Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008R1300[1]

A Tanács 1300/2008/EK rendelete ( 2008. december 18. ) a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

A TANÁCS 1300/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) előírja, hogy az abban meghatározott cél elérése érdekében a Közösség az elővigyázatosság elvét alkalmazza azon intézkedések meghozatalakor, amelyek az élő vízi erőforrások védelmére és megőrzésére vonatkoznak, azért, hogy biztosítsák azok fenntartható kiaknázását, és hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a halászati tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását.

(2)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) nemrégiben kiadott tudományos szakvéleménye megállapítja, hogy a Skóciától nyugatra levő vizekben előforduló heringállományt (Clupea harengus) a legnagyobb fenntartható hozam tekintetében kis mértékben túlhalásszák.

(3)

Helyénvaló többéves tervet létrehozni annak biztosítására, hogy az állományt a legnagyobb fenntartható hozam elvének megfelelően, fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételek mellett aknázzák ki.

(4)

E célból a tervnek arra kell irányulnia, hogy a halászati gazdálkodásban fokozatosan érvényesüljön az ökoszisztéma-alapú szemlélet, valamint egy gazdaságilag életképes és versenyképes halászati ágazaton belül hozzá kell járulnia a halászati tevékenységek hatékonyságához, megfelelő életszínvonalat biztosítva azok számára, akik megélhetése a Skóciától nyugatra található övezetben élő hering halászatától függ, továbbá figyelembe véve a fogyasztók érdekeit is.

(5)

Az ICES és a HTMGB tudományos szakvéleménye rámutat arra, hogy a Skóciától nyugatra levő vizekben élő heringállomány fenntartható lesz és kellően magas hozamot fog biztosítani, amennyiben a 75 000 tonnát elérő vagy ezt meghaladó szintű biomasszával rendelkező állomány esetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,25, illetve a 75 000 tonnánál kisebb, de 50 000 tonnánál nagyobb szintű biomasszával rendelkező állomány esetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,2.

(6)

A szakvélemény végrehajtásához megfelelő módszert kell kialakítani a Skóciától nyugatra található vizekben élő heringállományra vonatkozó teljes kifogható mennyiség (TAC) olyan szinten történő megállapítására, amely összeegyeztethető a megfelelő hosszú távú, halászat okozta állománypusztulással, és figyelembe veszi a halállomány biomasszája szintjét.

(7)

A halászati lehetőségek stabilitásának biztosítása érdekében célszerű korlátozni a TAC egyik évről a másikra történő ingadozását, amennyiben az állomány biomasszájának szintje eléri vagy meghaladja a 50 000 tonnát.

(8)

Az e rendeletben megállapított intézkedéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletben ( 3 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben ( 4 ) és a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendeletben ( 5 ) meghatározottak mellett további ellenőrző intézkedésekre van szükség.

(9)

Szabályokat kell kidolgozni az e rendelet által bevezetett többéves terv helyreállítási tervvé történő minősítéséről a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében és az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 21. cikke a) pontja i. alpontja alkalmazásában, vagy annak gazdálkodási tervvé történő minősítéséről a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontja iv. alpontja alkalmazásában, figyelembe véve az állományok az állomány biomasszájának szintjét.

(10)

A teljes kifogható mennyiségek meghatározása, a halászat okozta állománypusztulás legkisebb megengedett arányainak felülvizsgálata, valamint a gazdálkodási és állomány-helyreállítási terveknek a hatékonyságuk és működésük fényében történő bizonyos szükségszerű kiigazításai a közös halászati politika kiemelt fontosságú intézkedései. Ezért helyénvaló, hogy ezen egyedi kérdésekre vonatkozóan a Tanács fenntartsa magának a végrehajtási hatáskörök közvetlen gyakorlásának jogát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet többéves tervet hoz létre az ICES Vb és VIb övezet, valamint az ICES VIa övezet azon részében, amely a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől nyugatra, az északi szélesség 55o-ánál húzódó szélességi körtől északra, illetve a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől keletre és az északi szélesség 56o-ánál húzódó szélességi körtől északra található, kivéve a Clyde területét, (a továbbiakban együttesen: "a Skóciától nyugatra található övezet") nemzetközi és közösségi vizeiben élő heringállomány (Clupea harengus) halászatára vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében rögzített fogalommeghatározások alkalmazandók. Ezen túlmenően e rendelet alkalmazásában:

a) "ICES övezetek": az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletben ( 7 ) meghatározott övezetek;

b) "teljes kifogható mennyiség (TAC)": az állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

c) "VMS": a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelet ( 8 ) szerint működtetett műholdas hajómegfigyelési rendszer;

d) "megfelelő korcsoport": a hároméves kortól hétéves korig terjedő korcsoport, a három- és a hétéves kort is beleértve, illetve a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által megfelelőnek ítélt egyéb korcsoportok.

II. FEJEZET

CÉLKITŰZÉSEK ÉS CÉLÉRTÉKEK

3. cikk

Célkitűzés és célértékek

(1) A többéves terv a Skóciától nyugatra található övezetben élő heringállománynak a legnagyobb fenntartható hozam elve szerinti kiaknázását biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben említett célkitűzés a következőkkel érhető el:

a) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arány fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje eléri vagy meghaladja a 75 000 tonnát;

b) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi legfeljebb 0,2-es arány fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje nem éri el a 75 000 tonnát, de eléri vagy meghaladja az 50 000 tonnát;

c) a halászat betiltása abban az esetben, ha a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje 50 000 tonna alá csökken.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a TAC-értékeknek - az állomány állapotától függően - legfeljebb 20 %-os vagy 25 %-os évközi ingadozása mellett érhető el.

III. FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

4. cikk

A teljes kifogható mennyiség meghatározása

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács évente minősített többséggel eljárva határoz a következő évi TAC-ról a Skóciától nyugatra található övezetben élő heringállományra vonatkozóan, a (2)-(6) bekezdéssel összhangban.

(2) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának a szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, eléri vagy meghaladja a 75 000 tonnát, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely - a HTMGB véleménye alapján - a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arányt fog eredményezni. Következésképpen a TAC éves ingadozását 20 %-ra kell korlátozni.

(3) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, nem fogja elérni a 75 000 tonnát, de el fogja érni vagy meg fogja haladni az 50 000 tonnát, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely - a HTMGB véleménye alapján - a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,2-es arányt fog eredményezni. Következésképpen a TAC éves ingadozását:

a) 20 %-ra kell korlátozni, amennyiben az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje a becslések szerint 62 500 tonna lesz vagy azt meghaladja, de a 75 000 tonnát nem éri el;

b) 25 %-ra kell korlátozni, amennyiben az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje a becslések szerint 50 000 tonna lesz vagy azt meghaladja, de a 62 500 tonnát nem éri el.

(4) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, nem fogja elérni az 50 000 tonnát, a TAC-értéket 0 tonnában kell meghatározni.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerint végzett számítás alkalmazásában a HTMGB-nek tekintetbe kell vennie, hogy az állomány tekintetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,25 volt azt az évet megelőzően, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani.

(6) A (2) vagy (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben a HTMGB véleménye szerint a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány helyreállása nem megfelelő, a TAC-értéket az említett bekezdésekben előírtaktól alacsonyabb szinten kell megállapítani.

IV. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS

7. cikk

A halászat okozta állománypusztulás legkisebb megengedett arányainak felülvizsgálata

Amennyiben a Bizottság a HTMGB szakvéleménye alapján úgy véli, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, halászat okozta állománypusztulási arányok és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjei nem megfelelőek a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz ezen biomasszaszintek és vagy/együtthatók felülvizsgálatáról.

8. cikk

A többéves terv értékelése és felülvizsgálata

(1) A Bizottság minden évben szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a többéves terv célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban. Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a célok eléréséhez szükséges kiegészítő és/vagy alternatív intézkedésekről.

(2) A Bizottság 2008. december 18-tól kezdődően legalább négyévente felülvizsgálatot hajt végre abból a célból, hogy értékelje a rendelet területi hatályát, a biológiai referenciaszinteket, valamint a többéves terv hatékonyságát és működését. Ezen felülvizsgálat keretében a Bizottság szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől. Adott esetben a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a többéves terv megfelelő kiigazításáról az 1. cikkben említett területi hatály, a 3. cikkben említett biológiai referenciaszintek, illetve a 4. cikkben említett, a TAC-értékek megállapítására irányadó szabályok tekintetében.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Európai Halászati Alap

Amennyiben a hering szaporodóképes biomasszájának szintje a HTMGB értékelése alapján 75 000 tonna vagy azt meghaladja, a többéves tervet az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának iv. alpontja alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke szerinti gazdálkodási tervnek kell tekinteni. Ellenkező esetben a többéves tervet az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának i. alpontja alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke szerinti helyreállítási tervnek kell tekinteni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A 2008. december 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 3 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 4 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

( 5 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

( 6 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 7 ) HL L 365., 1991.12.31., 1. o.

( 8 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1300 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1300&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1300-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1300-20110101&locale=hu