32010R0838[1]

A Bizottság 838/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 23. ) az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 838/2010/EU RENDELETE

(2010. szeptember 23.)

az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésének első mondatára,

mivel:

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezésre és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 2-i 774/2010/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az átvitelirendszer-üzemeltetőket a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásával összefüggő költségeikért ellentételezésben részesítő mechanizmust és az átviteli díjak szabályozásának közös elveit. Az említett rendelet azonban 2011. március 2-án hatályát veszti.

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus alkalmazásának folytonossága érdekében helyénvaló a 714/2009/EK rendelet 18. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti olyan új iránymutatásokat elfogadni, amelyek tükrözik a rendelet által meghatározott intézményi keretet. Különösen indokolt előírni, hogy a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) által létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) feladata legyen az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus alkalmazásának nyomon követése.

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusra vonatkozó kötelező hatályú iránymutatásnak szilárd alapot kell teremtenie az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus működtetéséhez, és méltányos ellentételezést kell nyújtania az átvitelirendszer-üzemeltetők számára a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásával kapcsolatban általuk viselt költségekért.

(4) Azon harmadik országok és területek átvitelirendszer-üzemeltetői számára, amelyek az Európai Unióval kötött megállapodásuk értelmében a villamos energia területén átvették és alkalmazzák az európai uniós jogot, indokolt lehetővé tenni, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusban a tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetőivel egyenértékű feltételekkel részt vegyenek.

(5) Azon harmadik országok átvitelirendszer-üzemeltetői számára, amelyek nem kötöttek az Európai Unióval olyan megállapodást, amelynek értelmében a villamos energia területén átvették és alkalmazzák az európai uniós jogot, indokolt lehetővé tenni, hogy a tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetőivel olyan többoldalú megállapodásokat kössenek, amelyek tisztességes és méltányos feltételek mellett mindegyik fél számára ellentételezést biztosítanak a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásának költségeiért.

(6) Az átvitelirendszer-üzemeltetőket indokolt ellentételezni a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása folytán bekövetkező energiaveszteségekért. Ennek az ellentételezésnek azon veszteségek becsült nagyságán indokolt alapulnia, amelyek villamosenergia-tranzit hiányában bekövetkeztek volna.

(7) Indokolt egy alapot létrehozni, amelyből az átvitelirendszer-üzemeltetők infrastruktúrájuknak a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása céljából való rendelkezésre bocsátásáért ellentételezésben részesülhetnek. Az alap értékét azoknak a többletköltségeknek az Európai Unió egészére kiterjedő elemzése alapján indokolt megállapítani, amelyek az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása céljából való rendelkezésre bocsátásához hosszú távon átlagosan társulnak.

(8) A tagállami szinten hasonló feladatokat ellátó szabályozó hatóságok tevékenységének koordinálását ellátó Ügynökségnek indokolt az Európai Unió egészére kiterjedően felmérni a határkeresztező villamosenergia-áramlás elősegítésével összefüggő villamosenergia-átviteli infrastruktúrát.

(9) A harmadik országok átvitelirendszer-üzemeltetőinek az Európai Unió átviteli rendszerének használata kapcsán ugyanazokat a költségeket indokolt viselniük, mint a tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetőinek.

(10) A villamosenergia-termelők által az átviteli rendszerhez való hozzáférésért fizetendő díj változásai nem áshatják alá a belső piacot. Ezért a tagállamok hálózataihoz való hozzáférés átlagos díjait indokolt egy olyan sávon belül tartani, amely segít biztosítani a harmonizált szabályozás előnyeinek érvényesülését.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 46. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az átvitelirendszer-üzemeltetők a határkeresztező villamosenergia-áramlás hálózatukba való befogadásával összefüggésben viselt költségeikért a melléklet A. részében megállapított iránymutatásnak megfelelően részesülnek ellentételezésben.

2. cikk

A hálózatüzemeltetők által az átviteli rendszerhez való hozzáférésért felszámított díjaknak a melléklet B. részében meghatározott iránymutatáshoz kell igazodniuk.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. március 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 176., 2003.7.15., 1. o.

(2) HL L 233., 2010.9.3., 1. o.

(3) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.

(4) HL L 211., 2009.8.14., 55. o.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

Iránymutatás az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételetési mechanizmusról

1. Általános rendelkezések

1.1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus (a továbbiakban: mechanizmus) ellentételezést nyújt a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásának költségeiért, beleértve az összekapcsolt rendszerhez való határkeresztező hozzáférés biztosításának költségeit is.

1.2. A 714/2009/EK rendelet 5. cikke alapján létrehozott Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (a továbbiakban: villamosenergia-piaci ENTSO) a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásának költségeiért az átvitelirendszer-üzemeltetőknek nyújtandó ellentételezés céljára alapot hoz létre (a továbbiakban: alap). Az alap ellentételezést nyújt:

1) a nemzeti átviteli rendszerekben a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása folytán bekövetkező veszteségek költségeiért;

valamint

2) az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása céljából való rendelkezésre bocsátása költségeiért.

1.3. Az alaphoz nyújtandó hozzájárulások összegét a 6. és 7. pont szerint kell meghatározni.

Az alapból történő kifizetések összegét a 4. és az 5. pont szerint kell meghatározni.

A villamosenergia-piaci ENTSO megteszi az alappal kapcsolatos valamennyi hozzájárulás beszedése és valamennyi kifizetés teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket, és meghatározza a kifizetések időpontját. A hozzájárulásokat és a kifizetéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb a tárgyidőszakuk végét követő hat hónapon belül kell teljesíteni.

1.4. Az Ügynökség felügyeli a mechanizmus alkalmazását és évente beszámol a Bizottságnak a mechanizmus működéséről és az alap kezeléséről.

E feladat teljesítése érdekében a villamosenergia-piaci ENTSO együttműködik a Bizottsággal és az Ügynökséggel, és minden, e célra szükséges tájékoztatást megad az Ügynökségnek.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők minden, a mechanizmus működtetéséhez szükséges tájékoztatást megadnak a villamosenergia-piaci ENTSO-nak és az Ügynökségnek.

1.5. A villamosenergia-piaci ENTSO létrehozásáig az átvitelirendszer-üzemeltetők a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a mechanizmussal kapcsolatos feladatai ellátása érdekében együttműködnek egymással.

1.6. A villamosenergia-tranzitot a behozatalnak, illetőleg a kivitelnek a kapacitás rendelkezésre bocsátásával érintett rendszerösszekötőn mért abszolút mennyisége közül a kisebbik figyelembevételével - rendszerint óránként - kell meghatározni.

A villamosenergia-tranzit számításakor a behozatalnak, illetőleg a kivitelnek a nemzeti átviteli rendszerek közötti rendszerösszekötőkön mért mennyiségét azon kapacitás részarányával arányosan csökkenteni kell, amelynek felosztása nem a 714/2009/EK rendelet I. mellékletében a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozóan megállapított iránymutatás 2. pontjának megfelelően történt.

Az e pont második bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére a villamosenergia-tranzit számításakor a 7.1. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országokkal való rendszerösszekötőkön mért behozatalt és kivitelt figyelembe kell venni.

1.7. A melléklet e része alkalmazásában "eredő villamosenergia-áramlás": az egy adott nemzeti átviteli rendszerből az azon országokba irányuló teljes villamosenergia-kivitel, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban és az ugyanazon átviteli rendszerbe irányuló azon országokból származó teljes villamosenergia-behozatal, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban, mennyisége különbségének abszolút értéke. A mechanizmus azon résztvevői esetében, amelyek a 7.1. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó harmadik országok közül legalább eggyel határosak, az eredő villamosenergia-áramlást a következők szerint ki kell igazítani:

1) ha az azon országokba irányuló teljes villamosenergia-kivitel, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban, nagyobb az azon országokból származó teljes villamosenergia-behozatalnál, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban, akkor az eredő villamosenergia-áramlást a következő két érték kisebbikével kell csökkenteni:

a) az említett harmadik országokból érkező eredő behozatali villamosenergia-áramlás; vagy

b) az azon országokba irányuló eredő kiviteli villamosenergia-áramlás, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetője részt vesz a mechanizmusban;

2) ha az azon országokból származó teljes villamosenergia-behozatal, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban, nagyobb az azon országokba irányuló teljes villamosenergia-kivitelnél, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetői részt vesznek a mechanizmusban, akkor az eredő villamosenergia-áramlást a következő két érték kisebbikével kell csökkenteni:

a) az említett harmadik országokba irányuló eredő kiviteli villamosenergia-áramlás; vagy

b) az azon országokból érkező eredő behozatali villamosenergia-áramlás, amelyek átvitelirendszer-üzemeltetője részt vesz a mechanizmusban.

1.8. E melléklet alkalmazásában "terhelés": a nemzeti átviteli rendszerből a kapcsolódó elosztási rendszerekbe kilépő, valamint az átviteli rendszerre kapcsolt fogyasztóknak és - villamosenergia-előállításra való felhasználás céljából - a villamosenergia-termelőknek kiadott teljes villamosenergia-mennyiség.

2. Részvétel a mechanizmusban

2.1. A szabályozó hatóságok gondoskodnak az illetékességi területükön működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek a mechanizmusban való részvételéről, valamint arról, hogy a hálózathoz való hozzáférés költségeivel összefüggésben az átvitelirendszer-üzemeltetők által felszámított díjak ne tartalmazzanak további, a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásának költségeivel összefüggő költségelemeket.

2.2. A mechanizmusban jogosultak részt venni azon harmadik országok átvitelirendszer-üzemeltetői, amelyek az Európai Unióval kötött megállapodásuk értelmében a villamos energia területén átvették és alkalmazzák az európai uniós jogot.

A mechanizmusban jogosultak részt venni különösen az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződés (1) 9 cikkében meghatározott területeken működő átvitelirendszer-üzemeltetők.

A mechanizmusban részt vevő harmadik országbeli átvitelirendszer-üzemeltetőket a tagállami átvitelirendszer-üzemeltetőkkel egyenértékű bánásmódban kell részesíteni.

3. Többoldalú megállapodások

3.1. A mechanizmusban részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetők és azon harmadik országok átvitelirendszer-üzemeltetői viszonylatában, amelyek nem kötöttek az Európai Unióval olyan megállapodást, amelynek értelmében a villamos energia területén átvették és alkalmazzák az európai uniós jogot, azonban 2009. december 16-án aláírták az átvitelirendszer-üzemeltetők között az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés tárgyában létrejött önkéntes megállapodást, a villamosenergia-piaci ENTSO elősegíti, hogy a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásával összefüggő költségek ellentételezése tárgyában többoldalú megállapodások jöjjenek létre.

3.2. Ezeknek a többoldalú megállapodásoknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy a harmadik országbeli átvitelirendszer-üzemeltető a mechanizmusban részt vevő országok átvitelirendszer-üzemeltetőivel egyenértékű bánásmódban részesüljön.

3.3. Ezek a többoldalú megállapodások szükség esetén ajánlást tehetnek az 5. pont alapján meghatározott, az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása céljából való rendelkezésre bocsátásáért nyújtandó ellentételezés összesített összegének megfelelő kiigazítására. A kiigazítást - az Ügynökség véleményét figyelembe véve - a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

3.4. A harmadik ország átvitelirendszer-üzemeltetőjével szemben alkalmazott bánásmód nem lehet kedvezőbb annál, mint amelyben a mechanizmusban részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetőként részesülne.

3.5. A villamosenergia-piaci ENTSO az ilyen többoldalú megállapodásokat véleményezésre megküldi a Bizottságnak; a Bizottság arról alkot véleményt, hogy a többoldalú megállapodás folytatása elősegíti-e a villamos energia belső piacának kiteljesítését és működését, valamint a határkeresztező kereskedelmet. A Bizottság véleményének ki kell terjednie különösen:

1) annak vizsgálatára, hogy a megállapodás csak a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadásával összefüggő költségeknek az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezésére vonatkozik-e;

2) a 3.2. és a 3.4. pontban foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére.

3.6. A 3.5. pont szerinti véleményének kialakítása során a Bizottság valamennyi tagállammal konzultál, és különös figyelmet fordít azon tagállamok álláspontjára, amelyek az érintett harmadik országgal határosak.

Véleményének kialakítása során a Bizottság konzultálhat az Ügynökséggel.

4. A veszteségekért nyújtandó ellentételezés

4.1. A nemzeti átviteli rendszerekben a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása folytán bekövetkező veszteségek miatti ellentételezést az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása céljából való rendelkezésre bocsátásával összefüggő költségek miatti ellentételezéstől elkülönítve kell meghatározni.

4.2. A nemzeti átviteli rendszerben bekövetkező veszteségeket a következő két érték különbségeként kell meghatározni:

1) az adott időszak során az átviteli rendszerben ténylegesen bekövetkező veszteség;

valamint

2) azon becsült veszteség, amely az adott időszak során az átviteli rendszerben akkor következett volna be, ha villamosenergia-tranzitra nem került volna sor.

4.3. A villamosenergia-piaci ENTSO elvégzi a 4.2. pont szerinti számítást és azt, valamint a számítási módszert megfelelő formátumban közzé teszi. A számítás az adott időszakon belül különböző időpillanatokra vonatkozó becslések alapján is elvégezhető.

4.4. A nemzeti átviteli rendszerben a határkeresztező villamosenergia-áramlás befogadása folytán bekövetkező veszteség értékét azon alapelvek alapján kell meghatározni, amelyeket a szabályozó hatóság a nemzeti átviteli rendszerekben bekövetkező összes veszteség vonatkozásában jóváhagyott. Az Ügynökség ellenőrzi a veszteségek nemzeti szintű értékeléséhez használt kritériumokat, szem előtt tartva különösen azt, hogy a veszteségek értékelése méltányos és megkülönböztetésmentes módon történjen.

Ha az illetékes szabályozó hatóság a mechanizmus valamely alkalmazási időszakára vonatkozóan nem hagyott jóvá veszteségszámítási alapelveket, akkor a mechanizmus alkalmazásában figyelembe veendő veszteség becsült értékét a villamosenergia-piaci ENTSO állapítja meg.

5. Az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás céljára való rendelkezésre bocsátásáért nyújtandó ellentételezés

5.1. A Bizottság az Ügynökség 5.3. ponttal összhangban tett javaslata alapján meghatározza azt az éves összeget (a továbbiakban: a határkeresztező infrastruktúra-ellentételezés éves összege), amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetők között az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás céljára való rendelkezésre bocsátásáért nyújtandó ellentételezés céljából fel kell osztani. Amennyiben a Bizottság nem ért egyet az Ügynökség javaslatával, második véleményt kér az Ügynökségtől.

5.2. A határkeresztező infrastruktúra-ellentételezés éves összegét a nemzeti átviteli rendszerekért felelős átvitelirendszer-üzemeltetők között a következő két mennyiséggel arányosan kell felosztani: A tranzittényezőt 75 %-os, a tehertényezőt 25 %-os súllyal kell figyelembe venni.

1) az adott nemzeti átviteli rendszeren megvalósuló tranzitoknak az összes nemzeti átviteli rendszeren megvalósuló összes tranziton belül képviselt részarányát leíró tranzittényező;

2) az adott nemzeti átviteli rendszer villamosenergia-tranzitjai és összterhelése és tranzitjai összege hányadosának négyzete és az összes nemzeti átviteli rendszer villamosenergia-tranzitjai és összterhelése és tranzitjai összege hányadosának négyzete egymáshoz viszonyított arányát leíró tehertényező.

5.3. Az Ügynökség a határkeresztező villamosenergia-áramlás elősegítésével összefüggő villamosenergia-átviteli infrastruktúrának az Európai Unió egészére kiterjedő elemzése alapján meghatározza az 5.1. pontban említett, határkeresztező infrastruktúra-ellentételezés éves összegét. Az Ügynökség minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy e rendelet alkalmazásának időpontjától számított két éven belül elkészítse a felmérést. A villamosenergia-piaci ENTSO minden, e felmérés elvégzéséhez szükséges tájékoztatást megad a Bizottságnak és az Ügynökségnek.

E felmérés során elismert standard költségkalkulációs módszerek alkalmazásával, műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével meg kell határozni azt a jövőben hosszú távon várható éves átlagos többletköltséget, amely az infrastruktúrának az adott időszakban a határkeresztező villamosenergia-áramlás céljára való rendelkezésre bocsátásához társul.

Ha az infrastruktúra finanszírozása legalább részben a 714/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti hálózat-hozzáférési díjaktól eltérő forrásokból történik, akkor az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás céljára való rendelkezésre bocsátásával összefüggő költségek felmérése során erre a körülményre megfelelő módon tekintettel kell lenni.

A villamosenergia-infrastruktúrára vonatkozó, az egész Európai Unióra kiterjedő ezen felmérésnek a mechanizmusban részt vevő valamennyi tagállam és harmadik ország infrastruktúrájára, valamint az azon átvitelirendszer-üzemeltetők által üzemeltetett rendszerek infrastruktúrájára kell kiterjednie, amelyek a 3. pont értelmében többoldalú megállapodást kötöttek.

5.4. Mindaddig, amíg az Ügynökség az 5.3. pont szerinti felmérést el nem végezte és a Bizottság az 5.1. pont szerint a határkeresztező infrastruktúra-ellentételezés éves összegét meg nem állapította, a határkeresztező infrastruktúra-ellentételezés éves összege: 100 000 000 EUR.

5.5. Az Ügynökség az 5.1. pont szerinti javaslat benyújtásakor közli a Bizottsággal azzal kapcsolatos véleményét is, hogy az infrastruktúrának a határkeresztező villamosenergia-áramlás céljára való rendelkezésre bocsátásával összefüggő költségeket megfelelő-e az azokhoz hosszú távon átlagosan társuló többletköltségekre tekintettel felmérni.

6. Hozzájárulás az alaphoz

6.1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők az alaphoz a nemzeti átviteli rendszerükbe befelé és onnan kifelé irányuló eredő villamosenergia-áramlások abszolút értékének és az összes átviteli rendszerbe befelé és onnan kifelé irányuló eredő villamosenergia-áramlások abszolút értéke összegének hányadosa arányában járulnak hozzá.

7. A harmadik országokból történő behozatal és a harmadik országokba történő kivitel esetén alkalmazandó átvitelirendszer-használati díj

7.1. Valamennyi harmadik ország viszonylatában valamennyi előre tervezett behozatal és kivitel esetében átvitelirendszer-használati díjat kell fizetni, ha: A díjat EUR/MWh egységben kell kifejezni.

1) az adott ország nem kötött az Európai Unióval olyan megállapodást, amelynek értelmében a villamos energia területén átvette és alkalmazza az európai uniós jogot;

vagy

2) az azon rendszerért felelős átmenetirendszer-üzemeltető, amelybe a villamos energia behozatala, illetve amelyből a villamos energia kivitele történik, nem kötött a 3. pont értelmében többoldalú megállapodást.

7.2. A mechanizmus résztvevői az átvitelirendszer-használati díjat a nemzeti átviteli rendszer és a harmadik ország átviteli rendszere közötti előre tervezett behozatalok és kivitelek esetén vetik ki.

7.3. Az átvitelirendszer-használati díj mértékét minden évre vonatkozóan előzetesen a villamosenergia-piaci ENTSO állapítja meg. A díj összegét azon hozzájárulás 1 MWh-ra vetített becsült összegében kell megállapítani, amelyet a mechanizmusban részt vevő országok átvitelirendszer-üzemeltetőinek az alapba az adott évben várható határkeresztező villamosenergia-áramlás alapján be kellene fizetniük.

B. RÉSZ

Iránymutatás az átviteli díjak szabályozásának közös elveiről

1. A tagállamokban a termelők által fizetett éves átlagos átviteli díjnak a 3. pontban meghatározott sávokba kell esnie.

2. A termelők által fizetett éves átlagos átviteli díj: a termelők által fizetett éves összes átviteli díj elosztva a tagállam átviteli rendszerébe a termelők által betáplált összes energia mért értékével. A 3. pont szerinti számítás során az átviteli díj nem tartalmazza:

1) a termelők által a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges fizikai eszközökért vagy a csatlakozás fejlesztéséért fizetett díjakat;

2) a termelők által a kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben fizetett díjakat;

3) a termelők által fizetett külön rendszerveszteség-díjakat.

3. Dánia, Svédország, Finnország, Románia, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország kivételével a termelők által fizetett éves átlagos átviteli díj összegének a 0-tól 0,5 EUR/MWh-ig terjedő sávban kell lennie.

Dánia, Svédország és Finnország esetében a termelők által fizetett éves átlagos átviteli díj összegének a 0-tól 1,2 EUR/MWh-ig terjedő sávban kell lennie.

Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország esetében a termelők által fizetett éves átlagos átviteli díj összegének a 0-tól 2,5 EUR/MWh-ig, Románia esetében pedig a 0-tól 2,0 EUR/MWh-ig terjedő sávban kell lennie.

4. Az Ügynökség nyomon követi a megengedhető átviteli díjra vonatkozó sávok megfelelőségét, különös tekintettel a tagállamok 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti céljainak az eléréséhez szükséges átviteli kapacitások finanszírozására, valamint általában a rendszerhasználókra gyakorolt hatásaira.

5. Az Ügynökség 2014. január 1-ig eljuttatja a Bizottsághoz a 2015. január 1-jét követő időszakra vonatkozó megfelelő díjsávval, illetve díjsávokkal kapcsolatos véleményét.

(1) HL L 198., 2006.7.20., 18. o.

(2) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0838 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0838&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére