32020R0972[1]

A Bizottság (EU) 2020/972 rendelete (2020. július 2.) az 1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/972 RENDELETE

(2020. július 2.)

az 1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára, valamint 2. cikkére,

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) 2020 végéig hatályát veszti több olyan állami támogatási szabály, amelyeket még az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló 2012. évi kezdeményezés részeként fogadtak el. Ilyen különösen az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (2) és a 651/2014/EU bizottsági rendelet (3), amelyek 2020. december 31-én vesztik hatályukat.

(2) A kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében, valamint az állami támogatási szabályok korszerűsítésére irányuló kezdeményezés keretében elfogadott állami támogatási szabályok esetleges jövőbeli aktualizálására való felkészülés során a Bizottságnak két szakaszban kell intézkedéseket hoznia.

(3) Először is, a Bizottságnak meg kell hosszabbítania azon állami támogatási szabályok alkalmazási időszakát, amelyek egyébként 2020 végén hatályukat vesztenék. Másodszor, a Bizottságnak értékelnie kell ezeket a szabályokat az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló kezdeményezés részeként elfogadott egyéb állami támogatási szabályokkal együtt, a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival (4) összhangban. A Bizottság 2019. január 7-én"célravezetőségi vizsgálat" formájában megkezdte az említett szabályok értékelését. Az európai zöld megállapodással (5) és az európai digitális menetrenddel összefüggésben a Bizottság már bejelentette, hogy szándéka szerint 2021 végéig felülvizsgál több iránymutatást. A Bizottság e felülvizsgálatok alapján dönt majd a fent említett szabályok további meghosszabbításáról vagy esetleges naprakésszé tételéről.

(4) Tekintettel a célravezetőségi vizsgálat széles hatókörére, valamint arra, hogy az értékelések eredményei 2020 vége előtt nem állnak majd rendelkezésre, nem lehet időben meghozni a 2020 utáni állami támogatási szabályok kialakításáról szóló szakpolitikai döntést ahhoz, hogy a 2020 után alkalmazandó szabályok tekintetében biztosított legyen a jogbiztonság és a stabilitás az érdekelt felek számára. Ezért meghosszabbításra van szükség az állami támogatási szabályok megfelelő értékeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a tagállamok számára biztosítható legyen a szabályok kiszámíthatósága és stabilitása.

(5) Ezért az 1407/2013/EU és a 651/2014/EU rendelet alkalmazási időszakát három évvel, 2023. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(6) Az 1407/2013/EU és a 651/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) A 651/2014/EU rendelet időbeli hatályának kiterjesztése következtében előfordulhat, hogy néhány tagállam meg kívánja hosszabbítani az említett rendelet szerint mentesített azon támogatási intézkedések érvényességét, amelyekről a rendelet 11. cikkének a) pontja értelmében összefoglalót küldött a Bizottságnak. Az átláthatóság biztosítása érdekében a tagállamoknak továbbítaniuk kell a Bizottság részére az ezen intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglalót.

(8) A 651/2014/EU rendelet III. fejezetének 1. szakasza (a 15. cikk kivételével), 2., 3., 4., 7. szakasza (a 44. cikk kivételével) és 10. szakasza szerinti azon támogatási programoknak, amelyek esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-t, amelyek a Bizottság határozata alapján több mint 6 hónapig mentességet élveztek, és amelyeket az adott tagállam 2020. december 31. után meg kíván hosszabbítani, 2023. december 31-ig továbbra is mentességet kell élvezniük, feltéve, hogy az érintett tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátották a frissített összefoglalót és a Bizottság által jóváhagyott értékelési tervvel összhangban végleges értékelési jelentést nyújtottak be.

(9) Tekintettel a Covid19-járvány vállalkozásokat érintő gazdasági és pénzügyi következményeire, és a Bizottság által - mindenekelőtt 2020-2021-ben - elfogadott általános szakpolitikai válaszintézkedésekkel való összhang biztosítása érdekében a 651/2014/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. Különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Covid19-járvány következtében nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak, a 651/2014/EU rendelet alapján korlátozott ideig támogathatónak kell maradniuk. Hasonlóképpen, azon vállalkozások esetében, amelyek a Covid19-járvány miatt alkalmazottaik ideiglenes vagy végleges elbocsátására kényszerülnek, ez nem tekinthető a 2019. december 31-ét megelőzően, a regionális támogatás igénybevételekor tett, áttelepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások megszegésének. E kivételes rendelkezéseket korlátozott ideig, 2020. január 1-jétől 2021. június 30-ig kell alkalmazni.

(10) Az 1407/2013/EU és a 651/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1407/2013/EU rendelet 8. cikkében a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt a rendeletet 2023. december 31-ig kell alkalmazni."

2. cikk

A 651/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

(1) a (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) az e rendelet III. fejezetének 1. szakasza (a 15. cikk kivételével), 2., 3., 4., 7. szakasza (a 44. cikk kivételével) és 10. szakasza szerinti azon támogatási programok, amelyek esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-t, a hatálybalépésüket követő hat hónaptól. A Bizottság - miután a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül megvizsgálta a tagállam által benyújtott vonatkozó értékelési tervet - határozhat úgy, hogy e rendelet hosszabb időszakra továbbra is alkalmazandó az említett támogatási programok bármelyikére. Amennyiben a Bizottság már a kezdeti hat hónapon túl is meghosszabbította e rendelet alkalmazását az ilyen programok tekintetében, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a szóban forgó programokat e rendelet alkalmazási időszakának végéig meghosszabbítják, feltéve, hogy az érintett tagállam a Bizottság által jóváhagyott értékelési tervvel összhangban értékelő jelentést nyújtott be. Ettől eltérve, az e rendelet alapján nyújtott regionális támogatás azonban a vonatkozó regionális támogatási térképek érvényességi időszakának végéig meghosszabbítható;";

(2) a (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, kivéve az egyes természeti katasztrófák okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programokat, az induló vállalkozásoknak biztosított támogatási programokat, valamint a regionális működési támogatási programokat, feltéve, hogy a szóban forgó programok az egyéb vállalkozásokkal szemben nem biztosítanak kedvezőbb elbánást a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára. Mindazonáltal ez a rendelet eltérés alapján alkalmazandó azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetbe kerültek.";

2. a 2. cikk 27. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(27) »támogatott területek«: a 2014. július 1. és 2021. december 31. közötti időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképen a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában kijelölt területek a 2021. december 31. előtt nyújtott regionális támogatások tekintetében, valamint a 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképen a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alkalmazásában kijelölt területek a 2021. december 31. után nyújtott regionális támogatások tekintetében;";

3. a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: "11. cikk Jelentéstétel (1) A tagállamok vagy az európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások esetében az a tagállam, amelyben az 1299/2013/EU rendelet 21. cikkében meghatározott érintett irányító hatóság működik, eljuttatják a Bizottsághoz a következőket: a) az e rendelettel mentesített minden egyes támogatási intézkedésre vonatkozó összefoglaló adatok a II. mellékletben meghatározott szabványos formában, valamint a támogatási intézkedés teljes - a módosításokat is tartalmazó - szövegéhez vezető link a Bizottság elektronikus bejelentési rendszerén keresztül, a támogatási intézkedés hatálybalépését követő 20 munkanapon belül; b) a 794/2004/EK bizottsági rendelet (*1) szerinti éves jelentés e rendelet alkalmazásáról - elektronikus formában -, amely tartalmazza a 794/2004/EK rendeletben megjelölt információkat, e rendelet alkalmazásának minden egyes teljes, illetve tört naptári évére vonatkozóan. (2) Amennyiben valamely tagállam annak következtében, hogy az (EU) 2020/972 rendelet (*2)2023. december 31-ig meghosszabbítja e rendelet alkalmazási időszakát, olyan intézkedéseket kíván meghosszabbítani, amelyek tekintetében e cikk (1) bekezdésének megfelelően összefoglaló adatokat nyújtott be a Bizottságnak, a szóban forgó intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló adatokat frissítenie kell, és azokról a Bizottságot a meghosszabbításról szóló tagállami döntés meghozatalát követő 20 munkanapon belül tájékoztatnia kell. (*1) A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.)." (*2) A Bizottság (EU) 2020/972 rendelete (2020. július 2.) az 1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról (HL L 215., 2020.7.7., 3. o).";"

4. a 14. cikk (16) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A 2019. december 31. előtt vállalt kötelezettségek tekintetében e rendelet 2. cikkének 61a. pontja értelmében nem minősül áttelepítésnek az, ha a kedvezményezett valamely EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység területén 2020. január 1. és 2021. június 30. között munkahelyek szűnnek meg."

5. az 59. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a rendelet 2023. december 31-ig alkalmazandó."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 248., 2015.9.24., 1. o.

(2) A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.).

(3) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(4) Bizottsági szolgálati munkadokumentum - A minőségi jogalkotásról szóló iránymutatások, 2017. július 7., SWD(2017) 350.

(5) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai zöld megállapodás (COM(2019) 640 final).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R0972 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0972&locale=hu