32008R1300[1]

A Tanács 1300/2008/EK rendelete ( 2008. december 18. ) a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

A TANÁCS 1300/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) előírja, hogy az abban meghatározott cél elérése érdekében a Közösség az elővigyázatosság elvét alkalmazza azon intézkedések meghozatalakor, amelyek az élő vízi erőforrások védelmére és megőrzésére vonatkoznak, azért, hogy biztosítsák azok fenntartható kiaknázását, és hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a halászati tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását.

(2)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) nemrégiben kiadott tudományos szakvéleménye megállapítja, hogy a Skóciától nyugatra levő vizekben előforduló heringállományt (Clupea harengus) a legnagyobb fenntartható hozam tekintetében kis mértékben túlhalásszák.

(3)

Helyénvaló többéves tervet létrehozni annak biztosítására, hogy az állományt a legnagyobb fenntartható hozam elvének megfelelően, fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételek mellett aknázzák ki.

(4)

E célból a tervnek arra kell irányulnia, hogy a halászati gazdálkodásban fokozatosan érvényesüljön az ökoszisztéma-alapú szemlélet, valamint egy gazdaságilag életképes és versenyképes halászati ágazaton belül hozzá kell járulnia a halászati tevékenységek hatékonyságához, megfelelő életszínvonalat biztosítva azok számára, akik megélhetése a Skóciától nyugatra található övezetben élő hering halászatától függ, továbbá figyelembe véve a fogyasztók érdekeit is.

(5)

Az ICES és a HTMGB tudományos szakvéleménye rámutat arra, hogy a Skóciától nyugatra levő vizekben élő heringállomány fenntartható lesz és kellően magas hozamot fog biztosítani, amennyiben a 75 000 tonnát elérő vagy ezt meghaladó szintű biomasszával rendelkező állomány esetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,25, illetve a 75 000 tonnánál kisebb, de 50 000 tonnánál nagyobb szintű biomasszával rendelkező állomány esetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,2.

(6)

A szakvélemény végrehajtásához megfelelő módszert kell kialakítani a Skóciától nyugatra található vizekben élő heringállományra vonatkozó teljes kifogható mennyiség (TAC) olyan szinten történő megállapítására, amely összeegyeztethető a megfelelő hosszú távú, halászat okozta állománypusztulással, és figyelembe veszi a halállomány biomasszája szintjét.

(7)

A halászati lehetőségek stabilitásának biztosítása érdekében célszerű korlátozni a TAC egyik évről a másikra történő ingadozását, amennyiben az állomány biomasszájának szintje eléri vagy meghaladja a 50 000 tonnát.

(8)

Az e rendeletben megállapított intézkedéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletben ( 3 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben ( 4 ) és a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendeletben ( 5 ) meghatározottak mellett további ellenőrző intézkedésekre van szükség.

(9)

Szabályokat kell kidolgozni az e rendelet által bevezetett többéves terv helyreállítási tervvé történő minősítéséről a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében és az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 21. cikke a) pontja i. alpontja alkalmazásában, vagy annak gazdálkodási tervvé történő minősítéséről a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontja iv. alpontja alkalmazásában, figyelembe véve az állományok az állomány biomasszájának szintjét.

(10)

A teljes kifogható mennyiségek meghatározása, a halászat okozta állománypusztulás legkisebb megengedett arányainak felülvizsgálata, valamint a gazdálkodási és állomány-helyreállítási terveknek a hatékonyságuk és működésük fényében történő bizonyos szükségszerű kiigazításai a közös halászati politika kiemelt fontosságú intézkedései. Ezért helyénvaló, hogy ezen egyedi kérdésekre vonatkozóan a Tanács fenntartsa magának a végrehajtási hatáskörök közvetlen gyakorlásának jogát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet többéves tervet hoz létre az ICES Vb és VIb övezet, valamint az ICES VIa övezet azon részében, amely a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől nyugatra, az északi szélesség 55o-ánál húzódó szélességi körtől északra, illetve a nyugati hosszúság 7o-ánál húzódó délkörtől keletre és az északi szélesség 56o-ánál húzódó szélességi körtől északra található, kivéve a Clyde területét, (a továbbiakban együttesen: "a Skóciától nyugatra található övezet") nemzetközi és közösségi vizeiben élő heringállomány (Clupea harengus) halászatára vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében rögzített fogalommeghatározások alkalmazandók. Ezen túlmenően e rendelet alkalmazásában:

a) "ICES övezetek": az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletben ( 7 ) meghatározott övezetek;

b) "teljes kifogható mennyiség (TAC)": az állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

c) "VMS": a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelet ( 8 ) szerint működtetett műholdas hajómegfigyelési rendszer;

d) "megfelelő korcsoport": a hároméves kortól hétéves korig terjedő korcsoport, a három- és a hétéves kort is beleértve, illetve a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által megfelelőnek ítélt egyéb korcsoportok.

II. FEJEZET

CÉLKITŰZÉSEK ÉS CÉLÉRTÉKEK

3. cikk

Célkitűzés és célértékek

(1) A többéves terv a Skóciától nyugatra található övezetben élő heringállománynak a legnagyobb fenntartható hozam elve szerinti kiaknázását biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben említett célkitűzés a következőkkel érhető el:

a) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arány fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje eléri vagy meghaladja a 75 000 tonnát;

b) a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi legfeljebb 0,2-es arány fenntartása a megfelelő korcsoportok esetében, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje nem éri el a 75 000 tonnát, de eléri vagy meghaladja az 50 000 tonnát;

c) a halászat betiltása abban az esetben, ha a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje 50 000 tonna alá csökken.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a TAC-értékeknek - az állomány állapotától függően - legfeljebb 20 %-os vagy 25 %-os évközi ingadozása mellett érhető el.

III. FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

4. cikk

A teljes kifogható mennyiség meghatározása

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács évente minősített többséggel eljárva határoz a következő évi TAC-ról a Skóciától nyugatra található övezetben élő heringállományra vonatkozóan, a (2)-(6) bekezdéssel összhangban.

(2) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának a szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, eléri vagy meghaladja a 75 000 tonnát, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely - a HTMGB véleménye alapján - a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,25-ös arányt fog eredményezni. Következésképpen a TAC éves ingadozását 20 %-ra kell korlátozni.

(3) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, nem fogja elérni a 75 000 tonnát, de el fogja érni vagy meg fogja haladni az 50 000 tonnát, a TAC-értéket olyan szinten kell meghatározni, amely - a HTMGB véleménye alapján - a halászat okozta állománypusztulás tekintetében évi 0,2-es arányt fog eredményezni. Következésképpen a TAC éves ingadozását:

a) 20 %-ra kell korlátozni, amennyiben az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje a becslések szerint 62 500 tonna lesz vagy azt meghaladja, de a 75 000 tonnát nem éri el;

b) 25 %-ra kell korlátozni, amennyiben az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje a becslések szerint 50 000 tonna lesz vagy azt meghaladja, de a 62 500 tonnát nem éri el.

(4) Amennyiben a HTMGB becslése szerint az állomány szaporodóképes biomasszájának szintje abban az évben, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani, nem fogja elérni az 50 000 tonnát, a TAC-értéket 0 tonnában kell meghatározni.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerint végzett számítás alkalmazásában a HTMGB-nek tekintetbe kell vennie, hogy az állomány tekintetében a halászat okozta állománypusztulás aránya 0,25 volt azt az évet megelőzően, amelyre a TAC-ot meg kell állapítani.

(6) A (2) vagy (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben a HTMGB véleménye szerint a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány helyreállása nem megfelelő, a TAC-értéket az említett bekezdésekben előírtaktól alacsonyabb szinten kell megállapítani.

IV. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS

7. cikk

A halászat okozta állománypusztulás legkisebb megengedett arányainak felülvizsgálata

Amennyiben a Bizottság a HTMGB szakvéleménye alapján úgy véli, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, halászat okozta állománypusztulási arányok és a kapcsolódó szaporodóképes állomány biomasszaszintjei nem megfelelőek a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés eléréséhez, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz ezen biomasszaszintek és vagy/együtthatók felülvizsgálatáról.

8. cikk

A többéves terv értékelése és felülvizsgálata

(1) A Bizottság minden évben szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől a többéves terv célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban. Amennyiben a szakvélemény azt állapítja meg, hogy a kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a célok eléréséhez szükséges kiegészítő és/vagy alternatív intézkedésekről.

(2) A Bizottság 2008. december 18-tól kezdődően legalább négyévente felülvizsgálatot hajt végre abból a célból, hogy értékelje a rendelet területi hatályát, a biológiai referenciaszinteket, valamint a többéves terv hatékonyságát és működését. Ezen felülvizsgálat keretében a Bizottság szakvéleményt kér a HTMGB-től és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testülettől. Adott esetben a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a többéves terv megfelelő kiigazításáról az 1. cikkben említett területi hatály, a 3. cikkben említett biológiai referenciaszintek, illetve a 4. cikkben említett, a TAC-értékek megállapítására irányadó szabályok tekintetében.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Európai Halászati Alap

Amennyiben a hering szaporodóképes biomasszájának szintje a HTMGB értékelése alapján 75 000 tonna vagy azt meghaladja, a többéves tervet az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának iv. alpontja alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke szerinti gazdálkodási tervnek kell tekinteni. Ellenkező esetben a többéves tervet az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának i. alpontja alkalmazásában a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke szerinti helyreállítási tervnek kell tekinteni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A 2008. december 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 3 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 4 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

( 5 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

( 6 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 7 ) HL L 365., 1991.12.31., 1. o.

( 8 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1300 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1300&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1300-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1300-20110101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére