell kezelni, mivel azok nem szükségesek a biztonsági értékeléshez. A meghatározott élelmiszer-kategóriákban történő Közösségen belüli használatuk szintjére vonatkozó információkat a Bizottság a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi.

(2) Adott esetben az e rendelet szerint már jóváhagyott, a Hatóság kockázatértékelésében szereplőktől jelentősen különböző gyártási módszerekkel vagy alapanyagokból készülő aroma tekintetében az aroma előállítója vagy felhasználója annak forgalomba hozatalát megelőzően benyújtja a Bizottságnak az aromának a Hatóság által elvégzendő, a módosított gyártási módszerre vagy jellemzőkre vonatkozó értékéléséhez szükséges adatokat.

(3) Az aromák és/vagy alapanyagaik előállítói vagy felhasználói haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az általuk ismert és hozzáférhető minden olyan új tudományos vagy műszaki információról, amely érintheti az aromaanyag biztonsági értékelését.

(4) Az (1) bekezdés végrehajtásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

20. cikk

Felügyelet és jelentés a tagállamok részéről

(1) A tagállamok kockázatalapú megközelítést alkalmazva rendszereket hoznak létre a közösségi listán szereplő aromák fogyasztásának és a III. mellékletben felsorolt anyagok fogyasztásának felügyeletére, és megfelelő gyakorisággal jelentést tesznek a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(2) A Hatósággal való konzultációt követően a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően 2011. január 20-ig kidolgozzák a közösségi listán és a III. mellékletben szereplő aromák fogyasztásával és használatával kapcsolatos információk tagállamok által történő gyűjtésének közös módszertanát.

21. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve a 8. cikk rendelkezéseit. Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

22. cikk

A II-V. melléklet módosítása

Szükség esetén a Bizottság a Hatóság véleményét követően, a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogad el e rendelet II-V. mellékletére vonatkozóan olyan, a tudományos és technikai fejlődést tükröző módosításokat, amelyek célja ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság alkalmazhatja a 21. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

23. cikk

Az összehangolt politikák közösségi finanszírozása

Az e rendelet alapján hozott intézkedések finanszírozásának jogalapja a 882/2004/EK rendelet 66. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 88/388/EGK irányelv, a 88/389/EGK határozat és a 91/71/EGK irányelv 2011. január 20-tól kezdődően hatályát veszti.

(2) A 2232/96/EK rendelet az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett lista alkalmazásának időpontjában hatályát veszti.

(3) A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra történő hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

25. cikk

Az aromaanyagok jegyzékének bevezetése az aromák és alapanyagok közösségi listájára és átmeneti rendszer

(1) A közösségi lista létrehozásához az aromaanyagoknak a 2232/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett listája e rendelet elfogadásának időpontjában e rendelet I. mellékletébe kerül át.

(2) A közösségi lista létrehozásáig a 2232/96/EK rendeletben előírt értékelési programban nem szereplő aromaanyagok értékelésére és jóváhagyására az 1331/2008/EK rendeletet kell alkalmazni. Ettől az eljárástól eltérve az 1331/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 7. cikkében említett kilenc hónapos határidő nem alkalmazandó az ilyen értékelésre és jóváhagyásra.

(3) Bármely, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítását célzó megfelelő átmeneti intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

28. cikk

A 110/2008/EK rendelet módosítása

A 110/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagokat és ugyanennek a rendeletnek a 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítményeket tartalmaz.

2. A 5. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aromát tartalmaz;".

3. Az I. melléklet (9) pontjának helyébe következők lépnek:

"(9) Aroma

Az aroma az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aroma felhasználása a szeszes italok előállításához.".

4. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 19. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Egyéb, az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok, és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények, és/vagy egyéb, az aromát adó növények vagy azok részei használhatók kiegészítésként, de a boróka érzékszervi tulajdonságainak, még ha gyengén is, de felismerhetőnek kell lenniük.";

b) A 20. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Gin készítéséhez kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók, hogy annak ízében a borókaíz domináljon.";

c) A 21. a) bekezdés ii) alpontja helyébe a következő alpont lép:

"ii) az így készített desztillátumot ugyanolyan összetételű, tisztaságú és alkoholtartalmú mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal keverik; a desztillált gin ízesítéséhez a 20. kategória c) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények is felhasználhatók.";

d) A 23. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott egyéb aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de a kömény ízének dominánsnak kell maradnia.";

e) A 24. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyéb természetes aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de az italok ízét főként a kömény- (Carum carvi L.) és/vagy a kapormag (Anethum graveolens L.) párlatának íze adja, esszenciális olajok használata tilos.";

f) A 30a. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"a) Elsődlegesen keserű ízű szeszes italok vagy keserűk, amelyeket mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagokkal és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítményekkel történő ízesítésével állítanak elő.";

g) A 32. c) bekezdés első albekezdése helyébe és a második albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

"c) Likőrök készítéséhez az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett. Mindazonáltal kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott természetes aromaanyagok és az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett a következőkben felsorolt likőrök készítéséhez:";

h) A 41. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Kizárólag az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy ugyanazon rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromakészítmények használata engedélyezett tojáslikőr, advocaat, avocat vagy advokat készítéséhez.";

i) A 44a. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"a) A väkevä glögi vagy spritglögg a szeszes ital, amelyet szegfűszeg-és/vagy fahéjaromával aromatizált mezőgazdasági eredetű etilalkoholból a következő eljárások valamelyikével állítanak elő: alkohol macerálása és/vagy desztillációja, újradesztillációja a fent meghatározott növények részeinek jelenléte mellett, az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szegfűszeg- vagy fahéj-aromaanyagok hozzáadása vagy e módszerek kombinációja.";

j) A 44. c) bekezdés helyébe a következő pont lép:

"c) Az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b), d) és h) pontjában meghatározott egyéb aromák, aromaanyagok és aromakészítmények használhatók kiegészítésként, de az adott fűszerek ízének dominánsnak kell maradnia.";

k) A (25), (26), (27), (28), (29), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (42), (43), (45) és (46) bekezdések c) pontjában a "készítmény" szó helyébe az "aromakészítmény" szó lép.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. január 20-tól kell alkalmazni.

A 10. cikket a közösségi lista alkalmazásának időpontjától számított 18 hónap múlva kell alkalmazni.

A 26. és 28. cikket a közösségi lista alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni.

A 22. cikket 2009. január 20-tól kell alkalmazni. A 2011. január 20. előtt jogszerűen forgalomba hozott vagy felcímkézett azon élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság időpontjáig hozhatók forgalomba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AROMAANYAGOK ÉS ALAPNYAGOK UNIÓS LISTÁJA

A. RÉSZ

Aromaanyagok uniós listája

1. SZAKASZ

A lista tartalma

Az 1. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (FL-szám): az anyag egyedi azonosítószáma

2. oszlop (Kémiai név): az anyag neve

3. oszlop (CAS-szám): az anyag Chemical Abstracts Service (CAS) szerinti nyilvántartási száma

4. oszlop (JECFA-szám): az anyagnak az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) szerinti száma

5. oszlop (CoE-szám): az anyagnak az Európa Tanács (CoE) szerinti száma

6. oszlop (Eltérő rendelkezés hiányában az adott anyag tisztasága legalább 95 %-os): Az adott aromaanyag tisztasága legalább 95 %-os kell hogy legyen. Amennyiben kevesebb, az aromaanyag összetételét ez az oszlop tartalmazza.

7. oszlop (Felhasználásra vonatkozó korlátozások): Az aromaanyag felhasználása a helyes gyártási gyakorlatok alkalmazása mellett engedélyezett, kivéve, ha ez az oszlop egyedi korlátozásokat tartalmaz. Korlátozott felhasználásra engedélyezett aromaanyagok csak a felsorolt élelmiszer-kategóriákhoz adhatók hozzá, az egyedileg előírt felhasználási feltételek mellett. A korlátozások az alábbi, az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott élelmiszer-kategóriákra vonatkoznak:

Kategória számaÉlelmiszer-kategória
0.Az összes élelmiszer-kategória
01.Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők
01.1.Ízesítés nélküli pasztőrözött és sterilezett tej (beleértve az UHT-tejet is)
01.2.Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, ideértve a természetes, ízesítés nélküli írót (kivéve a sterilizált írót), savanyítás utáni hőkezelés nélkül
01.3.Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, savanyítás utáni hőkezeléssel
01.4.Ízesített savanyú tejtermékek, beleértve a hőkezelt termékeket is
01.5.Dehidratált tej, a 2001/114/EK irányelvben meghatározottak szerint
01.6.Tejszín és tejszínpor
01.6.1.Ízesítés nélküli pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)
01.6.2.Ízesítés nélküli, savanyú, élőflórás, 20 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú tejszínek és tejszín-helyettesítők
01.6.3.Egyéb tejszínek
01.7.Sajtok és sajttermékek
01.7.1.Érlelés nélküli sajt, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
01.7.2.Érlelt sajt
01.7.3.Ehető sajthéj
01.7.4.Savósajt
01.7.5.Ömlesztett sajt
01.7.6.Sajttermékek (kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket)
01.8.Tejtermék-helyettesítők, beleértve az italfehérítőket is
01.9.Étkezési kazeinátok
02.Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók
02.1.Alapvetően vízmentes zsírok és olajok (kivéve a vízmentes tejzsírt)
02.2Főleg „víz olajban” típusú zsír- és olajemulziók
02.2.1.Vaj és vajkoncentrátum, vajolaj és vízmentes tejzsír
02.2.2.Egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve a kenhető készítményeket, az 1234/2007/EK rendeletben meghatározottak szerint, valamint a folyékony emulziókat
02.3.Növényiolaj-spray
03.Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények
04.Gyümölcs- és zöldségfélék
04.1.Feldolgozatlan gyümölcs és zöldség
04.1.1.Friss egész gyümölcs és zöldség
04.1.2.Hámozott, darabolt és aprított gyümölcs és zöldség
04.1.3.Fagyasztott gyümölcs és zöldség
04.2.Feldolgozott gyümölcs és zöldség
04.2.1.Szárított gyümölcs és zöldség
04.2.2.Gyümölcs és zöldség ecetben, olajban vagy sós lében
04.2.3.Dobozos vagy üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek
04.2.4.Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve az 5.4. kategóriába tartozó termékeket
04.2.4.1.Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve a befőtteket
04.2.4.2.Befőttek, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
04.2.5.Dzsemek, zselék, marmeládok és hasonló termékek
04.2.5.1.Extradzsem és extrazselé, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
04.2.5.2.Dzsemek, zselék és marmeládok, valamint édesített gesztenyekrém, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
04.2.5.3.Más hasonló kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények
04.2.5.4.Mogyoróvaj és mogyorókrém
04.2.6.Feldolgozott burgonyatermékek
05.Édességek
05.1.A 2000/36/EK irányelv hatálya alá tartozó kakaó- és csokoládétermékek
05.2.Egyéb édességek, ideértve a leheletfrissítő cukorkákat is
05.3.Rágógumi
05.4.Díszítések, bevonatok és töltelékek, kivéve a 4.2.4. kategóriába tartozó gyümölcsalapú töltelékeket
06.Gabonafélék és gabonakészítmények
06.1.Egész, tört vagy pelyhesített gabonaszemek
06.2.Lisztek és egyéb malomipari termékek, valamint keményítők
06.2.1.Liszt
06.2.2.Keményítő
06.3.Reggeli gabonapehely
06.4.Tészta
06.4.1.Friss tészta
06.4.2.Száraztészta
06.4.3.Friss előfőzött tészta
06.4.4.Burgonyagnocchi
06.4.5.Töltött tészta töltelékei (ravioli és hasonló termékek)
06.5.Feldolgozott tészták
06.6.Viszkózus vagy félfolyékony tészták
06.7.Előfőzött vagy feldolgozott gabonafélék
07.Sütőipari termékek
07.1.Kenyér és zsemlefélék
07.1.1.Kizárólag a következő összetevőkből készült kenyér: búzaliszt, víz, élesztő vagy kovász, só
07.1.2.Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2.Finompékáruk
08.Hús
08.1.Friss hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús kivételével
08.2.A 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús
08.3.Húskészítmények
08.3.1.Nem hőkezelt húskészítmények
08.3.2.Hőkezelt húskészítmények
08.3.3.Állati belek, bevonatok és díszítések húsokhoz
08.3.4.Hagyományos és hagyományosan pácolt húskészítmények, a nitritekre és nitrátokra vonatkozó egyedi rendelkezésekkel
08.3.4.1.Bemerítéssel pácolt hagyományos termékek (nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páclében bemerítéssel pácolt húskészítmények)
08.3.4.2.Szárazon pácolt hagyományos termékek. (A száraz pácolási eljárás azt jelenti, hogy a nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páckeveréket szárazon felviszik a hús felületére, majd a húst stabilizálják/érlelik)
08.3.4.3.Egyéb hagyományos és hagyományosan pácolt termékek (ideértve a bemerítéses és száraz pácolási eljárás együttes alkalmazását, vagy nitrit és/vagy nitrát jelenlétét összetett termékben, vagy a páclének a termékbe a főzés előtt történő befecskendezését)
09.Hal és halászati termékek
09.1.Feldolgozatlan hal és halászati termékek
09.1.1Feldolgozatlan hal
09.1.2.Feldolgozatlan rákfélék és puhatestűek
09.2.Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is
09.3.Halikra, haltej
10.Tojás és tojástermékek
10.1.Feldolgozatlan tojás
10.2.Feldolgozott tojás és tojástermékek
11.Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszerek
11.1.Cukrok és szirupok, a 2001/111/EK irányelvben meghatározottak szerint
11.2.Egyéb cukrok és szirupok
11.3.Méz, a 2001/110/EK irányelvben meghatározottak szerint
11.4.Asztali édesítőszerek
11.4.1.Folyékony asztali édesítőszerek
11.4.2.Por alakú asztali édesítőszerek
11.4.3.Tabletta alakú asztali édesítőszerek
12.Sók, fűszerek, levesek, szószok és mártások, saláták és fehérjetermékek
12.1.Só és sóhelyettesítők
12.1.1.
12.1.2.Sóhelyettesítők
12.2.Zöldfűszerek, fűszerek, ételízesítők
12.2.1.Zöldfűszerek és fűszerek
12.2.2.Ételízesítők
12.3.Ecet és (4–30 térfogatszázalékban vízzel) hígított ecetsav
12.4.Mustár
12.5.Levesek és erőlevesek
12.6.Szószok, mártások
12.7.Saláták és pikáns szendvicskrémek
12.8.Élesztő és élesztőtermékek
12.9.Fehérjetermékek, kivéve az 1.8. kategóriába tartozó termékeket
13.Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, a 2009/39/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.1.Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek
13.1.1.Anyatej-helyettesítő tápszerek, a 2006/141/EK bizottsági irányelvben (1) meghatározottak szerint
13.1.2.Anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2006/141/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.1.3.Csecsemők és a kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, a 2006/125/EK bizottsági irányelvben (2) meghatározottak szerint
13.1.4.Kisgyermekek számára készült más élelmiszerek
13.1.5.Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK bizottsági irányelvben (3) meghatározottak szerint, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
13.1.5.1.Csecsemők számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
13.1.5.2.Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.2.Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint (kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket)
13.3.A teljes napi élelmiszer-bevitelt vagy egyes ételeket (a teljes napi étrendet vagy annak egy részét) helyettesítő, testtömeg-szabályozó diétás élelmiszerek
13.4.Gluténérzékenységben (lisztérzékenységben) szenvedőknek szánt élelmiszerek, a 41/2009/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározottak szerint
14.Italok
14.1.Alkoholmentes italok
14.1.1.Víz, beleértve a természetes ásványvizet, a 2009/54/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint a forrásvizet és minden más palackozott vagy csomagolt vizet
14.1.2.Gyümölcslevek, a 2001/112/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint zöldséglevek
14.1.3.Gyümölcsnektárok, a 2001/112/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint zöldségnektárok és hasonló termékek
14.1.4.Ízesített italok
14.1.5.Pörkölt kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, gyógynövény-, és gyümölcsforrázatok és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei
14.1.5.1.Kávé, kávékivonatok
14.1.5.2.Egyéb
14.2.Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és kis alkoholtartalmú megfelelőiket is
14.2.1.Sör és malátaitalok
14.2.2.Bor és az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott egyéb termékek
14.2.3.Almabor és körtebor
14.2.4.Gyümölcsbor és made wine
14.2.5.Mézsör
14.2.6.Szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendeletben meghatározottak szerint
14.2.7.Ízesített boralapú termékek, a 251/2014/EU rendeletben meghatározottak szerint
14.2.7.1.Ízesített borok
14.2.7.2.Ízesített boralapú italok
14.2.7.3.Ízesített boralapú koktélok
14.2.8.Egyéb alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékeit és a 15 %-nál kevesebb alkoholt tartalmazó desztilláltalkohol-alapú egyéb alkoholtartalmú italokat is
15.Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek
15.1.Burgonya-, gabona-, liszt- vagy keményítőalapú snackek
15.2.Feldolgozott diófélék
16.Desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket
17.A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők
17.1.Szilárd étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket
17.2.Folyékony étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket
18.Az 1–17. kategóriába nem tartozó feldolgozott élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült élelmiszereket
(1)
HL L 401., 2006.12.30., 1. o. (2)
HL L 339., 2006.12.6., 16. o. (3)
HL L 91., 1999.4.7., 29. o. (4)
HL L 16., 2009.1.21., 3. o.

8. oszlop (Lábjegyzetek): Az 1. lábjegyzet azon aromaanyagokra vonatkozik, amelyekre az értékelést a Hatóságnak kell elvégeznie. A 2-4. lábjegyzet a kérelmezők számára előírt azon határidőkre vonatkoznak, ameddig a Hatóság által közzétett véleményekben kért adatokat be kell nyújtaniuk. Abban az esetben, ha a szükséges információkat nem adták meg a kért határidőn belül, az adott aromaanyagot vissza kell vonni az unós listáról. A Hatóságnak a benyújtott adatokat az azok benyújtásától számított 9 hónapon belül kell értékelnie. A JECFA által már értékelt anyagok esetében a 4. oszlopban fel van tüntetve a JECFA-szám.

(1) a Hatóság általi értékelésre van szükség

(2) további tudományos adatokat kell benyújtani 2012. december 31-ig

(3) további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. június 30-ig

(4) további tudományos adatokat kell benyújtani 2013. december 31-ig

(5) a Hatóság által elvégzendő értékeléshez a Bizottság szolgálataival egyeztetett határidőn belül további tudományos adatokat kell benyújtani.

9. oszlop (Hivatkozás): hivatkozás arra a tudományos testületre, amely az értékelést végezte.

2. SZAKASZ

Megjegyzések

1. megjegyzés: Az anyag "általános" változatán az ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsókat, valamint a kloridokat, karbonátokat és szulfátokat kell érteni, feltéve hogy rendelkeznek ízesítő tulajdonsággal.

2. megjegyzés: Amennyiben az engedélyezett aromaanyag racemát (egyenlő arányban jelenlévő optikai izomerek keveréke), felhasználásra mind R-, mind pedig S-változtatát engedélyezni kell. Ha csak R-változata engedélyezett, akkor ez az engedélyezés az S-változatra nem vonatkozik, és fordítva.

3. megjegyzés: A maximális határérték a forgalomban lévő élelmiszerben vagy élelmiszer felületén található értékekre vonatkozik. Ettől az elvtől eltérően az elkészítendő szárított és/vagy koncentrált élelmiszerek esetében a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális szintek alkalmazandók, a minimum hígítási tényezőt figyelembe véve.

4. megjegyzés: Az aromaanyag jelenléte engedélyezhető:

a) a mellékletben említettektől eltérő összetett élelmiszerekben, amennyiben az aromaanyag engedélyezett az összetett élelmiszer valamelyik összetevőjében;

b) kizárólag összetett élelmiszer előállításához használt élelmiszerben, feltéve hogy az összetett élelmiszer megfelel ennek a rendeletnek.

1. táblázat

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
FL-számKémiai névCAS-számJECFA-számCoE-számEltérő rendelkezés hiányában az anyag tisztasága legalább 95 %-osFelhasználásra vonatkozó korlátozásokLábjegyzetHivatkozás
01.001Limonén138-86-3491EFSA
01.0021-izopropil-4-metil-benzol99-87-61325620EFSA
01.003pin-2(10)-én127-91-3133021142EFSA
01.004pin-2(3)-én80-56-8132921132EFSA
01.005terpinolén586-62-913312115EFSA
01.006alfa-fellandrén99-83-213282117Legalább 85 %; másodlagos összetevők: 10–12 % cimén és más terpén-szénhidrogénekEFSA
01.007béta-kariofillén87-44-51324211880–92 % béta-kariofillén és 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)2EFSA
01.008mircén123-35-313272197Legalább 90%; másodlagos összetevők: C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén); minimum tesztérték tartalom nyomokban tartalmazhat limonént, alfa- és béta-pinént és más általános C10H16 terpéneket.4EFSA
01.009kamfén79-92-513232227Legalább 80 %; másodlagos összetevők: 15–19 % C15H24 terpén-szénhidrogének (pl. valencén)2EFSA
01.0101-izopropenil-4-metil-benzol1195-32-013332260EFSA
01.0161,4(8), 12-bizabolatrién495-62-5133610979EFSA
01.017valencén4630-07-3133711030Legalább 94 %; másodlagos összetevők: 1–4 % más C15H24 szeszkviterpének2EFSA
01.018béta-ocimén13877-91-3133811015Legalább 80 %; másodlagos összetevő: 15–17 % cisz-béta-ocimén4EFSA
01.019alfa-terpinén99-86-5133911023Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 6–7 % 1,4- és 1,8-cineolEFSA
01.020gamma-terpinén99-85-4134011025EFSA
01.024béta-bourbonén5208-59-31345119312EFSA
01.0261(5), 7(11)-gvajadién88-84-613472EFSA
01.027bizabola-1,8,12-trién17627-44-0EFSA
01.028béta-bizabolén495-61-4EFSA
01.029delta-3-karén13466-78-9134210983Legalább 92 %; másodlagos összetevők: 2–3 % pinén; 1–2 % limonén; 1–2 % mircén; 0–1 % p-cimén2EFSA
01.0332,2-dimetil-hexán590-73-8EFSA
01.0342,4-dimetil-hexán589-43-5EFSA
01.0352,6-dimetil-okta-2,4,6-trién673-84-72EFSA
01.038dodekán112-40-3EFSA
01.039delta-elemén20307-84-010996EFSA
01.040alfa-farnezén502-61-4134310998Legalább 38 % alfa és 29 % béta (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevők: 20 % bizabolén és maximum 10 % egyéb izomer (valencén, bourbonén, kadinén, gvajén)4EFSA
01.045d-limonén5989-27-51326491EFSA
01.046l-limonén5989-54-8491EFSA
01.054pentadekán629-62-9EFSA
01.057tetradekán629-59-4EFSA
01.0594(10)-tujén3387-41-5110182EFSA
01.061undeka-1,3,5-trién16356-11-91341Legalább 94% (cisz/transz-izomerek összege); másodlagos összetevő: 2,4,6-undekatrién (Z,Z,E)4EFSA
01.064cisz-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrién3338-55-42EFSA
01.0701-oktén111-66-02EFSA
01.0771-metil-1,3-ciklohexadién1489-56-11344EFSA
02.0012-metil-propán-1-ol78-83-125149JECFA
02.002propán-1-ol71-23-88250JECFA
02.003izopentanol123-51-35251JECFA
02.004bután-1-ol71-36-38552JECFA
02.005hexán-1-ol111-27-39153JECFA
02.006oktán-1-ol111-87-59754JECFA
02.007nonán-1-ol143-08-810055JECFA
02.008dodekán-1-ol112-53-810956JECFA
02.009hexadekán-1-ol36653-82-411457JECFA
02.010benzil-alkohol100-51-62558EFSA
02.011citronellol106-22-9121959Legalább 90%; másodlagos összetevők: 5–8% di-telítetlen és telített C10 alkoholok, 1% citronellil-acetát, 1 citronellálEFSA
02.012geraniol106-24-1122360EFSA
02.013linalool78-70-635661JECFA
02.014alfa-terpineol98-55-536662JECFA
02.015mentol89-78-142763JECFA
02.016DL-borneol507-70-0138564EFSA
02.017cinnamil-alkohol104-54-164765EFSA
02.018nerolidol7212-44-4164667EFSA
02.0192-fenil-etán-1-ol60-12-898768EFSA
02.020hex-2-en-1-ol2305-21-713542EFSA
02.021heptán-1-ol111-70-69470JECFA
02.022oktán-2-ol123-96-628971JECFA
02.023okt-1-én-3-ol3391-86-411521EFSA
02.024dekán-1-ol112-30-110373JECFA
02.0263,7-dimetil-oktán-1-ol106-21-827275Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 5-7 % geraniol és citronellolJECFA
02.027(-)-rodinol6812-78-8122276EFSA
02.0283,7-dimetil-oktán-3-ol78-69-335777JECFA
02.0293,7,11-trimetil-dodeka-2,6,10-trién-1-ol4602-84-0123078EFSA
02.030alfa-pentil-cinnamil-alkohol101-85-967479EFSA
02.0313-fenil-propán-1-ol122-97-463680EFSA
02.0331-fenil-propán-1-ol93-54-982282EFSA
02.0341-fenil-pentán-2-ol705-73-782583EFSA
02.0352-metil-1-fenil-propán-2-ol100-86-7165384EFSA
02.0364-fenil-bután-2-ol2344-70-981585EFSA
02.0373-metil-1-fenil-pentán-3-ol10415-87-9164986EFSA
02.038fenchil-alkohol1632-73-1139787EFSA
02.0394-izopropil-benzil-alkohol536-60-786488EFSA
02.040pentán-1-ol71-41-088514JECFA
02.0412-metil-bután-2-ol75-85-4515EFSA
02.0422-(4-metil-fenil)propán-2-ol1197-01-91650530Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 9–11 % izopropenil-toluénEFSA
02.0432-etil-bután-1-ol97-95-0543SCF/CoE
02.044heptán-3-ol589-82-2286544JECFA
02.045heptán-2-ol543-49-7284554JECFA
02.0473,7-dimetil-oktán-1,7-diol107-74-4610559JECFA
02.049nona-2,6-dién-1-ol7786-44-911845892EFSA
02.050pent-2-én-1-ol20273-24-917936652EFSA
02.0515-fenil-pentán-1-ol10521-91-2675674EFSA
02.0522-metil-propán-2-ol75-65-0698EFSA
02.054p-mentán-1,8-diol80-53-5701EFSA
02.0553,5,5-trimetil-hexán-1-ol3452-97-9268702JECFA
02.056hex-3(cisz)-én-1-ol928-96-1315750cJECFA
02.057undekán-1-ol112-42-5106751JECFA
02.058(Z)- nerol106-25-212242018EFSA
02.059DL-izoborneol124-76-513862020Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–5 % borneolEFSA
02.060p-menta-1,8-dién-7-ol536-59-49742024EFSA
02.061dihidrokarveol619-01-23782025JECFA
02.062karveol99-48-93812027JECFA
02.063d-neomentol2216-52-64282028JECFA
02.0641-fenil-etán-1-ol98-85-17992030EFSA
02.0654-metil-1-fenil-pentán-2-ol7779-78-48272031EFSA
02.0664-fenil-but-3-én-2-ol17488-65-28192EFSA
02.0671R,2S,5R-izopulegol89-79-275520334EFSA
02.070ciklohexanol108-93-02138EFSA
02.071p-mentán-2-ol499-69-43762228JECFA
02.0724-terpinenol562-74-34392229JECFA
02.0732-fenil-propán-1-ol1123-85-914592257EFSA
02.074hex-4-én-1-ol6126-50-73182295JECFA
02.075(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol18675-33-72296EFSA
02.0762-metil-bután-1-ol137-32-611992346EFSA
02.077pentán-3-ol584-02-12349EFSA
02.078etanol64-17-54111891JECFA
02.079izopropanol67-63-0277JECFA
02.0801-(p-tolil)etán-1-ol536-50-580510197EFSA
02.0812,6-dimetil-heptán-4-ol108-82-730311719Legalább 90%; másodlagos összetevő: 8–9 % 2-heptanolJECFA
02.0822-etil-hexán-1-ol104-76-726711763JECFA
02.083p-ment-1-én-3-ol491-04-343410248JECFA
02.085szabinén-hidrát546-79-244110309JECFA
02.086undekán-2-ol1653-30-129711826JECFA
02.087nonán-2-ol628-99-929311803JECFA
02.088pentán-2-ol6032-29-728011696JECFA
02.089hexán-3-ol623-37-028211775JECFA
02.090non-2(transz)-én-1-ol31502-14-41365102922EFSA
02.091mirtenol515-00-498110285EFSA
02.092dehidrodihidroionol57069-86-039710195Legalább 70%; másodlagos összetevő: 25–27 % tetrahidroiononJECFA
02.093(Z)-non-6-én-1-ol35854-86-532410294JECFA
02.094okt-3-én-1-ol20125-84-232110296JECFA
02.0952-etil-fenchol18368-91-744010208JECFA
02.0961-terpinenol586-82-337310252JECFA
02.097béta-terpineol138-87-437410254JECFA
02.098oktán-3-ol589-98-029111715JECFA
02.099pent-1-én-3-ol616-25-11150117171EFSA
02.100pinokarveol5947-36-4140310303EFSA
02.101pin-2-én-4-ol473-67-6140410304EFSA
02.102okt-3-én-2-ol76649-14-411401EFSA
02.103dekán-3-ol1565-81-729510194JECFA
02.104hex-1-én-3-ol4798-44-11151102201EFSA
02.1054-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexenil)but-3-én-2-ol25312-34-93912JECFA
02.1064-(2,2,6-trimetil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-ol22029-76-1392Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–8 % ionol és ionon2JECFA
02.107dihidro-béta-ionol3293-47-8395JECFA
02.1082-metil-4-fenil-bután-2-ol103-05-9147710281EFSA
02.1093-metil-but-2-én-1-ol556-82-1120011795EFSA
02.1102,6-dimetil-hept-6-én-1-ol36806-46-9348Legalább 90 %; másodlagos összetevő: 5–10 % 2,6-dimetil-5-heptén-1-olJECFA
02.1113-metil-bután-2-ol598-75-4300JECFA
02.112non-2(cisz)-én-1-ol41453-56-91369102922EFSA
02.113okt-5(cisz)-én-1-ol64275-73-6322Legalább 90%; másodlagos összetevő: 7–9 % transz-5-oktén-1-olJECFA
02.1142-(2,2,3-trimetil-ciklopent-3-enil)etán-1-ol1901-38-8970EFSA
02.1153-metil-pentán-1-ol589-35-526310275JECFA
02.119cedrenol28231-03-010189EFSA
02.120(+)-cedrol77-53-210190EFSA
02.121bután-2-ol78-92-211735SCF/CoE
02.1232-metil-but-3-én-2-ol115-18-411794EFSA
02.1246-metil-hept-5-én-2-ol1569-60-410264EFSA
02.125undec-10-én-1-ol112-43-610319EFSA
02.126tetradekán-1-ol112-72-110314EFSA
02.128p-anizil-alkohol105-13-587166EFSA
02.129(l)-alfa-bizabolol23089-26-110178Izomerek összesen: legalább 95 %EFSA
02.131but-3-én-2-ol598-32-31EFSA
02.132bután-1,3-diol107-88-0EFSA
02.133bután-2,3-diol513-85-910181EFSA
02.1342-ciklohexiletán-1-ol4442-79-9EFSA
02.135ciklopentanol96-41-310193EFSA
02.136dek-1-én-3-ol51100-54-011531EFSA
02.137dek-2-én-1-ol22104-80-91794117502EFSA
02.138dek-9-én-1-ol13019-22-2EFSA
02.139deka-(2E,4E)-dién-1-ol18409-21-7118911748EFSA
02.1401,2-dihidrolinalool2270-57-7EFSA
02.1412-(6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-én-2-il)etán-1-ol128-50-7986EFSA
02.1423,3-dimetil-bután-2-ol464-07-3EFSA
02.1442,6-dimetil-okt-7-én-2-ol18479-58-8EFSA
02.1452,6-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol29414-56-0EFSA
02.146(E)-3,7-dimetil-okta-1,5,7-trién-3-ol53834-70-110202Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2–3 % linalool, 1–2 % linalool-oxid és legfeljebb 1 % nerol-oxid4EFSA
02.1473,6-dimetil-oktán-3-ol151-19-9EFSA
02.148dodekán-2-ol10203-28-811760EFSA
02.149(-)-alfa-elemol639-99-610205EFSA
02.150(E,E)-geranil-linalool1113-21-9EFSA
02.152hept-3-én-1-ol10606-47-010219EFSA
02.153hepta-2,4-dién-1-ol33467-79-71784EFSA
02.154heptadekán-1-ol1454-85-9EFSA
02.1551-heptén-3-ol4938-52-71842102181EFSA
02.156hex-2(cisz)-én-1-ol928-94-9137469Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4 % hex-2(transz)-én-1-ol2EFSA
02.159hex-3-én-1-ol544-12-7315750SCF/CoE
02.162hexa-2,4-dién-1-ol111-28-41174EFSA
02.1644-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzil-alkohol530-56-3EFSA
02.1654-hidroxi-benzil-alkohol623-05-2955EFSA
02.1662-(4-hidroxi-fenil)etán-1-ol501-94-010226EFSA
02.167(1R,2R,5S)-izodihidrokarveol18675-35-9EFSA
02.168izofitol505-32-810233EFSA
02.170(R)-(-)-lavandulol498-16-8EFSA
02.171p-mentán-8-ol498-81-7EFSA
02.1733-(4-metoxi-fenil)propán-1-ol5406-18-8EFSA
02.1742-metil-but-2-én-1-ol4675-87-0102581EFSA
02.1752-metil-but-3-én-1-ol4516-90-910259EFSA
02.1763-metil-but-3-én-1-ol763-32-610260EFSA
02.1772-metil-hexán-3-ol617-29-810266EFSA
02.1782-metil-oktán-1-ol818-81-5EFSA
02.1804-metil-pentán-1-ol626-89-110278EFSA
02.1812-metil-pentán-2-ol590-36-310274EFSA
02.1823-metil-pentán-2-ol565-60-610276EFSA
02.1834-metil-pentán-2-ol108-11-210279EFSA
02.1843-metil-pentán-3-ol77-74-710277EFSA
02.186mirtanol514-99-8EFSA
02.187Non-1-én-3-ol21964-44-3102911EFSA
02.188nona-2,4-dién-1-ol62488-56-6118311802Legalább 92 %; másodlagos összetevő: 3–4 % 2-nonén-1-olEFSA
02.189(Z,Z)- nona-3,6-dién-1-ol76649-25-7128310289EFSA
02.190nonán-3-ol624-51-110290EFSA
02.192okt-2-én-1-ol22104-78-52EFSA
02.193okt-2-én-4-ol4798-61-211411EFSA
02.194okta-1,5-dién-3-ol83861-74-9EFSA
02.195okta-(3Z,5E)-dién-1-ol70664-96-9EFSA
02.196oktadekán-1-ol112-92-5EFSA
02.1971,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetil-naftalén-2-ol41199-19-310173EFSA
02.198oktán-1,3-diol23433-05-8EFSA
02.201pent-4-én-1-ol821-09-0EFSA
02.202pentadekán-1-ol629-76-5EFSA
02.2032-fenil-propán-2-ol617-94-711704EFSA
02.204fitol150-86-7183210302EFSA
02.205piperonil-alkohol495-76-110306EFSA
02.206(-)-szklareol515-03-710311EFSA
02.207tujil-alkohol21653-20-31865EFSA
02.2093,3,5-trimetil-ciklohexán-1-ol116-02-91099EFSA
02.210undec-2-én-1-ol37617-03-113842EFSA
02.211undeka-1,5-dién-3-ol56722-23-7EFSA
02.213vanillil-alkohol498-00-0886690EFSA
02.21612-béta-szantalén-14-ol77-42-9742EFSA
02.21712-alfa-szantalén-14-ol115-71-9742EFSA
02.2192,6-dimetil-2-heptanol13254-34-7EFSA
02.2223-pentenol-139161-19-810298EFSA
02.2243-(1-mentoxi)propán-1,2-diol87061-04-91408EFSA
02.226[S-(cisz)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrién-3-ol142-50-767EFSA
02.229(-)-3,7-dimetil-6-oktén-1-ol7540-51-4Legalább 90 % cisz-izomer; másodlagos összetevők: 2-6 % di-telítetlen és telített C10 alkoholok, 2–4 % citronellil-acetát és 2–3 % citronellálEFSA
02.230terpineol8000-41-7Izomerek összesen: 91–99 %. Az egyes izomereknek az összetételhez való relatív hozzájárulása: 55–75 % alfa, 16–23 % gamma, 1–10 % cisz-béta, 1–13 % transz-béta, 0–1 % deltaEFSA
02.231transz-2, cisz-6-nonadién-1-ol28069-72-92EFSA
02.234(Z)- non-3-én-1-ol10340-23-510293EFSA
02.2422-butoxi-etán-1-ol111-76-210182EFSA
02.243(E,Z)-3,6-nonadién-1-ol56805-23-31284Legalább 92%; másodlagos összetevő: 6 % (E,E)-3,6-nonadién-1-olEFSA
02.2452,3,4-trimetil-3-pentanol3054-92-01643EFSA
02.246p-mentán-3,8-diol42822-86-61416EFSA
02.247l-mentoxi-etanol38618-23-41853EFSA
02.248vanillin 3-(l-mentoxi)propán-1,2-diol acetál180964-47-01879EFSA
02.249(4Z)-heptén-1-ol6191-71-51280EFSA
02.2502,4,8-trimetil-7-nonén-2-ol437770-28-01644EFSA
02.2512,4,8-trimetil-3,7-nonadién-2-ol479547-57-41645EFSA
02.2524,8-dimetil-3,7-nonadién-2-ol67845-50-51841EFSA
02.2532,4-dimetil-4-nonanol74356-31-31850EFSA
02.254(1R, 2S, 5S)-3-mentoxi-2-mentil-propán-1,2-diol195863-84-41411EFSA
02.255(Z)-4-heptén-2-ol66642-85-1Legalább 91%; másodlagos összetevők: (E)-4-heptén-2-ol (4–5 %), 2-heptanol (legfeljebb 1 %), transz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %) cisz-3-heptén-2-ol (legfeljebb 1 %)EFSA
03.0011,8-cineol470-82-61234182EFSA
03.003benzil-etil-éter539-30-01252521EFSA
03.004dibenzil-éter103-50-4125611856EFSA
03.0052-butil-etil-éter2679-87-0123110911EFSA
03.0062-metoxi-etil-benzol3558-60-9125411812EFSA
03.0071,4-cineol470-67-7123311225Legalább 75%; másodlagos összetevő: 20–25 % 1,8-cineolEFSA
03.0082-acetoxi-1,8-cineol57709-95-2EFSA
03.010benzil-butil-éter588-67-01253520Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–5 % benzil-alkoholEFSA
03.011benzil-metil-éter538-86-310910EFSA
03.012benzil-oktil-éter54852-64-1EFSA
03.015etil-geranil-éter40267-72-9EFSA
03.016hexil-metil-éter4747-07-3EFSA
03.019prenil-etil-éter22094-00-41232EFSA
03.020alfa-terpinil-metil-éter14576-08-0EFSA
03.0221-metoxi-1-decén79930-37-31802EFSA
03.0231-etoxi-etil-acetát1608-72-6EFSA
03.024digeranil-éter31147-36-1EFSA
04.0026-etoxi-prop-3-enil-fenol94-86-01264170EFSA
04.003eugenol97-53-01529171EFSA
04.004izoeugenol97-54-11260172EFSA
04.0052-metoxi-fenol90-05-1713173EFSA
04.006timol89-83-8709174EFSA
04.0072-metoxi-4-metil-fenol93-51-6715175EFSA
04.0084-etil-gvajakol2785-89-9716176EFSA
04.0092-metoxi-4-vinil-fenol7786-61-0725177EFSA
04.0101-metoxi-4-(prop-1(transz)-enil)benzol4180-23-8217183JECFA
04.0131,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzol93-16-31266186EFSA
04.0141-metoxi-2-metil-benzol578-58-51242187EFSA
04.0151-metoxi-4-metil-benzol104-93-81243188EFSA
04.0161,3-dimetoxi-benzol151-10-01249189EFSA
04.0171-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzol7784-67-01267190EFSA
04.018benzil-izoeugenil-éter120-11-61268522EFSA
04.0192,5-dimetil-fenol95-87-4706537EFSA
04.0203,5-dimetil-fenol108-68-9538EFSA
04.0213-etil-fenol620-17-7549EFSA
04.0224-etil-fenol123-07-9694550EFSA
04.0263-metil-fenol108-39-4692617EFSA
04.0272-metil-fenol95-48-7691618EFSA
04.0284-metil-fenol106-44-5693619EFSA
04.029benzol-1,2-diol120-80-9680SCF/CoE
04.031karvakrol499-75-27102055EFSA
04.032anizol100-66-312412056EFSA
04.033béta-naftil-etil-éter93-18-512582058EFSA
04.0341,4-dimetoxi-benzol150-78-712502059EFSA
04.035difenil-éter101-84-812552201EFSA
04.0362,6-dimetoxi-fenol91-10-17212233EFSA
04.0374-etoxi-fenol622-62-87202258EFSA
04.038karvakril-etil-éter4732-13-2124711840EFSA
04.0391-metoxi-4-propil-benzol104-45-0124411835EFSA
04.0401,2-dimetoxi-4-vinil-benzol6380-23-0125111228EFSA
04.041fenol108-95-269011811EFSA
04.0422,6-dimetil-fenol576-26-170711261EFSA
04.0431-izopropil-2-metoxi-4-metil-benzol1076-56-8124611245EFSA
04.0442-izopropil-fenol88-69-769711234EFSA
04.0452-(etoxi-metil)fenol20920-83-671411905EFSA
04.0462-propil-fenol644-35-969511908EFSA
04.047benzol-1,3-diol108-46-371211250EFSA
04.0483,4-dimetil-fenol95-65-870811262EFSA
04.0492-metoxi-4-propil-fenol2785-87-7717EFSA
04.0504-propil-fenol645-56-7696EFSA
04.0514-allil-2,6-dimetoxi-fenol6627-88-972611214EFSA
04.0524-etil-2,6-dimetoxi-fenol14059-92-872311231EFSA
04.0534-metil-2,6-dimetoxi-fenol6638-05-7722EFSA
04.054izobutil-béta-naftil-éter2173-57-1125911886EFSA
04.0552,6-dimetoxi-4-prop-1-enil-fenol20675-95-01265EFSA
04.0562,6-dimetoxi-4-propil-fenol6766-82-1724EFSA
04.0574-vinil-fenol2628-17-371111257EFSA
04.0584-allil-fenol501-92-8152711218EFSA
04.059karvakril-metil-éter6379-73-311224EFSA
04.0612,6-dimetoxi-4-vinil-fenol28343-22-811229EFSA
04.0621,2-dimetoxi-benzol91-16-7124810320EFSA
04.0631,3-dimetil-4-metoxi-benzol6738-23-41245EFSA
04.0644-(1,1-dimetil-etil)fenol98-54-4733EFSA
04.0652,3-dimetil-fenol526-75-011258EFSA
04.0662,4-dimetil-fenol105-67-911259EFSA
04.0671-etoxi-2-metoxi-benzol17600-72-5EFSA
04.0681-etoxi-4-metoxi-benzol5076-72-2EFSA
04.0691-etil-4-metoxi-benzol1515-95-3EFSA
04.0702-etil-fenol90-00-611232EFSA
04.0723-izopropil-fenol618-45-1EFSA
04.0734-izopropil-fenol99-89-8EFSA
04.0742-metoxi-naftalén93-04-91257EFSA
04.0751-metoxi-naftalén2216-69-5EFSA
04.0763-metoxi-fenol150-19-6EFSA
04.0774-metoxi-fenol150-76-511241EFSA
04.0785-metil-2-(tert-butil)fenol88-60-8EFSA
04.079metil-4-metoxi-benzil-éter1515-81-7EFSA
04.0841,2,3-trimetoxi-benzol634-36-6EFSA
04.0852,3,6-trimetil-fenol2416-94-6737EFSA
04.0881-metoxi-4-(1-propenil)benzol104-46-1183CoE
04.091etil-4-hidroxi-benzil-éter57726-26-8EFSA
04.0924-hidroxi-benzil-metil-éter5355-17-9EFSA
04.093butil-vanillil-éter82654-98-6888EFSA
04.094etil-4-hidroxi-3-metoxi-benzil-éter13184-86-6887EFSA
04.0952,4,6-trimetil-fenol527-60-6EFSA
04.0962-metoxi-6-(2-propenil)fenol579-60-21528EFSA
04.0974-prop-1-enil-fenol539-12-8EFSA
05.001acetaldehid75-07-08089JECFA
05.002propanal123-38-68390JECFA
05.003butanal123-72-88691JECFA
05.0042-metil-propanal78-84-225292JECFA
05.005pentanal110-62-38993JECFA
05.0063-metil-butanal590-86-325894JECFA
05.0072-etil-butanal97-96-125695JECFA
05.008hexanal66-25-19296JECFA
05.009oktanal124-13-09897Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-heptanalJECFA
05.010dekanal112-31-210498Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-nonanalJECFA
05.011dodekanal112-54-911099Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–6% tetradekanal; 2–5% dekanal; 1–2 % hexadekanalJECFA
05.0123,7-dimetil-7-hidroxi-oktanal107-75-5611100JECFA
05.013benzaldehid100-52-722101EFSA
05.014fahéjaldehid104-55-2656102EFSA
05.0154-metoxi-benzaldehid123-11-5878103EFSA
05.016piperonal120-57-0896104EFSA
05.017veratraldehid120-14-9877106EFSA
05.018vanillin121-33-5889107EFSA
05.019etil-vanillin121-32-4893108EFSA
05.020citrál5392-40-51225109EFSA
05.021citronellál106-23-01220110Legalább 85%; másodlagos összetevők: terpenoid anyagok 12–14 %-os keveréke (főként 1,8-cineol, 2-izopropilidén-5-metil-ciklohexanol, linalool, citronellil-acetát és más, természetben előforduló terpének)EFSA
05.0224-izopropil-benzaldehid122-03-2868111EFSA
05.0232,6-dimetil-oktanal7779-07-9273112JECFA
05.0242-metil-oktanal7786-29-0270113JECFA
05.025nonanal124-19-6101114Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-oktanálJECFA
05.026o-tolualdehid529-20-4EFSA
05.027tolualdehid1334-78-7866115Legalább 95 % (o,m,p-izomerek összesen)EFSA
05.028m-tolualdehid620-23-5EFSA
05.029p-tolualdehid104-87-0EFSA
05.030fenil-acetaldehid122-78-11002116EFSA
05.031heptanal111-71-795117Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % 2-metil-hexanalEFSA
05.032tetradekanal124-25-4112118Legalább 85%; másodlagos összetevők: 10–12 % dodekanal, hexadekanal, valamint oktadekanalJECFA
05.0332-etil-hept-2-enal10031-88-612161201EFSA
05.034undekanal112-44-7107121Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–8% 2-metil-dekanalJECFA
05.035undec-10-enal112-45-8330122JECFA
05.036undec-9-enal143-14-6329123JECFA
05.0372-dodecenal4826-62-41350124Legalább 93%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-dodecénsav2EFSA
05.0382-fenil-propanal93-53-81467126EFSA
05.039alfa-butil-fahéjaldehid7492-44-6684127EFSA
05.040alfa-pentil-fahéjaldehid122-40-7685128EFSA
05.041alfa-hexil-fahéjaldehid101-86-0686129EFSA
05.042p-tolil-acetaldehid104-09-61023130EFSA
05.0432-(p-tolil)propionaldehid99-72-91471131EFSA
05.044p-izopropil-fenil-acetaldehid4395-92-01024132EFSA
05.0453-(p-kumenil)- 2-metil-propionaldehid103-95-71465133Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5% 3-(p-kumenil)-2-metil-propionsavEFSA
05.0462-metil-4-fenil-butiraldehid40654-82-81462134EFSA
05.0474-hidroxi-benzaldehid123-08-0956558EFSA
05.0482-metoxi-fahéjaldehid1504-74-1688571Legalább 94%; másodlagos összetevő: 3 % o-metoxi-fahéjsavEFSA
05.0492-metil-butiraldehid96-17-3254575JECFA
05.050alfa-metil-fahéjaldehid101-39-3683578EFSA
05.0513-(4-metoxi-fenil)-2-metil-prop-2-enal65405-67-6689584EFSA
05.0522-metil-3-(p-tolil)propionaldehid41496-43-91466587EFSA
05.0532,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán123-63-7594SCF/CoE
05.055szalicilaldehid90-02-8897605EFSA
05.0564-etoxi-benzaldehid10031-82-0879626EFSA
05.057hexa-2(transz),4(transz)-dienal142-83-61175640EFSA
05.058nona-2(transz),6(cisz)-dienal557-48-21186659Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienal2EFSA
05.059non-6(cisz)-enal2277-19-2325661Legalább 90%; másodlagos összetevő: 6–9% transz-6-nonenalJECFA
05.060okt-2-enal2363-89-51363663Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát2EFSA
05.061okt-6-enal63826-25-5664EFSA
05.0622-fenil-krotonaldehid4411-89-61474670Az 1.4. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
Az 1.7. kategóriában: legfeljebb 1,40 mg/kg.
Az 1.8. kategóriában: legfeljebb 1,30 mg/kg.
A 2.1., 2.2., 2.3. kategóriában: legfeljebb 1,60 mg/kg.
A 3.0. kategóriában: legfeljebb 1,15 mg/kg.
A 4.2. kategóriában: legfeljebb 0,05 mg/kg.
A 4.2.2. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 04.2.5. kategóriában: legfeljebb 0,30 mg/kg.
Az 5.1. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
Az 5.2. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: legfeljebb 1,10 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 6.4. kategóriában: legfeljebb 0,04 mg/kg.
A 6.6. kategóriában: legfeljebb 0,30 mg/kg.
A 6.7. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
A 7.1. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 7.2. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 8.2., 8.3. kategóriában: legfeljebb 0,80 mg/kg.
A 9.2., 9.3. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
A 10.2. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 11.2. kategóriában: legfeljebb 1,5 mg/kg.
A 12.2. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
A 12.3. kategóriában: legfeljebb 1,80 mg/kg.
A 12.4. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 12.5. kategóriában: legfeljebb 0,40 mg/kg.
A 12.6. kategóriában: legfeljebb 1,90 mg/kg.
A 12.7. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 12.9. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 13.2., 13.3., 13.4. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 14.2.1. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 14.2.2. kategóriában: legfeljebb 0,30 mg/kg.
A 14.2.5. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
A 14.2.6. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 15.0. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 16. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
A 18.0. kategóriában: legfeljebb 0,40 mg/kg.
5EFSA
05.064trideka-2(transz),4(cisz),7(cisz)-trienal13552-96-01198685Legalább 71 %; másodlagos összetevők: 14 % 4-cisz-7-cisz-tridekadienol; 6 % 3-cisz-7-cisz-tridekadienol; 5 % 2-transz-7-cisz-tridekadienal; 3 % 2-transz-4-transz-7-cisz-tridekatrienalEFSA
05.0664-etoxi-3-metoxi-benzaldehid120-25-2703EFSA
05.0684-etil-benzaldehid4748-78-1865705EFSA
05.0692-metil-pentanal123-15-9260706JECFA
05.0702-heptenal2463-63-013607302SCF/CoE
05.071nona-2,4-dienal6750-03-41185732Legalább 89 %; másodlagos összetevők: 5–6 % 2,4-nonadién-1-ol és 1–2 % 2-nonén-1-olEFSA
05.072transz-2-nonenal18829-56-6733Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav2CoE
05.073hex-2(transz)-enal6728-26-31353748Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav2CoE
05.0742,6-dimetil-hept-5-enal106-72-93492006Legalább 85%; másodlagos összetevők: 9–10 % 6-metil-5-heptén-2-on 1–2% 2,6-dimetil-6-heptenalJECFA
05.075hex-3(cisz)-enal6789-80-63162008JECFA
05.076dec-2-enal3913-71-113492009Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav2EFSA
05.0772-metil-undekanal110-41-82752010JECFA
05.078tridec-2-enal7774-82-513592011Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-tridecénsav2EFSA
05.079citronellil-oxi-acetaldehid7492-67-35922012Legalább 75%; másodlagos összetevők: 20–21% geranil-oxi-acetaldehid; 1–2 % citronellolEFSA
05.0803-fenil-propanal104-53-06452013EFSA
05.0812,4-dekadienal2363-88-431352120Legalább 89 %; másodlagos összetevők: (cisz, cisz)-; (cisz, transz)- és (transz, cisz)-2,4-dekadienalok keveréke (izomerek összesen: 95 %); aceton és izopropanolEFSA
05.082(Z,Z)-3,6-dodekadienal13553-09-82121EFSA
05.084hepta-(2E,4E)-dienal4313-03-51179729Legalább 92 %; másodlagos összetevők: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienal és 2–4 % 2,4-heptadiénsavEFSA
05.085(Z)-hept-4-énal6728-31-03202124Legalább 93 % (Z)-hept-4-énal; másodlagos összetevő: 2–5 % (E)-hept-4-énal.JECFA
05.0902-metil-pent-2-enal623-36-912092129Legalább 92%; másodlagos összetevők: 1,5–2,5 % propionaldehid és 3,5–4,5% propionsav1EFSA
05.0912-hidroxi-4-metil-benzaldehid698-27-18982130EFSA
05.0943-(4-izopropil-fenil)propionaldehid7775-00-0680226185–90% p-izomer és 5–10% o-izomerEFSA
05.0952-metil-krotonaldehid497-03-0120122811EFSA
05.0964-decenal30390-50-23262297JECFA
05.0973-metil-2-fenil-butiraldehid2439-44-31463135EFSA
05.098p-ment-1-én-9-al29548-14-997110347EFSA
05.0995-metil-2-fenil-hex-2-enal21834-92-4147210365Az 1.4. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 1.7. kategóriában: legfeljebb 3,20 mg/kg.
Az 1.8. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 2.1., 2.2., 2.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 3.0. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 4.2. kategóriában: legfeljebb 1,10 mg/kg.
A 4.2.2. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
A 4.2.5. kategóriában: legfeljebb 2,70 mg/kg.
Az 5.1. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 5.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: legfeljebb 2,10 mg/kg.
A 6.4. kategóriában: legfeljebb 0,30 mg/kg.
A 6.6. kategóriában: legfeljebb 3,00 mg/kg.
A 6.7. kategóriában: legfeljebb 0,06 mg/kg.
A 7.1. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 7.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 8.2., 8.3. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 9.2., 9.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 10.2. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
A 11.1. kategóriában: legfeljebb 2,40 mg/kg.
A 11.2. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg.
A 11.4. kategóriában: legfeljebb 0,02 mg/kg.
A 12.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 12.3. kategóriában: legfeljebb 3,00 mg/kg.
A 12.4. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 12.5. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 12.6. kategóriában: legfeljebb 1,60 mg/kg.
A 12.7. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
A 12.9. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 13.2., 13.3., 13.4. kategóriában: legfeljebb 1,10 mg/kg.
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 14.2.1. kategóriában: legfeljebb 1,25 mg/kg.
A 14.2.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 14.2.5. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 14.2.6. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 15.0. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 16. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 17. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 18.0. kategóriában: legfeljebb 2,30 mg/kg.
5EFSA
05.1004-metil-2-fenil-pent-2-enal26643-91-4147310366Az 1.4. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
Az 1.7. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 1.8. kategóriában: legfeljebb 0,50 mg/kg.
A 2.1., 2.2., 2.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 3.0. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
A 4.2. kategóriában: legfeljebb 0,09 mg/kg.
A 4.2.2. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 4.2.5. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
Az 5.1. kategóriában: legfeljebb 2,00 mg/kg.
Az 5.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 6.4. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 6.6. kategóriában: legfeljebb 3,00 mg/kg.
A 6.7. kategóriában: legfeljebb 0,20 mg/kg.
A 7.1. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 7.2. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 8.2., 8.3. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 9.2., 9.3. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 10.2. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 11.2. kategóriában: legfeljebb 0,10 mg/kg.
A 12.2. kategóriában: legfeljebb 0,90 mg/kg.
A 12.3. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 12.4. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 12.5. kategóriában: legfeljebb 0,80 mg/kg.
A 12.6. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 12.7. kategóriában: legfeljebb 1,50 mg/kg.
A 12.9. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 13.2., 13.3., 13.4. kategóriában: legfeljebb 5,00 mg/kg.
A 14.2.1. kategóriában: legfeljebb 0,08 mg/kg.
A 14.2.2. kategóriában: legfeljebb 0,08 mg/kg.
A 14.2.5. kategóriában: legfeljebb 0,08 mg/kg.
A 14.2.6. kategóriában: legfeljebb 0,08 mg/kg.
A 15.0. kategóriában: legfeljebb 1,8 mg/kg.
A 16. kategóriában: legfeljebb 4,00 mg/kg.
A 17. kategóriában: legfeljebb 0,60 mg/kg.
5EFSA
05.101penta-2,4-dienal764-40-9117311695EFSA
05.102pent-2-enal764-39-61364103752EFSA
05.1033-fenil-pent-4-enal939-21-967910378EFSA
05.1042,6,6-trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-karbaldehid116-26-797710383EFSA
05.1052-butil-but-2-enal25409-08-91214103241EFSA
05.106mirtenal564-94-398010379EFSA
05.1072-izopropil-5-metilhex-2-enal35158-25-91215103611EFSA
05.108undeka-2,4-dienal13162-46-4119510385EFSA
05.1092-undecenal2463-77-61366118272EFSA
05.1102,4-dimetil-benzaldehid15764-16-6869EFSA
05.111okta-2(transz),6(transz)-dienal56767-18-11182103712EFSA
05.1122,6,6-trimetil-ciklohex-1-én-1-acetaldehid472-66-297810338Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–3% béta-ciklocitrál; 0,5–1 % béta-ionon; 2–4% metil-béta-homociklogeranát; 0,6–1% etil-béta-homociklogeranátEFSA
05.113hex-4-enal4634-89-331910337JECFA
05.1144-metil-pent-2-enal5362-56-11208103642EFSA
05.1152-fenil-pent-4-enal24401-36-3147610377EFSA
05.1163,5,5-trimetil-hexanal5435-64-326910384JECFA
05.1184-metoxi-fahéjaldehid1963-36-668711919EFSA
05.119(1R) 2,2,3-trimetil-ciklopent-3-én-1-il-acetaldehid4501-58-096710325EFSA
05.120dodeka-2,6-dienal21662-13-511972EFSA
05.122p-metil-fahéjaldehid1504-75-268210352EFSA
05.123(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metil-ciklopentán-karboxaldehid55253-28-6968EFSA
05.1243-metil-krotonaldehid107-86-8120210354EFSA
05.125dodeka-(2E,4E)-dienal21662-16-8119611758Legalább 85 %; másodlagos összetevő: 11–12 % 2-transz-4-cisz-izomerEFSA
05.1262-metil-okt-2-enal49576-57-01217103631EFSA
05.127okta-2(transz),4(transz)-dienal30361-28-5118111805EFSA
05.128okt-5(cisz)-enal41547-22-2323Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10–15% transz-5-oktenalJECFA
05.1292-metoxi-benzaldehid135-02-410350EFSA
05.1342-metil-3-tolil-propionaldehid (kevert o,m,p-)587Legalább 95 % (izomerek összesen: 80% p-; 10% o-; 5% m-)EP
05.137dec-4(cisz)-enal21662-09-9Legalább 90 %; másodlagos összetevő: legalább 5 % transz-izomerEFSA
05.139dec-9-enal39770-05-31286EFSA
05.140deka-2(transz),4(transz)-dienal25152-84-511902120Legalább 90 % minimum (E, E)-izomer; 95 % (izomerek összesen)EFSA
05.141deka-2,4,7-trienal51325-37-21786EFSA
05.1423,4-dihidroxi-benzaldehid139-85-510328EFSA
05.1432,5-dimetil-2-vinil-hex-4-enal56134-05-5EFSA
05.144dodec-2(transz)-enal20407-84-5Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% 2-dodecénsav2EFSA
05.1472-etil-hexanal123-05-710331EFSA
05.148farnezal19317-11-41228EFSA
05.149glutáraldehid111-30-8EFSA
05.150hept-2(transz)-enal18829-55-513607302EFSA
05.152hexadekanal629-80-110336EFSA
05.1534-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzaldehid134-96-3187810340EFSA
05.154(E)-4-hidroxi-3,5-dimetoxi-fahéjaldehid4206-58-010341EFSA
05.1554-hidroxi-3-metoxi-fahéjaldehid (izomerek keveréke)458-36-610342EFSA
05.1563-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)propanal80638-48-8EFSA
05.157izociklocitrál1335-66-6EFSA
05.1583-metoxi-benzaldehid591-31-110351EFSA
05.159p-metoxi-fenil-acetaldehid5703-26-4EFSA
05.1602-metil-dekanal19009-56-4EFSA
05.1642-metil-hexanal925-54-2EFSA
05.1664-metil-pentanal1119-16-010369EFSA
05.16712-metil-tetradekanal75853-50-8EFSA
05.16912-metil-tridekanal75853-49-51229EFSA
05.170nerál106-26-31EFSA
05.171non-2-enal2463-53-81362733Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-nonénsav2EFSA
05.172nona-2(transz),6(transz)-dienal17587-33-611872EFSA
05.173nona-(2E,4E,6E)-trienal57018-53-81785EFSA
05.174pent-4-enal2100-17-61619EFSA
05.179(E)-tetradec-2-enal51534-36-218032EFSA
05.1822,6,6-trimetil-ciklohex-2-én-1-karboxaldehid432-24-6EFSA
05.1834-(2,6,6-trimetil-ciklohexenil)-2-metil-butanal73398-85-3EFSA
05.184undec-2(transz)-enal53448-07-02EFSA
05.1862,4-oktadienal5577-44-611805Legalább 85 % E,E, 10 % E, ZEFSA
05.188transz-3,7-dimetil-okta-2,6-dienal141-27-51EFSA
05.1892-hexenal505-57-7Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-hexénsav2EFSA
05.190transz-2-oktenal2548-87-0Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–4% 2-okténsav és etil-oktanoát2EFSA
05.191transz-2-decenal3913-81-3Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3–4% 2-decénsav2EFSA
05.1923-hexenal4440-65-71271Legalább 80 % (cisz és transz-izomerek összesen); másodlagos összetevő: 18–20% transz-2-hexenalEFSA
05.194(2E,4E)-nona-2,4-dienal5910-87-2732Legalább 89 %; másodlagos összetevők: legalább 5 % 2,4-nonadién-1-ol és 2-nonén-1-ol és a 2,4-nonadienal más izomereiEFSA
05.195transz-2-tridecenal7069-41-2Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2–5% 2-tridecénsav és 3–5% cisz-2-tridecenal2EFSA
05.196(2E,4E)-undeka-2,4-dienalEFSA
05.1983-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-58102-02-6EFSA
05.2039-oktadecenal5090-41-51641EFSA
05.208Z-8-tetradecenal169054-69-71640EFSA
05.2116-metil-oktanal30689-75-9EFSA
05.217(Z)-5-decenal21662-08-8EFSA
05.21816-oktadecenal56554-87-1EFSA
05.2193-metil-hexanal19269-28-4EFSA
05.2204Z-dodecenal21944-98-91636Legalább 94% (4Z)-dodecenal; másodlagos összetevő: 3–4% dodecenalEFSA
05.2216,6'-dihidroxi-5,5'-dimetoxi-bifenil-3,3'-dikarbaldehid2092-49-11881EFSA
05.2234-etil-oktanal58475-04-01819EFSA
05.224(4E)-hexenal25166-87-41622EFSA
05.2256-metil-heptanal63885-09-6EFSA
05.226E-4-undecenal68820-35-9EFSA
05.2292-hidroxi-4-metoxibenzaldehid673-22-3Periploca sepiumból izoláltEFSA
06.0011,1-dietoxi-etán105-57-794135EFSA
06.0025-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán1708-40-383836Legalább 98 % (5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxán és 2-fenil-4-hidroxi-metil-1,3-dioxalán összesen)EFSA
06.003alfa,alfa-dimetoxi-toluol1125-88-883737EFSA
06.004citrál-dietil-acetál7492-66-294838Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)EFSA
06.005citrál-dimetil-acetál7549-37-394439Legalább 98% (izomerek összesen + hemiacetálok + citrál)EFSA
06.0061,1-dimetoxi-2-fenil-etán101-48-4100340EFSA
06.007fenil-acetaldehid-glicerid-acetál29895-73-610044157 % 5-hidroxi-metil-2-fenil-1,3-dioxolán; 38 % 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxánEFSA
06.0081,1-dimetoxi-oktán10022-28-394242EFSA
06.0091,1-dimetoxi-dekán7779-41-194543EFSA
06.0101,1-dietoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol7779-94-461344JECFA
06.0111,1-dimetoxi-3,7-dimetil-oktán-7-ol141-92-461245JECFA
06.012tolualdehid-gliceril-acetál1333-09-18674640% 5-hidroxi-dioxán; 60% 5-hidroxi-metil-dioxalánEFSA
06.013alfa-pentil-fahéjaldehid-dimetil-acetál91-87-268147EFSA
06.014fahéjaldehid-etilén-glikol-acetál5660-60-664848EFSA
06.0151,1-dimetoxi-etán534-15-6940510EFSA
06.0161-fenil-etoxi-1-propoxi-etán7493-57-41000511EFSA
06.017(dietoxi-metil)benzol774-48-1517EFSA
06.0191-benzil-oxi-1-(2-metoxi-etoxi)etán7492-39-9840523EFSA
06.0201,1-dietoxi-dekán34764-02-8531SCF/CoE
06.0211,1-dietoxi-heptán688-82-4553SCF/CoE
06.0231,1-dietoxi-hexán3658-93-3557SCF/CoE
06.0241,1-di-izobutoxi-2-fenil-etán68345-22-21006595EFSA
06.0251,1-dietoxi-nona-2,6-dién67674-36-69466602EFSA
06.0274,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioxolán5468-06-41005669Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–3% bután-2,3-diolEFSA
06.0281,1-dimetoxi-heptán10032-05-09472015EFSA
06.029heptanal-gliceril-acetál (kevert 1,2 és 1,3 acetálok)72854-42-39122016Acetálok (56–58% dioxolán; 37–39% dioxán) és 1–2% reagálatlan heptanal keverékeEFSA
06.0301,1-dimetoxi-2-fenil-propán90-87-914682017EFSA
06.0311,1-dietoxi-hex-2-én54306-00-2138321352EFSA
06.0324-metil-2-fenil-1,3-dioxolán2568-25-48392226EFSA
06.0331,1-dibutoxi-etán871-22-72341SCF/CoE
06.0341,1-dipropoxi-etán105-82-82342SCF/CoE
06.035citrál-propilén-glikol-acetál10444-50-52343SCF/CoE
06.0361-butoxi-1-(2-fenil-etoxi)etán64577-91-9100110007EFSA
06.0371,1-dietoxi-hept-4-én (cisz és transz)1192738-48-994910011EFSA
06.0384,4-dimetoxi-bután-2-on5436-21-559310029JECFA
06.0391,2-di((1'-etoxi)-etoxi)propán67715-79-1927EFSA
06.0401,2,3-trisz([1'-etoxi]-etoxi)propán67715-82-691311930EFSA
06.0411-izobutoxi-1-etoxi-2-metil-propán10055EFSA
06.0421-izobutoxi-1-etoxi-3-metil-bután85136-40-910057EFSA
06.0431-izoamil-oxi-1-etoxi-propán238757-30-710038EFSA
06.0441-izobutoxi-1-etoxi-propán67234-04-210058EFSA
06.0451-izobutoxi-1-izopentil-oxi-2-metil-propán10061EFSA
06.0461-izobutoxi-1-izopentil-oxi-3-metil-bután10060EFSA
06.0471-izopentil-oxi-1-propoxi-etán238757-63-610065EFSA
06.0481-izopentil-oxi-1-propoxi-propán238757-65-810066EFSA
06.0491-butoxi-1-(2-metil-butoxi)etán77249-20-8EFSA
06.0501-butoxi-1-etoxi-etán57006-87-810003EFSA
06.0511,1-di-(2-metil-butoxi)etán13535-43-8EFSA
06.0521,1-di-izobutoxi-2-metil-propán13262-24-310025EFSA
06.0531,1-di-izobutoxi-etán5669-09-010023EFSA
06.0541,1-di-izobutoxi-pentán13262-27-610026EFSA
06.0551,1-di-izopentil-oxietán13002-09-0172910028EFSA
06.0571,1-dietoxi-2-metil-bután3658-94-410013EFSA
06.0581,1-dietoxi-2-metil-propán1741-41-910015EFSA
06.0591,1-dietoxi-3-metil-bután3842-03-3173010014EFSA
06.0611,1-dietoxi-bután3658-95-510009EFSA
06.0621,1-dietoxi-d-odekán53405-98-4EFSA
06.063(Z)-1,1-dietoxi-hex-3-én73545-18-3EFSA
06.064dietoxi-metán462-95-310012EFSA
06.0651,1-dietoxi-nonán54815-13-310016EFSA
06.0661,1-dietoxi-oktán54889-48-4EFSA
06.0671,1-dietoxi-pentán3658-79-510017EFSA
06.0691,1-dietoxi-propán4744-08-510018EFSA
06.0701,1-dietoxi-undekán53405-97-3EFSA
06.0711,1-dihexil-oxi-etán5405-58-310022EFSA
06.0721,1-dimetoxi-hex-2(transz)-én18318-83-717282EFSA
06.0731,1-dimetoxi-hexán1599-47-9EFSA
06.074dimetoxi-metán109-87-510031EFSA
06.0751,1-dimetoxi-pentán26450-58-8EFSA
06.0761,1-dimetoxi-propán4744-10-9EFSA
06.0772,4-dimetil-1,3-dioxolán3390-12-31711EFSA
06.0781,1-difenetoxi-etán122-71-4EFSA
06.0791-etoxi-1-(2-metil-butoxi)etán13602-09-010040EFSA
06.0801-etoxi-1-(2-fenil-etoxi)etán2556-10-710049EFSA
06.081(Z)-1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etán28069-74-194310034EFSA
06.0821-etoxi-1-hexil-oxi-etán54484-73-011948EFSA
06.0831-etoxi-1-izopentil-oxi-etán13442-90-510037EFSA
06.0841-etoxi-1-metoxi-etán10471-14-410039EFSA
06.0851-etoxi-1-pentil-ox-ietán13442-89-210046EFSA
06.0861-etoxi-1-propoxi-etán20680-10-810050EFSA
06.087etil-2,4-dimetil-1,3-dioxolán-2-acetát6290-17-11715EFSA
06.0882-etil-4-metil-1,3-dioxolán4359-46-0EFSA
06.0892-hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolán6454-22-41712EFSA
06.0904-hidroxi-metil-2-metil-1,3-dioxolán3773-93-1EFSA
06.0911-izobutoxi-1-etoxi-etán6986-51-210054EFSA
06.0921-izobutoxi-1-izopentil-oxi-etán75048-15-610059EFSA
06.0944-metil-2-pentil-1,3-dioxolán1599-49-1928EFSA
06.0954-metil-2-propil-1,3-dioxolán4352-99-2EFSA
06.096trietoxi-metán122-51-010903EFSA
06.0971,1,3-trietoxi-propán7789-92-610075EFSA
06.0982,2,4-trimetil-1,3-dioxolán1193-11-992911423EFSA
06.1001,1-dipentil-oxi-etán13002-08-910032EFSA
06.1022-hexil-5-hidroxi-1,3-dioxán1708-36-72016EFSA
06.104vanillin-propilén-glikol-acetál68527-74-21882EFSA
06.1053-metil-1,1-di-izopentil-oxi-bután13285-51-310070EFSA
06.1062-metil-1,1-di-izopentil-oxi-propán13112-63-510071EFSA
06.1071-(2-metil-butoxi)- 1-izopentil-oxietán13548-84-010068EFSA
06.1098,8-dietoxi-2,6-dimetilokt-2-én71662-17-4EFSA
06.1111-etoxi-1-metoxi-propán127248-84-4EFSA
06.1141-hexil-oxi-1-izopentil-oxi-etán233665-90-2EFSA
06.1151-izopentil-oxi-1-pentil-oxietán13442-92-7EFSA
06.120DL-menton-1,2-glicerol-ketál63187-91-7446JECFA
06.1231-butoxi-1-izopentil-oxi-etán238757-27-210004EFSA
06.1241,1-di-izobutoxi-3-metil-bután13439-98-010024EFSA
06.1251,1-di-izobutoxi-propán13002-11-410027EFSA
06.1281-etoxi-1-pentil-oxi-bután3658-92-210045EFSA
06.1291-etoxi-2-metil-1-izopentil-oxi-propán253679-74-210043EFSA
06.1301-etoxi-2-metil-1-propoxi-propán238757-42-110044EFSA
06.1311-etoxi-1-(3-metil-butoxi)-3-metil-bután238757-35-210042EFSA
06.132vanillin-bután-2,3-diol-acetál (sztereoizomerek keveréke)63253-24-7960EFSA
06.1331-menton-1,2-glicerol-ketál563187-91-7445JECFA
06.1352-izobutil-4-metil-1,3-dioxolán18433-93-71732EFSA
06.1366-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxi-spiro[4.5]dekán-2-on831213-72-01859Izomerek összesen: 98 %, legalább 60–70 % (3S,5R,6S,9R)- 6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxi-spiro[4.5]dekán-2-onnalEFSA
06.137Acetaldehid-etil-izopropil-acetál25334-93-4EFSA
07.0012-oxo-propanal78-98-8937105EFSA
07.002heptán-2-on110-43-0283136JECFA
07.003heptán-3-on106-35-4285137JECFA
07.004acetofenon98-86-2806138EFSA
07.005vanillin-aceton122-48-5730139EFSA
07.007alfa-ionon127-41-33881412JECFA/ EFSA
07.008béta-ionon14901-07-63891422JECFA/ EFSA
07.009metil-alfa-ionon7779-30-8398143Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5–6% metil-béta-ionon2JECFA/ EFSA
07.010metil-béta-ionon127-43-5399144Legalább 88%; másodlagos összetevő: 7–10 % alfa- és béta-izometil-ionon2JECFA/ EFSA
07.0114-(2,5,6,6-tetrametil-2-ciklohexenil)- 3-butén-2-on79-69-64031452JECFA/ EFSA
07.012karvon99-49-0380146SCF/CoE
07.013metil-2-naftil-keton93-08-3811147EFSA
07.014maltol118-71-814801482EFSA
07.0156-metilhept-5-én-2-on110-93-01120149EFSA
07.016undekán-2-on112-12-9296150JECFA
07.0174-metil-pentán-2-on108-10-1301151JECFA
07.018hexán-2,3-dion3848-24-6412152Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2-3% hexándionokJECFA
07.019oktán-2-on111-13-7288153JECFA
07.020nonan-2-on821-55-6292154JECFA
07.021undeka-2,3-dion7493-59-6417155JECFA
07.0224-metil-acetofenon122-00-9807156EFSA
07.0232,4-dimetil-acetofenon89-74-7809157EFSA
07.0244-fenil-but-3-én-2-on122-57-68201582EFSA
07.0254-metil-1-fenil-pentán-2-on5349-62-2828159EFSA
07.0264-(p-tolil)bután-2-on7774-79-0817160EFSA
07.0273-metil-4-fenil-but-3-én-2-on1901-26-48211612EFSA
07.028benzoin119-53-9836162EFSA
07.0294-(4-metoxi-fenil)bután-2-on104-20-1818163EFSA
07.031piperonil-aceton55418-52-5165SCF/CoE
07.032benzo-fenon119-61-9831166EFSA
07.033izojazmon11050-62-711151672EFSA
07.0342-hexilidén-ciklopentán-1-on17373-89-61106EFSA
07.035tetrametil-etil-ciklohexenon (izomerek keveréke)17369-60-71111168EFSA
07.036alfa-izometil-ionon127-51-54041692JECFA
07.0384-metoxi-acetofenon100-06-1810570EFSA
07.0401-fenil-propán-1-on93-55-0824599EFSA
07.041béta-izometil-ionon79-89-0650E/Z izomerek keveréke (50–70 % (E) és 30–50 % (Z))EFSA
07.0424-izopropil-acetofenon645-13-6808651EFSA
07.044Pent-3-én-2-on625-33-211246661EFSA
07.0452,2,6-trimetil-ciklohexanon2408-37-91108686EFSA
07.047etil-maltol4940-11-81481692EFSA
07.0484-hexén-3-on2497-21-411257181EFSA
07.050aceton67-64-1139737JECFA
07.0513-hidroxi-bután-2-on513-86-0405749JECFA
07.052diacetil431-03-8408752JECFA
07.053bután-2-on78-93-3278753JECFA
07.054pentán-2-on107-87-9279754JECFA
07.0554-(p-hidroxi-fenil)bután-2-on5471-51-2728755EFSA
07.0563-metil-ciklopentán-1,2-dion80-71-7418758JECFA
07.0573-etil-ciklopentán-1,2-dion21835-01-8419759Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-10 % 3-etilciklopentán-1,2-dion (enol formájában)JECFA
07.058heptán-4-on123-19-32872034JECFA
07.059p-mentán-3-on10458-14-71EFSA
07.060pentán-2,3-dion600-14-64102039Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2-3% 2,5-dietilciklohexadién-1,4-dion (2,3-pentadion dimere)JECFA
07.061allil-alfa-ionon79-78-740120402JECFA/ EFSA
07.062oktán-3-on106-68-32902042JECFA
07.0634-metil-pentán-2,3-dion7493-58-54112043JECFA
07.064heptán-2,3-dion96-04-84152044JECFA
07.0655-hidroxi-oktán-4-on496-77-54162045JECFA
07.0672R,5S-izopulegon29606-79-975420514EFSA
07.069tetrahidro-pszeudo-ionon4433-36-711212053EFSA
07.0703-benzil-heptán-4-on7492-37-78302140EFSA
07.071oktán-4,5-dion5455-24-32141EFSA
07.0726-metil-heptan-3-on624-42-02143EFSA
07.0753,4-dimetil-ciklopentán-1,2-dion13494-06-94202234JECFA
07.0763,5-dimetil-ciklopentán-1,2-dion13494-07-04212235JECFA
07.077hexán-3,4-dion4437-51-84132255JECFA
07.078d,l-izomenton491-07-64302259JECFA
07.0791-fenil-propán-1,2-dion579-07-78332275EFSA
07.0803-metil-ciklohexán-1,2-dion3008-43-34252311JECFA
07.081okt-1-én-3-on4312-99-6114823121EFSA
07.082okt-2-én-4-on4643-27-0112923131EFSA
07.083béta-damaszkon23726-92-33842340Legalább 90%; másodlagos összetevők: 5–8% alfa- és delta-damaszkon2JECFA/ EFSA
07.084pentán-3-on96-22-02350EFSA
07.0861,3-difenil-propán-2-on102-04-583211839EFSA
07.0874-metoxi-fenil-aceton122-84-981311836EFSA
07.088metil-delta-ionon7784-98-7400118522JECFA/ EFSA
07.089nootkaton4674-50-4139811164Legalább 93%; másodlagos összetevő: 3–4% dihidronootkaton2EFSA
07.0901-hidroxi-bután-2-on5077-67-8171711102EFSA
07.091gamma-ionon79-76-53902JECFA/ EFSA
07.092p-mentán-2-on499-70-737511128JECFA
07.0935-metil-hexán-2,3-dion13706-86-041411148JECFA
07.0943-metil-2-(pent-2(cisz)-enil)ciklopent-2-én-1-on488-10-81114117862EFSA
07.0952-(szek-butil)ciklohexanon14765-30-1110911044Legalább 94%; másodlagos összetevő: 2–2,5% 2-izobutil-ciklohexanonEFSA
07.096hexán-3-on589-38-828111097JECFA
07.0973-(hidroxi-metil)oktán-2-on59191-78-5183911113Legalább 90%; másodlagos összetevő: 7% 3-metilén-2 oktanonEFSA
07.0983-metil-ciklohex-2-én-1-on1193-18-6110711134EFSA
07.0996-metil-hepta-3,5-dién-2-on1604-28-0113411143E/Z sztereoizomerek keveréke: 60–90 % (E)EFSA
07.1005-metil-hex-5-én-2-on3240-09-3111911150EFSA
07.1014-metil-pent-3-én-2-on141-79-7113111853EFSA
07.102pent-1-én-3-on1629-58-91147111791EFSA
07.103tridekán-2-on593-08-829811194JECFA
07.104hept-2-én-4-on4643-25-81126110931EFSA
07.105hept-3-én-2-on1119-44-41127110941EFSA
07.1065-metil-hex-3-én-2-on5166-53-01132111491EFSA
07.107okt-3-én-2-on1669-44-9112811170Legalább 94%; másodlagos összetevő: 4–6% 4-oktén-2-on1EFSA
07.108béta-damaszcenon23696-85-7387111972JECFA/ EFSA
07.1092,6,6-trimetil-ciklohex-2-én-1,4-dion1125-21-91857112002EFSA
07.1123-metil-2-ciklopentén-1-on2758-18-11105111372EFSA
07.113nonan-3-on925-78-029411160JECFA
07.1146,10,14-trimetil-pentadeka-5,9,13-trién-2-on762-29-8112311206EFSA
07.1153,4-dehidrodihidro-béta-ionon20483-36-739611057Legalább 70%; másodlagos összetevő: 25–27 % tetrahidro-iononJECFA
07.1173-etil-2-hidroxi-4-metil-ciklopent-2-én-1-on42348-12-942211077JECFA
07.1185-etil-2-hidroxi-3-metil-ciklopent-2-én-1-on53263-58-442311078JECFA
07.1192-hidroxi-ciklohex-2-én-1-on10316-66-242411046JECFA
07.1202-hidroxi-3,5,5-trimetil-ciklohex-2-én-1-on4883-60-742611198JECFA
07.121dec-3-én-2-on10519-33-21130117511EFSA
07.1222,6-dimetil-heptán-4-on108-83-830211914Legalább 80%; másodlagos összetevő: 15-17% 4,6-dimetil-2-heptanonJECFA
07.123geranil-aceton3796-70-1112211088EFSA
07.1242-hidroxi-acetofenon118-93-472711784EFSA
07.1253-hidroxi-pentán-2-on3142-66-340911115JECFA
07.1263,5,5-trimetil-ciklohex-2-én-1-on78-59-1111211918EFSA
07.128dihidrokarvon7764-50-337711703Legalább 77%; másodlagos összetevők: 10-15% dihidrokarveol; 5-6% karvon; 2-3 % karveolJECFA
07.1293-metil-5-propil-ciklohex-2-én-1-on3720-16-91113EFSA
07.131dihidro-béta-ionon17283-81-739411060JECFA
07.132dihidro-alfa-ionon31499-72-639311059JECFA
07.1352,4-dihidroxi-acetofenon28631-86-97291188423-25% 2,3-izomer; 19-22% 2,4-izomer; 19-20% 2,5-izomer; 20-21% 3,4-izomer és 15-18% 3,5-izomerEFSA
07.1364,4a, 5,6-tetrahidro-7-metil-naftalén-2(3H)-on34545-88-514052EFSA
07.137pentadekán-2-on2345-28-029911808JECFA
07.1395-metilhept-2-én-4-on81925-81-711331EFSA
07.1403-metil-2-pentil-ciklopent-2-én-1-on1128-08-114062EFSA
07.142acetovanillon498-02-211035EFSA
07.146d-karvon2244-16-8380.1JECFA
07.147l-karvon6485-40-1380.2JECFA
07.148ciklohexanon108-94-1110011047EFSA
07.149ciklopentanon120-92-3110111050EFSA
07.150dekán-2-on693-54-911055EFSA
07.151dekán-3-on928-80-3111811056EFSA
07.1523,3-dietoxi-bután-2-on51933-13-2EFSA
07.153(4R,4aS,6R,8aS)-1,10-dihidronootkaton20489-53-61407Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-6% nootkatonEFSA
07.1541-(3,5-dimetoxi-4-hidroxi-fenil)propán-1-on5650-43-111106EFSA
07.1562,6-dimetil-okt-6-én-3-on (E és Z keveréke)90975-15-8EFSA
07.1576,10-dimetil-undekán-2-on1604-34-811068EFSA
07.158dodekán-2-on6175-49-111069EFSA
07.159d-fenchon4695-62-91396551EFSA
07.160heptadekán-2-on2922-51-211089EFSA
07.161hex-1-én-3-on1629-60-31EFSA
07.162hex-5-én-2-on109-49-9EFSA
07.1644-hidroxi-3,5-dimetoxi-acetofenon2478-38-811105EFSA
07.1654-hidroxi-4-metil-pentán-2-on123-42-2EFSA
07.1674-hidroxi-hexán-3-on4984-85-411108EFSA
07.1682-hidroxi-piperiton490-03-9EFSA
07.1691-hidroxi-propán-2-on116-09-611101EFSA
07.170béta-ionon-epoxid23267-57-41571112022EFSA
07.171izopinokámfon18358-53-7186811125EFSA
07.1724-izopropil-ciklohex-2-én-1-on500-02-7111011127EFSA
07.175p-ment-1-én-3-on89-81-64352052Legalább 94%; másodlagos összetevők: 2-3% mentol és mentonJECFA
07.176transz-menton89-80-54292035JECFA
07.1777-metil-3-oktenon-233046-81-01135Legalább 94%; másodlagos összetevők: 2-4% 7-metil-4-oktén-2-on, 5,6-dimetil-3-heptén-2-on és 3-nonén-2-on1EFSA
07.1783-metil-bután-2-on563-80-411131EFSA
07.1792-metil-ciklohexanon583-60-81102EFSA
07.1803-metil-ciklohexanon591-24-21103EFSA
07.1816-metil-heptán-2-on928-68-711146EFSA
07.1825-metil-heptán-3-on541-85-5EFSA
07.1843-metil-nona-2,4-dion113486-29-620324JECFA/ EFSA
07.1853-metil-pentán-2-on565-61-711157EFSA
07.187Non-2-én-4-on32064-72-5111621EFSA
07.188Non-3-én-2-on14309-57-01136111631EFSA
07.189nonan-4-on4485-09-011161EFSA
07.190okta-1,5-dién-3-on65213-86-71848Sztereoizomerek keveréke: 60–90 % E-térszerkezetű és 10–40 % Z-térszerkezetűEFSA
07.1931-fenil-bután-1-on495-40-9EFSA
07.1944-fenil-bután-2-on2550-26-711182EFSA
07.1951-fenil-propán-2-on103-79-711042EFSA
07.196pin-2-én-4-on80-57-9187011186EFSA
07.198pszeudo-ionon141-10-611191EFSA
07.199tetradekán-2-on2345-27-911192EFSA
07.2004-(2,5,6,6-tetrametil-1-ciklohexenil)but-3-én-2-on79-70-92EFSA
07.201tridec-12-én-2-on60437-21-0EFSA
07.2022,6,6-trimetil-ciklohex-2-én-1-on20013-73-4EFSA
07.2033,3,5-trimetil-ciklohexán-1-on873-94-9EFSA
07.2043,3,6-trimetil-hepta-1,5-dién-4-on546-49-6EFSA
07.2056,10,14-trimetil-pentadekán-2-on502-69-211205EFSA
07.2101-nonén-3-on24415-26-71EFSA
07.214alfa-metil-naftil-keton941-98-0EFSA
07.215d-kámfor464-49-31395140Az 1. kategóriában: legfeljebb 16 mg/kg
A 2.és a 8. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg
A 3. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg
Az 5., 6., 7., 12. és 15. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 50 mg/l
A 14.2.kategóriában: legfeljebb 50 mg/l (kivéve a Schwedenbittert, ahol legfeljebb 850 mg/l)
EFSA
07.219transz-3-metil-2-(2-pentenil)-2-ciklopentén-1-on6261-18-32EFSA
07.224tr-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)but-2-én-1-on23726-91-2Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 2–4 % alfa-damaszkon és 2–4 % delta-damaszkonEFSA
07.2341-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-3-dekakon27113-22-02021EFSA
07.236(Z)-5-oktén-2-on22610-86-211171EFSA
07.2383-hidroxi-2-oktanon37160-77-3EFSA
07.239[R-(E)]-5-izopropil-8-metil-nona-6,8-dién-2-on2278-53-71840EFSA
07.2402-metil-heptán-3-on13019-20-01156EFSA
07.2423-hidroxi-4-fenil-bután-2-on5355-63-52041Legalább 93%; másodlagos összetevő: 3-5% 4-hidroxi-4-fenil-bután-2-onEFSA
07.2434-hidroxi-acetofenon99-93-4EFSA
07.244(6E)-metil-3-heptén-2-on20859-10-311381EFSA
07.247(E,E)-3,5-oktadién-2-on30086-02-311391EFSA
07.248oktán-2,3-dion585-25-1EFSA
07.249undekán-6-on927-49-11155EFSA
07.2542-metoxi-acetofenon579-74-8EFSA
07.2551-piperiton4573-50-61856EFSA
07.256(E) & (Z)-4,8-dimetil-3,7-nonadién-2-on817-88-91137Legalább 94%; másodlagos összetevő: 3-4% 4,8-dimetil-3,7-nonadién-2-ol1EFSA
07.2572-(3,7-dimetil-2,6-oktadienil)ciklopentanon68133-79-91117EFSA
07.2592-metil-acetofenon577-16-22044EFSA
07.2603-hidroxi-5-metil-2-heaxanon163038-04-8EFSA
07.2614-metil-3-heptén-5-on22319-31-91EFSA
07.2629-decén-2-ol35194-30-0EFSA
08.001hangyasav64-18-6791JECFA
08.002ecetsav64-19-7812JECFA
08.003propionsav79-09-4843JECFA
08.004tejsav50-21-59304EFSA
08.005vajsav107-92-6875JECFA
08.0062-metil-propionsav79-31-22536JECFA
08.007valeriánsav109-52-4907JECFA
08.0083-metil-vajsav503-74-22598JECFA
08.009hexánsav142-62-1939JECFA
08.010oktánsav124-07-29910JECFA
08.011dekánsav334-48-510511JECFA
08.012dodekánsav143-07-711112Legalább 90%; másodlagos összetevők: 3-6 % tetradekánsav; 2-5% dekánsav; 1-2% hexadekánsavJECFA
08.013olajsav112-80-133313Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-7 % palmitinsav és más zsírsavakJECFA
08.014hexadekánsav57-10-311514Legalább 80%; másodlagos összetevők: 8-11% oktadekánsav; 5-7% tetradekánsav; 3-5 % heptadekánsav; <1 % pentadekánsavJECFA
08.015oktadekánsav57-11-411615Legalább 40%; másodlagos összetevők: 5-50% hexadekánsav; <3% tetradekánsav; <5% 9- oktadekánsav; <3 % heptadekánsav; <2 % eikozánsav; <1 % pentadekánsavJECFA
08.016tetradekánsav544-63-811316Legalább 94%; másodlagos összetevők: 2-4% hexadekánsav; 1-3% dodekánsavJECFA
08.017l-almasav6915-15-761917JECFA
08.018borkősav133-37-962118JECFA
08.019piruvinsav127-17-393619EFSA
08.021benzoesav65-85-085021EFSA
08.022fahéjsav621-82-965722EFSA
08.0234-oxovaleriánsav123-76-260623JECFA
08.024borostyánkősav110-15-624EP
08.025fumársav110-17-861825JECFA
08.026adipinsav124-04-962326JECFA
08.028heptánsav111-14-89628JECFA
08.029nonánsav112-05-010229JECFA
08.0312-metil-valeriánsav97-61-026131JECFA
08.0323-fenil-propionsav501-52-064632EFSA
08.033prop-1-én-1,2,3-trikarboxilsav499-12-762733JECFA
08.034ciklohexilecetsav5292-21-796534EFSA
08.0352-metil-hexánsav4536-23-6265582JECFA
08.036citronellinsav502-47-61221616Legalább 90%; másodlagos összetevők: 5-8% citronellál, citronellil, neril, valamint geranil-acetát-észterek és más, természetben előforduló terpénekEFSA
08.0372-oxoglutársav328-50-7634653JECFA
08.038fenil-ecetsav103-82-21007672EFSA
08.039undec-10-enonsav112-38-9331689JECFA
08.0404-hidroxi-benzoesav99-96-7957693EFSA
08.041oktadeka-9,12-dienonsav60-33-333269444-46% linolénsav; 18-20% linolsav; 22-25% sztearinsav és olajsav; 7-8% palmitinsavJECFA
08.042undekanonsav112-37-8108696JECFA
08.043vanillinsav121-34-6959697EFSA
08.044(2E),4-dimetil-pent-2-enonsav21016-46-61211744Legalább 92%; másodlagos összetevő: 5-7% 4-metil-2-metilén-variánsavEFSA
08.0452-etil-vajsav88-09-52572001JECFA
08.0462-metil-vajsav116-53-02552002JECFA
08.0472-metil-heptánsav1188-02-912122003EFSA
08.048pent-4-énsav591-80-03142004JECFA
08.049fenoxi-ecetsav122-59-810262005EFSA
08.050hex-3-énsav4219-24-33172256JECFA
08.0513-metil-2-oxo-vajsav759-05-76312262JECFA
08.0524-metil-2-oxo-valeriánsav816-66-06332263JECFA
08.053malonsav141-82-22264EFSA
08.054hex-2(transz)-énsav13419-69-7136111777EFSA
08.0552-metil-2-penténsav3142-72-1121011680EFSA
08.0563-metil-valeriánsav105-43-126210149JECFA
08.0574-metil-valeriánsav646-07-126410150JECFA
08.0582-metil-pent-3-énsav37674-63-834710147JECFA
08.0592-metil-pent-4-énsav1575-74-235510148JECFA
08.060ciklohexán-karboxilsav98-89-596111911EFSA
08.0615-metil-hexánsav628-46-626610142JECFA
08.0624-metil-nonánsav45019-28-127411925JECFA
08.0634-metil-oktánsav54947-74-927111926JECFA
08.064(2E)-metil-krotonsav80-59-1120510168EFSA
08.065dec-9-énsav14436-32-932810090JECFA
08.0662-oxo-vajsav600-18-0589JECFA
08.0671,2,5,6-tetrahidroköménysav71298-42-5976EFSA
08.068dec-(5- és 6)-énsav72881-27-7327JECFA
08.0703-metil-krotonsav541-47-9120410138EFSA
08.071p-ánizssav100-09-488310077EFSA
08.072but-2-énsav (cisz and transz)3724-65-010080EFSA
08.073dec-2-énsav3913-85-7137210087EFSA
08.074dec-3-énsav15469-77-910088EFSA
08.075dec-4-énsav26303-90-2128710089EFSA
08.0762,4-dihidroxi-benzoesav89-86-1908EFSA
08.0782-etil-hexánsav149-57-5EFSA
08.0794-etil-oktánsav16493-80-41218EFSA
08.080gallinsav149-91-710170EFSA
08.081geránsav459-80-3182510094EFSA
08.082glutársav110-94-1EFSA
08.083hept-2-énsav18999-28-510102EFSA
08.085(E,E)-hexa-2,4-diénsav110-44-11176EFSA
08.0863-hidroxi-2-oxopropionsav1113-60-6635JECFA
08.0874-hidroxi-3,5-dimetoxi-benzoesav530-57-410111EFSA
08.0884-hidroxi-3,5-dimetoxi-fahéjsav (izomerek keveréke)530-59-6EFSA
08.0894-hidroxi-3-metoxi-fahéjsav (izomerek keveréke)1135-24-610113EFSA
08.0902-hidroxi-4-metil-valeriánsav498-36-210118EFSA
08.0923-metoxi-benzoesav586-38-9882EFSA
08.0933-metil-2-oxo-valeriánsav39748-49-763210146JECFA
08.0944-metil-dekánsav24323-24-8EFSA
08.0958-metil-dekánsav5601-60-5EFSA
08.0963-metil-hexánsav3780-58-3EFSA
08.0974-metil-hexánsav1561-11-1EFSA
08.0994-metilpent-2-énsav10321-71-81818EFSA
08.1004-metilpent-3-énsav504-85-8EFSA
08.101non-2-énsav3760-11-010153EFSA
08.102non-3-énsav4124-88-310154EFSA
08.103nonándiénsav123-99-910079EFSA
08.107(E)-pent-2-énsav13991-37-2180410163EFSA
08.1082-fenil-propionsav492-37-510164EFSA
08.1093-fenil-piroszőlősav156-06-91478EFSA
08.112szalicilsav69-72-795810165EFSA
08.113borostyánkősav, dinátrium-só150-90-3EFSA
08.1142-okténsav1871-67-6180510156EFSA
08.1154-metil-heptánsav3302-03-2EFSA
08.1192-hexénsav1191-04-411777EFSA
08.1202-metil-2-buténsav13201-46-210168EFSA
08.123transz-2-hepténsav10352-88-21373EFSA
08.1272-(4-metoxi-fenoxi)propionsav158833-38-6EFSA
08.131cisz-2-heptil-ciklopropánkarboxilsav697290-76-91907EFSA
08.1323-hidroxi-benzoesav99-06-9EFSA
08.1333,4-dihidroxi-benzoesav99-50-3EFSA
08.1344-hidroxi-3-metoxi-mandulasav55-10-7EFSA
08.1354-(2,2,3-trimetil-ciklopentil)butánsav957136-80-0EFSA
09.001etil-acetát141-78-627191JECFA
09.002propil-acetát109-60-4126192JECFA
09.003izopropil-acetát108-21-4305193JECFA
09.004butil-acetát123-86-4127194JECFA
09.005izobutil-acetát110-19-0137195JECFA
09.006hexil-acetát142-92-7128196JECFA
09.007oktil-acetát112-14-1130197JECFA
09.008nonil-acetát143-13-5131198JECFA
09.009decil-acetát112-17-4132199JECFA
09.010dodecil-acetát112-66-3133200JECFA
09.011geranil-acetát105-87-358201Legalább 90%; másodlagos összetevők: 4-6% geraniol és 1-2% nerolJECFA
09.012citronellil-acetát150-84-557202Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4-6% citronellolJECFA
09.013linalil-acetát115-95-7359203JECFA
09.014benzil-acetát140-11-423204EFSA
09.015alfa-terpinil-acetát80-26-2368205SCF/CoE
09.016mentil-acetát16409-45-3431206JECFA
09.017DL-bornil-acetát76-49-31387207EFSA
09.018cinnamil-acetát103-54-8650208EFSA
09.019p-anizil-acetát104-21-2873209EFSA
09.020eugenil-acetát93-28-71531210EFSA
09.021pentil-acetát628-63-7211SCF/CoE
09.022heptil-acetát112-06-1129212JECFA
09.023metil-acetát79-20-9125213JECFA
09.024izopentil-acetát123-92-243214JECFA
09.0252-etil-butil-acetát10031-87-5140215JECFA
09.026alfa-pentil-cinnamil-acetát7493-78-9677216EFSA
09.027ciklohexil-acetát622-45-71093217EFSA
09.0282-ciklohexil-etil-acetát21722-83-8964218EFSA
09.0291,1-dimetil-3-fenil-propil-acetát103-07-11460219EFSA
09.0302-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-acetát93-29-81262220EFSA
09.031fenetil-acetát103-45-7989221EFSA
09.0323-fenil-propil-acetát122-72-5638222EFSA
09.033rodinil-acetát141-11-760223Legalább 87%; másodlagos összetevő: 9-12% rodinolJECFA
09.034szantalil-acetát1323-00-89852242EFSA
09.035vanillil-acetát881-68-5890225EFSA
09.036p-tolil-acetát140-39-6699226EFSA
09.037etil-akrilát140-88-51351245EFSA
09.038metil-butirát623-42-7149263JECFA
09.039etil-butirát105-54-429264JECFA
09.040propil-butirát105-66-8150266JECFA
09.041izopropil-butirát638-11-9307267JECFA
09.042butil-butirát109-21-7151268JECFA
09.043izobutil-butirát539-90-2158269JECFA
09.044pentil-butirát540-18-1152270JECFA
09.045hexil-butirát2639-63-6153271JECFA
09.046oktil-butirát110-39-4155272JECFA
09.047decil-butirát5454-09-1156273JECFA
09.048geranil-butirát106-29-666274Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3-5% geraniol és 1% nerolJECFA
09.049citronellil-butirát141-16-265275Legalább 90%; másodlagos összetevő: 6-8% citronellolJECFA
09.050linalil-butirát78-36-4361276JECFA
09.051benzil-butirát103-37-7843277EFSA
09.052terpinil-butirát2153-28-8370278JECFA
09.053cinnamil-butirát103-61-7652279EFSA
09.054allil-butirát2051-78-722802JECFA
09.0553-metil-butil-butirát106-27-445282JECFA
09.0572-fenil-propil-butirát80866-83-71469285EFSA
09.058p-anizil-butirát6963-56-0875286EFSA
09.059etil-dekanoát110-38-335309JECFA
09.060etil-hexanoát123-66-031310JECFA
09.061propil-hexanoát626-77-7161311JECFA
09.062izopropil-hexanoát2311-46-8308312JECFA
09.063butil-hexanoát626-82-4162313JECFA
09.064izobutil-hexanoát105-79-3166314JECFA
09.065pentil-hexanoát540-07-8163315JECFA
09.066hexil-hexanoát6378-65-0164316JECFA
09.067geranil-hexanoát10032-02-770317JECFA
09.068linalil-hexanoát7779-23-9364318JECFA
09.069metil-hexanoát106-70-71871319SCF/CoE
09.0703-metil-butil-hexanoát2198-61-046320JECFA
09.0713-fenil-propil-hexanoát6281-40-9642321EFSA
09.072etil-formiát109-94-426339JECFA
09.073propil-formiát110-74-7117340Legalább 94%; másodlagos összetevő: 4-6 % propil-alkoholJECFA
09.074heptil-formiát112-23-2121341Legalább 94%; másodlagos összetevő: 1-5% heptanalJECFA
09.075oktil-formiát112-32-3122342JECFA
09.076geranil-formiát105-86-254343Legalább 85%; másodlagos összetevők: 8-10% geraniol és 2-4% nerolJECFA
09.077benzil-formiát104-57-4841344EFSA
09.078citronellil-formiát105-85-153345Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-10% citronellolJECFA
09.079Rodinil-formiát141-09-356346Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10-13% rodinolJECFA
09.080linalil-formiát115-99-1358347Legalább 90%; másodlagos összetevő: 6-8% linaloolJECFA
09.081alfa-terpinil-formiát2153-26-6367348JECFA
09.082DL-bornil-formiát7492-41-31389349EFSA
09.083fenetil-formiát104-62-1988350EFSA
09.0843-fenil-propil-formiát104-64-3637351EFSA
09.085cinnamil-formiát104-65-4649352EFSA
09.0862-metil-1-fenil-2-propil-formiát10058-43-21654353Legalább 93%; másodlagos összetevő: 5-7% alfa,alfa-dimetil-fenetil-alkoholEFSA
09.087p-anizil-formiát122-91-8872354Legalább 90%; másodlagos összetevő: 8 % anizil-alkoholEFSA
09.088eugenil-formiát10031-96-61530355Legalább 94%; másodlagos összetevő: 2-3% eugenolEFSA
09.089izoeugenil-formiát7774-96-11261356EFSA
09.090alfa-pentil-cinnamil-formiát7493-79-0676357Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10-12% alfa-amil-cinnamil-alkoholEFSA
09.091butil-heptanoát5454-28-4169363JECFA
09.092izobutil-heptanoát7779-80-8172364JECFA
09.093etil-heptanoát106-30-932365JECFA
09.094oktil-heptanoát5132-75-2171366JECFA
09.095propil-heptanoát7778-87-2168367JECFA
09.096metil-heptanoát106-73-0167368JECFA
09.097allil-heptanoát142-19-843692JECFA
09.098pentil-heptanoát7493-82-5170370Legalább 93%; másodlagos összetevő: 4-7 % n-amil-2-metil-hexanoátJECFA
09.099etil-dodekanoát106-33-237375JECFA
09.100butil-dodekanoát106-18-3181376JECFA
09.101metil-dodekanoát111-82-0180377Legalább 94%; másodlagos összetevők: 3-6% metil-tetradekanoát; 2-5 % metil-dekanoát 1-2% metil-hexadekanoátJECFA
09.102p-tolil-dodekanoát10024-57-4704378Legalább 90%; másodlagos összetevők: 3-6% p-tolil-tetradekanoát; 2-5 % p-tolil-dekanoát; 1-2% p-tolil-hexadekanoátEFSA
09.1033-metilbutil-dodekanoát6309-51-9182379JECFA
09.104etil-tetradekanoát124-06-138385JECFA
09.105izopropil-tetradekanoát110-27-0311386JECFA
09.106metil-tetradekanoát124-10-7183387JECFA
09.107etil-nonanoát123-29-534388JECFA
09.108metil-nonanoát1731-84-6179389JECFA
09.109allil-nonanoát7493-72-363902JECFA
09.1103-metil-butil-nonanoát7779-70-648391JECFA
09.111etil-oktanoát106-32-133392JECFA
09.112pentil-oktanoát638-25-5174393JECFA
09.113hexil-oktanoát1117-55-1175394JECFA
09.114oktil-oktanoát2306-88-9177395JECFA
09.115nonil-oktanoát7786-48-3178396JECFA
09.116linalil-oktanoát10024-64-3365397Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2-3 % linalool és 2-3 % oktánsavJECFA
09.117metil-oktanoát111-11-5173398JECFA
09.118heptil-oktanoát4265-97-8176399JECFA
09.119allil-oktanoát4230-97-154002JECFA
09.1203-metil-butil-oktanoát2035-99-647401JECFA
09.121etil-propionát105-37-328402JECFA
09.122propil-propionát106-36-5142403JECFA
09.123izopropil-propionát637-78-5306404JECFA
09.124butil-propionát590-01-2143405JECFA
09.125izobutil-propionát540-42-1148406JECFA
09.126oktil-propionát142-60-9145407JECFA
09.127decil-propionát5454-19-3146408JECFA
09.128geranil-propionát105-90-862409Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3-4% geraniol és 1-2% nerolJECFA
09.129citronellil-propionát141-14-061410Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-8% citronellolJECFA
09.130linalil-propionát144-39-8360411Legalább 94%; másodlagos összetevő: 2-5% linaloolJECFA
09.131DL-izobornil-propionát2756-56-11391412EFSA
09.132benzil-propionát122-63-4842413EFSA
09.133cinnamil-propionát103-56-0651414EFSA
09.134metil-propionát554-12-1141415JECFA
09.135pentil-propionát624-54-4416SCF/CoE
09.1363-metil-butil-propionát105-68-044417JECFA
09.137fenetil-propionát122-70-3990418EFSA
09.1383-fenil-propil-propionát122-74-7639419EFSA
09.139hexil-propionát2445-76-3144420JECFA
09.140ciklohexil-propionát6222-35-11097421EFSA
09.141rodinil-propionát105-89-564422JECFA
09.142terpinil-propionát80-27-3369423JECFA
09.143karvil-propionát97-45-0383424JECFA
09.1441-fenetil-propionát120-45-6802425EFSA
09.145p-anizil-propionát7549-33-9874426EFSA
09.146allil-undec-10-enoát7493-76-794412JECFA
09.147etil-valerát539-82-230465JECFA
09.148butil-valerát591-68-4160466JECFA
09.149pentil-valerát2173-56-0467SCF/CoE
09.150(E)-geranil-valerát10402-47-81821468EFSA
09.151citronellil-valerát7540-53-669469Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10-12% rodinolJECFA
09.152benzil-valerát10361-39-4470EFSA
09.153DL-bornil-valerát7549-41-91392471EFSA
09.154mentil-valerát89-47-41852472EFSA
09.156metil-2-noninoát111-80-81356479EFSA
09.157etil-2-noninoát10031-92-21352480EFSA
09.158metil-2-oktinoát111-12-61357481EFSA
09.159pentil-formiát638-49-3119497Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4-8% n-amil-alkoholJECFA
09.160ciklohexil-formiát4351-54-61095498EFSA
09.161hexil-formiát629-33-4120499JECFA
09.1623-metil-butil-formiát110-45-242500Legalább 92%; másodlagos összetevő: 4-8% izoamil-alkoholJECFA
09.163butil-formiát592-84-7118501JECFA
09.164izobutil-formiát542-55-2124502Legalább 94%; másodlagos összetevő: 4-6 % izobutil-alkoholJECFA
09.165izopropil-formiát625-55-8304503JECFA
09.166heptil-butirát5870-93-9154504JECFA
09.167neril-butirát999-40-667505JECFA
09.168fenetil-butirát103-52-6991506EFSA
09.169neril-propionát105-91-963509JECFA
09.171cedril-acetát77-54-3527EFSA
09.1742-metoxi-fenil-acetát613-70-7718552EFSA
09.176DL-izobornil-formiát1200-67-51390565EFSA
09.1781-fenetil-acetát93-92-5801573EFSA
09.1791-fenetil-formiát7775-38-4800574EFSA
09.180metil-hexadekanoát112-39-0581EFSA
09.181metil-hex-2-enoát2396-77-2583EFSA
09.182metil-valerát624-24-8159588JECFA
09.1852-oxopropil-acetát592-20-1607SCF/CoE
09.186szek-bután-3-onil-acetát4906-24-5406608JECFA
09.188pentil-dekanoát5933-87-9611SCF/CoE
09.1891-fenil-propil-butirát10031-86-4823628EFSA
09.191etil-hex-3-enoát2396-83-0335JECFA
09.192etil-oleát111-62-6345633JECFA
09.193etil-hexadekanoát628-97-739634JECFA
09.194etil-(E,E)-hexa-2,4-diénsav2396-84-11178635EFSA
09.197hex-3(cisz)-enil-acetát3681-71-8134644JECFA
09.198izopentil-valerát2050-09-1648SCF/CoE
09.2001-metil-3-fenil-propil-acetát10415-88-0816671EFSA
09.201fenetil-valerát7460-74-4673EFSA
09.202propil-valerát141-06-0679SCF/CoE
09.204etil-oktadeka-9,12-dienoát544-35-4711SCF/CoE
09.205etil-oktadeka-9,12,15-trienoát1191-41-9712SCF/CoE
09.208butil-oleát142-77-8741SCF/CoE
09.209butil-oktanoát589-75-3742SCF/CoE
09.210etil-oktadekanoát111-61-540745Legalább 89%; másodlagos összetevők: 6-7% etil palmitát és zsírsavak etil-észetereiJECFA
09.211glicerin-tributirát60-01-5922747EFSA
09.212neril-formiát2142-94-1552060Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 4-6 % geraniol, 1-3 % nerol és citronellol, geraniol és rodinol formiát-észtereiJECFA
09.213neril-acetát141-12-8592061JECFA
09.214undec-10-enil-acetát112-19-61362062JECFA
09.215karvil-acetát97-42-73822063JECFA
09.216dihidrokarvil-acetát20777-49-53792064JECFA
09.218DL-izobornil-acetát125-12-213882066EFSA
09.2191R,2S,5R-izopulegil-acetát57576-09-775620674EFSA
09.220piperonil-acetát326-61-48942068EFSA
09.2251,3-nonándiol-acetát1322-17-46052075JECFA
09.2271,1-dimetil-2-fenetil-acetát151-05-316552077EFSA
09.228o-tolil-acetát533-18-66982078EFSA
09.230ciklohexil-butirát1551-44-610942082EFSA
09.2311-fenetil-butirát3460-44-48032083EFSA
09.2321,1-dimetil-2-fenetil-butirát10094-34-516562084EFSA
09.233allil-propionát2408-20-012094JECFA
09.234metil-non-2-enoát111-79-518132099EFSA
09.235butil-dec-2-enoát7492-45-713482100EFSA
09.236metil-undec-9-enoát5760-50-93422101JECFA
09.237etil-undec-10-enoát692-86-434310634JECFA
09.238butil-undec-10-enoát109-42-23442103JECFA
09.239metil-2-undecinoát10522-18-613582111EFSA
09.240hex-3(cisz)-enil-formiát33467-73-11232153JECFA
09.244allil-hexanoát123-68-2321812JECFA
09.246butil-oktadekanoát123-95-51842189JECFA
09.247allil-krotonát20474-93-522222EFSA
09.248etil-transz-2-butenoát623-70-12244EFSA
09.2491-metil-2-fenetil-butirát68922-11-28142276EFSA
09.250izobutil-valerát10588-10-02303SCF/CoE
09.251metil-dekanoát110-42-92304SCF/CoE
09.2532-izopropil-5-metil-fenil-acetát528-79-02308EFSA
09.2543-oktil-acetát4864-61-33132347JECFA
09.256propil-nonanoát6513-03-72351SCF/CoE
09.258D-glükóz-pentaacetát3891-59-6EFSA
09.260Etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoát3025-30-7119210574EFSA
09.2612-fenetil-hexanoát6290-37-599510882EFSA
09.262fenetil-oktanoát5457-70-599610884EFSA
09.263glicerin-tripropionát139-45-792110657EFSA
09.264szek-bután-3-onil-butirát84642-61-540710525JECFA
09.265etil-okt-4-enoát34495-71-133810619JECFA
09.266hexil-2-butenoát19089-92-0180710688EFSA
09.267metil-hex-3-enoát2396-78-333410801JECFA
09.268metil-okt-4(cisz)-enoát21063-71-833710834JECFA
09.269fenchil-acetát13851-11-1139911769EFSA
09.270hex-3-enil-butirát16491-36-415711859JECFA
09.271hex-3-enil-hexanoát31501-11-816511779JECFA
09.273izobutil-krotonát589-66-2120610706EFSA
09.274etil-undekanoát627-90-73610633JECFA
09.275hept-3(transz)-enil-acetát1576-77-813510662JECFA
09.276okt-2-enil-acetát3913-80-21367119062EFSA
09.277okt-2(transz)-enil-butirát84642-60-41368119072EFSA
09.278p-menta-1,8-dién-7-il-acetát15111-96-397510742EFSA
09.280nonán-1,4-diil-diacetát67715-81-560911927Legalább 92%; másodlagos összetevő: 5-8 % monoacetátJECFA
09.281okt-1-én-3-il-acetát2442-10-61836117161EFSA
09.282okt-1-én-3-il-butirát16491-54-618371EFSA
09.283(E)-etil-dec-2-enoát7367-88-6181410577EFSA
09.284etil-dec-4-enoát76649-16-634110578JECFA
09.285etil-okt-2(transz)-enoát7367-82-0181210617EFSA
09.2862-metil-butil-acetát624-41-913810762JECFA
09.287propil-deka-2,4-dienoát28316-62-310889EFSA
09.2884-(4-acetoxi-fenil)bután-2-on3572-06-3731Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2-5% orto-izomerEFSA
09.289alfa-kamfolén-acetát36789-59-0969EFSA
09.290etil-okta-4,7-dienoát69925-33-3339JECFA
09.291hex-3-enil-hex-3-enoát61444-38-0336JECFA
09.292hexil-2-hexenoát33855-57-11810Legalább 92%; másodlagos összetevő: 6-8% hexil-transz-3-hexenoátEFSA
09.2942-metil-benzil-acetát17373-93-2863Legalább 98% (o,m,p-izomerek összege)EFSA
09.298metil-non-3-enoát13481-87-3340JECFA
09.299metil-okt-2(transz)-enoát7367-81-9181111800Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-6% metil-transz-3-oktenoátEFSA
09.300metil-(E,E)-hexa-2,4-diénsav689-89-41177EFSA
09.301p-tolil-oktanoát59558-23-5703EFSA
09.302mirtenil-acetát35670-93-098210887EFSA
09.303hept-2-enil-izovalerát253596-70-21799106642EFSA
09.304szek-heptil-izovalerát238757-71-610806EFSA
09.305béta-ionil-acetát22030-19-9140910702Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2-5 % ecetsav és 1-2 % béta-ionol2EFSA
09.3062-metoxi-cinnamil-acetát (izomerek keveréke)110823-66-010752EFSA
09.3072-metil-butil-dodekanoát93815-53-310766EFSA
09.312allil-hexa-2,4-dienoát7493-75-6821822JECFA/ EFSA
09.313benzil-2-metil-butirát56423-40-610523EFSA
09.314benzil-krotonát65416-24-2EFSA
09.315benzil-dodekanoát140-25-0EFSA
09.316benzil-hexanoát6938-45-010521EFSA
09.317benzil-laktát2051-96-9EFSA
09.318benzil-oktanoát10276-85-4EFSA
09.319DL-bornil-butirát13109-70-11412EFSA
09.321butil-2-metil-but-2(cisz)-enoát7785-64-0EFSA
09.323szek-butil-acetát105-46-410527EFSA
09.324butil-but-(2E)-enoát591-63-9EFSA
09.325szek-butil-butirát819-97-610528EFSA
09.326butil-deka-(2E,4Z)-dienoát28369-24-610529EFSA
09.327butil-dekanoát30673-36-010530EFSA
09.328szek-butil-formiát589-40-210532EFSA
09.329butil-hex-2-enoát13416-74-5EFSA
09.330butil-hex-(3E)-enoát118869-62-8EFSA
09.331butil-hexadekanoát111-06-8EFSA
09.332szek-butil-hexanoát820-00-810533EFSA
09.333szek-butil-laktát18449-60-0EFSA
09.334butil-nonanoát50623-57-9EFSA
09.335butil-okt-2-enoát57403-32-410536EFSA
09.337karvakril-acetát6380-28-5EFSA
09.339cinnamil-2-metil-krotonát (izomerek keveréke)61792-12-9EFSA
09.340citronellil-2-metil-but-2-enoát24717-85-91823EFSA
09.341citronellil-hexanoát10580-25-3EFSA
09.342ciklogeranil-acetát69842-11-1EFSA
09.345di-izopentil-szukcinát818-04-210555EFSA
09.346dibutil-malát6280-99-5EFSA
09.347dibutil-szukcinát141-03-7EFSA
09.348dietil-adipát141-28-6EFSA
09.349dietil-citrát32074-56-9EFSA
09.350dietil-fumarát623-91-6EFSA
09.351dietil-maleát141-05-910551EFSA
09.352dietil-nonándioát624-17-910549EFSA
09.353dietil-oxalát95-92-1EFSA
09.354dietil-pentándioát818-38-2EFSA
09.355neo-dihidrokarvil-acetát56422-50-510859EFSA
09.3561,1-dimetil-etil-propionát20487-40-5EFSA
09.3583,7-dimetil-oktil-acetát20780-49-810899EFSA
09.360etil-2-acetoxi-propionát2985-28-6EFSA
09.362etil-2-hidroxi-4-metil-benzoát60770-00-5EFSA
09.363etil-2-metoxi-benzoát7335-26-4EFSA
09.364etil-2-fenil-propionát2510-99-8EFSA
09.365etil-3-metil-krotonát638-10-810610EFSA
09.367etil-4-hidroxi-benzoát120-47-8EFSA
09.368etil-4-metil-pent-3-enoát6849-18-910615EFSA
09.370etil-dec-9-enoát67233-91-410579EFSA
09.371etil-deka-2,4,7-trienoát78417-28-4119310576EFSA
09.372etil-dodek-(2E)-enoát28290-90-610584EFSA
09.374etil-hept-(2E)-enoát54340-72-6EFSA
09.375etil-metakrilát97-63-2EFSA
09.377etil-okt-3-enoát1117-65-3163210618EFSA
09.379etil-pent-2-enoát2445-93-410623EFSA
09.380etil-pentadekanoát41114-00-510622EFSA
09.3812-etil-hexil-acetát103-09-3EFSA
09.382geranil-2-metil-butirát68705-63-51820EFSA
09.383geranil-2-metil-krotonát7785-33-3182211829EFSA
09.385hept-2-enil-acetát16939-73-41798106612EFSA
09.386szek-hept-4(cisz)-enil-acetát94088-33-2EFSA
09.387heptil-2-metil-butirát50862-12-910668EFSA
09.388szek-heptil-acetát5921-82-410802EFSA
09.390heptil-hexanoát6976-72-310666EFSA
09.391szek-heptil-hexanoát6624-58-410805EFSA
09.392heptil-izovalerát56423-43-910667EFSA
09.394E-hex-2-enil-acetát2497-18-91355643Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-6 (Z)-2-hexenil-acetát2EFSA
09.395E-hex-2-enil-propionát53398-80-41378118302EFSA
09.396hex-2-enil-butirát53398-83-713752EFSA
09.397hex-2-enil-formiát53398-78-01376118582EFSA
09.398hex-(2E)-enil-hexanoát53398-86-01381Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2-3 % hexánsav és 2-3 % 2-hexenol2EFSA
09.399(2E)-hexenil-izovalerát68698-59-913772EFSA
09.400hex-2-enil-fenil-acetát68133-78-82EFSA
09.401izopentil-acetoacetát2308-18-1598227JECFA
09.402etil-acetoacetát141-97-9595240JECFA
09.403butil-acetoacetát591-60-6596241JECFA
09.404izobutil-acetoacetát7779-75-1597242JECFA
09.405geranil-acetoacetát10032-00-5599243JECFA
09.406benzil-3-oxobutirát5396-89-4848244EFSA
09.4072-fenetil-3-metil-krotonát42078-65-9998246EFSA
09.408izobutil-2-metil-but-2(cisz)-enoát7779-81-91213247EFSA
09.409etil-2-metil-butirát7452-79-1206265JECFA
09.410allil-2-etil-butirát7493-69-8112812JECFA/ EFSA
09.411allil-ciklohexán-butirát7493-65-4142832JECFA/ EFSA
09.412metil-izobutirát547-63-7185287JECFA
09.413etil-izobutirát97-62-1186288JECFA
09.414propil-izobutirát644-49-5187289JECFA
09.415izopropil-izobutirát617-50-5309290JECFA
09.416butil-izobutirát97-87-0188291JECFA
09.417izobutil-izobutirát97-85-8194292JECFA
09.418pentil-izobutirát2445-72-9293EFSA
09.419izopentil-izobutirát2050-01-349294JECFA
09.420heptil-izobutirát2349-13-5190295JECFA
09.421citronellil-izobutirát97-89-271296Legalább 92%; másodlagos összetevő: 3-5% citronellolJECFA
09.423linalil-izobutirát78-35-3362298JECFA
09.424neril-izobutirát2345-24-673299Legalább 92%; másodlagos összetevők: 2-5 % nerol és 1-2 % geraniolJECFA
09.425terpinil-2-metil-propionát7774-65-4371300JECFA
09.426benzil-izobutirát103-28-6844301EFSA
09.427fenetil-izobutirát103-48-0992302EFSA
09.4283-fenil-propil-izobutirát103-58-2640303EFSA
09.429p-tolil-izobutirát103-93-5701304EFSA
09.430piperonil-izobutirát5461-08-5895305EFSA
09.431geranil-izobutirát2345-26-872306JECFA
09.432metil-4-metil-valerát2412-80-8216322JECFA
09.433etil-laktát97-64-3931371EFSA
09.434butil-laktát138-22-7932372EFSA
09.435etil-4-oxo-valerát539-88-8607373JECFA
09.436butil-4-oxo-valerát2052-15-5608374JECFA
09.439dietil-malát7554-12-3620382JECFA
09.441butil-etil-malonát17373-84-1615384JECFA
09.442etil-piruvát617-35-6938430EFSA
09.443izopentil-piruvát7779-72-8939431EFSA
09.444dietil-szukcinát123-25-1617438JECFA
09.445dimetil-szukcinát106-65-0616439JECFA
09.446dietil-tartarát87-91-2622440JECFA
09.447etil-izovalerát108-64-5196442JECFA
09.448propil-izovalerát557-00-6197443JECFA
09.449butil-izovalerát109-19-3198444JECFA
09.450izopropil-izovalerát32665-23-9310445JECFA
09.451oktil-izovalerát7786-58-5200446JECFA
09.452nonil-izovalerát7786-47-2201447JECFA
09.453geranil-izovalerát109-20-675448JECFA
09.454linalil-izovalerát1118-27-0363449JECFA
09.455mentil-izovalerát16409-46-4432450JECFA
09.456DL-bornil-izovalerát76-50-61393451EFSA
09.457DL-izobornil-izovalerát7779-73-91394452EFSA
09.458benzil-izovalerát103-38-8845453EFSA
09.459cinnamil-izovalerát140-27-2654454EFSA
09.460citronellil-izovalerát68922-10-1455SCF/CoE
09.461terpinil-izovalerát1142-85-4372456JECFA
09.462metil-izovalerát556-24-1195457JECFA
09.4633-metil-butil-3-metil-butirát659-70-150458JECFA
09.464ciklohexil-izovalerát7774-44-91096459EFSA
09.465rodinil-izovalerát7778-96-377460JECFA
09.466fenetil-izovalerát140-26-1994461EFSA
09.4673-fenil-propil-izovalerát5452-07-3641462EFSA
09.468alfa-pentil-cinnamil-izovalerát7493-80-3678463EFSA
09.469allil-ciklohexán-valerát7493-68-7154742JECFA/ EFSA
09.470cinnamil-izobutirát103-59-3653496EFSA
09.471neril-izovalerát3915-83-176508JECFA
09.472izobutil-izovalerát589-59-3203568JECFA
09.473oktil-izobutirát109-15-9192593JECFA
09.474dibutil-szebakát109-43-3625622Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2-4 % C14-, C16-, illetve C18-láncú zsírsavak butil-észtereJECFA
09.475dietil-szebakát110-40-7624623JECFA
09.476etil-3-fenil-3-oxo-propionát94-02-0834627Legalább 88%; másodlagos összetevő: 7-9 % etil-benzoátEFSA
09.478hexil-izobutirát2349-07-7189646JECFA
09.480o-tolil-izobutirát36438-54-7700681EFSA
09.481dietil-karbonát105-58-8710SCF/CoE
09.482allil-ciklohexán-acetát4728-82-91220702JECFA/ EFSA
09.483metil-2-metil-butirát868-57-52052085Legalább 92%; másodlagos összetevő: 5-7 % metil-izovalerátJECFA
09.4841,1-dimetil-3-fenil-propil-izobutirát10031-71-714612086EFSA
09.4852-fenil-propil-izobutirát65813-53-814702087EFSA
09.4861-fenetil-izobutirát7775-39-58042088EFSA
09.4872-fenoxi-etil-izobutirát103-60-610282089EFSA
09.488etil-ciklohexán-propionát10094-36-79662095EFSA
09.489allil-izovalerát2835-39-4720982JECFA/ EFSA
09.490dietil-malonát105-53-36142106JECFA
09.491butil-o-butiril-laktát7492-70-89352107EFSA
09.492allil-ciklohexán-hexanoát7493-66-51621802JECFA/ EFSA
09.493allil-2-metil-krotonát7493-71-21021832JECFA/ EFSA
09.494benzil-2-metil-krotonát37526-88-88462184EFSA
09.495etil-2-metil-krotonát5837-78-518242185EFSA
09.496fenetil-2-metil-krotonát55719-85-29972186EFSA
09.498allil-ciklohexán-propionát2705-87-51322232JECFA/ EFSA
09.499pentil-izovalerát25415-62-72224EFSA
09.501etil-2-acetil-3-fenil-propionát620-79-18352241EFSA
09.502etil-butiril-laktát71662-27-62242EFSA
09.505hex-3-enil-izovalerát10032-11-82022344JECFA
09.506hex-3-enil-2-metil-butirát10094-41-42112345JECFA
09.507hexil-2-metil-butirát10032-15-22084132JECFA
09.508benzil-2,3-dimetil-krotonát7492-69-584711868EFSA
09.5091-metil-1-fenetil-izobutirát7774-60-9165711828EFSA
09.510etil-akonitát1321-30-862811845JECFA
09.511tributil-acetil-citrát77-90-7630JECFA
09.512trietil-citrát77-93-062911762JECFA
09.513izopropil-2-metil-krotonát1733-25-131210733JECFA
09.514etil-2,4-dioxo-hexanoát13246-52-160311903JECFA
09.515geranil-2-etil-butirát73019-14-47811667JECFA
09.5162-metil-butil-2-metil-butirát2445-78-521210773Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5-7% 2-metil-butil-3-metil-butirátJECFA
09.517metil-citronellát2270-60-235410781JECFA
09.5184-metil-fenil-izovalerát55066-56-370210545EFSA
09.519butil-2-metil-butirát15706-73-720710534JECFA
09.520metil-3-oxo-2-pentil-1-ciklopentil-acetát24851-98-710785EFSA
09.521metil-3-oxo-2-pent-2-enil-1-ciklopentil-acetát39924-52-2140010821A következő izomerek keveréke: transz-transz izomer: 2-8%; transz-cisz izomer: 84-92 %; cisz-cisz izomer: 3-8 %. A három fő összetevő összesen: 98-100%EFSA
09.522etil-3-hidroxi-butirát5405-41-459410596JECFA
09.523dodecil-izobutirát6624-71-119310563JECFA
09.524etil-2-metil-pent-3-enoát1617-23-835010612JECFA
09.525maltil-izobutirát65416-14-01482107392EFSA
09.526etil-2-metil-valerát39255-32-821410616JECFA
09.527etil-2-metil-pent-4-enoát53399-81-835110613JECFA
09.528transz-3-heptenil-izobutirát19110663JECFA
09.529hexil-izovalerát10032-13-019910692JECFA
09.530izopentil-2-metil-butirát27625-35-05110721JECFA
09.5312-metil-butil-izovalerát2445-77-420410772JECFA
09.532metil-3-hidroxi-hexanoát21188-58-960010812JECFA
09.533etil-brasszilát105-95-362610571JECFA
09.534etil-ciklohexán-karboxilát3289-28-996311916EFSA
09.535etil-3-hidroxi-hexanoát2305-25-160111764JECFA
09.536metil-ciklohexán-karboxilát4630-82-496211920EFSA
09.537oktil-2-metil-butirát29811-50-520910866JECFA
09.538fenetil-2-metil-butirát24817-51-499310883EFSA
09.539okt-3-il-2-metil-krotonát94133-92-3448JECFA
09.540etil-2-metil-penta-3,4-dienoát60523-21-9353EFSA
09.541etil-3-metil-valerát5870-68-8215JECFA
09.542etil-3-oxo-hexanoát3249-68-1602JECFA
09.543glicerin-5-hidroxi-dekanoát26446-31-192310648A következők keveréke: 9-11 %-glicerol; 24-30% delta-dekalakton; 25-34% monoglicerid, 13-21 % diglicerid és 6-11 % trigliceridEFSA
09.544glicerin-5-hidroxi-dodekanoát26446-32-292410649A következők keveréke: 5-8%-glicerol; 37-47% delta-dodeka-lakton; 16-28% monoglicerid; 11-19 % diglicerid és 3-7 % trigliceridEFSA
09.545hex-(3Z)-enil-laktát61931-81-593410681EFSA
09.546hexil-2-metil-pent-(3 és 4)-enoát58625-95-9352JECFA
09.547izopropil-2-metil-butirát66576-71-4210JECFA
09.548metil-2-hidroxi-4-metil-valerát40348-72-9590JECFA
09.549metil-2-metil-valerát2177-77-7213JECFA
09.550metil-2-oxo-3-metil-valerát3682-42-6591JECFA
09.551l-mentil-laktát59259-38-0433JECFA
09.5523-oxo-dekánsav-glicerid91052-69-691410650EFSA
09.5533-oxo-dodekánsav-glicerid91052-70-991510651EFSA
09.5543-oxo-hexadekánsav-glicerid91052-71-091710652EFSA
09.5553-oxo-hexánsav-glicerid91052-72-191010653EFSA
09.5563-oxo-oktánsav-glicerid91052-68-591110654EFSA
09.5573-oxo-tetradekánsav-glicerid91052-73-291610655EFSA
09.558dimetil-malonát108-59-811754EFSA
09.559hex-3(cisz)-enil-2-metil-krotonát67883-79-81277EFSA
09.560hex-3(cisz)-enil-anizát121432-33-5EFSA
09.561hex-3(cisz)-enil-antranilát65405-76-7153810676EFSA
09.562transz-3-hexenil-formiát56922-80-6EFSA
09.563hex-3(cisz)-enil-izobutirát41519-23-7127511783EFSA
09.564hex-3(cisz)-enil-propionát33467-74-2127410683EFSA
09.565(3Z)-hexenil-2-oxo-propionát68133-76-6184610684EFSA
09.566(3Z)-hexenil-(E)-but-2-enoát65405-80-31276EFSA
09.567hex-(3Z)-enil-dekanoát85554-69-4EFSA
09.568(3Z)-hexenil-(E)-hexenoát53398-87-11279Legalább 86%; másodlagos összetevők: 6-7 % 3-hexenil-3-hexenoát és 4-5 % 1-hexenil-2-hexenoátEFSA
09.569hex-(3Z)-enil-oktanoát61444-41-5EFSA
09.570(Z)-hex-3-enil-szalicilát65405-77-810685EFSA
09.571(3Z)-hexenil-valerát35852-46-1127810686EFSA
09.572hex-(4Z)-enil-acetát42125-17-7EFSA
09.573hexa-2,4-dienil-acetát1516-17-2178010675EFSA
09.574hexadec-1-il-acetát629-70-9EFSA
09.575(3Z)-hexenil-heptanoát61444-39-1EFSA
09.578hexil-(E)-but-2-enoát1617-25-010688EFSA
09.579hexil-dodekanoát34316-64-8EFSA
09.580hexil-laktát20279-51-0EFSA
09.581hexil-szalicilát6259-76-310695EFSA
09.582hexil-tetradekanoát42231-99-2EFSA
09.583hexil-valerát1117-59-510696EFSA
09.584izobornil-izobutirát85586-67-01863EFSA
09.585izobutil-2-metil-butirát2445-67-210710EFSA
09.586izobutil-2-metil-prop-2-enoát97-86-9EFSA
09.587izobutil-dekanoát30673-38-210707EFSA
09.588izobutil-dodekanoát37811-72-610708EFSA
09.589izobutil-hexadekanoát110-34-910715EFSA
09.590izobutil-laktát585-24-010709EFSA
09.592izobutil-oktadekanoát646-13-9EFSA
09.593izobutil-oktanoát5461-06-310714EFSA
09.594izobutil-tetradekanoát25263-97-210712EFSA
09.596izopentil-(Z)-but-2-enoát10482-55-0EFSA
09.598izopentil-dekanoát2306-91-4EFSA
09.599izopentil-heptanoát109-25-110719EFSA
09.600izopentil-hexadekanoát81974-61-010723EFSA
09.601izopentil-laktát19329-89-610720EFSA
09.602izopentil-tetradekanoát62488-24-810722EFSA
09.603izopropil-krotonát6284-46-410729EFSA
09.604izopropil-dekanoát2311-59-310730EFSA
09.605izopropil-dodekanoát10233-13-3EFSA
09.606izopropil-hexadekanoát142-91-610732EFSA
09.608izopropil-oktanoát5458-59-310731EFSA
09.609izopropil-valerát18362-97-5EFSA
09.6114-izopropil-benzil-acetát59230-57-8EFSA
09.612lavandulil-acetát25905-14-0EFSA
09.614linalil-valerát10471-96-210738EFSA
09.615p-ment-1-én-9-il-acetát28839-13-697210748EFSA
09.616mono-ment-3-il-szukcinát77341-67-4447JECFA
09.617p-mentan-8-il-acetát58985-18-5EFSA
09.618mentil-formiát2230-90-210751EFSA
09.619(1R,2S,5R)-mentil-hexanoát6070-16-2EFSA
09.620mentil-fenil-acetát1154-92-3EFSA
09.621(1R,2S,5R)-mentil-szalicilát89-46-3EFSA
09.623metil-2,4-dihidroxi-3,6-dimetil-benzoát4707-47-5EFSA
09.624metil-2-metil-krotonát6622-76-0EFSA
09.625metil-2-metil-pent-3(E)-enoát33603-30-4EFSA
09.626metil-2-oxo-propionát600-22-610848EFSA
09.629metil-3-acetoxi-hexanoát21188-60-310755EFSA
09.631metil-4-metil-benzoát99-75-2EFSA
09.632metil-5-acetoxi-hexanoát35234-22-1171910756EFSA
09.633metil-5-hidroxi-dekanoát101853-47-8EFSA
09.634metil-acetoacetát105-45-3EFSA
09.636metil-krotonát623-43-8EFSA
09.637metil-dec-2-enoát2482-39-511799EFSA
09.638metil-dec-(4Z)-enoát7367-83-110784EFSA
09.639metil-(EZ)-deka-2,4-dienoát4493-42-91191Legalább 93%; másodlagos összetevő: 2–5 % (E,E)-metil-2,4-dekadienoátEFSA
09.640metil-deka-4,8-dienoát1191-03-310782EFSA
09.641metil-dodek-(2E)-enoát6208-91-910792EFSA
09.642metil-formiát107-31-310795EFSA
09.643metil-geranát1189-09-910797EFSA
09.644(S)-metil-laktát27871-49-4EFSA
09.645metil-linoleát és metil-linolenát keveréke346713, 71444–46 % metil-linolenát; 18–20 % metil-linoleát; 22–25 % metil-sztearát és metil-oleát; 7–8 % metil-palmitátSCF/CoE/ JECFA
09.647metil-metakrilát80-62-61834EFSA
09.648metil-N,N-dimetil-antranilát10072-05-61551EFSA
09.649metil-N-acetil-antranilát2719-08-61550EFSA
09.650metil-N-formil-antranilát41270-80-81549EFSA
09.651metil-oktadekanoát112-61-810849EFSA
09.652metil-oleát112-62-910836EFSA
09.6553-metil-but-3-enil-acetát5205-07-21269EFSA
09.6563-metil-but-3-enil-benzoát5205-12-9EFSA
09.6571-metil-butil-acetát626-38-0114610761EFSA
09.6581-metil-butil-butirát60415-61-4114210763EFSA
09.6592-metil-butil-butirát51115-64-1EFSA
09.6602-metil-butil-dekanoát68067-33-410765EFSA
09.6612-metil-butil-formiát35073-27-9EFSA
09.6622-metil-butil-hexanoát2601-13-010768EFSA
09.6632-metil-butil-izobutirát2445-69-410770EFSA
09.6642-metil-butil-oktanoát67121-39-510776EFSA
09.6652-metil-butil-propionát2438-20-210778EFSA
09.6662-metil-butil-tetradekanoát93805-23-310774EFSA
09.670mirtanil-acetát29021-36-1EFSA
09.671(3S,6Z)-nerolidil-acetát56001-43-510862EFSA
09.672non-(3Z)-enil-acetát13049-88-2EFSA
09.673non-(6Z)-enil-acetát76238-22-7EFSA
09.674(E,Z)-3,6-nonadién-1-ol, acetát211323-05-61285EFSA
09.676szek-oktil-acetát2051-50-510799EFSA
09.677oktil-hexanoát4887-30-310865EFSA
09.678pent-2-enil-hexanoát74298-89-817952EFSA
09.679pentil-2-metil-butirát68039-26-910875EFSA
09.680pentil-2-metil-izokrotonát7785-63-9EFSA
09.681pentil-dodekanoát5350-03-8EFSA
09.682pentil-hexadekanoát31148-31-9EFSA
09.683pentil-laktát6382-06-5EFSA
09.684(E)-2-fenil-etil-2-butenoát68141-20-810880EFSA
09.6852-fenetil-dekanoát61810-55-710881EFSA
09.686fenetil-laktát155449-46-0EFSA
09.6872-fenoxi-etil-butirát23511-70-8EFSA
09.688fenil-acetát122-79-273410878EFSA
09.689fenil-szalicilát118-55-873611814EFSA
09.6903-fenil-propil-butirát7402-29-1EFSA
09.691fitil-acetát10236-16-51833EFSA
09.692prenil-acetát1191-16-8182711796EFSA
09.693prenil-benzoát5205-11-8EFSA
09.694prenil-formiát68480-28-41826EFSA
09.695prenil-izobutirát76649-23-51828EFSA
09.696prenil-szalicilát68555-58-8EFSA
09.698propil-2-metil-butirát37064-20-310891EFSA
09.699propil-krotonát10352-87-1EFSA
09.700propil-dekanoát30673-60-0EFSA
09.701allil-fenoxi-acetát7493-74-5182282JECFA/EFSA
09.702propil-fenil-acetát4606-15-91010229EFSA
09.703oktil-fenil-acetát122-45-21017230EFSA
09.704(2E)-geranil-fenil-acetát102-22-71020231EFSA
09.705benzil-fenil-acetát102-16-9849232EFSA
09.706anizil-fenil-acetát102-17-0876233EFSA
09.707fenetil-fenil-acetát102-20-5999234EFSA
09.708cinnamil-fenil-acetát7492-65-1655235EFSA
09.709p-tolil-fenil-acetát101-94-0705236EFSA
09.710izoeugenil-fenil-acetát120-24-11263237EFSA
09.711gvajakil-fenil-acetát4112-89-4719238EFSA
09.712szantalil-fenil-acetát1323-75-710222392EFSA
09.713metil-4-metoxi-benzoát121-98-2884248EFSA
09.714etil-4-metoxi-benzoát94-30-4885249EFSA
09.715metil-antranilát134-20-31534250EFSA
09.716etil-antranilát87-25-21535251EFSA
09.717butil-antranilát7756-96-91536252EFSA
09.718izobutil-antranilát7779-77-31537253EFSA
09.719allil-antranilát7493-63-2202542JECFA/EFSA
09.721linalil-antranilát7149-26-01540256EFSA
09.722ciklohexil-antranilát7779-16-01541257EFSA
09.723fenetil-antranilát133-18-61543258EFSA
09.724alfa-terpinil-antranilát14481-52-81542259EFSA
09.725metil-benzoát93-58-3851260EFSA
09.726etil-benzoát93-89-0852261EFSA
09.727benzil-benzoát120-51-424262EFSA
09.728etil-4-fenil-butirát10031-93-31458307EFSA
09.729metil-4-fenil-butirát2046-17-51464308EFSA
09.730etil-cinnamát103-36-6659323EFSA
09.731propil-cinnamát7778-83-8660324EFSA
09.732izopropil-cinnamát7780-06-5661325EFSA
09.733butil-cinnamát538-65-8663326EFSA
09.734izobutil-cinnamát122-67-8664327EFSA
09.735pentil-cinnamát (izomerek keveréke)3487-99-8328EFSA
09.736linalil-cinnamát78-37-5668329EFSA
09.737(S)-terpinil-cinnamát10024-56-3669330EFSA
09.738benzil-cinnamát103-41-3670331EFSA
09.739cinnamil-cinnamát122-69-0673332EFSA
09.740metil-cinnamát103-26-4658333EFSA
09.741allil-cinnamát1866-31-5193342JECFA/EFSA
09.742izopentil-cinnamát7779-65-9665335EFSA
09.743fenetil-cinnamát103-53-7671336EFSA
09.744ciklohexil-cinnamát7779-17-1667337EFSA
09.7453-fenil-propil-cinnamát122-68-9672338EFSA
09.746metil-3-fenil-propionát103-25-3643427EFSA
09.747etil-3-fenil-propionát2021-28-5644429EFSA
09.748etil-szalicilát118-61-6900432EFSA
09.749metil-szalicilát119-36-8899433EFSA
09.750izobutil-szalicilát87-19-4902434EFSA
09.751izopentil-szalicilát87-20-7903435EFSA
09.752benzil-szalicilát118-58-1904436EFSA
09.753fenetil-szalicilát87-22-9905437EFSA
09.755izopentil-benzoát94-46-285756265–68 % 3-metil-butil-benzoát; 30–35 % 2-metil-butil-benzoát; 1–5 % n-pentil-benzoátEFSA
09.756izobornil-fenil-acetát94022-06-7566EFSA
09.757izobutil-benzoát120-50-3856567EFSA
09.758metil-p-tert-butil-fenil-acetát3549-23-31025577EFSA
09.761pentil-fenil-acetát5137-52-0612EFSA
09.762pentil-szalicilát2050-08-0613EFSA
09.763butil-szalicilát2052-14-4901614EFSA
09.764etil-n-etil-antranilát38446-21-81547629EFSA
09.765etil-N-metil-antranilát35472-56-11546632EFSA
09.766eugenil-benzoát531-26-01533636EFSA
09.767geranil-benzoát94-48-4860639EFSA
09.768hexil-benzoát6789-88-4854645EFSA
09.769izobutil-N-metil-antranilát65505-24-01548649EFSA
09.770izopropil-benzoát939-48-0855652EFSA
09.771linalil-benzoát126-64-7859654EFSA
09.772linalil-fenil-acetát7143-69-31019655EFSA
09.774fenetil-benzoát94-47-3667EFSA
09.776propil-benzoát2315-68-6853677EFSA
09.779butil-benzoát136-60-7740EFSA
09.780cinnamil-benzoát5320-75-2760743EFSA
09.781metil-N-metil-antranilát85-91-61545756EFSA
09.782heptil-cinnamát10032-08-36662104EFSA
09.783metil-fenil-acetát101-41-710082155EFSA
09.784etil-fenil-acetát101-97-310092156EFSA
09.785citronellil-fenil-acetát139-70-810212157EFSA
09.786izopropil-fenil-acetát4861-85-210112158EFSA
09.787butil-fenil-acetát122-43-010122159EFSA
09.788izobutil-fenil-acetát102-13-610132160EFSA
09.7893-metil-butil-fenil-acetát102-19-21014216162–64 % n-amil; 33–36 % izoamilEFSA
09.790allil-fenil-acetát1797-74-61721622JECFA/EFSA
09.791(3S)-rodinil-fenil-acetát10486-14-310182163EFSA
09.796metil-2-metoxi-benzoát606-45-18802192EFSA
09.797etil-(p-toliloxi)acetát67028-40-410272243EFSA
09.798etil-vanillát617-05-02302EFSA
09.799metil-vanillát3943-74-62305EFSA
09.8012-naftil-antranilát63449-68-3154411862EFSA
09.802etil-2-etil-3-fenil-propionát2983-36-0147510587EFSA
09.803propilénglikol-dibenzoát19224-26-186210890EFSA
09.804hexil-fenil-acetát5421-17-0101510694EFSA
09.805hex-3-enil-fenil-acetát42436-07-7101610682EFSA
09.806(Z)-hex-3-enil-benzoát25152-85-68581177893–97 % cisz-hexenil-benzoát; 1–2 % transz-3-hexenil-benzoátEFSA
09.807o-tolil-szalicilát617-01-6907EFSA
09.808guaiil-acetát134-28-110659EFSA
09.811vanillin-izobutirát20665-85-4891EFSA
09.812gliceril-tribenzoát614-33-586110656EFSA
09.813propil-dodekanoát3681-78-5EFSA
09.814propil-hexadekanoát2239-78-310893EFSA
09.815propil-laktát616-09-1EFSA
09.816propil-oktanoát624-13-510892EFSA
09.8183,7,11-trimetil-dodeka-2,6,10-trienil-acetát29548-30-91831EFSA
09.8193,5,5-trimetil-hexil-acetát58430-94-7EFSA
09.820undecil-acetát1731-81-310906EFSA
09.822izopropenil-acetát108-22-51835EFSA
09.824etil-2-acetil-butirát607-97-6EFSA
09.825pentil-benzoát2049-96-92307EFSA
09.829etil-ciklohexil-acetát5452-75-5218EFSA
09.830terpineol-acetát8007-35-0368205JECFA
09.831etil-3,7-dimetil-2,6-oktadienoát13058-12-3EFSA
09.832etil-3-acetohexanoát21188-61-410566EFSA
09.833izopropil-4-oxo-pentanoát21884-26-4EFSA
09.835benzil-dekanoát42175-41-7EFSA
09.8363-fenil-propil-benzoát60045-26-3EFSA
09.8373-fenil-propil-3-fenil-propionát60045-27-4EFSA
09.838(3Z)-hexenil-metil-karbonát67633-96-9EFSA
09.839decil-3-metil-butirát72928-48-4EFSA
09.840propil-2,4-dekadienoát84788-08-9119410889EFSA
09.8412-hexenil-oktanoát85554-72-917962EFSA
09.8421-mentol-etilén-glikol-karbonát156324-78-6443JECFA
09.843mentol-1-és 2-propilénglikol-karbonát30304-82-61EFSA
09.8463-hexenil-formiát2315-09-512722153EFSA
09.848(-)-bornil-acetát5655-61-81864EFSA
09.850etil-transz-2-hexenoát27829-72-71808631EFSA
09.8522-metil-butil-2-hidroxi-benzoát51115-63-0EFSA
09.854cisz-3-hexenil-2-metil-butanoát53398-85-9EFSA
09.855(3E)-hexenil-hexanoát56922-82-8EFSA
09.858fenil-metil-2-metil-2-butenoát67674-41-3Sztereoizomerek keveréke: 60–90 % E-térszerkezetű és 10–40 % Z-térszerkezetűEFSA
09.862etil-3-acetoxi-oktanoát85554-66-1EFSA
09.865hexil-(9Z)-oktadecenoát20290-84-0EFSA
09.866allil-valerát6321-45-52EFSA
09.870karvil-3-metil-butirát94386-39-7EFSA
09.871citronellil-dekanoát72934-06-6EFSA
09.872citronellil-dodekanoát72934-07-7EFSA
09.874di(2-metil-butil)-malát253596-99-5EFSA
09.878eugenil-izovalerát61114-24-71532EFSA
09.880(Z)-hept-4-én-2-il-butanoát94088-12-7EFSA
09.884hex-3-enil-2-etil-butirát233666-04-1EFSA
09.885hex-3-enil-hexadekanoát233666-03-0EFSA
09.888izobornil-2-metil-butirát94200-10-91869EFSA
09.8932-izopropil-5-metil-fenil-formiát406700-80-9EFSA
09.8942-metoxi-4-(prop-1-enil)fenil-3-metil-butirát61114-23-6EFSA
09.8954-metoxi-benzil-2-metil-propionát71172-26-4EFSA
09.8973-metil-but-3-én-1-il-butirát54702-13-5EFSA
09.8983-metil-but-3-én-1-il-hexanoát53655-22-4EFSA
09.916etil-3-hidroxi-oktanoát7367-90-010603EFSA
09.9174-pentenil-acetát1576-85-81270EFSA
09.918cisz-4-decenil-acetát67452-27-11288EFSA
09.919etil-3-acetoxi-2-metil-butirát139564-43-51718EFSA
09.921etil-5-hexenoát54653-25-71273EFSA
09.922(4Z)-etil-heptenoát39924-27-11281EFSA
09.923hept-2-il-butirát39026-94-31144EFSA
09.9243-heptil-acetát (R és S keveréke)5921-83-51143EFSA
09.925nonán-3-il-acetát60826-15-51145EFSA
09.926oktán-3-il-formiát84434-65-1EFSA
09.927rodinil-butirát141-15-168Legalább 85%; másodlagos összetevő: 10–13 % rodinolJECFA
09.928(3E)-hexenil-acetát3681-82-1EFSA
09.929L-monomentil-glutarát220621-22-7EFSA
09.930ciklohexil, 2-metilén-5-(1-metil-etenil)-acetát71660-03-21098EFSA
09.9312,6-dimetil-2,5,7-oktatrién-1-ol-acetát999999-91-41226EFSA
09.932(5Z)-oktenil-propionát196109-18-91282Legalább 93%; másodlagos összetevők: 2–3 % (E)-5-oktenil-propionát és 0,5–1 % (Z)-5-oktenolEFSA
09.933etil-vanillin-izobutirát188417-26-7953EFSA
09.934metil-(5Z)-oktenoát41654-15-31630EFSA
09.935dimetil-glutarát406179-71-3EFSA
09.9364,8-dimetil-3,7-nonadien-2-il-acetát91418-25-61847EFSA
09.937metil-(3Z)-hexenoát13894-62-71624EFSA
09.9386-metil-5-hepten-2-il-acetát19162-00-61838EFSA
09.939etil-(3Z)-hexenoát64187-83-31626EFSA
09.940rodinil-izobutirát138-23-874592JECFA
09.9422-metil-butil-3-metil-2-butenoát97890-13-6EFSA
09.943gvajakol-propionát7598-60-9EFSA
09.944gvajakol-butirát4112-92-9EFSA
09.945gvajakol-izobutirát723759-62-4EFSA
09.946dihidrogalangál-acetát129319-15-9EFSA
09.947(E,Z)-2,6-nonadienil-acetát68555-65-711882JECFA/EFSA
09.948(2E)-2-nonenil-acetát30418-89-42EFSA
09.949L-metil-(S)-3-hidroxi-butirát115869-76-6EFSA
09.950Z-5-oktenil-acetát71978-00-2EFSA
09.951bisz(2-etil-hexil)adipát (dioktil-adipát)123-79-51968EFSA
10.001nonano-1,4-lakton104-61-0229178JECFA
10.002undekano-1,4-lakton104-67-6233179JECFA
10.003hexadec-6-eno-1,16-lakton7779-50-2240180JECFA
10.004pentadekano-1,15-lakton106-02-5239181JECFA
10.0053-propilidén-ftalid17369-59-41168494EFSA
10.006butiro-1,4-lakton96-48-0219615JECFA
10.007dekano-1,5-lakton705-86-2232621JECFA
10.008dodekano-1,5-lakton713-95-1236624JECFA
10.009dodec-6-eno-1,4-lakton18679-18-0249625JECFA
10.010hexano-1,5-lakton823-22-3224641JECFA
10.011undekano-1,5-lakton710-04-3234688JECFA
10.0125-metil-furán-2(3H)-on591-12-8221731JECFA
10.013pentano-1,4-lakton108-29-2220757JECFA
10.014nonano-1,5-lakton3301-94-82302194JECFA
10.015oktano-1,5-lakton698-76-02282195JECFA
10.016tetradekano-1,5-lakton2721-22-42382196JECFA
10.017dekano-1,4-lakton706-14-92312230JECFA
10.0184-butil-oktano-1,4-lakton7774-47-22272231JECFA
10.019dodekano-1,4-lakton2305-05-72352240JECFA
10.020heptano-1,4-lakton105-21-52252253JECFA
10.021hexano-1,4-lakton695-06-72232254JECFA
10.022oktano-1,4-lakton104-50-72262274JECFA
10.0235-etil-3-hidroxi-4-metil-furán-2(5H)-on698-10-222223002JECFA/EFSA
10.0243-butilidén-ftalid551-08-6117010083EFSA
10.0253-butil-ftalid6066-49-5116910084EFSA
10.0263-heptil-dihidro-5-metil-2(3H)-furanon40923-64-624410953JECFA
10.0273,7-dimetil-oktano-1,6-lakton499-54-723711833Legalább 90%; másodlagos összetevő: 5–6 % 6-hidroxi-3,7-dimetil-2-okténsav-laktonJECFA
10.028dodekano-1,6-lakton16429-21-3242JECFA
10.029dekano-1,6-lakton5579-78-2241JECFA
10.0303-hidroxi-4,5-dimetil-furán-2(5H)-on28664-35-9243118342JECFA/EFSA
10.0316-pentil-2H-pirán-2-on27593-23-324510967EFSA
10.033dec-7-eno-1,5-lakton34686-71-0247JECFA
10.035undec-8-eno-1,5-lakton68959-28-4248JECFA
10.0375-hidroxi-2-decénsav-deltalakton54814-64-1246EFSA
10.038dec-7-eno-1,4-lakton67114-38-9EFSA
10.039cisz-dec-7-eno-1,4-lakton63095-33-0EFSA
10.040dec-8-eno-1,5-lakton32764-98-0EFSA
10.044dodec-2-eno-1,5-lakton16400-72-9438Legalább 88 % 6-heptil-5,6-dihidro-2H-pirán-2-on; másodlagos összetevők: 3–5 % E-6-(3-heptenil)-5,6-dihidro-2H-pirán-2-on és 1–2 % 6-heptil-3,6-dihidro-2H-pirán-2-onEFSA
10.045heptano-1,5-lakton3301-90-410660EFSA
10.047hexadekano-1,16-lakton109-29-5EFSA
10.048hexadekano-1,4-lakton730-46-110673EFSA
10.049hexadekano-1,5-lakton7370-44-710674EFSA
10.050hexahidro-3,6-dimetil-2(3H)-benzo-furanon92015-65-11161EFSA
10.0515-hexil-5-metil-dihidrofurán-2(3H)-on7011-83-8250JECFA
10.0523-metil-nonano-1,4-lakton33673-62-0EFSA
10.0533-metil-oktano-1,4-lakton39212-23-243710535JECFA
10.055pentano-1,5-lakton542-28-910907EFSA
10.056ftalid87-41-2EFSA
10.0573a,4,5,7a-tetrahidro-3,6-dimetil-benzofurán-2(3H)-on57743-63-22EFSA
10.058tridekano-1,5-lakton7370-92-510902EFSA
10.059hexadec-7-én-1,16-lakton123-69-3EFSA
10.061cisz-5-hexenil-dihidro-5-metil-furán-2(3H)-on70851-61-51159EFSA
10.063hexadec-9-én-1,16-lakton28645-51-41991EFSA
10.068pentadekano-1,14-lakton32539-85-8EFSA
10.0693-metil-gamma-dekalakton67663-01-81158Legalább 94 % (cisz- és transz-izomerek összesen); másodlagos összetevő: 1–2 % heptán-1-olEFSA
10.0704-metil-5-hexén-1,4-olid1073-11-61157EFSA
10.072dimetil-3,6-benzo-2(3H)-furanon65817-24-51167EFSA
10.1685,6-dimetil-tetrahidropirán-2-on10413-18-0EFSA
10.1695,6,7,7alfa-tetrahidro-4,4,7alfa-trimetil-2-(4H)-benzo-furanon15356-74-81164Legalább 90%; másodlagos összetevők: 3–5 % 2,9-dimetil-3,8-dekanedion, 3–5 % 4-hidroxi-5,6-oxo-béta-iononEFSA
11.0013-metil-butilamin107-85-71587512EFSA
11.002izobutil-amin78-81-91583513EFSA
11.003butil-amin109-73-91582524EFSA
11.004propil-amin107-10-81580601EFSA
11.005szek-butil-amin13952-84-61584707EFSA
11.006fenetil-amin64-04-01589708EFSA
11.0072-(4-hidroxi-fenil)etil-amin51-67-21590709EFSA
11.009trimetil-amin75-50-3161010497EFSA
11.015etil-amin75-04-7157910477EFSA
11.016hexil-amin111-26-2158810478EFSA
11.017n-izopentilidén-izopentil-amin35448-31-81606EFSA
11.018izopropil-amin75-31-0158110480EFSA
11.0202-metil-butil-amin96-15-1158610484EFSA
11.021pentil-amin110-58-7158511734EFSA
11.023trietil-amin121-44-8161110496EFSA
11.025trimetil-amin-oxid1184-78-7161410494EFSA
11.026tripropil-amin102-69-2161210495EFSA
12.0013-(metil-tio)propion-aldehid3268-49-3466125JECFA
12.002metil-3-(metil-tio)propionát13532-18-8472428JECFA
12.003metántiol74-93-1508475JECFA
12.004alliltiol870-23-5521476Legalább 75 %; másodlagos összetevők: 20–25 % allil-diszulfid és 5–7 % allil-szulfidJECFA
12.005fenil-metántiol100-53-8526477JECFA
12.006dimetil-szulfid75-18-3452483JECFA
12.007dibutil-szulfid544-40-1455484JECFA
12.008diallil-diszulfid2179-57-9572485Legalább 80%; másodlagos összetevők: 10–15 % allil-szulfid és 5–7 % allil-merkaptánJECFA
12.009diallil-triszulfid2050-87-5587486Legalább 65%; másodlagos összetevők: 20–25 % allil-diszulfid, 5–7 % allil-szulfid és 5–7 % allil-tetraszulfid4JECFA
12.010bután-1-tiol109-79-5511526JECFA
12.012dietil-diszulfid110-81-61699533EFSA
12.013dimetil-triszulfid3658-80-85825394JECFA
12.014dipropil-diszulfid629-19-6566540JECFA
12.015dipropil-szulfid111-47-7541SCF/CoE
12.016di-izopropil-szulfid625-80-9542SCF/CoE
12.017etántiol75-08-11659546EFSA
12.018S-etil-acetotioát625-60-548311665JECFA
12.019metil-propil-diszulfid2179-60-4565585JECFA
12.020metil-propil-triszulfid17619-36-2584586Legalább 45 %; másodlagos összetevők: 25 % dipropil-triszulfid, 12 % dipropil-diszulfid, 14 % dimetil-diszulfid és 3 % metil-propil-szulfid4JECFA
12.021allil-propil-diszulfid2179-59-11700600EFSA
12.022bután-2,3-ditiol4532-64-3539725JECFA
12.023dipropil-triszulfid6028-61-15857264JECFA
12.0243-merkapto-bután-2-ol37887-04-0546760JECFA
12.025allil-izotiocianát57-06-715602110EFSA
12.026dimetil-diszulfid624-92-05642175JECFA
12.0272-metil-benzol-1-tiol137-06-45282272JECFA
12.028diciklohexil-diszulfid2550-40-55752320JECFA
12.029ciklopentántiol1679-07-85162321JECFA
12.0303-(metil-tio)propil-izotiocianát505-79-315642326EFSA
12.0313-merkapto-pentán-2-on67633-97-05602327JECFA
12.032S-metil-butántioát2432-51-14842328JECFA
12.033naftalén-2-tiol91-60-15312330JECFA
12.034oktán-1,8-ditiol1191-62-45412331JECFA
12.0352-, 3- és 10-merkapto-pinán5202332Izomerek keveréke (körülbelül 54 % 10-izomer, körülbelül 31 % 2-izomer, körülbelül 10 % 3-izomer)JECFA
12.0363-[(2-merkapto-1-metil-propil)tio]bután-2-ol54957-02-75472353JECFA
12.037allil-metil-diszulfid2179-58-056811866Legalább 90%; másodlagos összetevők: 3–5 % dimetil-szulfid és 3–5 % diallil-szulfidJECFA
12.0388-merkapto-p-mentán-3-on38462-22-5561117892JECFA/EFSA
12.0392-merkapto-propionsav79-42-555111790JECFA
12.0402-metil-tioacetaldehid23328-62-346511686JECFA
12.0411-(metil-tio)bután-2-on13678-58-549611543JECFA
12.0422-(metil-tio)fenol1073-29-650311553JECFA
12.043difenil-diszulfid882-33-757811757JECFA
12.044prop-1-enil-propil-diszulfid5905-46-457011699Legalább 92%; másodlagos összetevők: 3–6 % dipropil-diszulfidJECFA
12.045metil-allil-triszulfid34135-85-858611867Legalább 80 %; másodlagos összetevők: 10–12 % dimetil-triszulfid és 6–8 % allil-triszulfid4JECFA
12.046etil-2-merkapto-propionát19788-49-955211469JECFA
12.0473-merkapto-bután-2-on40789-98-855811497JECFA
12.0482-metil-bután-1-tiol1878-18-851511509JECFA
12.0493-metil-bután-2-tiol2084-18-651711510JECFA
12.052di-(3-oxo-butil)-szulfid40790-04-350211441JECFA
12.053etil-3-(metil-tio)propionát13327-56-547611476JECFA
12.0542-etil-tiofenol4500-58-752911666JECFA
12.0554-merkapto-bután-2-on34619-12-055911498JECFA
12.0563-(metil-tio)butanal16630-52-746711687JECFA
12.0574-(metil-tio)bután-2-on34047-39-749711688JECFA
12.0584-(metil-tio)- 4-metil-pentán-2-on23550-40-550011551JECFA
12.059propil-tio-acetát2307-10-048511576JECFA
12.060metil-4-(metil-tio)butirát53053-51-347411526JECFA
12.0614-(metil-tio)butanal42919-64-246811542JECFA
12.0623-(metil-tio)propán-1-ol505-10-246111554JECFA
12.0633-(metil-tio)hexán-1-ol51755-66-946311548JECFA
12.064tio-geraniol39067-80-652411583JECFA
12.0652,8-ditianon-4-én-4-karboxaldehid59902-01-1471119041EFSA
12.066etán-1,2-ditiol540-63-653211467JECFA
12.067hexán-1,6-ditiol1191-43-154011486JECFA
12.068benzil-metil-diszulfid699-10-557711508JECFA
12.069nonán-1,9-ditiol3489-28-954211558JECFA
12.070propán-1,2-ditiol814-67-553611564JECFA
12.0711-propán-1-tiol107-03-950911816JECFA
12.072bután-1,2-ditiol16128-68-053711909JECFA
12.073bután-1,3-ditiol24330-52-753811910JECFA
12.074diallil-poliszulfidok72869-75-1588119124JECFA
12.075metil-prop-1-enil-diszulfid5905-47-556911712Legalább 90 %; másodlagos összetevők: 3–4 % dimetil-diszulfid és 3–4 % di-1-propenil-diszulfidJECFA
12.076propán-1,3-ditiol109-80-853511929JECFA
12.077benzil-metil-szulfid766-92-7460EFSA
12.0784-(metil-tio)bután-1-ol20582-85-8462JECFA
12.0792-(metil-tiometil)but-2-enal40878-72-6470115491EFSA
12.080tiofenol108-98-552511585JECFA
12.081dibenzil-diszulfid150-60-7579JECFA
12.0822,6-(dimetil)tiofenol118-72-9530JECFA
12.083etil-3-merkapto-propionát5466-06-8553JECFA
12.084etil-4-(metil-tio)butirát22014-48-8477JECFA
12.085p-ment-1-én-8-tiol71159-90-55232EFSA
12.086S-metil-2-metilbutántioát42075-45-6486JECFA
12.0872-(metil-tio-metil)-3-fenil-propenal65887-08-3505JECFA
12.088diallil-szulfid592-88-145811846EFSA
12.089etil-3-(metil-tio)butirát48011475JECFA
12.096allil-metil-szulfid10152-76-811429EFSA
12.098allil-prop-1-enil-diszulfid33368-82-011433EFSA
12.099allil-propil-szulfid27817-67-011434EFSA
12.101allil-tiopropionát41820-22-849011436Legalább 83%; másodlagos összetevő: 15–18 % diallil-szulfidJECFA
12.102benzil-izotiocianát622-78-6156211863EFSA
12.103bután-1,4-ditiol1191-08-8EFSA
12.104bután-2-tiol513-53-1EFSA
12.106S-2-butil-3-metil-butántioát2432-91-9EFSA
12.107butil-izotiocianát592-82-5156111488EFSA
12.108di-izopentil-tiomalát68084-03-7167211454EFSA
12.109di-izopropil-diszulfid4253-89-856711455JECFA
12.111dibutil-diszulfid629-45-8EFSA
12.113dietil-szulfid352-93-245411450JECFA
12.117dipentil-szulfid872-10-6EFSA
12.1182,4-ditiapentán1618-26-4533JECFA
12.121etil-2-(metil-ditio)propionát23747-43-558111471JECFA
12.122etil-2-(metil-tio)acetát4455-13-4475JECFA
12.124etil-butil-szulfid638-46-0EFSA
12.125etil-propántioát2432-42-0EFSA
12.126etil-propil-diszulfid30453-31-7169411478EFSA
12.127etil-propil-szulfid4110-50-311479EFSA
12.1282-etil-hexán-1-tiol7341-17-5519JECFA
12.1293-(etil-tio)propán-1-ol18721-61-4EFSA
12.130heptán-1-tiol1639-09-4166311485EFSA
12.132hexán-1-tiol111-31-951811487JECFA
12.134S-izopropil-3-metil-but-2-éntioát34365-79-21679EFSA
12.1353-merkapto-2-metil-propionsav26473-47-2EFSA
12.1363-merkapto-2-oxo-propionsav2464-23-5EFSA
12.1373-merkapto-3-metil-bután-1-ol34300-94-25442EFSA
12.1383-merkapto-3-metil-butil-formiát50746-10-65492EFSA
12.1392-merkapto-anizol7217-59-6166611880EFSA
12.1431-merkapto-propán-2-on24653-75-6557JECFA
12.1454-metoxi-2-metil-bután-2-tiol94087-83-95482EFSA
12.146metil-(metil-tio)acetát16630-66-3169111525EFSA
12.148S-metil-4-metil-pentántioát61122-71-2488JECFA
12.149S-metil-acetotioát1534-08-3482JECFA
12.150S-metil-benzotioát5925-68-850411505JECFA
12.151metil-butil-diszulfid60779-24-0EFSA
12.152metil-butil-szulfid628-29-5EFSA
12.153metil-etil-diszulfid20333-39-5169311470Legalább 80 %, másodlagos összetevők: 7–8 % dietil-szulfid és 8–10 % dimetil-szulfidEFSA
12.154metil-etil-szulfid624-89-545311474JECFA
12.155metil-etil-triszulfid31499-71-55834JECFA
12.156S-metil-hexántioát20756-86-948911515JECFA
12.157S-metil-izopentántioát23747-45-748711506JECFA
12.158metil-3-metil-2-butenil-szulfid5897-45-0EFSA
12.161metil-fenil-diszulfid14173-25-257611532JECFA
12.162metil-fenil-szulfid100-68-545911533EFSA
12.163metil-prop-1-enil-szulfid10152-77-911538EFSA
12.165S-metil-propántioát5925-75-71678EFSA
12.166metil-propil-szulfid3877-15-411541EFSA
12.1682-metil-2-(metil-ditio)propanal67952-60-7580JECFA
12.1692-metil-4-oxo-pentán-2-tiol19872-52-712931150048 % 2-metil-4-oxo-pentán-2-tiol és 48–50 % 4-metil-3-pentén-2-on.2EFSA
12.1703-metil-but-2-én-1-tiol5287-45-652211511JECFA
12.1713-metil-bután-1-tiol541-31-1513JECFA
12.1732-metil-propán-1-tiol513-44-051211536JECFA
12.175metil-szulfinil-metán67-68-5507JECFA
12.1764-(metil-tio)-2-oxovajsav583-92-6501JECFA
12.1778-(metil-tio)-p-mentán-3-on32637-94-8EFSA
12.1783-(metil-tio)vajsav16630-65-2EFSA
12.1792-(metil-tio)etán-1-ol5271-38-5129711545EFSA
12.1801-(metil-tio)etán-1-tiol31331-53-0EFSA
12.1811-(metil-tio)pentán-3-on66735-69-1EFSA
12.1822-(metil-tio)propionsav58809-73-7EFSA
12.1833-(metil-tio)propionsav646-01-5EFSA
12.187metil-tiometil-butirát74758-93-3473JECFA
12.188metil-tiometil-hexanoát74758-91-1479JECFA
12.189S-(metil-tiometil)-2-metil-propántioát77974-85-7EFSA
12.191pentán-1-tiol110-66-71662EFSA
12.192pentán-2-tiol2084-19-7514JECFA
12.193fenetil-izotiocianát2257-09-2156311495EFSA
12.1942-fenil-etán-1-tiol4410-99-552711561JECFA
12.195S-prenil-tioacetát33049-93-3491JECFA
12.196S-prenil-tioizobutirát53626-94-1EFSA
12.197propán-2-tiol75-33-251011565JECFA
12.1982,3,5-tritiahexán42474-44-21299EFSA
12.2001,1-bisz(etil-tio)-etán14252-42-7EFSA
12.2018-acetil-tio-p-mentanon-394293-57-9506JECFA
12.203metil-tio-2-(acetil-oxi)propionát74586-09-7492JECFA
12.205merkapto-acetaldehid4124-63-4EFSA
12.211but-1-enil-metil-szulfid457JECFA
12.212etil-5-(metil-tio)valerát233665-98-01298EFSA
12.214izobutil-3-(metil-tio)butirát127931-21-91677EFSA
12.2173-merkapto-hexán-1-ol545JECFA
12.218metil-3-metil-1-butenil-diszulfid571JECFA
12.221S-prenil-tioizopentanoát75631-91-3EFSA
12.227metil-tio-2-(propionil-oxi)propionát493JECFA
12.2343-merkapto-hexil-acetát136954-20-6554Legalább 82%; másodlagos összetevők: 8 % 3-merkapto-hexanol és 10 % 3-acetil-merkapto-hexil-acetátJECFA
12.2353-merkapto-hexil-butirát136954-21-7555Legalább 90 %; másodlagos összetevő: 5–6 % 3-merkapto-hexanolJECFA
12.2363-(metil-tio)hexil-acetát51755-85-2481JECFA
12.2373-(metil-tio)propil-acetát16630-55-0478JECFA
12.2383-merkapto-2-metil-pentán-1-ol227456-27-11291EFSA
12.2393-merkapto-2-metil-pentanal227456-28-21292EFSA
12.2402,4,6-tritiaheptán6540-86-91684EFSA
12.2412-merkapto-2-metil-pentán-1-ol258823-39-112902EFSA
12.242metil-tiometil-merkaptán29414-47-91675EFSA
12.243dimerkapto-metán6725-64-01661EFSA
12.2441-metil-tio-2-propanon14109-72-9495JECFA
12.2503-merkapto-hexanal51755-72-7EFSA
12.2513-merkapto-hexil-hexanoát136954-22-8556JECFA
12.2524-merkapto-4-metil-2-pentanol31539-84-116692EFSA
12.253amil-metil-diszulfid72437-68-41697EFSA
12.254butil-etil-diszulfid63986-03-81698Legalább 90 %, másodlagos összetevők: 2–3 % dietil-diszulfid és 5–6 % dibutil-diszulfidEFSA
12.255etil-3-merkapto-butirát156472-94-51294EFSA
12.257etil-4-(acetil-tio)butirát104228-51-51295EFSA
12.2591-merkapto-p-mentán-3-on29725-66-41673Legalább 89 %, másodlagos összetevők: 8–9 % piperiton és 1–2 % alfa-terpineol2EFSA
12.2644,2-tiopentanon92585-08-51670EFSA
12.265(E)-2-metil-1-metil-tio-2-butén89534-74-71683EFSA
12.267propil-2-merkapto-propionát19788-50-21667EFSA
12.2733-(metiltio)heptanal51755-70-51692Legalább 92 %; másodlagos összetevő: 5–7 % (E)-hept-2-enalEFSA
12.2743,6-dietil-1,2,4,5-tetratián és 3,5-dietil-1,2,4-tritiolán keveréke növényiolaj-trigliceridekben54644-28-9, 54717-12-316870,18 % 3,6-dietil-1,2,4,5-tetratián I+II izomere; 0,05 % 3,5-dietil-1,2,4-tritiolán I. izomere; 0,1 % 3,5-dietil-1,2,4-tritiolán II. izomere; 99 % növényiolaj-trigliceridEFSA
12.275allil-tiohexanoát156420-69-81681EFSA
12.276(S)-1-metoxi-3-heptántiol400052-49-51671EFSA
12.2773-(metil-tio)propil-butirát16630-60-7EFSA
12.2783-actil-merkapto-hexil-acetát136954-25-1EFSA
12.2793-metil-tiohexanal38433-74-8469JECFA
12.280diizopropil-triszulfid5943-34-013004EFSA
12.282(S)-metil-oktántioát2432-83-9EFSA
12.2833-butenil-izotiocianát3386-97-81889EFSA
12.284bisz(1-merkapto-propil)szulfid53897-60-21709EFSA
12.2853-metil-tio-2-butanon53475-15-31688EFSA
12.2864-metil-tio-2-pentanon143764-28-71689EFSA
12.287metil-3-(metil-tio)butanoát207983-28-61690EFSA
12.288heptán-2-tiol628-00-21664EFSA
12.2891-fenil-etil-merkaptán6263-65-61665EFSA
12.290metil-3-merkapto-butanoát54051-19-31674EFSA
12.2913-merkapto-2-metil-1-butanol227456-33-91289EFSA
12.292hexil-3-merkapto-butanoát796857-79-91704EFSA
12.293etán-1,1-ditiol69382-62-316601 % etán-1,1-ditiol-oldat, oldószer: 95 % etanolEFSA
12.294izopentil-metil-diszulfid72437-56-01696EFSA
12.2973-merkapto-heptil-acetát548774-80-71708EFSA
12.298di-(1-propenil)-szulfid (keverék)65819-74-1, 37981-37-6, 37981-36-5EFSA
12.2993-(metil-tio)propil-hexanoát906079-63-8EFSA
12.3001,1-propánditiol88497-17-0EFSA
12.301metil-2-oxo-propil-diszulfid122861-78-3Legalább 90 %, másodlagos összetevők: 1-merkapto-propán-2-on (kevesebb mint 8 %), 1,1-diszulfándiil-dipropán-2-on (kevesebb mint 5 %) és 1,3-dimetil-triszulfán (kevesebb mint 3 %)EFSA
12.3022-butanol, 4-merkapto-3-metil33959-27-2EFSA
12.3033-pentántiol616-31-9EFSA
12.304etil-2-merkapto-2-metil-propanoát33441-50-81EFSA
12.3052-merkapto-4-heptanol1006684-20-3EFSA
12.3063-(metil-tio)-dekanal1256932-15-6EFSA
13.0015-metil-furfurol620-02-0745119EFSA
13.002metil-2-furoát611-13-2746358EFSA
13.003propil-2-furoát615-10-1747359EFSA
13.005hexil-2-furoát39251-86-0749361EFSA
13.006fenetil-2-furoát7149-32-81517362EFSA
13.0072-(3-fenil-propil)tetrahidrofurán3208-40-01441489EFSA
13.0093,4-dihidrokumarin119-84-61171535EFSA
13.0104-hidroxi-2,5-dimetil-furán-3(2H)-on3658-77-314465361EFSA
13.011(E)-etil-furfurakrilát623-20-1545EFSA
13.0126-metil-kumarin92-48-81172579EFSA
13.015bisz-(2,5-dimetil-3-furil)-diszulfid28588-73-01067722EFSA
13.016bisz-(2-metil-3-furil)-diszulfid28588-75-21066723EFSA
13.017bisz-(2-metil-3-furil)-tetraszulfid28588-76-31068724EFSA
13.018furfurol98-01-14502014EFSA
13.019furfuril-alkohol98-00-04512023EFSA
13.020tetrahidrofurfuril-alkohol97-99-414432029EFSA
13.021izopentil-4-(2-furán)butirát7779-66-015162080EFSA
13.022etil-3(2-furil)propionát10031-90-015132091EFSA
13.023izopentil-3-(2-furán)propionát7779-67-115152092EFSA
13.024izobutil-3-(2-furil)propionát105-01-115142093EFSA
13.025pentil-2-furoát1334-82-37482109EFSA
13.0262-furán-metántiol98-02-210722202EFSA
13.0272-pentil-5 vagy 6-keto-1,4-dioxán65504-96-314852205EFSA
13.0282-butil-5 vagy 6-keto-1,4-dioxán65504-95-214842206EFSA
13.0312-benzo-furán-karboxaldehid4265-16-17512247EFSA
13.032furfuril-izopropil-szulfid1883-78-910772248EFSA
13.033S-furfuril-acetotioát13678-68-710742250EFSA
13.0372-(2-metil-prop-1-enil)- 4-metil-tetrahidropirán16409-43-112372269EFSA
13.0382-fenil-3-karbetoxi-furán50626-02-37522309EFSA
13.0392,4,5-trimetil-delta-3-oxazolin22694-96-815592319EFSA
13.040(S)-2,5-dimetil-3-tiofuroil-furán65505-16-010712323EFSA
13.0412,5-dimetil-3-(izopentil-tio)furán55764-28-810702324EFSA
13.0424,5-dihidro-2-metil-furán-3(2H)-on3188-00-914482338EFSA
13.0451-(2-furil)-propán-2-on6975-60-61508118374EFSA
13.047propil-3-(2-furil)akrilát623-22-3151811842EFSA
13.048tetrahidrofurfuril-butirát2217-33-6144411841EFSA
13.049tetrahidrofurfuril-propionát637-65-0144511843EFSA
13.050difurfuril-diszulfid4437-20-1108111480EFSA
13.051S-furfuril-tioformiát59020-90-5107311770EFSA
13.053metil-furfuril-szulfid1438-91-1107611482EFSA
13.0542-acetil-furán1192-62-715034EFSA
13.0552-metil-furán-3-tiol28588-74-1106011678EFSA
13.057furfuril-izovalerát13678-60-974310642EFSA
13.0583-(5-metil-2-furil)-butanal31704-80-0150010355EFSA
13.0592-pentil-furán3777-69-31491109663EFSA
13.060tetrahidrofurfuril-cinnamát65505-25-1144711821EFSA
13.062furfuril-propionát623-19-874010646EFSA
13.063S-furfuril-propántioát59020-85-8107511484EFSA
13.064metil-furfuril-diszulfid57500-00-2107811513EFSA
13.0652-metil-5-(metil-tio)furán13678-59-6106211550EFSA
13.067furfuril-oktanoát39252-03-474210645EFSA
13.068furfuril-valerát36701-01-674110647EFSA
13.0692-heptil-furán3777-71-71492109523EFSA
13.0702-hexano-furán14360-50-01512111804EFSA
13.0712,5-dimetil-furán-3-tiol55764-23-3106311457EFSA
13.0721,5,5,9-tetrametil-13-oxa-triciklo-[8.3.0.0.(4.9)]tridekán3738-00-9124010514EFSA
13.073oktil-2-furoát39251-88-275010864EFSA
13.0742,3-dimetil-benzo-furán3782-00-1149511913EFSA
13.0752,6-dimetil-3-((2-metil-3-furil)tio)heptán-4-on61295-51-0108611915Legalább 94 %; másodlagos összetevő: legalább 1 % 2,6-dimetil-2-[(2-metil-3-furil)tio]-4-heptanonEFSA
13.0766-hidroxi-dihidroteaspirán65620-50-01648119172EFSA
13.0773-((2-metil-3-furil)tio)heptán-4-on61295-41-8108511922EFSA
13.0784-((2-metil-3-furil)tio)nonán-5-on61295-50-9108711923EFSA
13.079metil-2-metil-3-furil-diszulfid65505-17-1106411924EFSA
13.082propil-2-metil-3-furil-diszulfid61197-09-91065EFSA
13.0832-acetil-5-metil-furán1193-79-91504110384EFSA
13.0842-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon27538-09-614491EFSA
13.0854-hidroxi-5-metil-furán-3(2H)-on19322-27-11450117851EFSA
13.0864,5-dihidro-2-metil-3-tioacetoxi-furán26486-14-61089EFSA
13.0876-acetoxi-dihidroteaspirán57893-27-316472EFSA
13.0883,6-dihidro-4-metil-2-(2-metil-prop-1-én-1-il)- 2H-pirán1786-08-91235EFSA
13.0892,5-dimetil-4-metoxi-furán-3(2H)-on4077-47-814512EFSA
13.0902,2-dimetil-5-(1-metilprop-1-enil)tetrahidrofurán7416-35-5145210937EFSA
13.0914,5-dimetil-2-etil-oxazol53833-30-01555EFSA
13.093etil-3-(2-furfuril-tio)propionát94278-27-01088EFSA
13.0942,6,6-trimetil-2-vinil-tetrahidropirán7392-19-0123610976EFSA
13.0952,5-dietil-tetrahidrofurán41239-48-9145311882EFSA
13.097anhidro-linalool-oxide (5)13679-86-21455119442EFSA
13.098teaspirán36431-72-8123810515EFSA
13.0994-acetoxi-2,5-dimetil-furán-3(2H)-on4166-20-514561EFSA
13.1012-acetil-3,5-dimetil-furán22940-86-915054EFSA
13.102butil-2-furoát583-33-5EFSA
13.1052-butiril-furán4208-57-515074EFSA
13.1062-decil-furán83469-85-614933EFSA
13.1084,5-dihidro-3-merkapto-2-metil-furán26486-13-5EFSA
13.1124,5-dimetil-2-propil-oxazol53833-32-2156911379EFSA
13.1132,5-dimetil-3-(metil-ditio)furán61197-06-6EFSA
13.1142,5-dimetil-3-(metil-tio)furán63359-63-7EFSA
13.1152,4-dimetil-3-oxazolin77311-02-51558EFSA
13.1162,5-dimetil-3-tioacetoxi-furán55764-22-21523EFSA
13.1172,5-dimetil-4-etoxi-furán-3(2H)-on65330-49-62EFSA
13.1182,5-dimetil-4-etil-oxazol30408-61-81554EFSA
13.1192,5-dimetil-furán-3(2H)-on14400-67-0110662EFSA
13.1202,5-dimetil-tetrahidrofurán1003-38-9EFSA
13.122etil-2-furoát614-99-310588EFSA
13.124etil-furfuril-szulfid2024-70-6EFSA
13.1252-etil-5-metil-furán1703-52-2109423EFSA
13.127furfuril-2-metil-butirát13678-61-010643EFSA
13.128furfuril-acetát623-17-67392065EFSA
13.129furfuril-but-2(E)-enoát59020-84-7EFSA
13.130furfuril-butirát623-21-2759638EFSA
13.132furfuril-hexanoát39252-02-3EFSA
13.133furfuril-izobutirát6270-55-910641EFSA
13.1341-furfuril-pirrol1438-94-4131023174EFSA
13.1351-(2-furfuril-tio)propanon58066-86-7EFSA
13.1362-furfursav88-14-210098EFSA
13.1381-(2-furil)bután-3-on699-17-21510110844EFSA
13.1395-hidroxi-metil-furfuraldehid67-47-011112EFSA
13.140linalool-oxide (5-gyűrű)1365-19-1145411876EFSA
13.141metil-(2-furfuril-tio)acetát108499-33-8EFSA
13.142S-metil-2-furán-tiokarboxilát13679-61-3108311547EFSA
13.143metil-3-(furfuril-tio)propionát94278-26-9EFSA
13.144metil-5-metil-furfuril-diszulfid78818-78-7EFSA
13.145metil-5-metil-furfuril-szulfid13679-60-211522EFSA
13.146metil-furfuril-triszulfid66169-00-4EFSA
13.1483-metil-2(3-metil-but-2-enil)furán15186-51-314943EFSA
13.1495-metil-2-furán-metántiol59303-05-8EFSA
13.1512-metil-3,5 és 6-(furfuril-tio)pirazin65530-53-210822287Izomerek keveréke: 70 % 2,3-; 29 % 2,6-;nyomokban 2,5-EFSA
13.1522-metil-3-(metil-tio)furán63012-97-51061EFSA
13.1532-metil-3-furil-tioacetát55764-25-51069Legalább 92 %; másodlagos összetevő: 5–7 % cisz- és transz-2-metil-3-tetrahidrofurántiol-acetátEFSA
13.1542-metil-4,5-benzo-oxazol95-21-61557EFSA
13.1602-metil-tetrahidrofurán-3-tiol57124-87-510904EFSA
13.161oktahidrokumarin4430-31-31166EFSA
13.1622-oktil-furán4179-38-8109653EFSA
13.1632-pentanoil-furán3194-17-015094EFSA
13.1656,7,8,8a-tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-5H-1-benzo-pirán5552-30-71239EFSA
13.166tetrahidrofurfuril-acetát637-64-914422069EFSA
13.167(tetrahidrofuril)metil-fenil-acetát5421-00-1EFSA
13.169trimetil-oxazol20662-84-4155311424EFSA
13.1702S-cisz-tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-pirán3033-23-6EFSA
13.176furaneil-butirát114099-96-615191EFSA
13.1783-[(2-furfuril)ditio]-2-metil-furán109537-55-51524EFSA
13.1853-[(2-furfuril)ditio]-2-butanon159113-17-4EFSA
13.189linalool-oxid(5)-acetát56469-39-7EFSA
13.1903-((2-metil-3-furil)tio)-2-butanon61295-44-11525EFSA
13.1932,5-dimetil-tetrahidro-3-furántiol26486-21-510914EFSA
13.1942,5-dimetil-tetrahidro-3-furil-tioacetát252736-39-310924EFSA
13.1952-izobutil-4,5-dimetil-oxazol26131-91-91556EFSA
13.196[(2-furanil-metil)tio]-2-pentanon180031-78-11084EFSA
13.197furfuril-propil-diszulfid252736-36-01079EFSA
13.1983,6-dimetil-2,3,3a,4,5,7a-hexahidrobenzo-furán70786-44-6EFSA
13.1993-[(2-metil-3-furil)tio]-butanal915971-43-6EFSA
13.2005-izopropil-2,6-dietil-2-metiltetrahidro-2H-pirán1120363-98-5EFSA
14.001izokinolin119-65-313034874EFSA
14.003piperin94-62-216004924JECFA/EFSA
14.0043-metil-indol83-34-11304493EFSA
14.0052,3-dietil-pirazin15707-24-1771534EFSA
14.0062-etil-3-metil-pirazin15707-23-0768548EFSA
14.007indol120-72-91301560EFSA
14.010piperidin110-89-41607675EFSA
14.011kinin-hidroklorid130-89-2715A 14.1. és 14.2. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 110/2008/EK rendeletben meghatározott szeszes italokban: legfeljebb 250 mg/kg
Egyedül vagy a 14.152 és/vagy a 14.155 FL-számú aromaanyaggal együtt, kinintartalom alapján kifejezve
EFSA
14.0145,7-dihidro-2-metiltieno(3,4-d)pirimidin36267-71-71566720EFSA
14.0155,6,7,8-tetrahidrokinoxalin34413-35-9952721EFSA
14.0172-etil-5-metil-pirazin13360-64-0770728EFSA
14.0182,3,5,6-tetrametil-pirazin1124-11-4780734EFSA
14.0192,3,5-trimetil-pirazin14667-55-1774735EFSA
14.0202,5-dimetil-pirazin123-32-07662210EFSA
14.0212,6-dimetil-pirazin108-50-97672211EFSA
14.022etil-pirazin13925-00-37622213EFSA
14.0242-etil-3,5-dimetil-pirazin13925-07-07762245EFSA
14.0252,5 vagy 6-metoxi-3-metil-pirazin2847-30-5, 2822-22-6, 2882-21-57882266EFSA
14.0262-izopropil-5-metil-pirazin13925-05-87722268EFSA
14.0272-metil-pirazin109-08-07612270EFSA
14.0285-metil-kinoxalin13708-12-87982271EFSA
14.0291-fenil-(3 vagy 5)-propil-pirazol65504-93-015682277EFSA
14.0302-piridin-metántiol2044-73-713082279EFSA
14.0312-pirazinil-etántiol35250-53-47952285EFSA
14.032acetil-pirazin22047-25-27842286EFSA
14.034pirazinil-metil-szulfid21948-70-97962288EFSA
14.0352-metil-3,5 vagy 6-metil-tiopirazin67952-65-2797229070–90 % 2-metiltio-3-metil-pirazin és 10–30 % 2-metil-tio-5 vagy 6-metil-pirazin.EFSA
14.0376,7-dihidro-5-metil-5H-ciklopentapirazin23747-48-07812314EFSA
14.0382-acetil-piridin1122-62-913092315EFSA
14.0393-acetil-piridin350-03-813162316EFSA
14.041pirrol109-97-713142318JECFA/EFSA
14.0426-metil-kinolin91-62-3130223394EFSA
14.0432-izobutil-3-metoxi-pirazin24683-00-979211338EFSA
14.0442-izobutil-3-metil-pirazin13925-06-9773EFSA
14.0452-acetil-1-etil-pirrol39741-41-81305113712EFSA
14.0462-acetil-1-metil-pirrol932-16-11306113732EFSA
14.0472-acetil-pirrol1072-83-91307117212EFSA
14.0492-acetil-3-etil-pirazin32974-92-878511293EFSA
14.0502,3-dimetil-pirazin5910-89-476511323EFSA
14.053merkapto-metil-pirazin59021-02-279411502EFSA
14.054metoxi-pirazin3149-28-878711347EFSA
14.0552-acetil-3,5-dimetil-pirazin54300-08-278611294EFSA
14.0562,3-dietil-5-metil-pirazin18138-04-077711303EFSA
14.0572-izopropil-3-metoxi-pirazin25773-40-4EFSA
14.0582-izobutil-piridin6304-24-1131111395EFSA
14.0593-izobutil-piridin14159-61-6131211396EFSA
14.0602-pentil-piridin2294-76-0131311412EFSA
14.0613-etil-piridin536-78-7131511386EFSA
14.0622-(szek-butil)-3-metoxi-pirazin24168-70-579111300EFSA
14.064pirrolidin123-75-1160910491EFSA
14.0652,6-dimetil-piridin108-48-5131711381EFSA
14.0665-etil-2-metil-piridin104-90-5131811385EFSA
14.0672-etoxi-3-metilpirazin32737-14-779311921Legalább 82 % 2-etoxi-3-metilpirazin. Másodlagos összetevők: 15 % 2-etoxi-5-metilpirazin (CAS-szám: 67845-34-5) vagy 2-etoxi-6-metilpirazin (CAS-szám: 53163-97-6)EFSA
14.0682-propionil-pirrol1073-26-31319119422EFSA
14.069ciklohexil-metil-pirazin28217-92-7783EFSA
14.0704-acetil-2-metil-pirimidin67860-38-21565EFSA
14.071metil-nikotinát93-60-71320EFSA
14.0722-(3-fenil-propil)piridin2110-18-11321EFSA
14.0772-etil-(3,5 vagy 6)-metoxi-pirazin (85 %) és 2-metil-(3,5 vagy 6)-metoxi-pirazin (13 %)2-Et-3-MeO: 25680-58-4, 2-Et-5-MeO: 68039-50-9, 2-Et-6-MeO: 67845-38-9, 2-Me-3-MeO: 2847-30-5, 2-Me-5-MeO: 2882-22-6, 2-Me-6-MeO: 2882-21-578911329EFSA
14.0802-acetil-1-pirrolin99583-29-61604EFSA
14.0815-acetil-2,3-dimetil-pirazin54300-10-6EFSA
14.0822-acetil-3-metil-pirazin23787-80-695011296EFSA
14.0832-acetil-5-etil-pirazin43108-58-3EFSA
14.0842-acetil-5-metil-pirazin22047-27-411297EFSA
14.0852-acetil-5-metil-pirrol6982-72-5EFSA
14.0862-acetil-6-etil-pirazin34413-34-811295EFSA
14.0872-acetil-6-metil-pirazin22047-26-311298EFSA
14.0881-acetilindol576-15-8EFSA
14.0894-acetil-piridin1122-54-9EFSA
14.0912-butil-3-metil-pirazin15987-00-5EFSA
14.0922-butil-piridin5058-19-5EFSA
14.0933-butil-piridin539-32-2EFSA
14.0953,5-dietil-2-metil-pirazin18138-05-177911305EFSA
14.0962,5-dietil-3-metil-pirazin32736-91-777811304EFSA
14.0972,5-dietil-pirazin13238-84-111306EFSA
14.0986,7-dihidro-2,3-dimetil-5H-ciklopentapirazin38917-63-478211309EFSA
14.0996,7-dihidro-5,7-dimetil-5H-ciklopentapirazin41330-21-6EFSA
14.1003,(5- vagy 6-)dimetil-2-etil-pirazin55031-15-7775727Körülbelül 50 % 2-etil-3,5-dimetil-pirazin; körülbelül 50 % 2-etil-3,6-dimetil-pirazinEFSA
14.1012,5-dimetil-3-izopropil-pirazin40790-20-311318EFSA
14.1022,5-dimetil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin38917-61-2, 38917-62-32,5-dimetil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin (60–100 %) és 3,5-dimetil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin (legfeljebb 40 %) keveréke.EFSA
14.1032,3-dimetil-piridin583-61-9EFSA
14.1042,4-dimetil-piridin108-47-4EFSA
14.1053,4-dimetil-piridin583-58-4EFSA
14.1063,5-dimetil-piridin591-22-011382EFSA
14.1082,3-dimetil-kinoxalin2379-55-7EFSA
14.1092-etoxi-3-metil-pirazin32737-14-7EFSA
14.110etil-nikotinát614-18-6EFSA
14.1113-etil-2,5-dimetil-pirazin13360-65-1EFSA
14.1122-etil-3-metoxipirazin25680-58-4EFSA
14.1135-etil-6,7-dihidro-5H-ciklopentapirazin52517-53-0EFSA
14.1142-etil-6-metil-pirazin13925-03-67691133195 % (2,5- és 2,6-izomerek összesen); 60–63 % 2,5-izomer és 30–35 % 2,6-izomerEFSA
14.1152-etil-piridin100-71-011767EFSA
14.1164-etil-piridin536-75-411387EFSA
14.1172-hexil-piridin1129-69-7EFSA
14.1182-hidroxi-piridin142-08-5EFSA
14.120izopropil-nikotinát553-60-6EFSA
14.1212-izopropil-(3,5 vagy 6)-metoxi-pirazin93905-03-479011344EFSA
14.1222-izopropil-3-metil-tiopirazin67952-59-411342EFSA
14.123izopropil-pirazin29460-90-076411343EFSA
14.1242-izopropil-piridin644-98-411400EFSA
14.1254-izopropil-piridin696-30-0EFSA
14.1262-metoxi-3-metil-pirazin2847-30-5EFSA
14.1272-metoxi-3-propil-pirazin25680-57-3EFSA
14.1282-metil-3-metil-tiopirazin2882-20-4EFSA
14.1292-metil-3-propil-pirazin15986-80-8EFSA
14.1312-metil-indol95-20-5EFSA
14.1332-metil-piperidin109-05-71608EFSA
14.1342-metil-piridin109-06-811415EFSA
14.1353-metil-piridin108-99-611801EFSA
14.1364-metil-piridin108-89-411416EFSA
14.1371-metil-pirrolidin120-94-5EFSA
14.1403-pentil-piridin1802-20-6EFSA
14.141piperazin110-85-01615EFSA
14.142propil-pirazin18138-03-976311362EFSA
14.1433-propil-piridin4673-31-811419EFSA
14.144pirazin290-37-995111363EFSA
14.1485,6,7,8-tetrahidro-5-metil-kinoxalin52517-54-1EFSA
14.1502,4,6-trimetil-piridin108-75-8EFSA
14.152kinin-szulfát804-63-7A 14.1. és 14.2. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 110/2008/EK rendeletben meghatározott szeszes italokban: legfeljebb 250 mg/kg
Egyedül vagy a 14.011 és/vagy a 14.155 FL-számú anyaggal együtt, kinintartalom alapján kifejezve
EFSA
14.155kinin-monohidroklorid-dihidrát6119-47-7A 14.1. és 14.2. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 110/2008/EK rendeletben meghatározott szeszes italokban: legfeljebb 250 mg/kg
Egyedül vagy a 14.011 és/vagy a 14.152 FL-számú anyaggal együtt, kinintartalom alapján kifejezve
EFSA
14.1616,7-dihidro-2,5-dimetil-5H-ciklopenta-pirazin38917-61-211310EFSA
14.1642-propil-piridin622-39-91322EFSA
14.1671-pirrolin5724-81-21603EFSA
14.1705-etil-2,3-dimetil-pirazin15707-34-3EFSA
15.0012-merkapto-tiofén7774-74-51052478EFSA
15.0022-metil-5-metoxi-tiazol38205-64-01057736EFSA
15.0045-metil-2-tiofén-karbaldehid13679-70-410502203EFSA
15.0052,4-dimetil-5-vinil-tiazol65505-18-2103922372EFSA
15.0062,5-dihidroxi-2,5-dimetil-1,4-ditián55704-78-45622322JECFA
15.007spiro(2,4-ditia-1-metil-8-oxa-biciklo[3.3.0]oktán-3,3'-(1′-oxa-2′-metil)-ciklopentán) és spiro(2,4-ditia-6-metil-7-oxa-biciklo[3.3.0]oktán-3,3'-(1'-oxa-2'-metil)-ciklopentán)38325-25-6129623251CoE/JECFA/EFSA
15.0082-tienil-diszulfid6911-51-910532333EFSA
15.009tritio-aceton828-26-25432334JECFA
15.0102-acetil-2-tiazolin29926-41-817592335EFSA
15.0115-acetil-2,4-dimetil-tiazol38205-60-610552336EFSA
15.0124,5-dihidrotiofén-3(2H)-on1003-04-94982337JECFA
15.0132-izobutil-tiazol18640-74-9103411618EFSA
15.0145-(2-hidroxi-etil)-4-metil-tiazol137-00-8103111621EFSA
15.0154-metil-5-(2-acetoxi-etil)tiazol656-53-1105411620EFSA
15.016benzo-tiazol95-16-9104011594EFSA
15.0174,5-dimetil-tiazol3581-91-7103511606EFSA
15.0184-metil-5-vinil-tiazol1759-28-01038116332EFSA
15.0192,4,5-trimetil-tiazol13623-11-5103611650EFSA
15.0202-acetil-tiazol24295-03-2104111726EFSA
15.0212-etoxi-tiazol15679-19-3105611611EFSA
15.0222-(szek-butil)tiazol18277-27-5103311598EFSA
15.0234,5-dihidro-2-metil-tiofén-3(2H)-on13679-85-149911601JECFA
15.0253,5-dimetil-1,2,4-tritiolán23654-92-457311883JECFA
15.0262-izopropil-4-metil-tiazol15679-13-71037EFSA
15.0272-propionil-tiazol43039-98-11042EFSA
15.0324,5-dimetil-2-izobutil-3-tiazolin65894-83-910452EFSA
15.0332-etil-4-metil-tiazol15679-12-6104411612EFSA
15.0342-metil-1,3-ditiolán5616-51-3534JECFA
15.0354-metil-tiazol693-95-8104311627EFSA
15.0363-metil-1,2,4-tritián43040-01-3574JECFA
15.0382-acetil-4-metil-tiazol7533-07-511589EFSA
15.0392-acetil-5-metil-tiazol59303-17-2EFSA
15.0402-acetil-tiofén88-15-311728EFSA
15.0442-butil-tiazol37645-61-711597EFSA
15.0452-butil-tiofén1455-20-5EFSA
15.0473,5-diizobutil-1,2,4-tritiolán92900-67-9EFSA
15.0483,5-diizopropil-1,2,4-tritiolán54934-99-5EFSA
15.0493,5-dietil-1,2,4-tritiolán54644-28-91686EFSA
15.0502,5-dietil-4-metil-tiazol41981-71-9EFSA
15.0512,5-dietil-4-propil-tiazol4276-68-0EFSA
15.0522,5-dietil-tiazol15729-76-7EFSA
15.054dihidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditiazin54717-17-8Diasztereoizomerek keveréke: ((R/R), (R/S), (S/R) és (S/S))EFSA
15.055[2S-(2a,4a,8ab)] 2,4-dimetil(4H)pirrolidino[1,2e]-1,3,5-ditiazin116505-60-31763EFSA
15.0563,6-dimetil-1,2,4,5-tetratián67411-27-2EFSA
15.0574,6-dimetil-2-(1-metil-etil)dihidro-1,3,5-ditiazin104691-40-9Legalább 44 % izopropil-4,6-dimetil és 27 % 4-izopropil-2,6-dimetil; másodlagos összetevők: legalább 24 % 2,4,6-trimetil-dihidro-1,3,5-ditiazin; 6-metil-2,4-diizopropil-1,3,5-ditiazin; 4-metil-2,6-diizopropil-1,3,5-ditiazin; 2,4,6-triizopropil-dihidro-1,3,5-ditiazinEFSA
15.0584,5-dimetil-2-etil-tiazol873-64-3EFSA
15.0612,5-dimetil-4-etil-tiazol32272-57-4EFSA
15.0622,4-dimetil-tiazol541-58-211605EFSA
15.0632,5-dimetil-tiazol4175-66-01758EFSA
15.0661,4-ditián505-29-3456JECFA
15.0674-etil-2-metil-tiazol32272-48-3EFSA
15.0685-etil-2-metil-tiazol19961-52-5EFSA
15.0694-etil-5-metil-tiazol52414-91-2EFSA
15.0712-etil-tiazol15679-09-1EFSA
15.0745-etil-tiofén-2-karbaldehid36880-33-8EFSA
15.0762-hexil-tiofén18794-77-9176411616EFSA
15.0782-izobutil-4,5-dimetil-tiazol53498-32-111617EFSA
15.0792-izobutil-dihidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazin101517-87-7Legalább 64 % 2-izobutil-4,6-dimetil és 18 % 4-izobutil-2,6-dimetil; másodlagos összetevők: legalább 13 % 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazin; 2,4-diizobutil-6-metil-1,3,5-ditiazin; 2,6-dimetil-4-butil-dihidro-1,3,5-ditiazin; szubsztituált 1,3,5-tiadiazinEFSA
15.0802-izopropil-4,5-dimetil-tiazol53498-30-9EFSA
15.081lentionin292-46-611619EFSA
15.0823-merkapto-tiofén7774-73-4EFSA
15.0833-metil-1,2,4-tritiolán51647-38-2EFSA
15.0845-metil-2-pentil-tiazol86290-21-3EFSA
15.0854-metil-2-propionil-tiazol13679-83-911622EFSA
15.0862-metil-2-tiazolin2346-00-1EFSA
15.0872-metil-3-merkapto-tiofén2527-76-6EFSA
15.0892-metil-tiazol3581-87-111626EFSA
15.0932-oktil-tiofén880-36-4EFSA
15.0962-pentil-tiofén4861-58-9210611634EFSA
15.0972-propionil-tiofén13679-75-911635EFSA
15.0982-propil-tiazol17626-75-4EFSA
15.1031,2,4,5-tetratián291-22-5EFSA
15.1082-tiofén-metántiol6258-63-5EFSA
15.1092,4,6-trimetil-dihidro-1,3,5(4H)- ditiazin638-17-5104911649EFSA
15.1102,4,6-trimetil-1,3,5-tritián2765-04-0EFSA
15.1111,2,4-tritiolán289-16-7EFSA
15.1135,6-dihidro-2,4,6 -trisz(2-metil-propil)4H-1,3,5-ditiazin74595-94-11048EFSA
15.1152-izobutil-4-metil-tiazol61323-24-8EFSA
15.1162-acetil-4-etil-tiazol233665-91-3EFSA
15.1184-butil-tiazol53833-33-3EFSA
15.1263-(metil-tio)-metil-tiofén61675-72-71765EFSA
15.1282-propionil-2-tiazolin29926-42-91760EFSA
15.1342,5-dihidroxi-1,4-ditián40018-26-6550Diasztereoizomerek keveréke: 25–30 % (2S,5S és 2R,5R) és 70–75 % (2S,5R és 2R,5S)EFSA
15.135etil-tialdin54717-14-5Legalább 90 %, másodlagos komponensek: kevesebb mint 5 % 3,5-dietil-1,2,4-tritiolán, kevesebb mint 2 % tialdin, kevesebb mint 3 % más szennyeződésEFSA
16.001ammónium-izovalerát7563-33-91203464EFSA
16.002diammónium-szulfid12135-76-1482EFSA
16.006N-nonanoil-4-hidroxi-3-metoxi-benzilamid2444-46-41599590EFSA
16.007hidrogén-szulfid7783-06-41658647EFSA
16.009ammónia7664-41-7739EFSA
16.012glicirrizinsav1405-86-32221Az 1. és a 3. kategóriában: legfeljebb 375 mg/kg
Az 5. kategóriában: legfeljebb 1 500 mg/kg
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 5 000 mg/kg
A 7. kategóriában: legfeljebb 200 mg/kg
A 8. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg
A 9. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg
A 14.2. kategóriában: legfeljebb 550 mg/kg
EFSA
16.013N-etil-2-izopropil-5-metil-ciklohexán-karboxamid39711-79-016012298EFSA
16.015etil-metil-fenil-glicidát77-83-815776002EFSA
16.016koffein58-08-211741Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1. kategóriában: legfeljebb 70 mg/kg
A 3. kategóriában: legfeljebb 70 mg/kg
Az 5. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 150 mg/kg
EFSA
16.018etil-3-fenil-2,3-epoxi-propionát121-39-1157611844EFSA
16.027tiamin-hidroklorid67-03-8103010493EFSA
16.0302-metil-4-propil-1,3-oxa-tián67715-80-446411540JECFA
16.032teobromin83-67-0Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1. kategóriában: legfeljebb 70 mg/kg
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
EFSA
16.039kálium-2-(1′-etoxi)etoxi-propanoát933EFSA
16.040etil-2,3-epoxi-3-metil-3-p-tolil-propionát74367-97-8157811707EFSA
16.041nátrium-2-(4-metoxi-fenoxi)propionát13794-15-51029EFSA
16.043béta-kariofillén-epoxid1139-30-61575105002EFSA
16.048ammónium-klorid12125-02-9Az 1., a 8., a 9. és a 15. kategóriában: legfeljebb 3 g/kg
Az 5. kategóriában: quantum satis
A 12. kategóriában: legfeljebb 3 g/kg, kivéve a 40 g/kg-os sóhelyettesítőket
A 14.2. kategóriában: legfeljebb 25 g/l
EFSA
16.0521,6-hexalaktám105-60-21594EFSA
16.0532-izopropil-N,2,3-trimetil-butánamid51115-67-4159510459EFSA
16.055(R)-(+)-szklareolid564-20-51165EFSA
16.056taurin107-35-71435EFSA
16.058naringin10236-47-210286EFSA
16.059ammónium-hidrogén-szulfid12124-99-1482EFSA
16.060glicirrizinsav, ammóniált53956-04-02221Az 1. kategóriában: legfeljebb 40 mg/kg
A 3. kategóriában: legfeljebb 90 mg/kg
Az 5. kategóriában: legfeljebb 1 500 mg/kg
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 5 000 mg/kg
A 6. kategóriában: legfeljebb 45 mg/kg
A 7. és a 13. kategóriában: legfeljebb 60 mg/kg
A 9. kategóriában: legfeljebb 300 mg/kg
A 11. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg
A 12. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg
A 14.1. és a 14.2. kategóriában: legfeljebb 200 mg/kg
A 15. kategóriában: legfeljebb 150 mg/kg
EFSA
16.061neoheszperidin-dihidro-kalkon20702-77-6Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1., 3., 4.2., 6., 8., 9., 10., 12. és 14. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg
A 2., 5. és 7. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg
A 15. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg
EFSA
16.062transz-2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián59324-17-3EFSA
16.073nátrium-diacetát126-96-5EFSA
16.075etil-vanillin-béta-D-glükopiranozid122397-96-0892EFSA
16.080csersav72401-53-7746SCF/CoE
16.081szacharóz-oktaacetát126-14-711819EFSA
16.0835,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-2,3-dihidro-4H-kromén-4-on-nátriumsó462631-45-4EFSA
16.087diantramid B579-93-11552EFSA
16.088l-mentil-metil-éter1565-76-01415EFSA
16.089vas-ammónium-citrát1185-57-5EFSA
16.0903-(3,4-dimetoxi-fenil)-N-[2-(3,4-dimetoxi-fenil)-etil]-akrilamid69444-90-21777EFSA
16.091deka-(2E,4E)-dienonsav-izobutil-amid18836-52-715984EFSA
16.092(1R,2S,5R)-N,N-dimetil-mentil-szukcinamid544714-08-11602EFSA
16.095ciklopropán-karboxamid, N-[(2E)-3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-il]-744251-93-21779EFSA
16.096vas-laktát5905-52-2EFSA
16.097heszperetin520-33-2EFSA
16.098N-(1-propil-butil)-1,3-benzo-dioxol-5-karboxamid745047-51-21767EFSA
16.099N-(2,4-dimetoxi-benzil)-N'-(2-piridin-2-il-etil)-oxalamid745047-53-41768EFSA
16.100N1-(2-metoxi-4-metil-benzil)-N2-(2-(5-metil-piridin-2-il)etil)oxálamid745047-94-31769EFSA
16.101N1-(2-metoxi-4-metil-benzil)-N2-(2-(piridin-2-il)etil)oxálamid745047-97-61770EFSA
16.1022,3,4,5,6-pentahidroxi-N-(2-hidroxi-etil)-hexánamid686298-93-11772EFSA
16.103propánamid, 2-hidroxi-N-(2-hidroxi-etil)-5422-34-41774EFSA
16.1042-[(2-hidroxi-propanoil)amino]etil-dihidrogén-foszfát782498-03-71775EFSA
16.105(2R,3S,4S,5R)-2-[(2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanoil)amino]etil-dihidrogén-foszfát791807-20-01773EFSA
16.1072-hidroxi-N-[2-(4-hidroxi-fenil)etil]-propionamid781674-18-8EFSA
16.1093-(4-hidroxi-fenil)-1-(2,4,6-trihidroxi-fenil)propán-1-on60-82-2EFSA
16.110naringin-dihidro-kalkon18916-17-1EFSA
16.111glicin, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil- 2-(1-metil-etil)ciklohexil]karbonil]-, etil-észter.68489-14-51776EFSA
16.112trilobatin4192-90-9EFSA
16.113rebaudiozid A58543-16-1Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1., 3., 4.2., 5., 6., 12., 14.1., és 14.2. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg
EFSA
16.1142-pentil-4-propil-1,3-oxa-tián59323-81-8EFSA
16.115ciklopropán-karboxilsav-(2-izopropil-5-metil-ciklohexil)-amid958660-02-120064EFSA
16.1164-amino-5,6-dimetil-tieno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-on121746-18-7EFSA
16.117N-p-benzén-acetonitril-mentán-karboxamid852379-28-320091EFSA
16.118N-(2-(piridin-2-il)etil)-3-p-mentán-karboxamid847565-09-720083EFSA
16.119N-(2-metil-ciklohexil)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamid1003050-32-52081Cisz-/transz-diasztereoizomerek keveréke:
— 60–80 % transz-, amelynek 50 %-a (1S,2S) és 50 %-a (1R,2R), valamint
— 20–40 % cisz-, amelynek 50 %-a (1R,2S) és 50 %-a (1S,2R).
Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
az 1. kategóriában: – legfeljebb 1 mg/kg;
a 12. kategóriában: – legfeljebb 6 mg/kg;
a 14.1.4. kategóriában: – legfeljebb 3 mg/kg.
EFSA
16.1204-amino-5,6-dimetil-tieno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-on-hidroklorid1033366-59-4EFSA
16.121spilantol25394-57-4A (2E,6Z,8E)-N-(2-metil-propil)-2,6,8-dekatrienamid izomerjeinek keveréke:
74 % (2E,6Z,8E)-, 17 % (2E,6E,8E)-, 6 % (2E,6E,8Z)-, 1 % (2Z,6Z,8E)-, 0,5 % (2E,6E,8E)-, 1 % (2Z,6Z,8Z)-izomer, 1,5 % más izomer.
3EFSA
16.1224-metil-2-propil-1-3-oxa-tián1064678-08-5EFSA
16.123(1R,2S,5R)-N-(4-metoxi-fenil)-5-metil-2-(1-metil-etil)ciklohexán-karboxamid68489-09-8EFSA
16.125(2S,5R)-N-[4-(2-amino-2-oxo-etil)fenil]-5-metil-2-(propán-2-il)ciklohexán-karboxamid1119711-29-31EFSA
16.1263-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzo-tiadiazin-5-il)oxi]-2,2-dimetil-N-propil-propánamid1093200-92-02082Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1. kategóriában: legfeljebb 3 mg/kg.
A 3. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg.
Az 5. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 30 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg.
A 7. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg.
A 12. kategóriában: legfeljebb 10 mg/kg.
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 5 mg/kg.
A 16. kategóriában, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket: legfeljebb 5 mg/kg.
EFSA
16.1273-(1-[(3,5-dimetilizoxazol-4-il)metil]-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroxibenzil)-imidazolidin-2,4-dion1119831-25-22161Legalább 99 %, teszt (HPLC/UV).Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1.4. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg.
Az 1.8. kategóriában: legfeljebb 8 mg/kg.
A 3. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg.
Az 5.1. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg.
Az 5.2. kategóriában: legfeljebb 16 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: legfeljebb 30 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg.
A 12.1. kategóriában: legfeljebb 75 mg/kg.
A 12.2. kategóriában: legfeljebb 100 mg/kg.
A 12.3. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg.
A 12.4. kategóriában: legfeljebb 25 mg/kg.
A 12.5. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg.
A 13.2. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg.
A 13.3. kategóriában: legfeljebb 4 mg/kg.
A 14.1.4. kategóriában: legfeljebb 4 mg/l (kizárólag tejalapú italok esetében).
A 14.1.5. kategóriában: legfeljebb 8 mg/kg.
A 15.1. kategóriában: legfeljebb 20 mg/kg.
A 16. kategóriában: legfeljebb 4 mg/l (kizárólag tejalapú desszertek esetében).
EFSA
16.1304-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oxopropoxi)-2-metilkinolin-3-karbonsav1359963-68-02204Legalább 99 %-os vizsgálati eredmény (IR NMR MS).Megjegyzés: Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete A. része 2. szakaszának 1. megjegyzése nem vonatkozik erre az anyagra.
Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások a karbonsav és a hemiszulfát monohidrát só összegeként kifejezve, savban kifejezve:
Az 1.4. kategóriában: – legfeljebb 10 mg/kg.
Az 1.6.3. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
Az 1.8. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 2.2.1. és 2.2.2. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 3. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 4.2.3. kategóriában: – legfeljebb 10 mg/kg.
A 4.2.4.1. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 4.2.4.2. kategóriában: – legfeljebb 10 mg/kg.
A 4.2.5.1., 4.2.5.2., 4.2.5.3. és 4.2.5.4. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
Az 5.1. és 5.2. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
Az 5.3. kategóriában: – legfeljebb 300 mg/kg.
Az 5.4. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 6.3. kategóriában: – legfeljebb 45 mg/kg.
A 7.2. kategóriában: – legfeljebb 15 mg/kg.
A 8.3.1, 8.3.2. és 8.3.3. kategóriában: – legfeljebb 15 mg/kg.
A 8.3.4.1., 8.3.4.2. és 8.3.4.3. kategóriában: – legfeljebb 15 mg/kg.
A 11.2. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 12.4. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 12.5. kategóriában: – legfeljebb 10 mg/l.
A 14.1.2., 14.1.3. és 14.1.4. kategóriában: – legfeljebb 7 mg/l.
A 14.1.5.1. és 14.1.5.2. kategóriában: – legfeljebb 7 mg/kg.
A 14.2.1. kategóriában: – legfeljebb 7 mg/l.
A 14.2.2. és 14.2.5. kategóriában: – legfeljebb 10 mg/l.
A 15.1. kategóriában: – legfeljebb 30 mg/kg.
A 16. kategóriában (kivéve az 1., 3. és 5. kategóriába tartozó termékeket): – legfeljebb 15 mg/kg.
EFSA
4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2, 2-dimetil-3-oxopropoxi)-2 metilkinolin-3-karbonsav hemiszulfát monohidrát só1460210-04-12204.1Szinonima: 3-kinolinkarbonsav, 4-amino-5-[2,2-dimetil-3-[(1-metiletil)amino]-3-oxopropoxi]-2-metil-, szulfát, hidrát (2:1:2).
Legalább 99 %-os vizsgálati eredmény (HPLC).
16.1332-(4-metilfenoxi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofén-2-ilmetil)acetamid1374760-95-82237Legalább 99 %, csúcsterület (UPLC-UV, 254 nm)1. Az aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások a következő élelmiszer-kategóriákban:
Az 1.4. kategóriában: átlátszatlan ízesített erjesztett tejtermékek, beleértve a hőkezelt termékeket is, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 3 mg/kg
A 3.0. kategóriában: átlátszatlan fagylaltok, beleértve a szorbeteket, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 3 mg/kg
Az 5.1. kategóriában: átlátszatlan kakaótermékek és csokoládétermékek, beleértve az utánzatokat és csokoládéhelyettesítőket is, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 15 mg/kg
Az 5.2. kategóriában: átlátszatlan cukrászsütemények, beleértve a kemény és puha cukorkát, nugátot stb., kivéve a 05.1., 05.3. és 05.4. kategóriába tartozó termékeket, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 15 mg/kg
Az 5.3. kategóriában: átlátszatlan rágógumi, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 150 mg/kg
Az 5.4. kategóriában: átlátszatlan díszítések (pl. finompékárukhoz), öntetek (nem gyümölcs) és édes szószok, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 15 mg/kg
A 12.5. kategóriában: átlátszatlan levesek és erőlevesek, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 3 mg/kg
A 12.6. kategóriában: átlátszatlan szószok és hasonló termékek, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 15 mg/kg
A 14.1.4. kategóriában: átlátszatlan ízesített italok, kizárólag tejalapú italok esetében, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 3 mg/kg
A 16. kategóriában: átlátszatlan desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket, átlátszatlan csomagolásba/tárolóeszközökbe csomagolva – legfeljebb 3 mg/kg
2. Ezen aromaanyag végső fogyasztónak történő eladása nem engedélyezett.
3. A következő információkat kell megadni: „FL 16.133 anyagot tartalmaz. A fototranszformáció elkerülése érdekében a fénytől védve tárolandó”. A tárolóeszközöknek átlátszatlannak kell lenniük. A tárolóeszközön elhelyezendő címkén fel kell tüntetni például a „fénytől távol tartandó” jelölést.
EFSA
17.001béta-alanin107-95-91418EFSA
17.002L-alanin56-41-711729EFSA
17.003L-Arginin74-79-3143811890EFSA
17.005aszparaginsav56-84-8142910078EFSA
17.006L-cisztin56-89-311747EFSA
17.007glutamin56-85-91430EFSA
17.008L-hisztidin71-00-11431EFSA
17.010D,L-izoleucin443-79-8142210127EFSA
17.012L-leucin61-90-5142310482EFSA
17.013D,L-lizin70-54-211947EFSA
17.014D,L-metionin59-51-81424569EFSA
17.015DL-metil-metionin-szulfónium-klorid3493-12-71427761EFSA
17.017D,L-fenil-alanin150-30-1143210488EFSA
17.018L-fenil-alanin63-91-2142810488EFSA
17.019L-prolin147-85-3142510490EFSA
17.020D,L-szerin302-84-1EFSA
17.021D,L-treonin80-68-2EFSA
17.022L-tirozin60-18-41434EFSA
17.023D,L-valin516-06-31426EFSA
17.024D,L-alanin302-72-7143711729EFSA
17.026L-lizin56-87-1143911947EFSA
17.027L-metionin63-68-3EFSA
17.028L-valin72-18-4EFSA
17.031L-(+)-lizin-monohidroklorid657-27-211947EFSA
17.032L-cisztein-hidroklorid52-89-111746EFSA
17.033L-cisztein52-90-4141910464EFSA
17.034glicin56-40-6142111771EFSA
17.0354-amino-vajsav56-12-21771EFSA
17.036S-allil-L-cisztein21593-77-11710EFSA
17.037L-metionil-glicin14486-03-41EFSA
17.038gamma-glutamil-valil-glicin38837-70-621235-oxo-L-prolil-L-valil-glicin (PCA-Val-Gly) és legfeljebb 0,7 % L-alfa-glutamil-L-valil-glicin, legfeljebb 2 % L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glycin, nem kimutatható mennyiségű (kimutatási határ: 10 mg/kg) toluolAz aromaanyagként való felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Az 1. kategóriában: legfeljebb 50 mg/kg
A 2. és 5. kategóriában: legfeljebb 60 mg/kg
A 6.3. (reggeli gabonapelyhek) kategóriában: legfeljebb 160 mg/kg
A 7.2. kategóriában: legfeljebb 60 mg/kg
A 8. kategóriában: legfeljebb 45 mg/kg
A 12. kategóriában: legfeljebb 160 mg/kg
A 14.1. kategóriában: legfeljebb 15 mg/kg
A 15. kategóriában: legfeljebb 160 mg/kg
EFSA

B. RÉSZ

Aromaanyag-készítmények

C. RÉSZ

Hőkezeléssel előállított aromaanyagok

D. RÉSZ

Aroma-elővegyületek

E. RÉSZ

Egyéb aromaanyagok

F. RÉSZ

Alapanyagok

II. MELLÉKLET

A hagyományos élelmiszer-feldolgozási eljárások jegyzéke

DarabolásBevonás
Hevítés, főzés, sütés, olajban sütés (240 °C-ig, légköri nyomáson) és főzés magas nyomás alatt (120 °C-ig)Hűtés
VágásLepárlás/rektifikálás
SzárításEmulgeálás
BepárlásKivonás, beleértve a 88/344/EGK irányelv szerinti oldószeres kivonást
ErjesztésSzűrés
Hántolás
ForrázásMacerálás
Mikrobiológiai folyamatokKeverés
HámozásÁtcsepegtetés/Perkolálás
PréselésHűtés/Fagyasztás
Pörkölés/GrillezésFacsarás
Áztatás

III. MELLÉKLET

Egyes anyagok jelenléte

A. rész: Élelmiszerhez nem adható anyagok, mint olyanok

Agaricin

Aloin

Kapszaicin

1,2-benzopiron, kumarin

Hipericin

Béta-azaron

1-allil-4-metoxi-benzol, esztragol

Ciánhidrogén

Mentofurán

4-allil-1,2-dimetoxi-benzol, metil-eugenol

Pulegon

Kvasszin

1-allil-3,4-metilén-dioxi-benzol, szafrol

Teukrin A

Tujon (alfa és béta)

B. rész: Az aromákban és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkben természetes tartalomként jelen lévő bizonyos anyagok maximális értéke bizonyos fogyasztásra kész összetett élelmiszerekben, amelyekhez aromákat és/vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket adtak.

Az anyag neveÖsszetett élelmiszer, amelyben az anyag jelenléte korlátozottMaximális szint mg/kg
Béta-azaronAlkoholtartalmú italok1,0
1-allil-4-metoxi-benzol
Estragol (*1)
Tejtermékek50
Feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (beleértve a gombákat, gyökereket, gumókat és hüvelyeseket), diófélék és magvak50
Halból készült termékek50
Alkoholmentes italok10
CiánhidrogénNugát, marcipán, ezek helyettesítői vagy hasonló termékek50
Csonthéjasgyümölcs-konzervek5
Alkoholtartalmú italok35
MentofuránMentát/borsmentát tartalmazó édesség, kivéve a lehelet frissítésére szolgáló kisméretű édességeket500
A lehelet frissítésére szolgáló kisméretű édesség3 000
Rágógumi1 000
Mentát/borsmentát tartalmazó alkoholtartalmú italok200
4-allil-1,2-dimetoxi-benzol,
Methyleugenol (*1)
Tejtermékek20
Húskészítmények és hústermékek, beleértve a baromfit és a vadhúst is15
Halkészítmények és halból készült termékek10
Levesek és mártások60
Azonnal fogyasztható sós ételek20
Alkoholmentes italok1
PulegonMentát/borsmentát tartalmazó édesség, kivéve a lehelet frissítésére szolgáló kisméretű édességeket250
A lehelet frissítésére szolgáló kisméretű édesség2 000
Rágógumi350
Mentát/borsmentát tartalmazó alkoholmentes italok20
Mentát/borsmentát tartalmazó alkoholtartalmú italok100
KvasszinAlkoholmentes italok0,5
Pékáru1
Alkoholtartalmú italok1,5
1-Allyl-3,4-methylene dioxy benzene, safrole (*1)Húskészítmények és hústermékek, beleértve a baromfit és a vadhúst is15
Halkészítmények és halból készült termékek15
Levesek és mártások25
Alkoholmentes italok1
Teukrin AKeserű ízű szeszes italok vagy bitter (1)5
Keserű ízű likőr (2)5
Egyéb alkoholtartalmú italok2
Tujon (alfa és béta)Alkoholtartalmú italok, az ürömfajokból előállítottak kivételével10
Ürömfajokból előállított alkoholtartalmú italok35
Ürömfajokból előállított alkoholmentes italok0,5
KumarinHagyományos és/vagy szezonális pékáruk, amelyeknek címkéjén szerepel a fahéj50
Reggelizőpelyhek, a müzlit is ideértve20
Finom pékáruk, azon hagyományos és/vagy szezonális pékáruk kivételével, amelyeknek címkéjén szerepel a fahéjra történő hivatkozás15
Desszertek5
(*1)
A maximális szintek nem alkalmazandók olyan összetett élelmiszerek esetében, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott aromaanyagokat, és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező valamennyi hozzáadott élelmiszer-összetevő friss, szárított vagy fagyasztott fűszer, vagy fűszernövény. A tagállamokkal és a Hatósággal való egyeztetést követően a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok és a legújabb technikai fejlemények alapján, továbbá a fűszerek, fűszernövények és természetes aromakészítmények használatát figyelembe véve a Bizottság módosításokat javasol az eltérés tekintetében. (1)
A 110/2008/EK rendelet II. melléklete 30. bekezdése szerint. (2)
A 110/2008/EK rendelet II. melléklete 32. bekezdése szerint.

IV. MELLÉKLET

Azon alapanyagok listája, amelyek használata korlátozott az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők előállításában

A. rész: Az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők előállításában nem használható alapanyagok

Alapanyag
Latin névKözismert név
Az Acorus calamus L. tetraploid formájaa kálmos tetraploid formája

B. rész: A bizonyos alapanyagokból előállított aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők használatának feltételei

AlapanyagHasználati feltételek
Latin névKözismert név
Quassia amara L. és
Picrasma excelsa (Sw)
KvassziaAz alapanyagból előállított aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők csak italok és pékáru előállításához használhatók.
Laricifomes officinales (Vill.: Fr) Kotl. és Pouz
vagy
Fomes officinalis
Fehér agaricin gombaAz alapanyagból előállított aromák és ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők csak alkoholtartalmú italok előállításához használhatók.
Hypericum perforatum L.Orbáncfű
Teucrium chamaedrys L.Sarlós gamandor

V. MELLÉKLET

A hőkezeléssel előállított aromák gyártási feltételei és a hőkezeléssel előállított aromák bizonyos anyagainak legnagyobb megengedett koncentrációja

A. rész: Gyártási feltételek:

a) A feldolgozás során a termékek hőfoka nem haladhatja meg a 180 °C-ot.

b) A hőkezelés időtartama 180 °C-on nem haladhatja meg a 15 percet, illetve alacsonyabb hőfokon az ennek megfelelően hosszabb időtartamot: a hőfok csökkenésekor 10 °C-onként kell kétszeresére emelni a melegítés idejét, a maximális idő 12 óra.

c) A feldolgozás során a pH-érték nem haladhatja meg a 8,0 értéket.

B. rész: Egyes anyagok maximális értéke

AnyagMaximális szint μg/kg
2-amino-3,4,8-trimetil-imidazo-[4,5-f]-quinoxalin (4,8-DiMeIQx)50
2-amino-1-metil-6-fenil-imidazol-[4,5-b]piridin (PhIP)50

( 1 ) HL L 186., 1989.6.30., 21. o.

( *1 ) HL L 354., 2008.12.31., 34. o. "

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1334 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1334&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1334-20240205 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1334-20240205&locale=hu

Tartalomjegyzék