31999L0042[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/42/EK irányelve (1999. június 7.) a liberalizációról és az átmeneti rendelkezésekről szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/42/EK irányelve

(1999. június 7.)

a liberalizációról és az átmeneti rendelkezésekről szóló irányelvek hatálya alá tartozó foglalkozásokkal kapcsolatban a képesítések elismerésére szolgáló rendszer létrehozásáról és a képesítések elismerésére szolgáló általános rendszerek kiegészítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 40. cikkére, 47. cikkének (1) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondatára és 55. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3], és az egyeztető bizottság által 1999. április 22-én elfogadott közös szöveg figyelembevételével,

(1) mivel a Szerződés hatálya alatt a letelepedés és a szolgáltatások nyújtása vonatkozásában az átmeneti időszak végétől kezdődően tilos az állampolgársági alapon történő minden hátrányos megkülönböztetés; mivel ezért az e területen alkalmazandó irányelvek bizonyos rendelkezései fölöslegessé váltak az állampolgárság szerinti bánásmódra vonatkozó alapszabály alkalmazásának céljaira, ugyanis ezt a szabályt a Szerződés is tartalmazza és közvetlen hatállyal bír;

(2) mivel ugyanakkor a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának az elősegítése céljából kidolgozott ezen irányelvek egyes rendelkezéseit meg kell őrizni, különösen abban az esetben, ha azok a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésének módját írják elő;

(3) mivel annak érdekében, hogy számos tevékenység vonatkozásában elősegítsék a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását, átmeneti intézkedések alkalmazását bevezető irányelveket fogadtak el a képesítések kölcsönös elismeréséig; mivel azok az irányelvek azokban a tagállamokban, ahol bizonyos tevékenység végzésének a megkezdését szabályokhoz kötik, a tevékenység megkezdéséhez elfogadják azt, hogy az állampolgár abban a tagállamban, ahonnan érkezett, a kérdéses tevékenységet a közelmúltban megfelelő időn keresztül folytatta;

(4) mivel az említett irányelveknek az Európai Tanács 1992. december 11-én és 12-én Edinburgh-ban megtartott ülésén tett fő rendelkezéseit, a szubszidiaritás elvére, a közösségi törvények egyszerűsítésére és különösen a szakmai képesítésekre vonatkozó viszonylag régi irányelveknek a Bizottság általi ismételt átgondolására vonatkozó megállapításoknak megfelelően meg kell változtatni; mivel ezért a kérdéses irányelveket hatályon kívül kell helyezni;

(5) mivel a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv [4], és a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelv [5] nem alkalmazandó a tárgykörre vonatkozó irányelvek rendelkezései által érintett egyes szakmai tevékenységekre (lásd ezen irányelv A. mellékletének első részét); mivel ezért a 89/48/EGK irányelv és a 92/51/EGK irányelv rendelkezései által nem érintett tevékenységek vonatkozásában elismerési eljárást kell kidolgozni, és annak alkalmazását bevezetni; mivel az ezen irányelv A. mellékletének második részében felsorolt szakmai tevékenységek nagy része az oklevelek elismerése szempontjából a 92/51/EGK irányelv hatálya alá esik;

(6) mivel a kedvezményezett pénzügyi helyzetének és pénzügyi kockázatokkal szembeni biztosításának az igazolásával kapcsolatosan, amelyeket a fogadó tagállam megkövetelhet, a Tanácshoz javaslat érkezett a 89/48/EGK irányelv és a 92/51/EGK irányelv módosítására vonatkozóan; mivel a Tanács ezzel a javaslattal egy későbbi időpontban kíván foglalkozni;

(7) mivel a Tanácshoz javaslat érkezett a 77/452/EGK [6] irányelvben felsorolt képesítésekkel nem rendelkező szakápolók szabad mozgásának elősegítésére vonatkozóan; mivel a Tanács ezzel a javaslattal egy későbbi időpontban kíván foglalkozni;

(8) mivel ennek az irányelvnek meg kell követelni a végrehajtásáról szóló rendszeres jelentések elkészítését;

(9) mivel ez az irányelv a Szerződés 39. cikkének (4)bekezdése és 45. cikke sérelme nélkül alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.CÍM

Hatály

1. cikk

(1) A tagállamok megteszik az ezen irányelvben előírt, letelepedésre vonatkozó intézkedéseket, amelyek a szolgáltatásnyújtás korlátozásának felszámolására vonatkozó általános programok I. szakasza által érintett olyan természetes személyek vagy társaságok (a továbbiakban: kedvezményezettek) területükön való szabad szolgáltatásnyújtásával [7] vagy szabad letelepedésével [8] kapcsolatosak, akik vagy amelyek a tagállam területén az A. mellékletben felsorolt tevékenységeket végzik, vagy ott szolgáltatást kívánnak nyújtani.

(2) Ezt az irányelvet azoknak az A. mellékletben felsorolt tevékenységeknek a vonatkozásában kell alkalmazni, amelyeket a tagállamok állampolgárai egy fogadó tagállamban önálló vállalkozásban vagy munkavállalóként kívánnak végezni.

2. cikk

Azok a tagállamok, amelyekben az A. mellékletben felsorolt tevékenységek bármelyikének megkezdése vagy végzése bizonyos képesítéshez kötött, gondoskodnak arról, hogy az azt igénylő kedvezményezettek a letelepedést vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően megkapják az általuk gyakorolni kívánt foglalkozás megkezdésének szabályaira vonatkozó információkat.

II.CÍM

Másik tagállam által kiállított képesítések elismerése

3. cikk

(1) A 4. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok nem megfelelő képesítésre hivatkozva nem utasíthatják el, hogy egy másik tagállam állampolgára ugyanolyan feltételek mellett kezdjen el vagy folytasson az A. melléklet első részében felsorolt foglalkozást, mint amilyen feltételeket a tagállam saját állampolgárai esetében alkalmaz, ha előzőleg nem hasonlították össze a kedvezményezett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal igazolt, egy másik tagállamban ugyanazon tevékenység végzése céljából megszerzett ismereteit és készségeit a saját országban alkalmazott szabályokkal. Ha az összehasonlító vizsgálat kimutatja, hogy egy másik tagállamban megszerzett oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány a fogadó tagállamban érvényes szabályokban előírtaknak megfelel, a tagállam nem utasíthatja el, hogy az ilyen oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkező személy a kérdéses tevékenységet végezze. Abban az esetben azonban, ha a vizsgálat kimutatja, hogy lényeges eltérés áll fenn, akkor a fogadó tagállam köteles a kedvezményezett számára lehetőséget biztosítani a hiányzó szakismeretek és készségek megszerzésének bizonyítására. Ilyen esetben a fogadó tagállam a kedvezményezett számára biztosítja a jogot, hogy választhasson a 89/48/EGK és a 92/51/EGK irányelvek rendelkezéseivel összhangban adaptációs időszak vagy szakmai alkalmassági vizsga között.

E szabálytól eltérve, a fogadó tagállam megkövetelheti adaptációs időszak letöltését vagy a szakmai alkalmassági vizsga letételét abban az esetben, ha a letelepedni szándékozó az A. melléklet első részében felsorolt szakmai tevékenységek valamelyikét önálló vállalkozásban vagy vezető beosztásban szándékozik végezni, amely tevékenységek megkövetelik a vonatkozó hatályos hazai jogszabályok ismeretét és alkalmazását, azzal a kikötéssel, hogy az ilyen tevékenységek végzése vonatkozásában a fogadó tagállam illetékes hatóságai saját állampolgáraiktól is megkövetelik azoknak a jogszabályoknak az ismeretét és alkalmazását.

A tagállamok törekednek arra, hogy a választási lehetőségek közül a kedvezményezett által kiválasztott előnyösebb megoldást alkalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés értelmében benyújtott elismerés iránti kérelmeket a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálják, és a fogadó tagállam illetékes hatósága a kérelem és a hiánytalan kísérő dokumentáció benyújtásának napjától számított legkésőbb négy hónapon belül indoklással ellátott határozatot hoz. A határozat ellen vagy a határozathozatal hiánya miatt a nemzeti jog szerint lehet fellebbezni.

III.CÍM

Szakmai képesítések elismerése másik tagállamban megszerzett szakmai gyakorlat alapján

4. cikk

Olyan esetekben, amikor egy tagállamban az A. mellékletben felsorolt tevékenységek megkezdését vagy végzését általános, kereskedelmi vagy szakmai ismeretek és alkalmasság esetén engedélyezik, az érintett tagállam az ilyen ismeretek és alkalmasság kielégítő bizonyítékaként elfogadja a kérdéses tevékenységnek egy másik tagállamban való végzését. Az A. melléklet első részében található tevékenység végzésének megkövetelt időtartama:

1. Az I. listában felsorolt tevékenységek esetében:

a) hat egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban; vagy

b) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el; vagy

c) három egymást követő év önálló vállalkozóként, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően legalább öt éven keresztül a kérdéses tevékenységet munkavállalóként végezte; vagy

d) öt egymást követő év vezető beosztásban, amelyből legalább három évet a vállalkozás legalább egy osztályának gyakorlati vezetését ellátó beosztásban töltött el, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljesértékűnek ismer el.

Az a) és c) pontban említett esetekben a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított tíz évnél nem régebben fejeződött be.

2. A II. listában felsorolt tevékenységek esetében:

a) hat egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban; vagy

b) - három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el, vagy

- négy egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább kétéves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el; vagy

c) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően legalább öt éven keresztül a kérdéses tevékenységet munkavállalóként végezte; vagy

d) - öt egymást követő év munkavállalóként, ha a munkavállaló igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el, vagy

- öt egymást követő év munkavállalóként, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább kétéves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el.

Az a) és c) pontban említett esetekben a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított tíz évnél nem régebben fejeződött be.

3. A III. listában felsorolt tevékenységek esetében:

a) hat egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban; vagy

b) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljesértékűnek ismer el; vagy

c) három egymást követő év önálló vállalkozóként, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően legalább ötéves időtartamon keresztül a kérdéses tevékenységet munkavállalóként végezte.

Az a) és c) pontban említett esetekben a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított tíz évnél nem régebben fejeződött be.

4. A IV. listában felsorolt tevékenységek esetében:

a) öt egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban; vagy

b) két egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább hároméves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljesértékűnek ismer el; vagy

c) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább kétéves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el; vagy

d) két egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően legalább három éven keresztül a kérdéses tevékenységet munkavállalóként végezte; vagy

e) három egymást követő év munkavállalóként, ha a munkavállaló igazolja, hogy a kérdéses tevékenységben legalább kétéves megelőző képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el.

5. Az V. lista a) és b) pontjában felsorolt tevékenységek esetében:

a) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, akkor, ha a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított két évnél nem régebben fejeződött be;

b) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, akkor, ha a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított tíz évnél nem régebben fejeződött be, kivéve az olyan eseteket, amikor a fogadó tagállam saját állampolgárai esetében hosszabb megszakítási idő alkalmazását engedélyezi.

6. A VI. lista tartalmát képező tevékenységek esetében:

a) három egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban; vagy

b) két egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el; vagy

c) két egymást követő év önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban, abban az esetben, ha a kedvezményezett igazolja, hogy legalább három évig a kérdéses tevékenységet munkavállalóként végezte; vagy

d) három egymást követő év munkavállalóként, ha a kedvezményezett igazolja, hogy azt megelőzően képzésben részesült, amelyet államilag elismert oklevél igazol, vagy amelyet egy illetékes szakmai vagy kereskedelmi testület teljes értékűnek ismer el.

Az a) és c) pontban említett esetekben a tevékenység végzése a 8. cikk szerint benyújtott kérelem benyújtásától számított tíz évnél nem régebben fejeződött be.

5. cikk

Olyan esetekben, amikor a kedvezményezett rendelkezik a tagállamok egyikében megszerzett, a kérdéses tevékenységre vonatkozó szakismereteit és alkalmasságát igazoló, legalább két- vagy hároméves szakmai képzéssel egyenértékű államilag elismert bizonyítvánnyal, az ilyen bizonyítványt a fogadó tagállam ugyanúgy kezelheti, mint a 4. cikk 1. pontjának b) és d) alpontja, 2. pontjának b) és d) alpontja, 3. pontjának b) alpontja és 4. pontjának b), c) és e) alpontja rendelkezéseiben előírt időtartamú szakmai képzéseket igazoló bizonyítványokat.

6. cikk

Olyan esetekben, amikor a kedvezményezett legalább kétéves, de három évnél rövidebb időtartamú szakképzésben részesült, a 4. cikk követelményeinek akkor tesz eleget, ha önálló vállalkozóként vagy vezető beosztásban a 4. cikk 1. pontjának b) és d) alpontja, (2) pontja b) alpontjának első francia bekezdése, 3. pontjának b) alpontja és 4. pontjának b) alpontja, illetve munkavállalóként a 4. cikk 2. pontja d) alpontja első francia bekezdésének rendelkezéseiben előírt időtartamú szakmai gyakorlatnál hosszabb idejű szakmai gyakorlattal rendelkezik, amely így kiegyenlíti a képzési idő időtartamát.

7. cikk

Egy személyt akkor tekintenek egy vállalkozásban vezető beosztást betöltőnek a 4. cikk értelmében, ha egy vállalkozásban az adott foglalkozási ágban a következő tevékenységet végezte:

a) vállalkozás vezetője vagy vállalkozás fiókintézetének vezetője; vagy

b) a vállalkozó helyettese vagy a vállalkozás vezetője, ahol ez a beosztás a vállalkozó vagy a vezető felelősségével egyenértékű felelősséget jelent; vagy

c) kereskedelmi és/vagy műszaki területen, ahol vezető beosztásban a vállalkozás egy vagy több osztályának a felügyeletét látta el.

8. cikk

A 4. cikkben megállapított előírások teljesülését, a tevékenység jellegére és időtartamára vonatkozó, a saját tagállamnak, vagy annak a tagállamnak az illetékes hatósága vagy testülete által kibocsátott igazolás tanúsítja, ahonnan a kedvezményezett érkezett, amely igazolást a kedvezményezett köteles a kérdéses tevékenység vagy tevékenységek a fogadó tagállamban való folytatásának engedélyezése iránti kérelemmel együtt benyújtani.

IV.CÍM

Másik tagállamban megszerzett, a szakmai képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány elismerése

9. cikk

(1) Olyan esetekben, amikor egy fogadó tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek bármelyikét folytatni kívánó állampolgáraitól megköveteli, hogy bizonyítsák feddhetetlenségüket, valamint azt, hogy nem állnak és előzőleg sem álltak csődeljárás alatt, vagy ezek valamelyikét, a fogadó tagállam egy másik tagállam állampolgárai vonatkozásában elegendő bizonyítékként elfogadja a származási tagállamnak, vagy annak a tagállamnak, ahonnan az érintett érkezett, hatósági erkölcsi bizonyítványát vagy ennek hiányában az illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által kiállított igazolást, amely igazolás bizonyítja, hogy a kedvezményezett ezen követelményeknek megfelel.

(2) Olyan esetekben, amikor egy fogadó tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek bármelyikét folytatni kívánó állampolgáraitól megköveteli, hogy bizonyítsák feddhetetlenségüket, valamint azt, hogy nem állnak és előzőleg sem álltak csődeljárás alatt, illetve nem folyik és korábban sem folyt ellenük szakmai vagy közigazgatási fegyelmi eljárás (például bizonyos beosztások ellátására vonatkozó jogosultság megvonása, tevékenység végzésének a felfüggesztése vagy a tevékenység végzéséhez megadott engedély visszavonása), de amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett igazolásokból ez nem derül ki, a fogadó tagállam egy másik tagállam állampolgárai vonatkozásában kielégítő bizonyítékként elfogadja a származási tagállamnak, vagy annak a tagállamnak, ahonnan a kedvezményezett érkezett, az illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kiállított igazolást arról, hogy a kedvezményezett a követelményeknek megfelel. Ez az igazolás tartalmazza azokat az adatokat, amelyekre a fogadó tagállamban a tevékenység megkezdéséhez szükség van.

(3) Olyan esetekben, amikor a kedvezményezett származási tagállama, vagy az a tagállam, ahonnan a kedvezményezett érkezett, nem állítja ki az (1) és (2) bekezdésben említett igazolásokat, akkor azokat eskü alatt tett nyilatkozat - vagy, azokban az országokban, amelyekben ilyen nyilatkozat nem szokásos, egy ünnepélyes nyilatkozat letétele - pótolja, amelyet az érintett személy a származási ország, vagy az a tagállam, ahonnan az érintett érkezett, illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága előtt vagy közjegyzője előtt tesz, amely szerv vagy közjegyző ez alapján egy, az eskü alatt tett nyilatkozatot vagy az ünnepélyes nyilatkozatot igazoló okmányt állít ki. A nyilatkozatot, hogy a kedvezményezett korábban nem állt csődeljárás alatt, szintén a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a kedvezményezett érkezett, illetékes szakmai vagy kereskedelmi testületei előtt is meg lehet tenni.

(4) Olyan esetekben, amikor egy fogadó tagállam megköveteli a kedvezményezett gazdasági helyzetének az igazolását, azokat az igazolásokat, amelyeket a kedvezményezett származása szerinti tagállamnak, vagy annak a tagállamnak a bankjai bocsátottak ki, ahonnan a kedvezményezett érkezett, a saját területén működő bankok által kibocsátott igazolásokkal egyenértékűnek fogadja el.

(5) Olyan esetekben, amikor egy fogadó tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek bármelyikét folytatni kívánó állampolgáraitól megköveteli annak igazolását, hogy azok rendelkeznek a szakmai felelősségből származó kockázatok elleni biztosítással, más tagállamok biztosítóintézetei által kibocsátott igazolásokat a saját területén működő biztosítóintézetek igazolásaival egyenértékűnek fogad el. Az ilyen igazolás tartalmazza, hogy a biztosított a fogadó tagállam hatályos jogszabályaiban megállapított rendelkezéseket az azokban előírt biztosítási feltételek és biztosítási fedezet vonatkozásában kielégíti.

(6) Az (1), (2), (3) és (5) bekezdésben említett okmányok bemutatásuk időpontjában nem lehetnek három hónapnál régebbiek.

V.CÍM

Eljárási rendelkezések

10. cikk

(1) A tagállamok a 14. cikkben előírt határidőn belül kijelölik a 8. cikk, valamint a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett igazolások kibocsátására jogosult hatóságokat és testületeket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) Minden egyes tagállam kinevez egy koordinátort az (1) bekezdésben említett hatóságok által végzendő tevékenységek összehangolására a 89/48/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésében említettek szerint felállítandó koordinációs csoportban való részvételre. A koordinációs csoport feladatai a következők:

- ezen irányelv végrehajtásának elősegítése,

- ezen irányelv tagállamok általi alkalmazásával kapcsolatosan minden hasznos információ begyűjtése, különösen az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenységi területeken alkalmazott különféle szakmai képesítésekkel kapcsolatos információk összegyűjtése és összehasonlítása.

VI.CÍM

Záró rendelkezések

11. cikk

(1) A B. mellékletben felsorolt irányelvek hatályon kívül kerülnek.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre vonatkozó minden utalást erre az irányelvre vonatkozó utalásnak kell tekinteni.

12. cikk

2001. január 1-jétől kezdődően a tagállamok kétévenként jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az általuk bevezetett rendszer alkalmazásáról.

Az általános jellegű észrevételeken túlmenően a jelentés tartalmazza a meghozott határozatok statisztikai összesítését és az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő főbb problémák ismertetését.

13. cikk

Legkésőbb a 14. cikkben említett időpontot követő öt éven belül a Bizottság ezen irányelv végrehajtásáról, és különösen az 5. cikknek tagállamok általi végrehajtásáról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

A szükséges konzultációkat követően, de elsősorban a koordinátorokkal történt konzultációt követően, a Bizottság benyújtja megállapításait a fennálló rendszer módosításaira vonatkozóan. Ha szükséges, a Bizottság javaslatokat is előterjeszt a fennálló rendszer javítására vonatkozóan azzal a céllal, hogy elősegítse az emberek szabad mozgását, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát.

14. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. július 31-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

E. Bulmahn

[1] HL C 115., 1996.4.19., 16. o. ésHL C 264., 1997.8.30., 5. o.

[2] HL C 295., 1996.10.7., 43. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. február 20-i véleménye (HL C 85., 1997.3.17., 114. o.). A Tanács 1998. június 29-i közös álláspontja (HL C 262., 1998.8.19., 12. o.). Az Európai Parlament 1998. október 8-i határozata (HL C 328., 1998.10.26., 156. o.). Az Európai Parlament 1999. május 7-i határozata és a Tanács 1999. május 11-i határozata.

[4] HL L 19., 1989.1.24., 16. o.

[5] HL L 209., 1992.7.24., 25. o. A legutóbb a 97/38/EK bizottsági irányelvvel (HL L 184., 1997.7.12., 31. o.) módosított irányelv.

[6] Az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1977. június 27-i 77/452/EGK tanácsi irányelv (HL L 176., 1977.7.15., 1. o.). A legutóbb a 90/658/EK irányelvvel (HL L 353., 1990.12.17., 73. o.) módosított irányelv.

[7] HL 2., 1962.1.15., 32/62. o.

[8] HL 2., 1962.1.15., 36/62. o.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

ELSŐ RÉSZ

A szakmai tapasztalat kategóriáihoz kötött tevékenységek

I. lista

A 69/77/EGK irányelvvel módosított 64/427/EGK, valamint a 68/366/EGK, 75/368/EGK és 75/369/EGK irányelvvel lefedett főcsoportok

1

64/427/EGK irányelv

(64/429/EGK liberalizációs irányelv)

NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23-40. főcsoportnak)

23. főcsoport | Textilanyagok gyártása |

232 | Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken |

233 | Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken |

234 | Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken |

235 | Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken |

236 | Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozó ipar, kötélgyártás |

237 | Kötött és hurkolt termékek gyártása |

238 | Textil készáru gyártása |

239 | Egyéb textilipari tevékenységek |

24. főcsoport | Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása |

241 | Lábbeligyártás (gumi- és facipők kivételével) |

242 | Egyedi méretes cipők gyártása és javítása |

243 | Ruhagyártás (szőrmeáruk kivételével) |

244 | Matracok és ágyneműk gyártása |

245 | Bőr- és szőrmeipar |

25. főcsoport | Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével |

251 | Fűrészáruk készítése és famegmunkálás |

252 | Félkész faáruk gyártása |

253 | Fa építőanyagok sorozatgyártása, a parkettagyártást is beleértve |

254 | Fa tárolóeszközök gyártása |

255 | Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével) |

259 | Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattantermékek gyártása, kefegyártás |

26. főcsoport | 260 | Fabútorok gyártása |

27. főcsoport | Papírgyártás és papírtermékek gyártása |

271 | Papírmassza-, papír- és kartongyártás |

272 | Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása |

28. főcsoport | 280 | Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek |

29. főcsoport | Bőripar |

291 | Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés) |

292 | Bőráru gyártása |

korábbi 30. főcsoport | Gumi- és műanyag termékek, szintetikus szálak és keményítő alapanyagú termékek gyártása |

301 | Gumi- és azbesztfeldolgozás |

302 | Műanyag-feldolgozás |

303 | Műszálak gyártása |

korábbi 31. főcsoport | Vegyipar |

311 | Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása |

312 | Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezőgazdasági és ipari felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó növényi vagy állati eredetű zsírokat és olajokat is) |

313 | Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy irodai használatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével) (korábbi ISIC 319. csoport) |

32. főcsoport | 320 | Ásványolajipar |

33. főcsoport | Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása |

331 | Égetett építőanyagok gyártása |

332 | Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása |

333 | Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finomkerámia és a hőálló termékek gyártását is |

334 | Cement-, mész- és gipszgyártás |

335 | Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása |

339 | Kőmegmunkálás és -feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyagtermékek gyártása |

34. főcsoport | Vas- és fémgyártás és -feldolgozás |

341 | Vas- és acélipar (az ESZAK-szerződésben meghatározottak szerint, beleértve a kokszolóüzemeket is) |

342 | Acélcsőgyártás |

343 | Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalagok gyártása, hidegsajtolás |

344 | Fémgyártás és -feldolgozás |

345 | Fémöntöde |

35. főcsoport | Fémipari termékek gyártása (a gép- és járműgyártás kivételével) |

351 | Fémkovácsolás, sajtolás, préselés |

352 | Másodlagos átalakítás és felületkezelés |

353 | Fémszerkezetek gyártása |

354 | Kazánok és ipari edények gyártása |

355 | Szerszám- és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékek gyártása (kivéve az elektromos berendezéseket) |

359 | Kiegészítő lakatosipari tevékenységek |

36. főcsoport | Gépgyártás (elektromos gépek kivételével) |

361 | Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása |

362 | Irodagépgyártás |

363 | Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb gépi hajtású szerszámok gyártása |

364 | Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás |

365 | Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági berendezések gyártása |

366 | Kohó-, hengerművi és bányaipari berendezések gyártása, vas- és acélöntödék berendezéseinek, valamint építőipari berendezések gyártása, emelőberendezések és szállítóeszközök gyártása |

367 | Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy stb.) |

368 | Gépgyártás egyéb iparágak számára |

369 | Egyéb gépipari termékek gyártása |

37. főcsoport | Elektrotechnikai ipar |

371 | Villamos vezetékek és kábelek gyártása |

372 | Villanymotorok, generátorok, transzformátorok, kapcsolóberendezések és a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló berendezések gyártása |

373 | Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása |

374 | Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és szabályozóeszközök és elektromos gyógyászati termékek gyártása |

375 | Elektromos eszközök és berendezések, rádió- és televízió-vevőkészülékek, elektroakusztikai eszközök és berendezések gyártása |

376 | Háztartási berendezések és eszközök gyártása |

377 | Lámpák és világítóeszközök gyártása |

378 | Elem- és akkumulátorgyártás |

379 | Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerű beszerelése |

korábbi 38. főcsoport | Járműgyártás |

383 | Gépjármű- és gépjárműalkatrész-gyártás |

384 | Gépjármű-, motorkerékpár- és kerékpárjavítás |

385 | Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve alkatrészgyártás |

389 | Egyéb járműgyártás |

39. főcsoport | Egyéb feldolgozóipar |

391 | Finommechanikai műszerek, mérő- és ellenőrző berendezések gyártása |

392 | Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők kivételével) |

393 | Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása |

394 | Óragyártás és -javítás |

395 | Ékszerkészítés és drágakő-megmunkálás |

396 | Hangszerek gyártása és javítása |

397 | Játékok, sport- és szabadidőtermékek gyártása |

399 | Egyéb feldolgozóipari ágazatok |

40. főcsoport | Építőipar |

400 | Építés (általános); bontás |

401 | Házépítés szerkezetkész állapotig (lakáscélú vagy egyéb) |

402 | Mélyépítés; útépítés, hídépítés, vasútépítés stb. |

403 | Szerelés |

404 | Kulcsrakész átadás |

2

68/366/EGK irányelv

(68/365/EGK liberalizációs irányelv)

NICE-nómenklatúra

20. A főcsoport | 200 | Állati és növényi eredetű zsírok és olajok gyártása |

20. B | Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével) |

201 | Vágóhidak, húsipar, húskonzervipar |

202 | Tej és tejtermékek gyártása |

203 | Gyümölcs- és zöldségkonzervgyártás, tartósítás |

204 | Halászati termékek konzerválása, tartósítása |

205 | Malomipari termékek |

206 | Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható sütőipari termékeket is |

207 | Cukorkaipar |

208 | Kakaó-, csokoládé- és cukorkagyártó ipar |

209 | Egyéb élelmiszer-ipari ágazat |

21. főcsoport | Italgyártás |

211 | Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyártása |

212 | Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása |

213 | Sörgyártás és malátázás |

214 | Üdítőital-gyártás és ásványvíz-palackozás |

korábbi 30 | Gumi- és műanyag-feldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, valamint keményítő alapanyagú termékek gyártása |

304 | Keményítő alapanyagú termékek gyártása |

3

75/368/EGK irányelv (az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek)

ISIC-nómenklatúra

korábbi 04 | Halászat |

043 | Belvízi halászat |

korábbi 38 | Jármű- és járműalkatrész-gyártás |

381 | Hajógyártás, hajójavítás |

382 | Vasúti járművek és vasúti járműalkatrészek gyártása |

386 | Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is) |

korábbi 71 | A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek: |

korábbi 711 | Háló- és étkezőkocsi-üzemeltetés; vasúti járművek karbantartása javítóműhelyben; vasúti kocsik takarítása |

korábbi 712 | A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő járművek karbantartása |

korábbi 713 | Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gépjárművek, autóbuszok, taxik) karbantartása |

korábbi 714 | Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles utak, alagutak és hidak, autóbusz-pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz- és villamosgarázsok és -remizek) |

korábbi 716 | A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, kikötők és egyéb vízi közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató- és révkalauz-szolgáltatások nyújtása a kikötőkben, bóják telepítése, hajók berakodása/kirakodása és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés, csónakházvontatás és -üzemeltetés) |

73 | Postai és távközlési szolgáltatások |

korábbi 85 | Személyi szolgáltatások |

854 | Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás |

korábbi 856 | Fényképészműtermek: portréfényképészet és kereskedelmi fényképészeti szolgáltatás a sajtófotózás kivételével |

korábbi 859 | Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület- vagy helyiségfenntartási és -takarítási szolgáltatásokat is) |

4

75/369/EGK irányelv (6. cikk: ipari vagy kisipari tevékenységnek minősülő tevékenységek)

ISIC-nómenklatúra

A következő nem helyhez kötött tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612. csoport),

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.

II. lista

82/470/EGK irányelv (6. cikk (3) bekezdés)

ISIC-nómenklatúra 718. és 720. csoportja

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

- bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése, ajánlata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért (2. cikk B. rész a) pont)

III. lista

82/489/EGK irányelv

korábbi 855 | Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeinek a kivételével |

IV. lista

82/470/EGK irányelv (6. cikk (1) bekezdés)

ISIC-nómenklatúra 718. és 720. csoportja

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

- közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:

aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal;

bb) a megbízó számára a legmegfelelőbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozócég és útvonal kiválasztása;

cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a fuvarozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtőszerelvények jéggel történő ellátása);

dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok összeállítása vagy szétválogatása;

ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása és egyéb intézkedések megtétele;

ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára, az árut küldő vagy a küldött árut fogadó személy számára fuvarlehetőség biztosítása;

- a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése,

- alkalmankénti vagy folyamatos szolgáltatások nyújtása a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajót ellátó vállalkozóval stb.).

(A 2. cikk A. részének a), b) és d) pontjában felsorolt tevékenységek)

V. lista

64/222/EGK és 70/523/EGK irányelv

a)

Lásd ezen irányelv 4. cikke (5) bekezdésének a) pontját

64/222/EGK irányelv

(64/223/EGK és 64/224/EGK liberalizációs irányelv)

1. egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékenységei kereskedelmi tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k) nevében és a megbízó(k) számlájára;

2. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyletet előkészíti, vagy segítséget nyújt a szerződés megkötésénél;

3. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi ügyleteket;

4. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi értékesítést hajt végre;

5. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki házról házra járva gyűjti össze a megrendeléseket;

6. egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítő által nyújtott szolgáltatás.

b)

Lásd ezen irányelv 4. cikke (5) bekezdésének b) pontját

70/523/EGK irányelv

Önálló vállalkozói tevékenység a szén-nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szénágazatban (korábbi ISIC 6112. csoport)

VI. lista

68/364/EGK, 68/368/EGK, 75/368/EGK 75/369/EGK és 82/470/EGK irányelv

1

68/364/EGK irányelv

(68/363/EGK liberalizációs irányelv)

ISIC-nómenklatúra korábbi 612. csoport | Kiskereskedelem |

Kizárt tevékenységek:

012 | Mezőgazdasági gépek bérbeadása |

640 | Ingatlan-bérbeadás |

713 | Autók, kocsik és lovak bérbeadása |

718 | Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása |

839 | Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez |

841 | Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása |

842 | Színházi férőhelyek és színházberendezések bérbeadása |

843 | Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő játékautomaták bérbeadása |

853 | Bútorozott helyiségek bérbeadása |

854 | Vászonnemű kölcsönzése |

859 | Ruhakölcsönzés |

2

68/368/EGK irányelv

(68/367/EGK liberalizációs irányelv)

ISIC-nómenklatúra

85. főcsoport:

1. éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátóipari helyek (ISIC 852. csoport);

2. szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853. csoport)

3.

75/368/EGK irányelv (7. cikk)

A 75/368/EGK irányelvben felsorolt összes tevékenység, kivéve az annak az irányelvnek az 5. cikkében felsorolt tevékenységeket (ebben a mellékletben az I. lista 3. pontja)

korábbi 62 | Bankok és egyéb pénzintézetek |

korábbi 620 | Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős szervezetek |

korábbi 71 | Fuvarozás |

korábbi 713 | Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett szállítást |

korábbi 719 | Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csővezetékes szállítása |

korábbi 82 | Közösségi szolgáltatások |

827 | Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek |

korábbi 84 | Szabadidős szolgáltatások |

843 | Egyéb szabadidős szolgáltatások sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények szervezése stb.), az oktatói tevékenységek kivételével,sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák stb.),egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb szórakozási célú létesítmények). |

korábbi 85 | Személyi szolgáltatások |

korábbi 851 | Háztartási szolgáltatások |

korábbi 855 | Szépségszalonok és manikűrszolgáltatások, kivéve a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeit |

korábbi 859 | Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász masszőröket és a hegyi vezetőket, a következő csoportok szerint: fertőtlenítés és kártevő-mentesítés,ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése,házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások,asztrológia, jóslás stb.higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek,temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások,utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok. |

4

75/369/EGK irányelv (5. cikk)

A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

- vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612. csoport),

- rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.

5

82/470/EGK irányelv (6. cikk (2) bekezdés)

(A 2. cikk A. rész c) és e) pontjában, valamint a B. rész b) pontjában és a C. és a D. részben felsorolt tevékenységek)

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

- vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira,

- közvetítő tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során,

- kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés,

- letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül, áruraktárakban, raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb.,

- áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról,

- értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élőállat-szállítmányok esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról,

- gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása,

- áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.

MÁSODIK RÉSZ

Az első részben fel nem sorolt szakmai tevékenységek

1

A 63/261/EGK, 63/262/EGK, 65/1/EGK, 67/530/EGK, 67/531/EGK, 67/532/EGK, 68/192/EGK, 68/415/EGK és 71/18/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 01 főcsoport | Mezőgazdaság |

Különösen:

a) általános mezőgazdasági tevékenységek, beleértve a gabonafélék termesztését, a szőlészetet, gyümölcsök, zöldségek, virágok, dísznövények és magok termesztését, az üvegházi termesztést is beleértve;

b) állattartás, baromfi, nyúl, prémes állat és egyéb állat tenyésztése, méhészet; hús-, tej-, gyapjú-, bőr- és szőrme-, tojás- és méztermelés;

c) mezőgazdasági, állattenyésztési és kertészeti szolgáltatások nyújtása átalánydíjazás vagy szerződés alapján.

2

63/107/EGK irányelv

(Filmipar)

3

64/223/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 611. csoport | Nagykereskedelmi tevékenységet folytató önálló vállalkozó (kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus termékek, kórokozók és a szén nagykereskedelmét) |

4

64/428/EGK irányelv

NICE-nómenklatúra

| csoport | |

11. főcsoport | Szilárd tüzelőanyag bányászata és előkészítése |

111 | Szénbányászat és szénelőkészítés |

112 | Lignitbányászat és lignit-előkészítés |

12. főcsoport | Fémtartalmú érc bányászata |

121 | Vasércbányászat |

122 | Nem vasércbányászat |

korábbi 13. főcsoport | korábbi 130 | Kőolaj- és földgázkitermelés (a kutatási és fúrási tevékenységek kivételével) |

14. főcsoport | 140 | Építőanyagok és tűzálló agyagok kitermelése |

19. főcsoport | 190 | Egyéb ásványi anyagok és tőzeg bányászata |

5

65/264/EGK irányelv

(Filmipar)

6

66/162/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 611. csoport | Villamos energia, gáz, gőz, víz és higiéniai szolgáltatások |

7

67/43/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 640. csoport | Ingatlanügyletek (6401 kivételével) |

839. csoport | Egyéb üzleti tevékenységek (kivéve a sajtóval kapcsolatos, vámtisztviselői, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, statisztikai és munkaügyi tanácsadói és adósságbeszedéssel kapcsolatos tevékenységeket) |

8

67/654/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

02. főcsoport | Erdészet és fakitermelés |

021 | Erdészet |

022 | Fakitermelés |

9

68/369/EGK és 70/451/EGK irányelv

ISIC- nómenklatúra

korábbi 841. csoport | Filmek gyártása, forgalmazása és vetítése |

10

69/82/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 13. főcsoport

korábbi 130 | Kőolaj és földgázbányászat (kutatás és fúrás) |

11

70/522/EGK irányelv

ISIC-nómenklatúra

korábbi 6112. csoport | Szén |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELVEK

ELSŐ RÉSZ: LIBERALIZÁCIÓS IRÁNYELVEK

63/261/EGK: | A Tanács 1963. április 2-i irányelve az adott tagállamban két évig folyamatosan foglalkoztatott, másik tagállam állampolgárságával rendelkező mezőgazdasági munkavállalónak az adott tagállam területén a mezőgazdaságban történő letelepedési szabadságának megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

63/262/EGK: | A Tanács 1963. április 2-i irányelve a több mint két éven át elhagyott vagy műveletlenül hagyott mezőgazdasági birtokokon történő letelepedés szabadságának megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

63/607/EGK: | A Tanács 1963. október 15-i irányelve a szolgáltatásnyújtási szabadság korlátjainak megszüntetésére irányuló általános program rendelkezéseinek filmiparral kapcsolatos végrehajtásáról |

64/223/EGK: | A Tanács 1964. február 25-i irányelve a nagykereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

64/224/EGK: | A Tanács 1964. február 25-i irányelve a kereskedelmi, ipari és kézművesipari közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

64/428/EGK: | A Tanács 1964. július 7-i irányelve a bánya- és a kőfejtőiparban (ISIC 11-19. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

64/429/EGK: | A Tanács 1964. július 7-i irányelve az ISIC 23-40. főcsoport (ipar és kézművesipar) alá sorolt gyár és feldolgozóiparban dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

65/1/EGK: | A Tanács 1964. december 14-i irányelve a mezőgazdaságban és a kertészetben a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

65/264/EGK: | A Tanács 1965. május 13-i második irányelve a letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság korlátjainak megszüntetésére irányuló általános program rendelkezéseinek filmiparral kapcsolatos végrehajtásáról |

66/162/EGK: | A Tanács 1966. február 28-i irányelve a villamos energia, gáz, víz és közegészségügyi szolgáltatások (ISIC 5. fejezet) ellátásával foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

67/43/EGK: | A Tanács 1967. január 12-i irányelve az 1. Ingatlanügyletek (kivéve 6401) (korábbi ISIC 640. csoport) és 2. Egyéb üzleti szolgáltatások (ISIC 839. csoport) ellátásával foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

67/530/EGK: | A Tanács 1967. július 25-i irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodóknak az egyik birtokról a másikra történő átköltözésére vonatkozó szabadságáról |

67/531/EGK: | A Tanács 1967. július 25-i irányelve a más tagállamok állampolgárságával rendelkező gazdálkodók mezőgazdasági bérleteivel kapcsolatos tagállami jogszabályok alkalmazásáról |

67/532/EGK: | A Tanács 1967. július 25-i irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók szövetkezetekbe történő bejutásának szabadságról |

67/654/EGK: | A Tanács 1967. október 24-i irányelve az erdészettel és fakitermeléssel foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

68/192/EGK: | A Tanács 1968. április 5-i irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók különböző hitelformákhoz való hozzáférési szabadságáról |

68/363/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve a kiskereskedelemben (korábbi ISIC 612. csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

68/365/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve az élelmiszeriparban és italgyártásban (ISIC 20. és 21. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

68/367/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve a személyi szolgáltatói ágazatokban (korábbi ISIC 85. főcsoport), 1. éttermekben, kávéházakban, kisvendéglőkben és egyéb vendéglátó-ipari helyeken (ISIC 852. csoport), 2. szállodákban, panziókban, táborhelyeken és egyéb szállásadó helyeken (853. ISIC csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységeivel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

68/369/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve a filmforgalmazással foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési szabadság megvalósításáról |

68/415/EGK: | A Tanács 1968. december 20-i irányelve az egyik tagállam állampolgárságával rendelkező és másik tagállamban letelepedett gazdálkodók különböző támogatási formákhoz való hozzáférési szabadságáról |

69/82/EGK: | A Tanács 19619. március 13-i irányelve a kőolaj és földgáz feltárásában (kutatás és fúrás) foglalkoztatott (ISIC 13. főcsoport) önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

70/451/EGK: | A Tanács 1970. szeptember 29-i irányelve a filmgyártással foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

70/522/EGK: | A Tanács 1970. november 30-i irányelve a nagybani szénkereskedelemmel és a szénkereskedelem közvetítő tevékenységeivel (korábbi ISIC 6112. csoport) foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság megvalósításáról |

71/18/EGK: | A Tanács 1970. december 16-i irányelve a mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatásokat nyújtó önálló vállalkozókkal kapcsolatos letelepedési szabadság megvalósítására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

MÁSODIK RÉSZ: ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁT ELRENDELŐ IRÁNYELVEK

64/222/EGK: | A Tanács 1964. február 25-i irányelve a nagykereskedelmi tevékenységekkel és az ipari, kereskedelmi és kézművesipari közvetítők tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

64/427/EGK: | A Tanács 1964. július 7-i irányelve az ISIC 23-40. főcsoport (ipar és kézművesipar) alá sorolt gyár- és feldolgozóiparban dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

68/364/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve a kiskereskedelemben (korábbi ISIC 612. csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

68/366/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve az élelmiszeriparban és italgyártásban (ISIC 20. és 21. főcsoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

68/368/EGK: | A Tanács 1968. október 15-i irányelve a személyi szolgáltatói ágazatokban, 1. éttermekben, kávéházakban, kisvendéglőkben és egyéb vendéglátó-ipari helyeken (ISIC 852. csoport), 2. szállodákban, panziókban, táborhelyeken és egyéb szállásadó helyeken (ISIC 853. csoport) dolgozó önálló vállalkozók tevékenységeivel kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

70/523/EGK: | A Tanács 1970. november 30-i irányelve a nagybani szénkereskedelemmel és a szénkereskedelem közvetítő tevékenységeivel (korábbi ISIC 6112. csoport) foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos átmeneti intézkedésekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról |

75/368/EGK: | A Tanács 1975. június 16-i irányelve a különböző tevékenységekkel (korábbi ISIC 01-85. főcsoport) kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről és különösen az e tevékenységekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről |

75/369/EGK | A Tanács 1975. június 16-i 75/369/EGK irányelve a vándorló tevékenységekkel kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről és különösen az e tevékenységekre vonatkozó átmeneti intézkedésekről |

82/470/EGK: | A Tanács 1982. június 29-i irányelve a szállítással és utazási irodákkal (ISIC 718. csoport), valamint a tárolással és raktározással (ISIC 720. csoport) összefüggő egyes szolgáltatásokkal foglalkozó önálló vállalkozók tevékenységével kapcsolatos letelepedési szabadság és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről |

82/489/EGK: | A Tanács 1982. július 19-i irányelve a fodrászmesterséggel kapcsolatos letelepedési jog és szolgáltatásnyújtási szabadság tényleges gyakorlását elősegítő intézkedések megállapításáról |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0042 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0042&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.