Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32006D0696[1]

2006/696/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 28. ) azon harmadik országok jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, baromfihús, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, tojás és tojástermékek és specifikus kórokozóktól mentes tojás behozható a Közösségbe és átszállítható a Közösségen, valamint az állatorvosi bizonyítványokra alkalmazandó feltételek megállapításáról, és a 93/342/EGK, a 2000/585/EK és a 2003/812/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3821. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 28.)

azon harmadik országok jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, baromfihús, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, tojás és tojástermékek és specifikus kórokozóktól mentes tojás behozható a Közösségbe és átszállítható a Közösségen, valamint az állatorvosi bizonyítványokra alkalmazandó feltételek megállapításáról, és a 93/342/EGK, a 2000/585/EK és a 2003/812/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3821. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/696/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen 21. cikkének (1) bekezdésére, és 22. cikkének (3) bekezdésére, 23. cikkére, 24. cikkének (2) bekezdésére, valamint 26. és 27a. cikkére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 10. és 18. cikkére,

tekintettel a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen 10. cikkének (2) bekezdésére, 10. cikke (3) bekezdése a) pontjának első albekezdésére, valamint II. melléklete 2. fejezetének első francia bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre ( 4 ) és különösen 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre ( 5 ) és különösen 22. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre ( 6 ) és különösen annak 8. cikkére és 9. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 7 ) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 8 ) és különösen 11. cikkének (1) bekezdésére,

(1)

A 94/85/EK ( 9 ), 94/86/EK ( 10 ), 94/984/EK ( 11 ), 95/233/EK ( 12 ), 96/482/EK ( 13 ), 96/659/EK ( 14 ), 97/38/EK ( 15 ), 2000/609/EK ( 16 ), 2001/393/EK ( 17 ) és 2001/751/EK bizottsági határozat megállapítja a baromfi, keltetőtojás, naposcsibe és baromfihús, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad, valamint a tojás és tojástermékek és a specifikus kórokozóktól mentes tojás ("az érintett áruk") Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történő átszállítására vonatkozó közösségi szabályokat. E határozatok általában akkor engedélyezik az érintett áruk behozatalát és átszállítását, amennyiben azok a jóváhagyott harmadik országok jegyzékén szereplő harmadik országból vagy annak részéből származnak, és amennyiben azok megfelelnek a közösségi egészségügyi feltételeknek.

(2)

A keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1975. október 29-i 2782/75/EGK tanácsi rendelet ( 18 ), a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, 1990. június 26-i 1907/90/EK tanácsi rendelet ( 19 ) és az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 20 ) általánosabb hatályú közösségi egészségügyi szabályokat állapít meg, és az érintett áruk Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történő átszállítására vonatkozik.

(3)

Az érintett áruk Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történő átszállítására irányadó, meglévő közösségi szabályokat módosítani kell, hogy azok figyelembe vegyék az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 21 ), a 853/2004/EK és a 854/2004/EK, valamint az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK rendeletben megállapított új közegészségügyi követelményeket ( 22 ).

(4)

Ezen túlmenően a keltetőtojás, hús, darált hús és a csontokról géppel leválasztott baromfihús, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, a tojás és tojástermékek Közösségbe történő behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok megfelelnek a 96/23/EK irányelvben előírt maradékanyag-ellenőrzés megfigyelésének.

(5)

A közösségi szabályok érthetősége és konzisztenciája érdekében célszerű e határozat alkalmazásában a 90/539/EGK irányelvben és a 853/2004/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározásokat figyelembe venni.

(6)

Az érintett áruk Közösségbe történő behozatalára vonatkozó közösségi feltételek harmonizálása, valamint azok átláthatóbbá tétele, és az ilyen feltételek módosítására irányuló jogalkotási eljárás egyszerűbbé tétele érdekében szükség esetén e feltételeket a vonatkozó állatorvosi bizonyítványmintában kell meghatározni.

(7)

A Közösségnek a betegségektől annak biztosításával történő védelme érdekében, hogy a Közösségen keresztül átszállított vagy a Közösségben tárolt szállítmányok megfelelnek az érintett állatok vagy termékek tekintetében feljogosított harmadik országokra alkalmazandó állat-egészségügyi behozatali feltételeknek, az érintett áruk átszállítása és tárolása esetén használandó egyedi állatorvosi bizonyítványmintát kell létrehozni.

(8)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) és a Codex Alimentarius az állatorvosok által a bizonyítvány elvei tekintetében követendő iránymutatásokat állapított meg. Ezen elvek kimondják, hogy a bizonyítványokat kiállító állatorvos csak olyan tényeket tanúsíthat, amelyekről a bizonyítvány aláírásának időpontjában ismerettel rendelkezett, vagy amelyeket másik tisztviselő vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság külön tanúsított.

(9)

Ezen túlmenően az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv ( 23 ) megállapítja a bizonyítvány kiállításának az érvényes bizonyítvány biztosításához és a csalás megakadályozásához szükséges előírásait. Célszerű ennélfogva annak biztosítása, hogy a harmadik ország bizonyítványokat kiállító tisztviselői által alkalmazott szabályok és elvek garantálják, hogy azok az abban az irányelvben megállapított szabályokkal és elvekkel egyenértékűek, valamint hogy az e határozatban megállapított állatorvosi bizonyítványminták csak a bizonyítvány kiállításának időpontjában tanúsítható tényeket tükröznek.

(10)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete közös keretre vonatkozó iránymutatásokat és kereskedelmi dokumentumtervet állapított meg. A nemzetközi kereskedelemben alkalmazott eljárások korszerűsítésével foglalkozó jó néhány nemzetközi testület égisze alatt új elveket és szabályokat kell követni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos bizonyítványok kiállítása tekintetében. A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) és a Codex Alimentarius iránymutatásokat állapított meg az elektronikus bizonyítványoknak a bizonyítványok kiállítására vonatkozó eljárások tekintetében történő használatáról.

(11)

A feljogosított állatorvos, az importőrök és az állatorvosi bizonyítványok bemutatásának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak tájékoztatása érdekében a bizonyítványok összeállításakor az exportáló országra vonatkozó megjegyzéseknek további adatokat kell tartalmazniuk az érvényesség időtartamára, a kiállítás időpontjára, és a bizonyítvány hatályára vonatkozóan. Ezen okok miatt minden egyes állatorvosi bizonyítványmintának bizonyos fogalommeghatározásokra vonatkozó magyarázatot, egyedi feltételek esetén a Bizottság által jóváhagyott kiegészítő garanciákat, és - adott esetben - a gazdaságokra és a telepekre vonatkozó egészségügyi követelményeket kell tartalmaznia.

(12)

Az exportáló ország hatósági állatorvosa által kiállítandó állatorvosi bizonyítványok felépítésének egységessé tétele érdekében és a bizonyítványok bármely elektronikus továbbítási eszköze felhasználásának megkönnyítése érdekében az e határozatban megállapított állatorvosi bizonyítványmintákat, valamint az exportáló országban az ilyen bizonyítványok összeállítására vonatkozó megjegyzéseket harmonizálni kell.

(13)

A közösségi határokon a behozatali eljárások harmonizálása és korszerűsítése érdekében a behozatalra és átszállításra bemutatott szállítmányokat a megfelelő állatorvosi bizonyítványoknak kell kísérniük.

(14)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba szánt és az onnan származó szállítmányok Közösségen keresztül történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni.

(15)

Afrikában és Ázsiában a krími-kongói haemorrhagiás láz tekintetében meglévő állat- és közegészségügyi helyzet miatt az e régiókból érkező, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárnak és ezek naposcsibéinek behozatalára bizonyos egyedi feltételeket kell megállapítani.

(16)

A közösségi jogszabályok érthetősége érdekében a 94/85/EK, a 94/86/EK, a 94/984/EK, a 95/233/EK, a 96/482/EK, a 96/659/EK, a 97/38/EK, a 2000/609/EK, a 2001/393/EK és a 2001/751/EK bizottsági határozatot hatályon kívül kell helyezni, és azok helyébe e határozatnak kell lépnie.

(17)

A harmadik országoknak az élő baromfi és a keltetőtojás behozatalaival kapcsolatban a madárinfluenzára és a Newcastle-betegségre tekintettel történő osztályozása szempontjainak megállapításáról szóló, 1993. május 12-i 93/342/EGK bizottsági határozat ( 24 ), a tagállamok által nyúlhús és bizonyos vadon élő és tenyésztettvad-hús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról, és az ilyen behozatalokra vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, valamint az állatorvosi bizonyítványokkal kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló, 2000. szeptember 7-i 2000/585/EK bizottsági határozat ( 25 ) és a tagállamok által a 92/118/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó egyes emberi fogyasztásra szánt termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékeinek megállapításáról szóló, 2003. november 17-i 2003/812/EK bizottsági határozat ( 26 ) számos érintett áru vonatkozásában bizonyos feltételeket állapít meg. A közösségi jogszabályok érthetősége érdekében célszerű a vonatkozó feltételeknek az e határozatba történő felvétele. A 93/342/EGK, a 2000/585/EK és a 2003/812/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Az e határozatban megállapított, az állatorvosi bizonyítványokra alkalmazandó feltételeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések megtételének a tagállamok és az iparág számára történő lehetővé tétele érdekében célszerű átmeneti időszakot előírni.

(19)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat állatorvosi bizonyítvány kiállítására vonatkozó feltételeket állapít meg az alábbiak Közösségbe történő behozatalai és a Közösségen keresztül történő átszállítása tekintetében:

a) baromfi, keltetőtojás és naposcsibe;

b) a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa;

c) tojás és tojástermékek, valamint specifikus kórokozóktól mentes tojás.

E határozatot azonban nem kell alkalmazni a kiállításokra, bemutatókra, vagy versenyekre szánt baromfira.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "baromfi": tyúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, liba, fürj, galamb, fácán, fogoly és laposmellű futómadár (Ratitae), amelyet tenyésztés, hústermelés vagy étkezésitojás-termelés vagy a szárnyasvad-állomány utánpótlása céljából fogságban nevelnek vagy tartanak;

b) "keltetőtojás": az a) pontban meghatározott baromfi által tojt, keltetésre szánt tojás;

c) "naposcsibe" valamennyi, 72 órásnál fiatalabb, még nem etetett baromfi, a pézsmakacsa (Cairina moschata) és keresztezései azonban már ez idő alatt is etethetők;

d) "tenyészbaromfi": 72 órás vagy ennél idősebb, keltetőtojás termelésére szánt baromfi;

e) "haszonbaromfi": 72 órás vagy ennél idősebb, hústermelésre és/vagy étkezési tojás-termelésre vagy a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt, fogságban nevelt baromfi;

f) "állomány": azonos egészségi állapotú, azonos épületben vagy azonos kifutóban nevelkedett, egy járványügyi egységet alkotó baromfiállomány; nagyüzemi baromfitenyésztés esetén ez a fogalommeghatározás magában foglalja az ugyanazon légtérben lévő valamennyi madarat;

g) "telep": olyan létesítmény vagy a létesítmény egy része, amely egyetlen helyen található, és a következő tevékenységekre használják:

i. tenyésztelep: olyan létesítmény, amelyben tenyészbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

ii. szaporítótelep: olyan létesítmény, amelyben haszonbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

iii. nevelőtelep:

- vagy tenyészbaromfi-nevelő telep, ahol a tenyészbaromfit a szaporodási érettség elérését megelőzően nevelik, vagy

- haszonbaromfi-nevelő telep, ahol a tenyészbaromfit a tojásrakási érettség elérését megelőzően nevelik;

h) "baromfikeltető állomás": olyan létesítmény, amelyben a tojások keltetése és a bujtatás folyik, és naposcsibét forgalmaz;

i) "feljogosított állatorvos": olyan, a hatáskörrel rendelkező állat-egészségügyi hatóság által a hatóság felelősségére kijelölt állatorvos, aki az e határozatban meghatározott ellenőrzéseket egy adott telepen végrehajtja;

j) "hús": a következő állatok élelmezési célra alkalmas részei:

i. baromfi, amely a hús vonatkozásában tenyésztett madár, beleértve azokat, amelyek nem tekinthetők háziállatnak, de amelyeket háziállatként tenyésztenek, kivéve a laposmellű futómadarakat;

ii. vadon élő szárnyasvad, amelyre emberi fogyasztás céljából vadásznak;

iii. laposmellű futómadár;

k) "csontokról géppel leválasztott hús" vagy "MSM": olyan termék, amelyet a csontozást követően a friss, húsos csontokról vagy a bontott baromfiról mechanikai eszközökkel úgy nyernek, hogy az izomrostszerkezet sérül vagy módosul;

l) "darált hús": kicsontozott hús, amelyet apró darabokra daráltak, és kevesebb mint 1 % sót tartalmaz;

m) "specifikus kórokozóktól mentes tojás": az Európai gyógyszerkönyvben leírt, "specifikus kórokozóktól mentes baromfiállományból" származó, és kizárólag diagnosztikai, kutatási vagy gyógyszerészeti felhasználásra szánt keltetőtojások.

3. cikk

Állatorvosi bizonyítvány kiállítása

Az I. és II. melléklet 1. részében előírt állatorvosi bizonyítványokat a mellékletek 2. részében meghatározott megjegyzésekkel összhangban állítják össze.

Elektronikus bizonyítvány és más, közösségi szinten harmonizált, megállapított rendszerek azonban használhatók.

II. FEJEZET

BAROMFI, KELTETŐTOJÁS ÉS NAPOSCSIBE

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

4. cikk

A behozatalra és az átszállításra vonatkozó általános feltételek

(1) A Közösségbe behozott és a Közösségen átszállított baromfi, keltetőtojás és naposcsibe megfelel az 5-14. cikkben megállapított feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a 20 egységnél kevesebb egységet tartalmazó baromfi, keltetőtojás vagy naposcsibe egyszeri szállítmányaira.

Az ilyen egyszeri szállítmányok azonban csak akkor hozhatók be az ilyen behozatalokra feljogosított harmadik országokból vagy azok részéből, ha azok megfelelnek a következő feltételeknek:

a) az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1., 3. és 4. oszlopában felsorolt ország vagy annak egy része az érintett áru vonatkozásában állatorvosi bizonyítványmintát ír elő;

b) nem tartoznak behozatali tilalom hatálya alá;

c) a behozatali feltételek magukban foglalják a behozatal utáni elkülönítésre és a karanténra vonatkozó követelményt is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a laposmellű futómadár és annak keltetőtojása szállítmányára.

5. cikk

Származási hely

Az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy azok részeiből csak akkor hozható be a Közösségbe vagy akkor szállítható át a Közösségen baromfi, keltetőtojás és naposcsibe, amennyiben e táblázat 4. oszlopa az érintett áru vonatkozásában állatorvosi bizonyítványmintát ír elő.

6. cikk

Egészségügyi feltételek és további garanciák

(1) Baromfi, keltetőtojás és naposcsibe megfelel az I. melléklet 2. részében szereplő, megfelelő minta felhasználásával - az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában megállapított egyedi feltételekre is figyelemmel - összeállított, vonatkozó állatorvosi bizonyítványban megállapított követelményeknek.

(2) Amennyiben a rendeltetési tagállam közösségi jogszabály alapján megköveteli, az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 5. oszlopában az arra a tagállamra a baromfi, keltetőtojás és naposcsibe tekintetében meghatározott további garanciákat - az I. melléklet 2. részében szereplő megfelelő minta felhasználásával - felveszik az állatorvosi bizonyítványba.

7. cikk

Az olyan harmadik országokból származó baromfira, keltetőtojásra és naposcsibére vonatkozó kiegészítő egészségügyi követelmények, ahol a Newcastle-betegségre alkalmazott vakcinák nem felelnek meg a közösségi előírásoknak

(1) Amennyiben harmadik országok nem tiltják meg a Newcastle-betegségre a 93/342/EGK határozat B. mellékletének 2. pontjában meghatározott különös kritériumoknak nem megfelelő vakcinák használatát, a következő kiegészítő egészségügyi követelményeket kell alkalmazni az onnan behozott baromfira és naposcsibére:

a) legalább a Közösségbe történő kivitel időpontját megelőző 12 hónap során nem vakcinázták ilyen vakcinákkal;

b) a Közösségbe történő kivitel időpontját megelőző két héttel nem korábban vagy - keltetőtojás esetében - a tojások begyűjtésének időpontját megelőző két héttel nem korábban az állományokat a Newcastle-betegségre irányuló vírusizolációs vizsgálatnak vetették alá:

i. amelyet hatósági laboratóriumban végeztek;

ii. a vizsgálatot állományonként legalább 60 madártól szúrópróbaszerűen vett kloákaváladék-mintával végezték;

iii. nem találtak olyan madár-paramixovírust, amelynek intracerebrális patogenitási indexe (ICPI) 0,4-nél nagyobb volt.

c) a b) pontban említett kéthetes időszak során a származási gazdaságban elkülönítetten, hatósági felügyelet alatt tartották;

d) a Közösségbe történő kivitel időpontját megelőző 60 napos időszak során vagy - keltetőtojás esetében - a tojások begyűjtésének időpontját megelőző 60 napos időszak során nem érintkeztek az a) és b) pontban szereplő követelményeknek nem megfelelő baromfival.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett módon harmadik országból naposcsibéket hoznak be, azok a keltetőtojások, amelyekből kikeltek, sem a baromfikeltető állomáson sem a szállítás során nem érintkeztek az a)-d) pontban szereplő követelményeknek nem megfelelő baromfival vagy keltetőtojással.

8. cikk

A baromfi szállítása

(1) A baromfi nem rakodható be más, alacsonyabb egészségügyi státuszú baromfit szállító szállítóeszközbe.

(2) A Közösségbe történő szállítás során a baromfi nem mozgatható közúton vagy vasúton olyan harmadik országon vagy annak olyan részén keresztül, illetve nem rakodható ki olyan harmadik országban vagy annak olyan részében, amely az ilyen baromfi Közösségbe történő behozatalára nincs feljogosítva.

(3) A Közösségbe történő légi szállítás során a baromfi nem rakodható ki olyan harmadik országban vagy annak olyan részében, amely az ilyen baromfi Közösségbe történő behozatalára nincs feljogosítva.

2. SZAKASZ

Tenyész- és haszonbaromfi a laposmellű futómadár kivételével, valamint keltetőtojás és naposcsibe a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével

9. cikk

A behozatalokra vonatkozó követelmények

(1) Az importált tenyész- és haszonbaromfi a laposmellű futómadár kivételével, valamint a keltetőtojás és naposcsibe a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével csak olyan telepekről származhat, amelyeket az érintett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága a 90/539/EGK irányelv II. mellékletében megállapított feltételekkel legalább azonos mértékben szigorú feltételekkel összhangban hagyott jóvá, és amennyiben a jóváhagyást nem függesztették fel vagy vonták vissza.

(2) Amennyiben a tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével, valamint a keltetőtojást és naposcsibét a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével, és/vagy származási állományaikat vizsgálatnak kell alávetni azért, hogy megfeleljenek az e határozatban megállapított, vonatkozó állatorvosi bizonyítványok követelményeinek, a vizsgálat céljából végzett mintavételezést, valamint magát a vizsgálatot az I. melléklet 4a. részében említett módszerekkel összhangban kell elvégezni.

(3) Az importált keltetőtojáson feltüntetik a származási harmadik ország nevét, valamint a III. mellékletben megállapított nyomtatott megjelölések valamelyikét, legalább 3 mm magas nyomtatott betűvel.

(4) A (3) bekezdésben említett keltetőtojás valamennyi csomagja csak egyetlen baromfifajtól, baromfikategóriából és baromfitípusból, ugyanazon származási harmadik országból és feladótól származó tojást tartalmazhat, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a) a tojáson a (3) bekezdésben előírtak szerint feltüntetett információ;

b) azon baromfifaj, amelytől a tojás származik;

c) a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

(5) Az importált naposcsibe valamennyi doboza csak ugyanazon származási harmadik országból, baromfikeltető állomásról és feladótól származó, egyetlen baromfifajt, baromfikategóriát és baromfitípust tartalmazhat, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a) a származási harmadik ország neve;

b) azon baromfifaj, amelybe a naposcsibe tartozik;

c) a baromfikeltető állomás megkülönböztető száma;

d) a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

10. cikk

A behozatal utáni követelmények

(1) Az importált tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével és a naposcsibét a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével érkezésük időpontjától kezdve a rendeltetési gazdaság(ok)ban tartják:

a) legalább egy hathetes időszakon keresztül; vagy

b) amennyiben a madarakat az a) pontban említett időszak lejártát megelőzően levágják, a vágás napjáig.

Az a) pontban említett időszak azonban három hétre csökkenthető, feltéve, hogy az I. melléklet 4b. részében meghatározott eljárásokkal összhangban kedvező eredményekkel végezték el a mintavételezést és vizsgálatot.

(2) Az importált keltetőtojásból kikelt tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével a kikelés időpontjától számított legalább három héten keresztül a baromfikeltető állomáson vagy azon gazdaság(ok)ban tartják, ahová a baromfit a kikelést követően küldték.

Amennyiben a naposcsibéket nem a keltetőtojást importáló tagállamban nevelik, azokat közvetlenül a 90/539/EGK irányelv IV. melléklet 2. egészségügyi bizonyítványmintájának 9.2. pontjában meghatározott végső rendeltetési helyre szállítják, és ott tartják legalább a kikeléstől számított három héten keresztül.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt vonatkozó időszak során az importált tenyész- és haszonbaromfit, valamint az importált keltetőtojásból kikelt naposcsibét és tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével olyan baromfiólakban tartják elkülönítetten, ahol más állomány nincs jelen.

Bevihetők azonban olyan baromfiólakba, ahol tenyész- és haszonbaromfi, valamint naposcsibe már jelen van.

Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben előírt időszakot az utolsó importált madár bevitelétől számítják, ezen időszakok vége előtt pedig egy jelen lévő baromfi sem távolítható el az ólból.

(4) Az importált keltetőtojást külön keltetőgépekben és keltetőkben keltetik.

Az importált keltetőtojás azonban bevihető olyan keltetőgépekbe és keltetőkbe, ahol más keltetőtojás már jelen van.

Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben előírt időszakot az utolsó importált keltetőtojás bevitelétől számítják.

(5) Legkésőbb az (1) és (2) bekezdésben előírt vonatkozó időszak lejáratának időpontjában az importált tenyész- és haszonbaromfit, valamint naposcsibét egy feljogosított állatorvos által elvégzett klinikai vizsgálatnak vetik alá, és - adott esetben - azoktól egészségügyi állapotuk nyomon követésére mintákat vesznek.

3. SZAKASZ

A tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár, valamint annak keltetőtojása és naposcsibéje

11. cikk

A behozatalokra vonatkozó követelmények

(1) A tenyésztésre és termelésre szánt importált laposmellű futómadarat a származási harmadik ország ISO-kódját tartalmazó nyakgyűrűvel és/vagy mikrochippel azonosítják.

Az ilyen mikrochipek megfelelnek az ISO-szabványoknak.

(2) A tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár importált keltetőtojását a származási harmadik ország ISO-kódját és a származási telep jóváhagyási számát feltüntető pecséttel jelölik meg.

(3) A (2) bekezdésben említett keltetőtojás minden egyes csomagja csak az ugyanazon származási harmadik országból és feladótól származó laposmellű futómadár tojását tartalmazhatja, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a) a tojáson a (2) bekezdésben előírtak szerint feltüntetett információ;

b) egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány laposmellű futómadár keltetőtojását tartalmazza;

c) a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

(4) A tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár importált naposcsibéjének valamennyi doboza csak az ugyanazon harmadik származási országból, telepről és feladótól származó laposmellű futómadarat tartalmazhatja, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a) a származási harmadik ország ISO-kódja és a származási telep jóváhagyási száma;

b) egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány laposmellű futómadár naposcsibéjét tartalmazza;

c) a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

(5) Az importellenőrzések elvégzése után a laposmellű futómadarat, valamint annak keltetőtojását és naposcsibéjét tartalmazó szállítmányokat közvetlenül a végső rendeltetési helyre szállítják.

12. cikk

A behozatal utáni követelmények

(1) A tenyésztésre és termelésre szánt importált laposmellű futómadarat ("laposmellű futómadár") és annak naposcsibéjét érkezésük időpontjától kezdve a rendeltetési gazdaság(ok)ban tartják:

a) legalább egy hathetes időszakon keresztül; vagy

b) amennyiben a madarakat az a) pontban említett időszak lejártát megelőzően levágják, a vágás napjáig.

(2) Az importált keltetőtojásból kikelt laposmellű futómadarat a kikelés időpontjától számított legalább három héten keresztül a baromfikeltető állomáson vagy azon gazdaság(ok)ban tartják, ahová a baromfit a kikelést követően küldték.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt vonatkozó időszak során az importált laposmellű futómadarat, valamint az importált keltetőtojásból kikelt laposmellű futómadarat olyan ólakban tartják elkülönítetten, ahol más laposmellű futómadár vagy más baromfi nincs jelen.

Bevihetők azonban olyan ólakba, ahol más laposmellű futómadár vagy baromfi már jelen van.

Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben előírt időszakot az utolsó importált laposmellű futómadár bevitelétől számítják, ezen időszakok vége előtt pedig egy jelen lévő laposmellű futómadár vagy baromfi sem távolítható el az ólból.

(4) Az importált keltetőtojást külön keltetőgépekben és keltetőkben keltetik.

Az importált keltetőtojás azonban bevihető olyan keltetőgépekbe és keltetőkbe, ahol más keltetőtojás már jelen van.

Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésben előírt időszakot az utolsó importált keltetőtojás bevitelétől számítják, és az (1) és (2) bekezdésben előírt intézkedéseket kell alkalmazni.

(5) Legkésőbb az (1) és (2) bekezdésben előírt vonatkozó időszak lejáratának időpontjában az importált laposmellű futómadarat és annak naposcsibéjét egy feljogosított állatorvos által elvégzett klinikai vizsgálatnak vetik alá, és - adott esetben - azoktól egészségügyi állapotuk nyomon követésére mintákat vesznek.

(6) Amennyiben a laposmellű futómadarat, annak keltetőtojását és naposcsibéjét és/vagy származási állományukat az e határozat I. mellékletében megállapított állatorvosi bizonyítványok követelményeivel összhangban vizsgálatnak kell alávetni, a Newcastle-betegség vizsgálatára irányuló mintavételt és magát a vizsgálatot a 92/340/EGK bizottsági határozat ( 27 ) I. és II. mellékletével összhangban végzik.

13. cikk

Az Ázsiából és Afrikából származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárra és annak naposcsibéjére vonatkozó követelmények

Az ázsiai és afrikai harmadik országokból származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárra és annak naposcsibéjére a Közösségbe történő beérkezésükkor a krími-kongói haemorrhagiás lázra irányuló, az V. melléklet 1. részében meghatározott védekezési intézkedéseket kell alkalmazni.

A krími-kongói haemorrhagiás láz ellenanyagaira irányuló, az ott előírt kompetitív ELISA-próbára pozitív eredményt mutató valamennyi laposmellű futómadarat elpusztítják.

A csoporton belüli valamennyi olyan madarat, amellyel érintkezett, az eredeti mintavételt követő 21 nap múlva kompetitív ELISA-próbával újból megvizsgálják. Amennyiben bármelyik madár pozitívnak bizonyul, elpusztítják a teljes csoportot, amellyel érintkezett.

14. cikk

A Newcastle-betegséggel fertőzöttnek tartott országból származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárra vonatkozó követelmények

A Newcastle-betegséggel fertőzöttnek tartott harmadik országból származó laposmellű futómadárra és annak keltetőtojására, valamint az ilyen tojásból kikelt naposcsibére a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az izolációs időszak kezdetének időpontja előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi, hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett izolációs létesítmények kielégítőek-e;

b) a 12. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt vonatkozó időszak során Newcastle-betegségre irányuló vírusizolációs vizsgálatot végeznek minden egyes laposmellű futómadártól vett kloákaváladék- vagy bélsármintával;

c) amennyiben a laposmellű futómadarat olyan tagállamba vagy régióba küldik, amelynek státuszát a 90/539/EGK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban állapították meg, a b) pontban előírt vírusizolációs vizsgálaton túlmenően minden egyes laposmellű futómadáron szerológiai vizsgálatot végeznek;

d) bármely madárnak az izolációból történő kiengedése előtt a b) és c) pontban előírt vizsgálatokra negatív eredménynek kell rendelkezésre állnia.

III. FEJEZET

A BAROMFI, A LAPOSMELLŰ FUTÓMADÁR ÉS A VADON ÉLŐ SZÁRNYASVAD HÚSA, DARÁLT HÚSA ÉS CSONTOKRÓL GÉPPEL LEVÁLASZTOTT HÚSA, A TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKEK, ÉS A SPECIFIKUS KÓROKOZÓKTÓL MENTES TOJÁS

1. SZAKASZ

Behozatalok

15. cikk

A baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa

A baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy annak egy részéből csak akkor hozható be a Közösségbe, amennyiben annak a táblázatnak a 4. oszlopa az érintett baromfi, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa tekintetében állatorvosi bizonyítványmintát ír elő.

16. cikk

A laposmellű futómadár húsára, valamint a vadon élő szárnyasvad húsára, annak darált húsára, és csontokról géppel leválasztott húsára vonatkozó további garanciák és kiegészítő egészségügyi követelmények

(1) A laposmellű futómadár húsa, valamint a vadon élő szárnyasvad húsa, annak darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa csak olyan harmadik országból vagy annak olyan részéből hozható be a Közösségbe, amely nem tartozik a madárinfluenzával és a Newcastle-betegséggel kapcsolatos korlátozások hatálya alá.

(2) A laposmellű futómadár Afrikából vagy Ázsiából behozott vagy a Közösségen keresztül szállított húsára az V. melléklet 2. részében a krími-kongói haemorrhagiás lázzal kapcsolatos védekezési intézkedések vonatkozásában megállapított kiegészítő egészségügyi követelményeket kell alkalmazni.

(3) A Newcastle-betegség ellen nem vakcinázó tagállamok további garanciákat követelhetnek az e betegség elleni vakcinázásra vonatkozóan a laposmellű futómadár Közösségbe behozott vagy a Közösségen keresztül szállított húsa tekintetében.

17. cikk

Tojás és tojástermékek

Tojás és tojástermékek a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy annak egy részéből csak akkor hozhatók be a Közösségbe, amennyiben annak a táblázatnak a 4. oszlopa az érintett tojás és tojástermékek tekintetében állatorvosi bizonyítványmintát ír elő.

18. cikk

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

(1) Specifikus kórokozóktól mentes tojás az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy annak egy részéből csak akkor hozhatók be a Közösségbe, amennyiben annak a táblázatnak a 4. oszlopa az érintett, specifikus kórokozóktól mentes tojás tekintetében állatorvosi bizonyítványmintát ír elő.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a specifikus kórokozóktól mentes importált tojást a származási harmadik ország ISO-kódját és a származási telep jóváhagyási számát feltüntető pecséttel jelölik meg.

(3) A specifikus kórokozóktól mentes tojás minden egyes csomagja csak az ugyanazon származási harmadik országból, telepről és feladótól származó tojást tartalmazhatja, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a) a tojáson a (2) bekezdésben előírtak szerint feltüntetett információ;

b) egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány specifikus kórokozóktól mentes tojást tartalmaz;

c) a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

(4) Az importellenőrzések elvégzése után a specifikus kórokozóktól mentes tojás szállítmányait közvetlenül a végső rendeltetési helyre szállítják.

2. SZAKASZ

Átszállítás és tárolás

19. cikk

Az átszállításra/tárolásra vonatkozó feltételek

A baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás csak akkor szállítható át a Közösségen vagy csak akkor tárolható a Közösségben, amennyiben azok(at):

a) megfelelnek a 15., 16., 17. vagy 18. cikkben az érintett áru vonatkozásában megállapított, vonatkozó behozatali feltételeknek;

b) az I. vagy a II. mellékletben felsorolt harmadik országból vagy annak ott felsorolt részéből származnak;

c) a IV. mellékletben megállapított mintával összhangban létrehozott állatorvosi bizonyítvány kíséri.

20. cikk

Az átszállításra vonatkozó eltérés

(1) A 19. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a Közösségen keresztül a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező vagy oda tartó szállítmányainak közúti vagy vasúti átszállítását a 2001/881/EK bizottsági határozattal ( 28 ) összhangban kijelölt lettországi, litvániai, lengyelországi állat-egészségügyi határállomások között, feltéve, hogy:

a) a hatósági állatorvos a szállítmányt sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el a Közösségbe történő belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson;

b) a hatósági állatorvos a belépési állat-egészségügyi határállomáson a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a "KIZÁRÓLAG AZ EK-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA" feliratot;

c) teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d) a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2) Az ilyen szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása Közösségi területen nem megengedett.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a Közösséget elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfelel a belépők számának és mennyiségének.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

A 93/342/EGK határozat módosításai

A 93/342/EGK határozat a következőképpen módosul:

a) A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni;

b) Az E. mellékletet el kell hagyni.

22. cikk

A 2000/585/EK határozat módosításai

A 2000/585/EK határozat a következőképpen módosul:

a) Az 1. cikket el kell hagyni;

b) A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

A tagállamok kizárólag a következő húsok behozatalát engedélyezik:

a) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, azaz a mezei és üregi nyúl belsőségeket nem tartalmazó húsa, a le nem nyúzott és ki nem zsigerelt nyúlfélék kivételével;

b) tenyésztett nyulak húsa;

c) a vadon élő patások és nyúlfélék kivételével a vadon élő szárazföldi emlősök belsőségeket nem tartalmazó húsa.

Az ilyen húsbehozatalok csak az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy azok részeiből, valamint a II. melléklettel összhangban a III. mellékletben szereplő, vonatkozó mintának megfelelően létrehozott állatorvosi bizonyítványban megállapított feltételekre is figyelemmel történhetnek.

Az exportáló harmadik ország megfelel a II. mellékletben említett és a IV. mellékletben meghatározott különös követelményeknek, és ezt a III. mellékletben szereplő mintának megfelelően létrehozott valamennyi egészségügyi bizonyítvány V. szakaszának kitöltésével igazolja.";

c) A II. melléklet helyébe az e határozat VI. melléklete lép;

d) A III. mellékletben szereplő D. és I. mintát el kell hagyni.

23. cikk

A 2003/812/EK határozat módosításai

A 2003/812/EK határozat mellékletének IV. és V. részét el kell hagyni.

24. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 94/85/EK, a 94/86/EK, a 94/984/EK, a 95/233/EK, a 96/482/EK, a 96/659/EK, a 97/38/EK, a 2000/609/EK, a 2001/393/EK, a 2001/751/EK határozat hatályát veszti.

25. cikk

Átmeneti rendelkezések

A baromfi, a keltetőtojás, a naposcsibe, a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás, amelyek tekintetében a 94/85/EK, a 94/86/EK, a 94/984/EK, a 95/233/EK, a 96/482/EK, a 97/38/EK, a 2000/609/EK, a 2001/393/EK, a 2001/751/EK határozattal összhangban kiállították a vonatkozó állatorvosi bizonyítványokat, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napját követő naptól számított 6 hónap után hozhatók be a Közösségbe vagy szállíthatók át a Közösségen keresztül.

26. cikk

Alkalmazandóság

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napját követő naptól számított 6 hónap után kell alkalmazni.

27. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

BAROMFI, LAPOSMELLŰ FUTÓMADÁR, BELEÉRTVE E FAJOK KELTETŐTOJÁSAIT, ÉS SPECIFIKUS KÓROKOZÓKTÓL MENTES TOJÁS

1. RÉSZ

Harmadik országok vagy azok részeinek jegyzéke (1)

OrszágA terület kódjaTerület leírásaÁllatorvosi bizonyítványKülönös feltételek
Minta (minták)További garanciák
123456
AR – ArgentínaAR-0SPF
AU – AusztráliaAU-0BPP, DOC, HEP, SPF, SRPA
BPRI
DORII
HERIII
BR – BrazíliaBR-0SPF
BR-1Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo államBPP, DOC, HEP, SRPA
BR-2Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo és Mato Grosso do Sul államBPR, DOR, HER, SRA
BW – BotswanaBW-0SPF
BPRI
DORII
HERIII
CA – KanadaCA-0BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRPIV
CH – SvájcCH-0(2)
CL – ChileCL-0BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRPA
HR – HorvátországHR-0BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRPA
GL – GrönlandGL-0SPF
IL – IzraelIL-0BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRPIV
IS – IzlandIS-0SPF
MG – MadagaszkárMG-0SPF
MX – MexikóMX-0SPF
NA – NamíbiaNA-0SPF
BPRI
DORII
HERIII
NZ – Új-ZélandNZ-0BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRPA
PM – St Pierre és MiquelonPM-0SPF
TH – ThaiföldTH-0SPF
TN – TunéziaTN-0DOR, BPR, BPP, HER, SPFIV
TR – TörökországTR-0SPF
US – Amerikai Egyesült ÁllamokUS-0BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRPIV
UY – UruguayUY-0SPF
ZA – Dél-AfrikaZA-0SPF
BPRI
DORII
HERIII
(1) A harmadik országokkal kötött közösségi megállapodásokban előírt, a bizonyítványra vonatkozó egyedi követelmények sérelme nélkül.
(2) Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő bizonyítványok.

2. RÉSZ

Állatorvosi bizonyítványminta

Minták:

"BPP"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyész- vagy haszonbaromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével

"BPR"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyésztésre vagy termelésre szánt laposmellű futómadár számára

"DOC"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a naposcsibe számára, a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével

"DOR"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a laposmellű futómadár naposcsibéje számára

"HEP"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi keltetőtojása számára, a laposmellű futómadár kivételével

"HER"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a laposmellű futómadár keltetőtojása számára

"SPF"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a specifikus kórokozóktól mentes (SPF) tojás számára

"SRP"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a vadállomány-készletek pótlására szánt vágóbaromfi és baromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével

"SRA"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a vágásra szánt laposmellű futómadár számára

További garanciák (AG):

"I"

:

Garanciák a madárinfluenzától mentes, de a Newcastle-betegségtől nem mentes régiókból érkező, a BPR-mintával összhangban tanúsított tenyész- és haszon laposmellű futómadár számára

"II"

:

Garanciák a laposmellű futómadár madárinfluenzától mentes, de a Newcastle-betegségtől nem mentes régiókból érkező, a DOR-mintával összhangban tanúsított naposcsibe számára

"III"

:

Garanciák a laposmellű futómadár madárinfluenzától mentes és a Newcastle-betegségtől mentes vagy nem mentes országokból érkező, a HER-mintával összhangban tanúsított keltetőtojás számára

"IV"

:

A szalmonella-ellenőrzésről szóló uniós rendelkezésekkel összhangban a Gallus gallus tenyészbaromfira, a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibére és Gallus gallus keltetőtojásra vonatkozó garanciákat biztosították, és a BPP-, DOC-, illetve HEP-mintának megfelelően tanúsítják.

Különös feltételek:

"A"

:

Gallus gallus tenyészbaromfi, tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibe és Gallus gallus keltetőtojás Közösségbe hozatalának tilalma, mivel a 2160/2003/EK rendelettel összhangban nem nyújtottak be a Bizottságnak szalmonella-ellenőrzési programot, vagy a Bizottság nem hagyta jóvá.

Megjegyzés:

a) Az e melléklet 2. részében vagy a II. melléklet 2. részében szereplő mintákon alapuló, és az érintett árunak megfelelő minta kialakítását követő állatorvosi bizonyítványokat az exportáló harmadik ország állítja ki. Ezek a mintában szereplő sorrendben tartalmazzák a bármely harmadik ország esetében megkövetelt igazolásokat és - adott esetben - az exportáló harmadik ország vagy annak része esetében megkövetelt kiegészítő egészségügyi követelményeket.

Amennyiben a rendeltetési EU-tagállam az érintett áru vonatkozásában további garanciákat követel meg, ezeket szintén be kell jegyezni az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányába.

b) Az e melléklet 1. részének 2. és 3. oszlopában vagy a II. melléklet 2. és 3. oszlopában szereplő területről ugyanarra a rendeltetési helyre exportált, ugyanazon vasúti kocsiban, tehergépjárművön, légi járművön vagy hajón szállított, érintett áru minden egyes szállítmánya vonatkozásában egyetlen különálló bizonyítványt kell bemutatni.

c) A bizonyítványok eredeti példánya egyetlen, mindkét oldalán nyomtatott lapból áll vagy - amennyiben több szöveg szükséges - valamennyi lapnak egyetlen egészet kell alkotnia, és azok nem választhatók szét.

d) A bizonyítványt az állat-egészségügyi határellenőrzés elvégzése szerinti EU-tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén, valamint a rendeltetési EU-tagállam egyik hivatalos nyelvén állítják ki. A tagállamok azonban saját nyelvük helyett más közösségi nyelvet is engedélyezhetnek, ha szükséges hivatalos fordítással kísérve.

e) Amennyiben a bizonyítványhoz további lapokat kapcsolnak a szállítmányt alkotó tételek azonosítása céljából, az ilyen további lapokat szintén úgy tekintik, mint amelyek a bizonyítvány eredetijének részét képezik, feltéve, hogy az igazoló hatósági állatorvos aláírása és pecsétje minden lapon szerepel.

f) Amennyiben a bizonyítvány - beleértve az e) pontban előírt további lapokat is - egynél több lapból áll, minden egyes lapot az alján a következőképpen számoznak meg: "-x(a lap száma) / y(az összes lap száma)-", és a lap tetején feltüntetik a bizonyítványnak az illetékes hatóság által adott kódszámát.

g) A bizonyítvány eredeti példányát a szállítmánynak a Közösségbe történő exportra való berakodása előtt legfeljebb 24 órával egy hatósági állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia. E célból az exportáló ország illetékes hatóságai biztosítják, hogy a tanúsításra vonatkozóan a 96/93/EK tanácsi irányelvben megállapított elvekkel egyenértékű elveket kövessenek.

Az aláírás színének a pecsét színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez a szabály vonatkozik a szárazbélyegzőtől vagy a vízjelektől eltérő pecsétekre.

h) A bizonyítvány eredetijének a szállítmányt egészen az EU állat-egészségügyi határállomásáig kísérnie kell.

i) A bizonyítvány - ettől eltérő kikötés hiányában - a kiállítás napjától számított 10 napig érvényes.

Hajóval történő szállítás esetében az érvényesség ideje az út idejével meghosszabbodik. E célból a hajóparancsnok által az e melléklet 3. részében szereplő függelékkel összhangban összeállított nyilatkozatának eredeti példányát mellékelik az állatorvosi bizonyítványhoz.

j) A baromfi nem szállítható más olyan baromfival, amelyet vagy nem az Európai Közösségbe szánnak vagy amelyek alacsonyabb egészségügyi állapotúak.

k) Az Európai Közösségbe történő szállítás során a baromfi nem rakodható ki olyan harmadik ország területén vagy harmadik ország részének olyan területén, amelyeket nem jogosítottak fel a baromfi Közösségbe történő behozatalára.

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyész- vagy haszonbaromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével (BPP)

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyésztésre vagy termelésre szánt laposmellű futómadár számára (BPR)

Állatorvosi bizonyítványminta a naposcsibe számára, a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével (DOC)

Állatorvosi bizonyítványminta a laposmellű futómadár naposcsibéje számára (DOR)

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi keltetőtojása számára, a laposmellű futómadár kivételével (HEP)

Állatorvosi bizonyítványminta a laposmellű futómadár keltetőtojása számára (HER)

Állatorvosi bizonyítványminta a specifikus kórokozóktól mentes (SPF) tojás számára

Állatorvosi bizonyítványminta a vadállomány-készletek pótlására szánt vágóbaromfi és baromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével (SRP)

Állatorvosi bizonyítványminta vágásra szánt laposmellű futómadár számára (SRA)

3. RÉSZ

A - Függelék a baromfi tengeri szállításához

(Kitöltendő és az állatorvosi bizonyítványhoz csatolandó, amennyiben az Európai Közösség határához való szállítás - még ha csak az út egy részén is - hajóval történik.)

4. RÉSZ

A. A baromfi és a keltetőtojások behozatalával kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálatok anyagainak és eljárásainak szabványosítására vonatkozó módszerek

1. Newcastle-betegség

A mintavételi és a vizsgálati módszereknek meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv 12. cikkének alkalmazása során a baromfi forgalomba hozatal előtt végzendő, Newcastle-betegség elleni vizsgálatáról szóló 92/340/EGK bizottsági határozat mellékletében megállapított eljárásnak.

2. Salmonella pullorum

- A mintavételi módszereknek meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv II. melléklete III. fejezetében leírt módszereknek.

- A vizsgálati módszereknek meg kell felelniük az OIE által megjelentetett, a Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok és oltóanyagok kézikönyve legutóbbi kiadásában leírt módszereknek.

3. Salmonella gallinarum

- A mintavételi módszereknek meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv II. melléklete III. fejezetében leírt módszereknek.

- A vizsgálati módszereknek meg kell felelniük a Diagnosztikai vizsgálatok és oltóanyagok szabványainak kézikönyvének (OIE) legutóbbi kiadásában leírt módszereknek.

4. Salmonella arizonae

Szerológiai vizsgálat: 60 madártól kell mintát venni a tojásrakás megkezdésekor. A vizsgálatokat az OIE által megjelentetett, a Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok és oltóanyagok kézikönyve legutóbbi kiadásában leírt módszerekkel összhangban kell elvégezni.

5. Mycoplasma gallisepticum

- A mintavételi módszereknek meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv II. melléklete III. fejezetében leírt módszereknek.

- A vizsgálati módszereknek meg kell felelniük az OIE által megjelentetett, a Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok és oltóanyagok kézikönyve legutóbbi kiadásában leírt módszereknek.

6. Mycoplasma meleagridis

A mintavételi módszereknek meg kell felelniük a 90/539/EGK irányelv II. melléklete III. fejezetében leírt módszereknek.

B. A behozatalt követően a Newcastle-betegség és a madárinfluenza vonatkozásában végzett mintavételi és vizsgálati eljárás

A 10. cikk (1) bekezdésében megállapított időtartam alatt a hatósági/erre feljogosított állatorvos a behozott baromfi virológiai vizsgálata céljából mintákat vesz, amelyek vizsgálata a következőképpen történik:

- Az elkülönítési időtartam hetedik és tizenötödik napja között kloákakenetet kell venni a 60-nál kisebb létszámú baromfiszállítmány esetén minden állattól, 60-nál több baromfit tartalmazó szállítmány esetében pedig 60 állattól.

- A madárinfluenza és a Newcastle-betegség vonatkozásában a minták vizsgálatát a 92/66/EGK tanácsi irányelv ( 29 ) III. mellékletében és a 92/40/EGK tanácsi irányelv ( 30 ) III. mellékletében előírt feltételeknek megfelelő diagnosztikai módszerekkel, az illetékes hatóság által kijelölt hatósági laboratóriumban kell elvégezni.

- Minták összeöntése legfeljebb öt, különböző állattól származó egyedi minta egy mintává való egyesítése útján engedélyezett.

- A vírusizolátumokat haladéktalanul át kell adni a nemzeti referencialaboratóriumnak.

II. MELLÉKLET

HÚS, DARÁLT HÚS, MECHANIKAI ÚTON LEVÁLASZTOTT HÚS, TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKEK

1. RÉSZ

Harmadik országok vagy azok részeinek jegyzéke (1)

OrszágA terület kódjaTerület leírásaÁllatorvosi bizonyítványKülönös feltételek
Minta(minták)További garanciák
123456
AL – AlbániaAL-0EP, E
AR – ArgentínaAR-0EP, E, POU, RAT
WGMIII
AU – AusztráliaAU-0EP, E
POUI
RATII
BR – BrazíliaBR-0-
BR-1Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo és Mato Grosso do Sul államokRAT
BR-2Distrito Federal és Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és Sao Paulo szövetségi államWGMIII
EP, E, POU
BW – BotswanaBW-0RAT, EP, EII
CA – KanadaCA-0WGMIII
EP, E, POU, RAT
CH – SvájcCH-0EP, E, POU, RAT, WGM
CL – ChileCL-0WGMIII
EP, E, POU, RAT, SRA
CN – Kína (Kínai Népköztársaság)CN-0EP, E
CN-1Shanghai város, Chongming igazgatási kerület kivételével, valamint Weifang, Linyi és Qingdao járások Shangdong tartománybanPOUI
GL – GrönlandGL-0EP, WGM
HK – Hong KongHK-0EP
HR – HorvátországHR-0EP, E, POU, RAT, WGM
IL – IzraelIL-0WGMIII
EP, E POU, RAT
IN – IndiaIN-0EP
IS – IzlandIS-0EP, E
KR – Dél-
Korea
KR-0EP, E
MG – MadagaszkárMG-0EP, E,
WGM
MY – MalajziaMY-0-
MY-1Nyugati félszigetEP, E
MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3)MK-0EP
MX – MexikóMX-0EP
NA – NamíbiaNA-0RAT, EP, EII
NC – Új-KaledóniaNC-0EP
NZ – Új-ZélandNZ-0WGMIII
EP, E, POU, RAT
RU – Orosz FöderációRU-0EP
XM – MontenegroXM-0Az egész vámterület ()EP
XS – Szerbia (4)XS-0Az egész vámterület ()EP
SG – SzingapúrSG-0EP
TH – ThaiföldTH-0WGMIII
EP, E, POU, RAT
TN – TunéziaTN-0WGMIII
EP, E, POU, RAT
TR – TörökországTR-0EP, E
US – Amerikai Egyesült ÁllamokUS-0WGMIII
EP, E, POU, RAT
UY – UruguayUY-0EP, E, RAT
ZA – Dél-AfrikaZA-0RAT, EP, EII
ZW – ZimbabweZW-0RAT, EP, EII
(1) A harmadik országokkal kötött közösségi megállapodásokban előírt, a bizonyítványra vonatkozó egyedi követelmények sérelme nélkül.
(2) Csak addig kell alkalmazni, amíg ez a csatlakozó állam a Közösség tagállamává nem válik.
(3) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; ideiglenes kód, amely nem befolyásolja a szóban forgó országnak a jelenleg az Egyesült Nemzetekben folyó tárgyalások lezárását követő végleges megnevezését.
(4) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i1 244. sz. határozatában meghatározott Koszovó kivételével.
(5) Szerbia és Montenegró mint külön vámmal rendelkező, államszövetséget képező köztársaságok külön szerepelnek a jegyzékben.

2. RÉSZ

Állatorvosi bizonyítványminta

Minta(minták):

"POU"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi húsa számára

"POU-MI/MSM"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

"RAT"

:

Állatorvosi bizonyítványminta tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsa számára

"RAT-MI/MSM"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

"WGM"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad húsa számára

"WGM-MI/MSM"

:

Állatorvosi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

"E"

:

Közegészségügyi bizonyítványminta a tojás számára

"EP"

:

Közegészségügyi bizonyítványminta a tojástermékek számára

További garanciák (AG):

"I."

:

a baromfi húsra vonatkozó, a POU-mintával összhangban tanúsított további garanciák

"II."

:

a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsára vonatkozó, a RAT-mintával összhangban tanúsított további garanciák

"III"

:

a vadon élő szárnyasvad húsára vonatkozó, a WGM-mintával összhangban tanúsított további garanciák

Megjegyzés:

a) Az állatorvosi bizonyítványokat az exportáló ország állítja ki, az I. melléklet 2. részében szereplő minták alapján, az érintett állatra vonatkozó minta kialakításának megfelelően. Ezek a mintában szereplő sorrendben tartalmazzák a bármely harmadik ország esetében megkövetelt igazolásokat és - adott esetben - az exportáló harmadik ország vagy annak része esetében megkövetelt kiegészítő egészségügyi követelményeket.

Amennyiben a rendeltetési EU-tagállam az érintett áru vonatkozásában további garanciákat követel meg, ezeket szintén be kell jegyezni az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányába.

b) Különálló és egyedi bizonyítványt kell biztosítani az érintett áru valamennyi szállítmányához, amelyeket az I. melléklet 1. részének 2. és 3. oszlopában szereplő valamely egyedüli területről exportálnak, és amelyeket ugyanarra a rendeltetési helyre küldenek és ugyanabban a vasúti kocsiban, teherautóban, repülőgépben vagy hajóban szállítanak.

c) A bizonyítványok eredeti példánya egyetlen, mindkét oldalán nyomtatott lapból áll vagy - amennyiben több szöveg szükséges - valamennyi lapnak egyetlen egészet kell alkotnia, és azok nem választhatók szét.

d) A bizonyítványt az állat-egészségügyi határellenőrzés elvégzése szerinti EU-tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén, valamint a rendeltetési EU-tagállam egyik hivatalos nyelvén állítják ki. A tagállamok azonban saját nyelvük helyett más közösségi nyelvet is engedélyezhetnek, ha szükséges hivatalos fordítással kísérve.

e) Amennyiben a bizonyítványhoz további lapokat kapcsolnak a szállítmányt alkotó tételek azonosítása céljából, az ilyen további lapokat szintén úgy tekintik, mint amelyek a bizonyítvány eredetijének részét képezik, feltéve, hogy az igazoló hatósági állatorvos aláírása és pecsétje minden lapon szerepel.

f) Amennyiben a bizonyítvány - beleértve az e) pontban előírt további lapokat is - egynél több lapból áll, minden egyes lapot az alján a következőképpen számoznak meg: "-x(a lap száma) / y(az összes lap száma)-", és a lap tetején feltüntetik a bizonyítványnak az illetékes hatóság által adott kódszámát.

g) A bizonyítvány eredetijét egy hatósági állatorvos a Közösségbe exportálandó szállítmány berakodása előtt 24 órán belül tölti ki és írja alá. E célból az exportáló ország illetékes hatóságai biztosítják, hogy a tanúsításra vonatkozóan a 96/93/EK tanácsi irányelvben megállapított elvekkel egyenértékű elveket kövessenek.

Az aláírás színének a pecsét színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez a szabály vonatkozik a szárazbélyegzőtől vagy a vízjelektől eltérő pecsétekre.

h) A bizonyítvány eredetijének a szállítmányt egészen az EU állat-egészségügyi határállomásáig kísérnie kell.

i) A bizonyítvány - ettől eltérő kikötés hiányában - a kiállítás napjától számított 10 napig érvényes.

Hajóval történő szállítás esetében az érvényesség ideje az út idejével meghosszabbodik. E célból a hajóparancsnok által az I. melléklet 3. részében szereplő függelékkel összhangban létrehozott nyilatkozatának eredeti példányát az állatorvosi bizonyítványhoz csatolják.

A 6. oszlopban említett egyedi feltételek

A terület kódjaÁllatorvosi bizonyítványIdőszakok/időpontok, amikor a Közösségbe való behozatal engedélyezett vagy nem engedélyezett az állatok – amelyekből a húst kinyerték – levágása/leölése időpontjával összefüggésben
MintaAG

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi húsa számára (POU)

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (POU-MI/MSM)

(MÉG NEM HOZTÁK LÉTRE)

Állatorvosi bizonyítványminta tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsa számára (RAT)

Állatorvosi bizonyítványminta a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (RAT-MI/MSM)

(MÉG NEM HOZTÁK LÉTRE)

Állatorvosi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad húsa számára (WGM)

Állatorvosi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (WGM-MI/MSM)

(MÉG NEM HOZTÁK LÉTRE)

Állatorvosi bizonyítványminta a tojás számára (E)

Állatorvosi bizonyítványminta tojástermékek számára (EP)

III. MELLÉKLET

A 9. cikk (3) bekezdésében említett jelölések

- spanyol nyelven: "para incubar"

- cseh nyelven: "líhnutí"

- dán nyelven: "rugeæg"

- német nyelven: "Brutei"

- észt nyelven: "haue"

- görög nyelven: "προς εκκολαψιν"

- angol nyelven: "hatching"

- francia nyelven: "a couver"

- olasz nyelven: "cova"

- lett nyelven: "inkubacija"

- litván nyelven: "perinimas"

- magyar nyelven: "keltetésre"

- máltai nyelven: "tifqis"

- holland nyelven: "broedei"

- lengyel nyelven: "do wylęgu"

- portugál nyelven: "para incubaçao"

- szlovák nyelven: "liahnutie"

- szlovén nyelven: "valjenje"

- finn nyelven: "haudottavaksi"

- svéd nyelven: "för kläckning".

IV. MELLÉKLET

Állatorvosi bizonyítványminta a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvadak húsa, darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa, a specifikus kórokozóktól mentes tojás, tojás és tojástermékek átszállításához/tárolásához

V. MELLÉKLET

A KRÍMI-KONGÓI HAEMORRHAGIÁS LÁZZAL KAPCSOLATOS VÉDINTÉZKEDÉSEK

1. RÉSZ

A laposmellű futómadarak esetében

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a laposmellű futómadarakat a kivitelt megelőzően legalább 21 napig rágcsálók ellen védett, kullancsmentes környezetben különítik el.

A kullancsmentes környezetbe történő szállítást megelőzően a madarakat megfelelően kezelik annak biztosítására, hogy a rajtuk levő összes külső élősködő elpusztuljon. A kullancsmentes környezetben töltött 14 nap után a laposmellű futómadarakat - a krími-kongói haemorrhagiás láz ellenanyagainak kimutatása céljából -, kompetitív ELISA-próbának vetik alá. Az elkülönítésre kerülő minden egyes állat esetében a próbának negatív eredményt kell adnia. A külső élősködők elleni kezelést és a szerológiai próbát a Közösségbe való érkezéskor megismétlik.

2. RÉSZ

A laposmellű futómadarak húsa esetében

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a laposmellű futómadarakat a vágást megelőzően legalább 14 napig rágcsálók ellen védett, kullancsmentes környezetben különítsék el.

A kullancsmentes környezetbe történő szállítást megelőzően megvizsgálják, hogy a madarak kullancsmentesek-e, vagy megfelelő kezeléssel biztosítják, hogy a rajtuk levő összes kullancs elpusztuljon. Az alkalmazott kezelést fel kell tüntetni a behozatali bizonyítványon. Az alkalmazott kezelés nem hagyhat kimutatható szermaradványokat a laposmellű futómadarak húsában.

Vágás előtt a laposmellű futómadarak valamennyi tételét megvizsgálják kullancsok jelenlétére. Amennyiben kullancsot fedeznek fel, a teljes tételt újra alávetik a vágás előtti elkülönítésnek.

VI. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A megkövetelt állatorvosi bizonyítványmintában szereplő állat- és közegészségügyi feltételek

OrszágTerületkódVadnyúl (üregi és mezei)Vadon élő szárazföldi emlősök a vadnyúl és a patás állatok kivételével
Vadon élőHázi nyúl
MC (2)SC (3)MC (2)SC (3)MC (2)SC (3)
ARArgentínaARCH
AUAusztráliaAUCHE
BGBulgária (1)BGCH
BRBrazíliaBRCH
CAKanadaCACHE
CHSvájcCHCH
CLChileCLCH
GLGrönlandGLCHE
HRHorvátországHRCH
ILIzraelILCH
NZÚj-ZélandNZCHE
RORománia (1)ROCHE
RUOroszországRUCHE
THThaiföldTHCH
TNTunéziaTNCH
USAmerikai Egyesült ÁllamokUSCH
A legutóbb módosított 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének 1. részében lévő jegyzékben szereplő, bármely más harmadik ország.CH
(1) Csak addig kell alkalmazni, amíg ez a csatlakozó állam a Közösség tagállamává nem válik.
(2) MC: a kitöltendő bizonyítványminta. A táblázatban szereplő »C«, »H« és »E« betűk az e határozat III. mellékletében leírt, az egyes húskategóriák esetében alkalmazandó bizonyítványmintákra vonatkoznak. Kötőjel »–« jelzi, hogy a hús behozatala nem engedélyezett.
(3) SC: különös feltételek. A táblázatban szereplő számok az exportáló ország által teljesítendő, az e határozat IV. mellékletében leírt különös feltételekre vonatkoznak. Azokat az exportáló országnak kell az e határozat III. mellékletében megállapított, vonatkozó bizonyítványminta V. szakaszába beírnia.”

( 1 ) HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 2 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 3 ) HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 445/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 60. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 5 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK rendelettel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

( 7 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o.. A 2076/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

( 9 ) HL L 44., 1994.2.17., 31. o. A legutóbb a 2004/118/EK határozattal (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.) módosított határozat.

( 10 ) HL L 44., 1994.2.17., 33. o. A 96/137/EK határozattal (HL L 31., 2004.2.7., 31. o.) módosított határozat.

( 11 ) HL L 378., 1994.12.31., 11. o. A legutóbb a 2004/436/EK határozattal (HL L 189., 2004.5.27., 47. o.) módosított határozat.

( 12 ) HL L 156., 1995.7.7., 76. o. A legutóbb a 2004/118/EK határozattal módosított határozat.

( 13 ) HL L 196., 1996.8.7., 13. o. A legutóbb a 2004/118/EK határozattal módosított határozat.

( 14 ) HL L 302., 1996.11.26., 27. o. A legutóbb a 2001/751/EK határozattal (HL L 281., 2001.10.25., 24. o.) módosított határozat.

( 15 ) HL L 14., 1997.1.17., 61. o.

( 16 ) HL L 258., 2000.10.12., 49. o. A legutóbb a 2005/804/EK határozattal (HL L 303., 2005.11.22., 56. o.) módosított határozat.

( 17 ) HL L 138., 2001.5.22., 31. o. A 2002/278/EK határozattal (HL L 99., 2002.4.16., 14. o.) módosított határozat.

( 18 ) HL L 282., 1975.11.1., 100. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 19 ) HL L 173., 1990.7.6., 5. o. A legutóbb az 1039/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

( 20 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

( 21 ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

( 22 ) HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

( 23 ) HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

( 24 ) HL L 137., 1993.6.8., 24. o. A legutóbb a 94/438/EK határozattal (HL L 181., 1994.7.15., 35. o.) módosított határozat.

( 25 ) HL L 251., 2000.10.6., 1. o. A legutóbb a 2004/413/EK határozattal (HL L 151., 2004.4.30., 51. o.) módosított határozat.

( 26 ) HL L 305., 2003.11.22., 17. o. A 2004/19/EK határozattal (HL L 5., 2004.1.9., 84. o.) módosított határozat.

( 27 ) HL L 188., 1992.7.8., 34. o.

( 28 ) HL L 326., 2001.12.11., 44. o.

( 29 ) HL L 260., 1992.9.5., 1. o.

( 30 ) HL L 167., 1992.6.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0696 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0696&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0696-20080215 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0696-20080215&locale=hu

Tartalomjegyzék