32000D0572[1]

A Bizottság határozata (2000. szeptember 8.) a darált hús és az előkészített húsok harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról, valamint a 97/29/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2000) 2533. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2000. szeptember 8.)

az előkészített húsoknak harmadik országokból a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról

(az értesítés a C(2000) 2533. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/572/EK)

1. cikk

Ez a határozat az előkészített húsok behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételeket és állat-egészségügyi bizonyítványt állapít meg.

3. cikk

Előkészített hús a következő feltételekkel hozható be:

1. előállítása az e határozat 4. cikkének (2) bekezdésében említett egészségügyi bizonyítványban részletesen ismertetett módon, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ), a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ), a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) és a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) vonatkozó előírásai szerint történt;

2. a 852/2004/EK rendelettel összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítményből származik;

3. az előállító vagy a származási üzemben lefagyasztották úgy, hogy a belső hőmérséklete legfeljebb -18 °C volt.

4. cikk

(2) Az előkészített húsok minden egyes szállítmányát egy eredeti és számozott egészségügyi bizonyítvány kísér, ami egyetlen kitöltött, aláírással és dátummal ellátott lapból áll, és amely megfelel a II. mellékletben meghatározott mintának.

(3) A bizonyítványokat a Közösségbe történő behozatali tagállam hivatalos nyelveinek legalább egyikén kell elkészíteni.

4a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a Közösség területére behozott és onnan haladéktalanul vagy a 97/78/EGK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével vagy 13. cikkével összhangban történt tárolást követően harmadik országokba és nem közösségi behozatalra szánt, emberi fogyasztásra szolgáló előkészített húsok szállítmányai feleljenek meg az alábbi követelményeknek:

a) olyan harmadik országból vagy annak olyan területéről kell érkezniük, amely szerepel a 79/542/EGK határozat I. melléklete 1. részében található jegyzéken az ott felsorolt fajok friss húsa vagy a 2006/696/EK bizottsági határozat ( 5 ) I. mellékletében található jegyzéken a friss baromfihús vagy a 2000/585/EK határozat I.. mellékletében található jegyzéken nyúlhús és vadhús behozatalának tekintetében;

b) megfelelnek az adott faj friss húsának behozatalára a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 2. részében meghatározott, a baromfihús behozatalára a 2006/696/EK határozat I. mellékletében, valamint nyúlhús és vadhús behozatalára a 2000/585/EK határozat III. mellékletében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványminták egyike állat-egészségügyi feltételeinek;

c) azokat a III. mellékletben meghatározott mintával összhangban kiállított és az érintett harmadik ország illetékes állat-egészségügyi hatóságának hatósági állatorvosa által aláírt állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy azok (megfelelően) átszállításra vagy tárolásra elfogadhatóak.

4b. cikk

1. A 4a. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezik az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező vagy oda tartó szállítmányok közúti vagy vasúti átszállítását a 2001/881/EK határozat mellékletében felsorolt kijelölt állat-egészségügyi határállomások között, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes hatóság állat-egészségügyi szolgálata a szállítmányt sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el az EK-ba történő belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson;

b) Az ÁEH-ért felelős hatósági állatorvos a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a "KIZÁRÓLAG AZ EK-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA" feliratot;

c) teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

2. Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása nem megengedett.

3. Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a Közösséget elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfelel a belépők számának és mennyiségének.

5. cikk

Ezt a határozatot 2000. október 1-jétől kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

II. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi és közegészségügyi bizonyítvány mintája előkészített húsnak harmadik országból az Európai Közösségbe történő szállításához

III. MELLÉKLET

(TRANZITSZÁLLÍTÁS/TÁROLÁS)

( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 2 ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

( 3 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( 4 ) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

( 5 ) HL L 295., 2006.10.25., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0572 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0572&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000D0572-20170701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000D0572-20170701&locale=hu

Tartalomjegyzék