Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32000D0585[1]

A Bizottság határozata (2000. szeptember 7.) a vadhús és tenyésztettvad-hús, valamint a nyúlhús harmadik országokból történő behozatala közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeinek megállapításáról, valamint a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításáról, és a 97/217/EK, 97/218/EK, 97/219/EK és 97/220/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2000) 2492. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2000/585/EK HATÁROZATA

(2000. szeptember 7.)

a nyúlhús, a vadhús és a tenyésztettvad-hús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról, valamint az e behozatalra vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról

(az értesítés a C(2000) 2492. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/585/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1999/89/EK irányelvvel ( 1 ) módosított, a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 11., 12. és 14. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel ( 3 ) módosított, a 89/662/EGK irányelv A. mellékletének I. fejezetében említett és a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv ( 4 ) A. mellékletének I. fejezetében említett különös közösségi előírásokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmét és a Közösségbe történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 97/79/EK irányelvvel módosított, a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelvre ( 5 ) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére,

(1)

A legutóbb a 2000/161/EK határozattal ( 6 ) módosított 97/217/EK bizottsági határozat ( 7 ) létrehozza azon harmadik országok csoportját, amelyek a vadhús és a tenyésztettvad-hús, valamint a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalára szolgáló állat-egészségügyi bizonyítványok bemutatásával a közösségbe szállíthatnak.

(2)

A 97/218/EK bizottsági határozat ( 8 ) meghatározza a vadhús (kivéve a vaddisznóhúst) harmadik országokból történő behozatalához szükséges közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket és állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítását.

(3)

A legutóbb a 2000/162/EK határozattal ( 9 ) módosított 97/219/EK ( 10 ) bizottsági határozat meghatározza a tenyésztettvad-hús és a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalához szükséges közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket és állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítását.

(4)

A 97/220/EK bizottsági határozat ( 11 ) meghatározza a vaddisznóhús harmadik országokból történő behozatalához szükséges közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket és állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítását.

(5)

A konzultáció elősegítése és az Európai Unió jogszabályainak átláthatósága érdekében, továbbá a vadhús és tenyésztettvad-hús, illetve a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételek, valamint állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításának naprakésszé tétele céljából szükségesnek látszik egy egységes határozat megalkotása; ezért a Bizottság 97/217/EK, 97/218/EK, 97/219/EK és 97/220/EK határozatát hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Tekintettel arra, hogy az érintett exportáló országokban új igazolási rendszert kell bevezetni, és e célból átmeneti időszakot szükséges biztosítani.

(7)

E határozatot a származási területek állat-egészségügyi helyzetének változásai ismeretében felül kell vizsgálni, különösen az e határozatban érintett témákban a Közösség és a harmadik országok között létrejövő megállapodások alkalmazásának keretében, nevezetesen amennyiben ez az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelmével kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi higiéniai intézkedésekről szóló egyezmény 5. cikkét, valamint az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormányzata közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelmével kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi higiéniai intézkedésekről szóló egyezmény 6. cikkét érinti.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

2. cikk

A tagállamok kizárólag a következő húsok behozatalát engedélyezik:

a) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, azaz a mezei és üregi nyúl belsőségeket nem tartalmazó húsa, a le nem nyúzott és ki nem zsigerelt nyúlfélék kivételével;

b) tenyésztett nyulak húsa;

c) a vadon élő patások és nyúlfélék kivételével a vadon élő szárazföldi emlősök belsőségeket nem tartalmazó húsa.

Az ilyen húsbehozatalok csak az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy azok részeiből, valamint a II. melléklettel összhangban a III. mellékletben szereplő, vonatkozó mintának megfelelően létrehozott állatorvosi bizonyítványban megállapított feltételekre is figyelemmel történhetnek.

Az exportáló harmadik ország megfelel a II. mellékletben említett és a IV. mellékletben meghatározott különös követelményeknek, és ezt a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően létrehozott valamennyi egészségügyi bizonyítvány V. szakaszának kitöltésével igazolja.

2a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a Közösség területére behozott és onnan haladéktalanul vagy a 97/78/EGK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével vagy 13. cikkével összhangban történt tárolást követően harmadik országba kiszállított, nem közösségi behozatalra szánt, étkezésinyúlhús- és étkezésivadhús-szállítmányok megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

a) olyan harmadik országból vagy annak olyan területéről kell érkezniük, amely szerepel az érintett faj friss húsának behozatala tekintetében az e határozat II. mellékletének 1. részében található jegyzéken.

b) meg kell felelniük II. mellékletben és a III. mellékletben meghatározott megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány mintában az érintett fajokra meghatározott különös állat-egészségügyi garanciáknak és állat-egészségügyi feltételeknek.

c) azokat a III. melléklet K. mintájával összhangban kiállított és az érintett harmadik ország illetékes állat-egészségügyi szolgálatának hatósági állatorvosa aláírt állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosának a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolnia kell, hogy azok (megfelelően) átszállításra vagy tárolásra elfogadhatóak.

2b. cikk

(1) A 2a. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezik az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező vagy oda tartó szállítmányok közúti vagy vasúti átszállítását a 2001/881/EK határozat mellékletében felsorolt, kijelölt közösségi állat-egészségügyi határállomások között, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes hatóság állat-egészségügyi szolgálata a szállítmányt sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el a Közösségbe történő belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomáson;

b) Az ÁEH-ért felelős hatósági állatorvos a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte az "KIZÁRÓLAG AZ EK-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA" feliratot;

c) a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelményeket betartják;

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2) Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása nem megengedett.

(3) Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a Közösséget elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfelel a belépők számának és mennyiségének.

3. cikk

E határozat 60 nappal az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételét követően lép hatályba.

4. cikk

(1) A 97/217/EK, 97/218/EK, 97/219/EK és 97/220/EK bizottsági határozat hatályát veszti ugyanazon a napon, amikor e határozat a 3. cikkben említett időpontban hatályba lép.

(2) A tagállamok a 3. cikkben említett időpont után még 35 napig kötelesek engedélyezni az e határozat hatálya alá tartozó olyan friss húsfélék behozatalát, amelyeket a 97/217/EK, 97/218/EK, 97/219/EK és a 97/220/EK bizottsági határozatok feltételei szerint állították elő, és látták el igazolásokkal.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A Közösségbe irányuló exportra engedélyezett harmadik országok területeinek megnevezése

OrszágA terület kódjaVáltozatA terület megnevezése
BrazíliaBR-1Ahogyan azt (a legutóbb módosítottak szerinti) 94/984/EK bizottsági határozat (1)I. melléklete meghatározza
Minden, a II. melléklet első oszlopában szereplő országA II. melléklet első oszlopában feltüntetett ISO-kódAz ország egész területe
(1) HL L 378., 1994.12.31., 11. o.

II. MELLÉKLET

A megkövetelt állatorvosi bizonyítványmintában szereplő állat- és közegészségügyi feltételek

OrszágTerületkódVadnyúl (üregi és mezei)Vadon élő szárazföldi emlősök a vadnyúl és a patás állatok kivételével
Vadon élőHázi nyúl
MC (1)SC (2)MC (1)SC (2)MC (1)SC (2)
ARArgentínaARCH
AUAusztráliaAUCHE
BRBrazíliaBRCH
CAKanadaCACHE
CHSvájcCHCH
CLChileCLCH
GLGrönlandGLCHE
HRHorvátországHRCH
ILIzraelILCH
NZÚj-ZélandNZCHE
RUOroszországRUCHE
THThaiföldTHCH
TNTunéziaTNCH
USAmerikai Egyesült ÁllamokUSCH
A legutóbb módosított 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének 1. részében lévő jegyzékben szereplő, bármely más harmadik ország.CH
(1) MC: a kitöltendő bizonyítványminta. A táblázatban szereplő „C”, „H” és „E” betűk az e határozat III. mellékletében leírt, az egyes húskategóriák esetében alkalmazandó bizonyítványmintákra vonatkoznak. Kötőjel „–” jelzi, hogy a hús behozatala nem engedélyezett.
(2) SC: különös feltételek. A táblázatban szereplő számok az exportáló ország által teljesítendő, az e határozat IV. mellékletében leírt különös feltételekre vonatkoznak. Azokat az exportáló országnak kell az e határozat III. mellékletében megállapított, vonatkozó bizonyítványminta V. szakaszába beírnia.

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

AZ EXPORTÁLÓ ORSZÁG TERÜLETE ÁLTAL TELJESÍTENDŐ EGYEDI FELTÉTELEK, AMENNYIBEN AZOKAT A II. MELLÉKLET A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN ELŐÍRJA

3. A fent meghatározott csontozott tenyésztettvad-húst annak előállítása, kicsontozása és tárolása minden szakaszában szigorúan elkülönítették az Európai Közösség jelenleg hatályban lévő, a tagállamokba irányuló húsexportra vonatkozó határozataiban meghatározott követelményeknek meg nem felelő hústól (kivéve a dobozba vagy kartondobozba csomagolt és speciális tárolóterületeken tartott húst).

4. A különleges éghajlati körülményeket figyelembe véve, a jelenlegi "D" bizonyítványminta IV.3. a) pontját figyelmen kívül kell hagyni.

6. A tenyésztett szárnyasvadállomány(t), ahonnan a hús származik:

a) nem vakcinázták olyan Newcastle-betegség kiindulási törzstenyészetből (master seed) származó vakcinával, amely nagyobb pathogenitást mutat a vírus lentogén törzseinél;

b) a vágáskor szúrópróbaszerűen, de minden érintett állomány tekintetében legalább 60 állatból vett kloákaváladék-minta alapján Newcastle-betegségre irányuló, hivatalos laboratóriumban végrehajtott vírusizolációs vizsgálatnak vetették alá, amelynek során nem találtak 0,4-nél nagyobb intravénás pathogenitási indexű (IVPI) madár-paramyxovírust;

c) a levágást megelőző harminc nap során nem érintkezett az 1. és a 2. pontban említett feltételeknek meg nem felelő baromfival vagy szárnyasvadakkal.

8. Az állatokat megkopasztották és kizsigerelték ( 12 )./Az állatokat nem kopasztották meg, és nem zsigerelték ki, de légi úton szállítják majd őket (12) .

9. Az állatokat megnyúzták és kizsigerelték (12) ./Az állatokat nem nyúzták meg, és nem zsigerelték ki, de légi úton szállítják majd őket (12) .

( 1 ) HL L 300., 1999.11.23., 17. o.

( 2 ) HL L 268., 1991.9.24., 35. o.

( 3 ) HL L 24., 1998.1.30., 31. o.

( 4 ) HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

( 5 ) HL L 268., 1992.9.14., 35. o.

( 6 ) HL L 51., 2000.2.24., 38. o.

( 7 ) HL L 88., 1997.4.3., 20. o.

( 8 ) HL L 88., 1997.4.3., 25. o.

( 9 ) HL L 51., 2000.2.24., 37. o.

( 10 ) HL L 88., 1997.4.3., 45. o.

( 11 ) HL L 88., 1997.4.3., 70. o.

( 12 ) A nem kívánt törlendő.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0585 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0585&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000D0585-20070426 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000D0585-20070426&locale=hu

Tartalomjegyzék