32011D0251[1]

2011/251/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. április 18. ) a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 2633. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. április 18.)

a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2011) 2633. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/251/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) ("rádióspektrum-határozat") és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/766/EK bizottsági határozat (2) célja, hogy a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek (3) megfelelően harmonizálja a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasáv rendelkezésre állásának és hatékony használatának műszaki feltételeit az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére.

(2) A tagállamok felülvizsgálták a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasáv hatékony használatát a további technológiákra való kiterjesztés érdekében, a GSM- és az UMTS-rendszerrel való műszaki összeférhetőséget azonban a 87/372/EGK irányelvben meghatározott megfelelő eszközökkel biztosítani kell.

(3) 2009. június 15-én a Bizottság a 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban: CEPT) olyan műszaki feltételek kidolgozásával, amelyek lehetővé teszik az LTE és esetleg más technológiáknak a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávon történő alkalmazását.

(4) A CEPT megbízásra adott válasza a CEPT 40. és 41. számú jelentésében szerepel. Ezek a jelentések megállapították, hogy az LTE (Long Term Evolution) és a WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) rendszereket be lehet vezetni a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávokban a vonatkozó csatornák szélei közötti megfelelő elválasztás betartásával.

(5) Az UMTS, az LTE, a WiMAX és a repüléstechnikai rendszerek 960 MHz feletti együttes használata tekintetében a 41. és a 42. CEPT-jelentés tartalmaz tájékoztatást, továbbá ajánlásokat az interferencia csökkentésére.

(6) A CEPT-nek adott megbízást követően elvégzett munka eredményeit az Unióban alkalmazni kell, és az LTE- és a WiMAX-rendszernek ezekre a frekvenciasávokra történő bevezetése iránti növekvő piaci keresletre tekintettel a tagállamoknak mielőbb végre kell hajtaniuk azokat. A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell a szomszédos sávokban üzemelő rendszerek kellő védelmét az UMTS-, az LTE- és a WiMAX-rendszerekkel szemben.

(7) Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) most véglegesíti az EN 301 908-21 és EN 301 908-22 harmonizált szabványokat, amelyek alapján vélelmezni lehet a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 3. cikke (2) bekezdésének való megfelelést.

(8) Következésképpen a 2009/766/EK határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/766/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 18-án.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

alelnök

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) HL L 274., 2009.10.20., 32. o.

(3) HL L 196., 1987.7.17., 85. o.

(4) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN ÉS A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FÖLDFELSZÍNI RENDSZEREK JEGYZÉKE

Két- és többoldalú megállapodások hiányában, a szóban forgó hálózatok üzemeltetői által esetleg közösen megállapított kevésbé szigorú műszaki jellemzők sérelme nélkül, a szomszédos hálózatok párhuzamos üzemeltethetőségéhez szükséges feltételrendszer alapvető összetevőjeként a következő műszaki jellemzőkhöz kell igazodni:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0251 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0251&locale=hu

Tartalomjegyzék