32016R1191[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1191 RENDELETE

(2016. július 6.)

egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését tűzte ki céljául, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. A közokiratok Unión belüli szabad forgalmának garantálása, és ezáltal az uniós polgárok szabad mozgásának elősegítése céljából az Uniónak olyan konkrét intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek egyszerűsítik a valamely tagállam hatóságai által kiállított egyes közokiratoknak egy másik tagállamban való bemutatására vonatkozóan meglévő adminisztratív követelményeket.

(2) Valamennyi tagállam részes fele a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, 1961. október 5-i Hágai Egyezménynek ("Apostille-egyezmény"), amely egyszerűsített rendszert vezetett be az egyezmény szerződő államai által kiállított közokiratok forgalmára vonatkozóan.

(3) A kölcsönös bizalom elvével összhangban, valamint a személyek Unión belüli szabad mozgásának előmozdítása érdekében ennek a rendeletnek olyan rendszert kell létrehoznia, amely tovább egyszerűsíti egyes olyan közokiratoknak és azok hiteles másolatainak a forgalmára vonatkozó adminisztratív alakiságokat, amelyeket valamely tagállam hatóságai egy másik tagállamban való bemutatás céljából állítottak ki.

(4) Az ebben a rendeletben meghatározott rendszer nem sértheti a személyek azon jogát, amely szerint, amennyiben kívánják, továbbra is igénybe vehessenek más olyan, a tagállamok között alkalmazott rendszereket, amelyek mentességet biztosítanak a közokiratok felülhitelesítése, illetve a hasonló alakiságok alól. Ez a rendelet az Apostille-egyezménytől különálló, önálló jogi eszköznek tekintendő.

(5) Továbbra is meg kell őrizni az ebben a rendeletben meghatározott rendszer és a tagállamok között alkalmazott egyéb rendszerek együttes fennállását. Az Apostille-egyezményt illetően, noha a tagállami hatóságok nem követelhetik meg az apostille-t, ha egy személy olyan, e rendelet hatálya alá tartozó közokiratot nyújt be nekik, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki, ez a rendelet nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy apostille-t állítsanak ki, ha azt az adott személy kéri. Ezenkívül ez a rendelet nem akadályozhatja azt, hogy egy személy továbbra is felhasználjon valamely tagállamban egy másik tagállamban kiállított apostille-t. Ennek megfelelően az Apostille-egyezmény az érintett személy kérelmére továbbra is alkalmazható a tagállamok közötti viszonylatban. Ha egy személy az e rendelet hatálya alá tartozó közokirat apostille-jal való ellátását kéri, a kiállító nemzeti hatóságoknak megfelelő módon tájékoztatniuk kell arról, hogy az e rendeletben létrehozott rendszer keretében már nincs szükség apostille-ra, ha az adott személy az okiratot egy másik tagállamban kívánja bemutatni. Ezt az információt a tagállamoknak minden esetben bármely megfelelő módon elérhetővé kell tenniük.

(6) E rendelet hatályának a valamely tagállam hatóságai által, az adott állam nemzeti jogának megfelelően kiállított olyan közokiratokra kell kiterjednie, amelyek elsődleges célja az alábbi tények megállapítása: születés, életben lét, haláleset, név, házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a házasság felbontása, a különválást vagy a házasság érvénytelenítése, a bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése, leszármazás, örökbefogadás, lakóhely és/vagy tartózkodási hely, illetve állampolgárság. E rendelet hatályának ki kell terjednie a valamely személy részére az állampolgársága szerinti tagállam által kiállított, az illető büntetlen előéletét igazoló közokiratokra is. E rendelet hatályának továbbá azokra a közokiratokra is ki kell terjednie, amelyeknek bemutatását megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároktól, amennyiben utóbbiak a vonatkozó uniós szabályozással összhangban az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon aktív és/vagy passzív választójogukat abban a tagállamban kívánják gyakorolni, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(7) Ez a rendelet nem kötelezheti a tagállamokat olyan közokiratok kiállítására, amelyek a nemzeti joguk alapján nem léteznek.

(8) Ezt a rendeletet alkalmazni kell a közokiratok olyan hiteles másolataira is, amelyeket annak a tagállamnak az illetékes hatósága készített, amelyben az eredeti közokiratot kiállították. Ez a rendelet azonban nem alkalmazandó a hiteles másolatok másolataira.

(9) Ezt a rendeletet alkalmazni kell a közokiratok elektronikus változataira, valamint az elektronikus úton továbbítható többnyelvű formanyomtatványokra is. Azt azonban az egyes tagállamoknak a saját nemzeti joguk alapján kell eldönteni, hogy bemutathatók-e elektronikus formátumú közokiratok és többnyelvű formanyomtatványok, és ha igen, milyen feltételek mellett.

(10) Ez a rendelet nem alkalmazandó a tagállamokban kiállított útlevelekre és személyazonosító igazolványokra, mivel ezeket az okmányokat nem kell felülhitelesíteni vagy más hasonló alakiságnak alávetni, amikor egy másik tagállamban bemutatják őket.

(11) Ez a rendelet és különösen a benne meghatározott igazgatási együttműködési mechanizmus nem alkalmazandó a Személyi Állapot Nemzetközi Bizottsága (ICCS) vonatkozó egyezményei alapján kiállított anyakönyvi okiratokra.

(12) Az olyan közokiratok kategóriájába, amelyek elsődleges célja egy személy nevének a megállapítása, beletartoznak a névváltoztatásra vonatkozó közokiratok is.

(13) A "családi állapot" fogalmát az egyének házas, különélő vagy egyedülálló állapotára utaló fogalomként kell értelmezni, ideértve a nőtlen/hajadon, az elvált és az özvegy állapotot is.

(14) A "leszármazás" fogalma a gyermek és a gyermek szülei közötti jogviszonyként értelmezendő.

(15) E rendelet alkalmazásában a "lakóhely", a "tartózkodási hely" és az "állampolgárság" fogalmát a nemzeti jog szerint kell értelmezni.

(16) A "bűnügyi nyilvántartás" fogalma alatt olyan nemzeti nyilvántartást vagy nyilvántartásokat kell érteni, amelyek az elítéléseket tartalmazzák a nemzeti jognak megfelelően. Az "elítélés" fogalmát a büntetőbíróság által egy természetes személy ellen bűncselekmény elkövetése miatt hozott jogerős határozatként kell értelmezni, amennyiben e határozatot az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásába felveszik.

(17) Az egyik tagállamban kiállított közokiratok valamely más tagállamban való bemutatására vonatkozó követelmények egyszerűsítésének kézzelfogható előnyökkel kell járnia az uniós polgárok számára. A magánszemélyek által kiállított okiratokat - eltérő jogi jellegük miatt - ki kell zárni e rendelet hatálya alól. A harmadik országok hatóságai által kiállított közokiratoknak szintén kívül kell maradniuk e rendelet hatályán, beleértve azt az esetet is, amikor valamely tagállam hatóságai már hiteles okiratként elfogadták azokat. A rendelet hatálya alól kizárt, harmadik országok hatóságai által kiállított közokiratokba bele kell tartozniuk a valamely harmadik ország hatóságai által kiállított közokiratok valamely tagállam hatóságai által készített hiteles másolatainak is.

(18) E rendeletnek nem célja a születéssel, az életben léttel, a halálesettel, a névvel, a házasságkötéssel (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot, a házasság felbontását, a különválást, illetve a házasság érvénytelenítését), a bejegyzett élettársi kapcsolattal (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást, a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválását vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítését), a leszármazással, az örökbefogadással, a lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel, az állampolgársággal, a büntetlen előélettel vagy az olyan közokiratokkal kapcsolatos tagállami anyagi jogi jogszabályok módosítása, amelyeknek bemutatását egy adott tagállam megkövetelheti azon személyektől, akik az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon képviselőjelöltként indulnak vagy azon személyektől, akik az ilyen választásokon szavazóként részt vesznek, és az adott tagállam állampolgárai. Emellett ez a rendelet nem érintheti a valamely tagállamban kiállított közokirat tartalmához kapcsolódó joghatásoknak egy másik tagállamban való elismerését.

(19) Az uniós polgárok szabad mozgásának előmozdítása érdekében az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratokat és azok hiteles másolatait mentesíteni kell a felülhitelesítés, illetve a hasonló alakiságok valamennyi formája alól.

(20) Egyszerűsíteni kell továbbá az egyéb alakiságokat, nevezetesen a közokiratok hiteles másolatai és fordításai minden esetben való bemutatásának előírását is, a közokiratok tagállamok közötti forgalmának további könnyítése érdekében.

(21) A nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a közokiratok tagállamok közötti forgalmának további megkönnyítése céljából az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén többnyelvű formanyomtatványokat kell létrehozni a születésre, az életben létre, a halálesetre, a házasságkötésre (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolatra (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhelyre és/vagy szokásos tartózkodási helyre, valamint a büntetlen előéletre vonatkozó közokiratok tekintetében.

(22) A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék azoknak a közokiratoknak a fordítását, amelyekhez csatolják őket. Ezzel összhangban az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között. A formanyomtatványoknak nem lehet ugyanaz a rendeltetésük és céljuk, mint az anyakönyvi bejegyzések másolatainak díjmentes kiállításáról és felülhitelesítés alóli mentességéről szóló 2. sz. ICCS-egyezménnyel, az anyakönyvi bejegyzések többnyelvű kivonatainak kiállításáról szóló 16. sz. ICCS-egyezménnyel, valamint az anyakönyvi bejegyzések többnyelvű és kódokkal ellátott kivonatai, illetve a többnyelvű és kódokkal ellátott anyakönyvi bejegyzések kiállításáról szóló 34. sz. ICCS-egyezmény alapján keletkezett alábbi iratoknak: anyakönyvi bejegyzések kivonatai vagy szó szerinti másolatai, anyakönyvi bejegyzések többnyelvű kivonatai, anyakönyvi bejegyzések többnyelvű és kódokkal ellátott kivonatai, vagy többnyelvű és kódokkal ellátott anyakönyvi bizonyítványok.

(23) Az e rendelettel megállapított többnyelvű formanyomtatványoknak az általuk kísért közokiratok tartalmát kell tükrözniük, és a lehetőségekhez mérten elkerülhetővé kell tenniük e közokiratok fordítását. Ez a cél - miszerint elkerülhető legyen a fordítás szükségessége - nem érhető el azonban ésszerű módon néhány olyan közokirat tekintetében, amelyek tartalmát egy többnyelvű formanyomtatvány nem tudja megfelelően tükrözni, mint például a bírósági határozatok egyes kategóriái esetében. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy mely közokiratokhoz csatolható megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó lehető legtöbb közokiratot többnyelvű formanyomtatvány kísérje.

(24) Attól a személytől, aki többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokiratot mutat be, nem követelhető meg a közokirat fordításának bemutatása. Ugyanakkor annak végső eldöntése, hogy a többnyelvű formanyomtatványban foglalt információ elegendő-e a közokirat feldolgozásához, annak a hatóságnak a feladata, amelynél a közokiratot bemutatják.

(25) Az a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, kivételes esetben, ha ez a közokirat feldolgozásához szükséges, kérheti attól a személytől, aki a többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért adott közokiratot bemutatta, hogy nyújtsa be a többnyelvű formanyomtatvány tartalmának fordítását vagy átiratát a hatóság tagállama szerinti hivatalos nyelven, vagy ha e tagállamban több hivatalos nyelv létezik, akkor a közokirat bemutatásának helye szerinti hivatalos nyelven, illetve hivatalos nyelvek egyikén, feltéve, hogy az adott nyelv az uniós intézmények hivatalos nyelveinek egyikével azonos.

(26) A többnyelvű formanyomtatványokat kérelemre ki kell állítani a közokirat átvételére jogosult személyek számára azon közokiratok esetében, amelyekhez a többnyelvű formanyomtatványt kell csatolni. Nem indokolt, hogy a többnyelvű formanyomtatványok joghatást váltsanak ki tartalmuknak a bemutatásuk helye szerinti tagállamban történő elismerését illetően.

(27) Az adott közokirathoz csatolandó többnyelvű formanyomtatvány elkészítésekor az e formanyomtatványt kiállító hatóságnak módjában kell, hogy álljon, hogy a többnyelvű formanyomtatvány mintájából kiválassza az adott közokirat szempontjából releváns országspecifikus bejegyzések megnevezéseit, hogy ilyen módon a többnyelvű formanyomtatvány csak azokat az információkat tartalmazza, amelyek az általa kísért közokiratban szerepelnek.

(28) Lehetővé kell tenni, hogy az európai e-igazságügyi portálon található többnyelvű formanyomtatványok elektronikus változatait egy másik, nemzeti szinten elérhető webhely is tartalmazza, és azok kiállítása onnan is lehetséges legyen.

(29) A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az európai e-igazságügyi portál által alkalmazott módszertől eltérő módszerrel is előállíthassák a többnyelvű formanyomtatványok elektronikus változatait, feltéve hogy a szóban forgó módszert alkalmazó tagállamok által kiállított többnyelvű formanyomtatványok is tartalmazzák az e rendeletben előírt információkat.

(30) Megfelelő biztosítékokról kell rendelkezni a tagállamok között továbbított közokiratokkal és azok hiteles másolataival kapcsolatos csalási és hamisítási esetek megelőzése céljából.

(31) A gyors és biztonságos, határokon átnyúló információcserék lehetővé tétele, valamint a kölcsönös segítségnyújtás megkönnyítése érdekében e rendelettel célszerű hatékony igazgatási együttműködési mechanizmust kialakítani a tagállamok által kijelölt hatóságok között. Ezen igazgatási együttműködési mechanizmus alkalmazásának erősítenie kell a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat a belső piacon, és annak az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott belső piaci információs rendszeren (a továbbiakban: IMI) kell alapulnia.

(32) Az 1024/2012/EU rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e rendelet egyes rendelkezései felkerüljenek az uniós jogi aktusok igazgatási együttműködésről szóló azon rendelkezéseinek listájára, amelyek végrehajtása az 1024/2012/EU rendelet mellékletében meghatározottak szerint az IMI révén történik.

(33) Ahhoz, hogy a rendelet alkalmazása során garantált legyen a kiemelt szintű biztonság és az adatvédelem, valamint a csalás megakadályozása érdekében a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az IMI garantálja a közokiratok biztonságát, valamint ezen okiratok elektronikus továbbításának biztonságos módját. A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania az IMI-ben egy olyan eszközt, amely hitelesíti a rendszeren keresztül küldött információkat, amikor azokat a rendszeren kívülre exportálják. Ezenkívül a közokiratokról egymással információkat cserélő tagállami hatóságoknak az 1024/2012/EU rendelettel összhangban meg kell hozniuk az annak garantálásához szükséges intézkedéseket, hogy az IMI-n keresztül küldött közokiratokat és személyes adatokat az eredeti benyújtásuk céljának megfelelő célokból gyűjtsék, kezeljék és használják fel. Az 1024/2012/EU rendelet meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a személyes adatok védelmének, valamint az IMI-n keresztül zajló információcsere kiemelt szintű védelmének és titkosságának garantálásához szükségesek, továbbá meghatározza a Bizottság ehhez kapcsolódó feladatait. Emellett az 1024/2012/EU rendelet arról is rendelkezik, hogy az IMI felhasználói kizárólag az abban az uniós jogi aktusban meghatározott célokból cserélhetnek egymással személyes adatokat és kezelhetik azokat, amelyen az adatcsere alapul, és az adatcserének, illetve adatkezelésnek az adatok eredeti benyújtásának céljával összhangban kell történnie.

(34) A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) fogja szabályozni a személyes adatoknak a tagállamokban, illetve a tagállamok által kijelölt, független közjogi hatóságok felügyelete alatt az e rendelet alkalmazásával összefüggésben történő kezelését. Az információk és okiratok tagállami hatóságok általi valamennyi cseréjének és továbbításának meg kell felelnie a 95/46/EK irányelvnek. Emellett az ilyen cserének és továbbításnak azt a konkrét célt kellene szolgálnia, hogy e hatóságok az IMI-n keresztül - kizárólag a saját hatáskörükön belül - ellenőrizhessék a közokiratok hitelességét. Ez nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy a közokiratokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó saját törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket alkalmazzák.

(35) A tagállamok hatóságainak kölcsönös segítséget kell nyújtaniuk egymásnak e rendelet alkalmazásának megkönnyítése érdekében, különösen a tagállamok által kijelölt hatóságok közötti igazgatási együttműködési mechanizmus alkalmazását illetően, ha egy tagállam hatóságának, amelynek egy közokiratot vagy hiteles másolatot bemutatnak, ésszerű kétsége támad a közokiratnak vagy a hiteles másolatának a hitelességét illetően.

(36) Ha egy olyan tagállam hatóságának, amelyben egy közokiratot vagy hiteles másolatot bemutatnak, ésszerű kétsége támad a közokiratnak vagy a hiteles másolatának a hitelességét illetően, biztosítani kell számára az IMI adattárában rendelkezésre álló okiratminták ellenőrzésének lehetőségét, és ha kételyei továbbra is fennállnak, annak a lehetőségét, hogy az IMI-n keresztül tájékoztatás iránti megkeresést intézzen ezen okiratok kiállításának helye szerinti tagállam érintett hatóságaihoz, a megkeresést vagy közvetlenül a közokiratot kiállító vagy a hiteles másolatot készítő hatóságnak megküldve, vagy e tagállam központi hatóságának megkeresésével. Indokolt, hogy a megkeresett hatóságok a lehető legrövidebb időn, de minden esetben legfeljebb 5 munkanapon belül, illetve amennyiben a megkeresést egy központi hatóságon keresztül dolgozzák fel, 10 munkanapon belül válaszoljanak az ilyen megkeresésekre. A 10 munkanapos határidő különösen akkor lehet alkalmazandó, ha a megkeresett hatóságok még nem szerepelnek az IMI nyilvántartásában. Amennyiben e határidőket nem tudják betartani, a megkeresett és a megkereső hatóságnak meg kell állapodnia a határidő meghosszabbításáról.

(37) Az e rendeletben előírt határidők számítására az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletet (5) kell alkalmazni.

(38) Kivételes esetekben lehetséges, hogy a tagállami hatóságok nem tudják ellenőrizni valamely közokirat hitelességét. Ez csak abban az esetben fordulhat elő, ha bizonyos körülmények - például egy adott anyakönyvi hivatal vagy bíróság irattárának megsemmisülése következtében) a tagállami okiratok másolatainak fizikai megsemmisülése vagy elvesztése miatt, vagy nyilvántartás hiányában - a közokiratok ellenőrzése nem lehetséges. Ezért célszerű, hogy az IMI-ben legyen olyan válaszadási mód is, amely ezt a lehetőséget tükrözi.

(39) Ha a megkeresett hatóság válasza nem erősíti meg a közokiratnak vagy a hiteles másolatának a hitelességét, vagy ha nem érkezik válasz a hatóságtól, a megkereső hatóságot nem lehet az adott közokirat vagy a hiteles másolat feldolgozására kötelezni. Ilyen esetekben lehetővé kell tenni továbbá a megkereső hatóság, illetve a közokiratot vagy a hiteles másolatot bemutató személy számára, hogy bármely rendelkezésre álló eszközt felhasználjon a közokirat vagy a hiteles másolat hitelességének ellenőrzéséhez, illetve bizonyításához. E rendelet hatékonyságának garantálása érdekében kivételes helyzetben fordulhat csak elő, hogy az IMI-n keresztül nem érkezik válasz.

(40) Szükség esetén az IMI-koordinátor vagy az érintett központi hatóságok segíthetnek megtalálni a megoldást azokra a nehézségekre, amelyekkel a tagállami hatóságok az IMI használata közben szembesülhetnek, beleértve azokat az eseteket, amelyekben nem érkezik válasz a tájékoztatás iránti megkeresésre, vagy ha nem lehetséges megegyezni a válaszadásra nyitva álló határidő meghosszabbításáról.

(41) A tagállami hatóságoknak lehetővé kell tenni, hogy kihasználhassák az IMI rendelkezésre álló funkcióit, ideértve a többnyelvű kommunikációs rendszert, az előre lefordított, egységes kérdések és válaszok használatát, valamint a belső piacon használt közokiratok mintatárát.

(42) A tagállamok központi hatóságainak segítséget kell nyújtaniuk a tájékoztatás iránti megkeresésekkel kapcsolatban, és mindenekelőtt fogadniuk és továbbítaniuk kell az ilyen megkereséseket, és szükség esetén válaszolniuk kell azokra, valamint közölniük kell az ilyen megkeresések kapcsán a szükséges információkat, különösen azokban az esetekben, ha sem a megkereső, sem a megkeresett hatóság nem szerepel az IMI nyilvántartásában.

(43) E rendelet alkalmazásában a tagállamok központi hatóságainak az IMI-t használva kell egymással kommunikálniuk, és azon keresztül kell feladataikat teljesíteniük. Az ugyanazon tagállam hatóságai közötti kommunikáció a nemzeti eljárásoknak megfelelően kell, hogy történjen.

(44) Világossá kell tenni e rendelet és a hatályos uniós jog viszonyát. E tekintetben e rendelet nem érintheti a felülhitelesítésre, a hasonló alakiságokra vagy az egyéb alakiságokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó uniós jog - így a 2201/2003/EK tanácsi rendelet (6) - alkalmazását. E rendelet nem érintheti továbbá az elektronikus aláírásokra és az elektronikus azonosításra vonatkozó uniós jog alkalmazását. Ha ennek a rendeletnek a rendelkezései más uniós jogi aktus olyan rendelkezéseivel ütköznek, amelyek a közokiratok bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítésének bizonyos kérdéseit szabályozzák, és tovább egyszerűsítik ezeket az előírásokat - mint például a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7), a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8), valamint a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) -, akkor a további egyszerűsítést előíró másik uniós jogi aktus rendelkezései elsőbbséget élveznek.

(45) Ezenkívül ez a rendelet nem érintheti az uniós jog - például a 93/109/EK tanácsi irányelv (10) vagy a 987/2009/EK rendelet - által létrehozott olyan egyéb igazgatási együttműködési rendszerek igénybevételét, amelyek a tagállamok között meghatározott területeken zajló információcseréről rendelkeznek. Ezt a rendeletet az ilyen különös rendszerekkel együtt alkalmazandó.

(46) E rendeletnek - az általános céljaival való összhang megteremtése érdekében, az általa szabályozott kérdések tekintetében és a benne meghatározott mértékben - elsőbbséget kell élveznie a kettő vagy több tagállam közötti olyan kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokkal szemben, amelyeknek a tagállamok a részes felei, és amelyek a rendelet hatálya alá tartozó kérdéseket szabályoznak.

(47) Emellett a tagállamok egymás között fenntarthatnak, illetve köthetnek megállapodásokat az e rendelet hatálya alá nem tartozó kérdéseket illetően például a következő esetekben: a közokiratok bizonyító ereje, jogi értékkel bíró, többnyelvű formanyomtatványok, ezek felülhitelesítés alóli mentessége és a közokiratok felülhitelesítés alóli mentessége az e rendelet által szabályozott területektől eltérő területeken. A tagállamok annak érdekében is fenntarthatnak, illetve köthetnek megállapodásokat, hogy tovább egyszerűsítsék az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratoknak a tagállamok közötti forgalmát.

(48) A harmadik országok hatóságai által kiállított közokiratok nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Emellett nem érinthetik e rendelet alkalmazását azok a megállapodások, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben a tagállami vagy a harmadik országbeli hatóságok által kiállított és a tagállamok és az érintett harmadik országok közötti viszonylatokban felhasználandó közokiratok felülhitelesítésére, illetve a velük kapcsolatos hasonló alakiságokra vonatkoznak. Ezért ez a rendelet nem zárhatja ki, hogy a tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben a tagállami vagy a harmadik országbeli hatóságok által kiállított és a tagállamok és az érintett harmadik országok közötti viszonylatokban felhasználandó közokiratok felülhitelesítéséről, illetve a velük kapcsolatos hasonló alakiságokról szóló két- vagy többoldalú nemzetközi megállapodásokat kössenek az érintett harmadik országokkal. Emellett a rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban, hogy - amennyiben egy vagy több tagállam ilyen megállapodásnak a részes fele, vagy a jövőben részes felévé válhat -, új szerződő felek csatlakozásának elfogadásáról határozzanak, különösen ami az Apostille-egyezmény 12. cikkének második bekezdésében említettek szerint az új csatlakozásokkal szembeni kifogásemeléshez és a kifogásról szóló értesítéshez való jogot illeti, továbbá e rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban sem, hogy a diplomáciai képviselők, illetve konzuli tisztviselők által kiállított okiratok felülhitelesítésének megszüntetéséről szóló 1968. évi európai egyezményt alkalmazzák, módosítsák vagy új szerződő felek csatlakozásáról határozzanak.

(49) Mivel az e rendelet hatálya alá tartozó többnyelvű formanyomtatványok nem bírnak jogi erővel, és nem jelentenek átfedést a 16. sz., a 33. sz. és a 34. sz. ICCS-egyezményben meghatározott többnyelvű formanyomtatványokkal, illetve a 27. sz. ICCS-egyezményben meghatározott életbenléti igazolásokkal, ez a rendelet nem érintheti ezeknek az egyezményeknek a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a harmadik országok közötti viszonylatban való alkalmazását.

(50) Létre kell hozni egy, a Bizottság és a tagállamok képviselőiből álló, a Bizottság képviselőjének elnökletével vezetett ad hoc bizottságot, amely meghoz az e rendelet alkalmazásának elősegítéséhez szükséges minden intézkedést, különösen azáltal, hogy biztosítja a legjobb gyakorlatok megosztását az e rendelet tagállamok közötti alkalmazása, a közokiratokkal, a hiteles másolatokkal és a hiteles fordításokkal kapcsolatos csalások megelőzése, az elektronikus közokiratok használata, valamint a többnyelvű formanyomtatványok használata és az azonosított hamisított okiratok kapcsán alkalmazott legjobb gyakorlatok megosztására.

(51) E rendelet alkalmazásának megkönnyítése céljából a tagállamoknak - annak érdekében, hogy az információkat minden megfelelő módon, így elsősorban az európai e-igazságügyi portálon keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tegyék - közölniük kell az IMI-n keresztül a Bizottsággal központi hatóságuk elérhetőségeit és a leggyakrabban használt, nemzeti joguk szerinti közokiratok mintáját, vagy ha egy okirat esetében nem létezik ilyen minta, akkor az adott okirat sajátos jellemzőire vonatkozó információkat.

(52) A tagállamoknak ezenkívül meg kell küldeniük az IMI-n keresztül az azonosított hamisított okiratok anonimizált változatait is, amelyek az esetleges hamisítások feltárásához szolgálhatnak hasznos és tipikus példáiként. A hamisított okiratok megküldésének azokra a hamisított okiratokra kell korlátozódnia, amelyek átadását a nemzeti jog engedélyezi, és nem érintheti a tagállamok azon szabályait, amelyek a büntetőeljárások során szerzett bizonyítékok felfedésére vonatkoznak. A tagállamok által a hamisított okiratokkal kapcsolatban közölt információk nem hozhatók nyilvánosságra.

(53) E rendelet alkalmazásának megkönnyítése érdekében a tagállamoknak - abból a célból, hogy az információk az európai e-igazságügyi portálon keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek - közölniük kell a Bizottsággal az alábbiakat: azt a nyelvet vagy nyelveket, amely(ek)et a más tagállam hatóságai által kiállított közokiratok bemutatásához el tudnak fogadni; az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzékét; azon közokiratok jegyzékét, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható; a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzékét, amennyiben van ilyen jegyzék; a nemzeti jog alapján hiteles másolat készítésére felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzékét; a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökre vonatkozó információkat; valamint a hiteles másolatok sajátos jellemzőire vonatkozó információkat.

(54) A leggyakrabban használt közokiratok mintájára, illetve az ilyen okiratok vagy azok hiteles másolatai sajátos jellemzőire vonatkozó információkat csak akkor lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, ha ezek az információk annak a tagállamnak a joga alapján, amelynek hatóságai a közokiratot kiállították vagy a hiteles másolatot készítették, már nyilvánosan hozzáférhetők. Ehhez a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal, hogy nemzeti joguk alapján mely okiratok nyilvánosan hozzáférhetők. E rendelet alkalmazásában azonban a közokiratok vagy a hiteles másolatok azon sajátos jellemzőire vonatkozó információk, amelyeket a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal, nem foglalhatják magukban az olyan biztonsági jellemzőkre vonatkozó információk, amelyek az adott közokiratot kiállító vagy hiteles másolatot készítő hatóság szerinti tagállam joga alapján nem férhetők hozzá nyilvánosan.

(55) Az a körülmény, hogy egy tagállam közli a Bizottsággal, hogy a sajátjától eltérő mely nyelvet vagy nyelveket tudja elfogadni a valamely másik tagállam hatóságai által kiállított közokiratok bemutatásához, nem gátolhatja a hatóságait abban, hogy a nemzeti jog alapján, vagy ha az érintett tagállam ezt lehetővé teszi, bármely további nyelvet vagy nyelveket elfogadjanak, amikor egy másik tagállam hatóságai által kiállított közokiratot mutatnak be nekik.

(56) E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket, különös tekintettel a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogra, a személyes adatok védelméhez való jogra, a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogra, valamint a mozgás és a tartózkodás szabadságára. Ezt a rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(57) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az uniós polgárok szabad mozgásának az egyes közokiratoknak az Unión belüli szabad forgalma által történő előmozdítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet a tagállamok hatóságai által kiállított egyes, másik tagállam hatóságainak bemutatandó közokiratokkal kapcsolatosan a következő rendszerekről rendelkezik:

a) a felülhitelesítés vagy hasonló alakiságok alóli mentesség, valamint

b) egyéb alakiságok egyszerűsítése.

Az első albekezdés sérelme nélkül ez a rendelet nem akadályozza a személyeket abban, hogy a felülhitelesítésre, illetve hasonló alakiságokra vonatkozóan a tagállamokban alkalmazandó más rendszert vegyenek igénybe.

(2) E rendelet emellett a közokiratokhoz fordítási segédletként csatolandó többnyelvű formanyomtatványokat állapít meg a születés, az életben lét, a haláleset, a házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhely és/vagy a tartózkodási hely, továbbá a büntetlen előélet tekintetében.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a valamely tagállam hatóságai által az adott tagállam nemzeti jogának megfelelően kiállított és egy másik tagállam hatóságai részére bemutatandó olyan közokiratokra alkalmazandó, amelyek elsődleges rendeltetése az alábbiak közül egynek vagy többnek a rögzítése:

a) születés;

b) életben lét;

c) haláleset;

d) név;

e) házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot;

f) a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése;

g) bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást;

h) bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése;

i) leszármazás;

j) örökbefogadás;

k) lakóhely és/vagy tartózkodási hely;

l) állampolgárság;

m) büntetlen előélet, feltéve, hogy az ezen tényre vonatkozó közokiratokat az uniós polgár részére az állampolgársága szerinti tagállam hatóságai állítják ki.

(2) Ez a rendelet alkalmazandó azokra a közokiratokra is, amelyeknek bemutatását megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároktól, amennyiben azok az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon a 93/109/EK irányelvben, illetve a 94/80/EK tanácsi irányelvben (11) foglalt feltételek mellett aktív vagy passzív választójogukat abban a tagállamban kívánják gyakorolni, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(3) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) harmadik országok hatóságai által kiállított közokiratok, és

b) az a) pontban említett okiratoknak a tagállami hatóságok által készített hiteles másolata.

(4) E rendelet nem alkalmazandó egy másik tagállam hatóságai által kiállított közokiratok tartalmához kapcsolódó joghatások valamely tagállamban történő elismerésére.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "közokiratok":

a) a valamely tagállam bíróságaival kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okiratok, beleértve az ügyésztől, a bírósági tisztviselőtől és a bírósági végrehajtótól ("huissier de justice") származó okiratokat is;

b) a közigazgatási okiratok;

c) a közjegyzői okiratok;

d) a magánokiratokon levő tanúsítványok, mint például az okirat nyilvántartásba vételét, illetve adott napon az okirat létezésének tényét rögzítő tanúsítványok, valamint az aláírások hivatalos és közjegyző általi hitelesítése;

e) a valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselői által bármely állam területén hivatalos minőségükben eljárva kiállított okiratok, amennyiben azokat be kell mutatni egy másik tagállam területén, illetve egy másik tagállam harmadik államban eljáró diplomáciai vagy konzuli képviselőinek;

2. "hatóság": tagállami hatóság vagy hivatalos minőségben eljáró olyan szerv, amely a nemzeti jog alapján jogosult az e rendelet hatálya alá tartozó közokirat vagy annak hiteles másolata kiállítására vagy fogadására;

3. "felülhitelesítés": a valamely köztisztviselő aláírása valódiságának, az okiratot aláíró személy eljárási minőségének, valamint adott esetben az okiraton szereplő pecsét vagy bélyegzőlenyomat valódiságának tanúsítására irányuló alakiság;

4. "hasonló alakiság": az Apostille-egyezmény által előírt tanúsítvány csatolása;

5. "egyéb alakiságok": a közokiratok hiteles másolata és hiteles fordítása bemutatásának előírása;

6. "központi hatóság": az a hatóság vagy azok a hatóságok, amelyet, illetve amelyeket a tagállamok a 15. cikknek megfelelően kijelöltek az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátására;

7. "hiteles másolat": eredeti közokiratnak olyan másolata, amelyről a közokiratot eredetileg kiállító tagállamnak a nemzeti jogban erre felhatalmazott hatósága aláírásával tanúsítja, hogy az az eredeti közokirat pontos és teljes másolata.

II. FEJEZET

MENTESSÉG A FELÜLHITELESÍTÉS ÉS HASONLÓ ALAKISÁGOK ALÓL, VALAMINT A HITELES MÁSOLATOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB ALAKISÁGOK EGYSZERŰSÍTÉSE

4. cikk

Mentesség a felülhitelesítés és a hasonló alakiságok alól

Az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok és azok hiteles másolatai mentesülnek a felülhitelesítés és hasonló alakiságok valamennyi formája alól.

5. cikk

Hiteles másolatokhoz kapcsolódó egyéb alakiságok egyszerűsítése

(1) Amennyiben egy tagállam előírja a valamely más tagállam hatóságai által kiállított közokirat eredeti példányának a bemutatását, akkor azon tagállam hatóságai, amelyben a közokiratot bemutatják, nem követelhetik meg a közokirat hiteles másolatának bemutatását is.

(2) Amennyiben egy tagállam lehetővé teszi egy közokirat hiteles másolatának a bemutatását, e tagállam hatóságainak el kell fogadniuk a más tagállamban készült hiteles másolatokat is.

III. FEJEZET

FORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ALAKISÁGOK EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNYOK

6. cikk

Fordításokhoz kapcsolódó egyéb alakiságok egyszerűsítése

(1) Nem követelhető meg fordítás azokban az esetekben, amikor:

a) az adott közokirat a bemutatás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén - vagy ha az érintett tagállamnak több hivatalos nyelve van, a bemutatás helye szerinti hivatalos nyelven vagy hivatalos nyelvek egyikén -, illetve bármely olyan nyelven került kiállításra, amelyet a tagállam kifejezetten elfogadott; vagy

b) a születésre, az életben létre, a halálesetre, a házasságkötésre - beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot -, a bejegyzett élettársi kapcsolatra - beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást -, a lakóhelyre és/vagy a tartózkodási helyre, továbbá a büntetlen előéletre vonatkozó közokirathoz az e rendeletben meghatározott feltételekkel összhangban többnyelvű formanyomtatványt csatoltak, feltéve, hogy az a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, úgy ítéli meg, hogy a többnyelvű formanyomtatványban foglalt információ elégséges a közokirat feldolgozásához.

(2) Valamennyi tagállamban el kell fogadni az olyan személyek által készített hiteles fordításokat, akik valamely tagállam joga értelmében jogosultak ilyen fordítások készítésére.

7. cikk

Többnyelvű formanyomtatványok

(1) A születés, az életben lét, a haláleset, a házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhely és/vagy a tartózkodási hely, továbbá a büntetlen előélet tárgyában a tagállamok által a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint megadott közokiratokhoz az érintett közokirat átvételére jogosult személy kérelmére csatolni kell az e rendeletnek megfelelően készült többnyelvű formanyomtatványt.

(2) Az (1) bekezdésben említett többnyelvű formanyomtatványokat hatóságnak kell kiállítania, és azokon szerepelnie kell a kiállítás dátumának, valamint a kiállító hatóság aláírásának és adott esetben pecsétjének vagy bélyegzőlenyomatának.

8. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok felhasználása

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében említett többnyelvű formanyomtatványokat csatolni kell az ugyanott említett köziratokhoz, azok csak fordítási segédletként szolgálnak és önmagukban nem bírnak jogi értékkel.

(2) A többnyelvű formanyomtatványok nem minősülnek az alábbiak egyikének sem:

a) anyakönyvi bejegyzések kivonatai;

b) anyakönyvi bejegyzések szó szerinti másolatai;

c) anyakönyvi bejegyzések többnyelvű kivonatai;

d) anyakönyvi bejegyzések többnyelvű és kódokkal ellátott kivonatai; vagy

e) többnyelvű és kódokkal ellátott anyakönyvi bizonyítványok.

(3) A többnyelvű formanyomtatványok felhasználására kizárólag a kiállításuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kerülhet sor.

9. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok tartalma

(1) Minden egyes többnyelvű formanyomtatványnak tartalmaznia kell egy állandó részt, amely a következő elemekből áll:

a) a többnyelvű formanyomtatvány címe;

b) a többnyelvű formanyomtatvány kiállításának jogalapja;

c) hivatkozás a többnyelvű formanyomtatvány kiállításának helye szerinti tagállamra;

d) egy "Fontos megjegyzés" feliratú szövegdoboz;

e) egy "Megjegyzés a kiállító hatóság számára" feliratú szövegdoboz;

f) standard bejegyzések megnevezései és kódszámaik; valamint

g) egy "Aláírás" feliratú szövegdoboz.

(2) A születésre, az életben létre, a halálesetre, a házasságkötésre (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolatra (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhelyre és/vagy a szokásos tartózkodási helyre, továbbá a büntetlen előéletre vonatkozó többnyelvű formanyomtatványokban feltüntetendő állandó részeket, valamint a standard bejegyzések megnevezéseinek többnyelvű glosszáriumait az I-XI. mellékletek tartalmazzák.

(3) Minden többnyelvű formanyomtatványnak tartalmaznia kell adott esetben egy olyan, országspecifikus bejegyzések megnevezéseit tartalmazó nem egységesített részt is, amely a többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokirat tartalmát tükrözi, továbbá e bejegyzések megnevezéseinek kódszámait.

(4) Az e cikk (3) bekezdésében említett országspecifikus bejegyzések megnevezéseit a tagállamok a 24. cikk (2) bekezdésével összhangban közlik a Bizottsággal.

(5) Minden többnyelvű formanyomtatványnak tartalmaznia kell emellett a standard bejegyzések megnevezéseinek és az országspecifikus bejegyzések megnevezéseinek többnyelvű glosszáriumát az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén.

10. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok kiállításának nyelvei

(1) A kiállító hatóságnak a többnyelvű formanyomtatványokat a saját tagállamának hivatalos nyelvén, vagy ha e tagállamnak több hivatalos nyelve van, akkor a többnyelvű formanyomtatvány kiállításának helye szerinti hivatalos nyelven, illetve hivatalos nyelvek egyikén kell kitöltenie.

(2) A többnyelvű formanyomtatványok állandó részét és az országspecifikus bejegyzéseinek megnevezéseit mindkét következő nyelven ki kell adni:

a) a többnyelvű formanyomtatvány kiállításának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy ha e tagállamnak több hivatalos nyelve van, akkor az uniós intézmények hivatalos nyelveinek egyikével azonos, a többnyelvű formanyomtatvány kiállításának helye szerinti hivatalos nyelven, illetve hivatalos nyelvek egyikén; valamint

b) annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, ahol a többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokiratot be kell mutatni, vagy ha e tagállamnak több hivatalos nyelve van, akkor az uniós intézmények hivatalos nyelveinek egyikével azonos, a többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokirat bemutatásának helye szerinti hivatalos nyelven, illetve hivatalos nyelvek egyikén.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett két nyelven kiállított állandó részt és az országspecifikus bejegyzések megnevezéseit, valamint a 9. cikk (5) bekezdésében említett többnyelvű glosszáriumot egyetlen többnyelvű formanyomtatványnak kell tartalmaznia.

11. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok kiállításának díja

A közokiratok Unión belüli szabad forgalmának további elősegítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a többnyelvű formanyomtatványok kiállításának díja ne haladja meg az adott többnyelvű formanyomtatvány vagy a többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokirat - közülük is az alacsonyabb - előállítási költségét.

12. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok elektronikus változata

Az európai e-igazságügyi portálon minden egyes tagállam vonatkozásában elérhetővé kell tenni az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén a születésre, az életben létre, a halálesetre, a házasságkötésre - beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot -, valamint adott esetben a bejegyzett élettársi kapcsolatra - beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást -, a lakóhelyre és/vagy a tartózkodási helyre, továbbá a büntetlen előéletre vonatkozó többnyelvű formanyomtatványoknak az e rendelet szerint elkészített mintáit, amelyek a következőket is tartalmazzák:

a) az I-XI. mellékletben foglalt állandó részek; és

b) azon országspecifikus bejegyzés-megnevezések, amelyeket a tagállamok a 24. cikk (2) bekezdésével összhangban közöltek a Bizottsággal.

IV. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI MEGKERESÉS ÉS IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

13. cikk

Belső piaci információs rendszer

Az e rendelet 14. és 16. cikkében, valamint 22. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott célra az 1024/2012/EU rendelet által létrehozott belső piaci információs rendszert (IMI) kell használni.

14. cikk

Tájékoztatás iránti megkeresés ésszerű kétség esetén

(1) Amennyiben egy tagállami hatóságnak, amelynek a közokiratot vagy annak hiteles másolatát bemutatják, ésszerű kétsége támad a közokirat vagy annak hiteles másolata hitelességét illetően, a következőket teszi meg a kétség feloldása érdekében:

a) ellenőrzi a 22. cikkben említett, az IMI adattárában található, rendelkezésre álló okiratmintákat;

b) ha a kétség továbbra is fennáll, tájékoztatás iránti megkeresést intéz az IMI-n keresztül:

i. a közokiratot kiállító hatósághoz vagy adott esetben a hiteles másolatot készítő hatósághoz, vagy mindkettőhöz; vagy

ii. a megfelelő központi hatósághoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a közokirat vagy annak hiteles másolata hitelességére vonatkozó ésszerű kétség elsősorban a következőkhöz kapcsolódhat:

a) az aláírás valódisága;

b) az okiratot aláíró személy eljárási minősége;

c) a pecsét vagy bélyegzőlenyomat valódisága;

d) az okirat hamisított vagy megmásított volta.

(3) Az e cikk alapján előterjesztett tájékoztatás iránti megkeresésben meg kell jelölni az annak alapjául szolgáló indokokat.

(4) Az e cikk alapján előterjesztett tájékoztatás iránti megkeresést az érintett közokirat egy példányának vagy hiteles másolatának kell kísérnie, és azt elektronikusan kell eljuttatni az IMI-n keresztül. Az ilyen megkeresésekhez és az ilyen megkeresésekre adott válaszokhoz semmilyen adó, illeték vagy díj nem kapcsolódhat.

(5) A hatóságoknak a lehető legrövidebb időn, de minden esetben legfeljebb 5 munkanapon belül, illetve amennyiben a megkeresést egy központi hatóságon keresztül dolgozzák fel, 10 munkanapon belül válaszolniuk kell az e cikk alapján előterjesztett megkeresésekre.

Kivételes esetben, amennyiben az első albekezdésben említett határidő nem tartható, a megkeresett hatóság és a megkereső hatóság megállapodik e határidő meghosszabbításáról.

(6) Ha a közokiratnak vagy hiteles másolatának a hitelessége nem nyer megerősítést, a megkereső hatóság nem köteles azt feldolgozni.

15. cikk

A központi hatóságok kijelölése

(1) E rendelet alkalmazása céljából minden tagállam kijelöl legalább egy központi hatóságot.

(2) Amennyiben egy tagállam egynél több központi hatóságot jelölt ki, meghatározza azt a központi hatóságot, amelyhez minden megkereséssel fordulni lehet, és amely továbbítja azt az adott tagállam megfelelő hatóságának.

16. cikk

A központi hatóságok feladatai

A központi hatóságok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak a 14. cikk szerinti, tájékoztatás iránti megkeresésekkel kapcsolatban, így különösen az, hogy:

a) továbbítsák és fogadják az ilyen megkereséseket, és adott esetben válaszoljanak azokra; valamint

b) megadják a megkeresések tekintetében szükséges információkat.

V. FEJEZET

AZ UNIÓS JOG EGYÉB RENDELKEZÉSEIHEZ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ VISZONY

17. cikk

Az uniós jog egyéb rendelkezéseihez való viszony

(1) Ez a rendelet nem érinti a felülhitelesítésre, a hasonló alakiságokra vagy az egyéb alakiságokra vonatkozó egyéb rendelkezéseket tartalmazó uniós jog alkalmazását, hanem kiegészíti azt.

(2) Ez a rendelet nem érinti az elektronikus aláírásokra és az elektronikus azonosításra vonatkozó uniós jog alkalmazását.

(3) Ez a rendelet nem érinti az olyan egyéb igazgatási együttműködési rendszerek igénybevételét, amelyeket a tagállamok közötti, meghatározott területeken való információcseréről rendelkező uniós jog hozott létre.

18. cikk

Az 1024/2012/EU rendelet módosítása

Az 1024/2012/EU rendelet melléklete a következő ponttal egészül ki:

"9. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (*): 14. cikk és 16. cikk, valamint a 22. cikk (1) és (2) bekezdése.

19. cikk

A nemzetközi egyezményekhez és megállapodásokhoz való viszony

(1) Ez a rendelet nem érinti a hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozó olyan nemzetközi egyezmények alkalmazását, amelyeknek e rendelet elfogadásának időpontjában egy vagy több tagállam a részese.

(2) Az (1) bekezdés ellenére ez a rendelet azon kérdések tekintetében, amelyekre alkalmazandó, a rendeletben meghatározott mértékig elsőbbséget élvez a tagállamok közötti kétoldalú vagy többoldalú megállapodások rendelkezéseivel szemben az azokban részes tagállamok közötti viszonylatban.

(3) Ez a cikk nem érinti az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdését.

(4) Ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben a tagállami vagy a harmadik országbeli hatóságok által kiállított és a tagállamok és az érintett harmadik országok közötti viszonylatban felhasználható közokiratok felülhitelesítéséről, illetve hasonló alakiságokról nemzetközi, illetve harmadik országokkal kötendő megállapodásokról tárgyalásokat folytassanak, ilyeneket megkössenek, módosítsanak, alkalmazzanak, illetve ilyenekhez csatlakozzanak. Ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok új szerződő feleknek az említett olyan megállapodásokhoz történő csatlakozásának elfogadásáról határozzanak, amelyeknek egy vagy több tagállam részes fele vagy a jövőben részes felévé válhat.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Célhoz kötöttség

(1) Az információk és okiratok tagállamok általi, e rendelet alapján végzett cseréjének és továbbításának azt a kizárólagos célt kell szolgálnia, hogy az illetékes hatóságok az IMI-n keresztül ellenőrizzék a közokiratok hitelességét.

(2) E rendelet nem érinti a közokiratokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazását.

21. cikk

Az e rendelet tartalmával kapcsolatos információk

A Bizottság és a tagállamok megfelelő eszközök útján, például az európai e-igazságügyi portálon vagy a tagállamok hatóságainak honlapján keresztül hozzáférhetővé teszik az e rendelet tartalmával kapcsolatos információkat.

22. cikk

A központi hatóságokra vonatkozó információk és e hatóságok elérhetőségei

(1) A tagállamok 2018. augusztus 16-ig közlik az IMI-n keresztül az alábbiakat:

a) a 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt központi hatóság vagy hatóságok megnevezése és e hatóságok elérhetőségei, valamint adott esetben a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság;

b) a nemzeti jog által előírt, leggyakrabban használt közokiratok mintája, vagy - amennyiben az adott közokiratnak nincs egységes mintája - az adott közokirat sajátos jellemzőire vonatkozó információk; valamint

c) az azonosított hamisított okiratok anonimizált változatai.

(2) A tagállamok az IMI-n keresztül közlik az (1) bekezdésben említett információk bármely későbbi módosulását.

(3) A Bizottság megfelelő módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat;

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett azon információkat, amelyek a közokiratot kiállító hatóság szerinti tagállam joga alapján nyilvánosan hozzáférhetők.

23. cikk

A legjobb gyakorlatok megosztása

(1) Létre kell hozni egy, a Bizottság és a tagállamok képviselőiből álló, és a Bizottság képviselője által vezetett ad hoc bizottságot.

(2) Az (1) bekezdésben említett ad hoc bizottságnak meg kell tennie az e rendelet alkalmazásának elősegítéséhez szükséges minden intézkedést, különösen az alábbiakra vonatkozó legjobb gyakorlatok megosztása és rendszeres frissítése útján:

a) az e rendelet tagállamok közötti alkalmazása;

b) a közokiratokkal, a hiteles másolatokkal és a hiteles fordításokkal kapcsolatos csalások megelőzése;

c) a közokiratok elektronikus változatainak használata;

d) a többnyelvű formanyomtatványok használata;

e) az azonosított hamisított okiratok.

24. cikk

A tagállamok által közlendő információk

(1) A tagállamok 2018. augusztus 16-ig közlik a Bizottsággal a következőket:

a) azon nyelvek, amelyeken elfogadják a hatóságaiknak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint;

b) az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke;

c) azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható;

d) a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék;

e) a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke;

f) információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről; valamint

g) információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről.

(2) Minden tagállam az uniós intézmények hivatalos nyelveinek egyikével azonos hivatalos nyelvén, illetve nyelvein 2017. február 16-ig közli a Bizottsággal a születésre, az életben létre, a halálesetre, a házasságkötésre (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), valamint adott esetben a bejegyzett élettársi kapcsolatra (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhelyre és/vagy a tartózkodási helyre, továbbá a büntetlen előéletre vonatkozó többnyelvű formanyomtatványokban feltüntetendő országspecifikus bejegyzések megnevezéseit.

(3) A Bizottság az országspecifikus bejegyzések megnevezéseinek a (2) bekezdés szerint kapott jegyzékeit az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén 2018. február 16-ig közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az európai e-igazságügyi portálon.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal az (1) és (2) bekezdésben említett információk bármely későbbi módosulását.

(5) A Bizottság az európai e-igazságügyi portálon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi:

a) az (1) bekezdés a)-f) pontjában említett információkat; továbbá

b) az (1) bekezdés g) pontjában említett azon információkat, amelyek a hiteles másolatot kiállító hatóság szerinti tagállam joga alapján nyilvánosan hozzáférhetők.

25. cikk

A többnyelvű formanyomtatványok országspecifikus bejegyzései megnevezéseinek módosítása

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 24. cikk (2) bekezdésében említett országspecifikus bejegyzések megnevezéseinek bármely módosításáról.

(2) A Bizottság az országspecifikus bejegyzések megnevezéseinek az (1) bekezdésben említett módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) A Bizottság az országspecifikus bejegyzések megnevezéseinek az (1) bekezdésben említett módosításait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az európai e-igazságügyi portálon, és az egyes tagállamok vonatkozásában ennek megfelelően módosítja a többnyelvű formanyomtatványok mintáját.

26. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság 2024. február 16-ig majd azt követően legalább háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról, amelyben értékeli a központi hatóságok közötti együttműködés szempontjából releváns gyakorlati tapasztalatokat is. A jelentésnek tartalmaznia kell a következők helyénvalóságának értékelését is:

a) e rendelet hatályának kiterjesztése a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említetteken kívüli ügyekkel kapcsolatos közokiratokra;

b) a hatálynak az e bekezdés a) pontjában említett kiterjesztése esetén többnyelvű formanyomtatványok létrehozása az e bekezdés a) pontjában meghatározott olyan ügyekre vonatkozó közokiratokkal kapcsolatban, amelyekre e rendelet hatálya kiterjeszthető; valamint

c) elektronikus rendszerek használata a közokiratok közvetlen továbbításához és a tagállami hatóságok közötti információcseréhez annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a csalás lehetőségét az e rendelet hatálya alá tartozó kérdések területén.

(2) A Bizottság 2021. február 16-ig értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a következők helyénvalóságáról:

a) e rendelet hatályának kiterjesztése a következőkre:

i. a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos közokiratok;

ii. oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok; valamint

iii. a hivatalosan elismert fogyatékosságot igazoló közokiratok;

b) többnyelvű formanyomtatványok létrehozása a következőkkel kapcsolatban:

i. a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon közokiratok, amelyekkel kapcsolatban e rendelet nem hoz létre többnyelvű formanyomtatványt; valamint

ii. az e bekezdés a) pontjában meghatározott olyan ügyekkel kapcsolatos közokiratok, amelyekre e rendelet hatálya kiterjeszthető.

c) elektronikus rendszerek használata a közokiratok közvetlen továbbításához és a tagállami hatóságok közötti információcseréhez annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a csalás lehetőségét az e rendelet hatálya alá tartozó kérdések területén.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentéshez adott esetben kiigazítást célzó javaslatokat is csatolni kell, különösen e rendelet hatályának az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés a) pontja szerinti, új ügyekkel kapcsolatos közokiratokra történő kiterjesztése, valamint az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti új, többnyelvű formanyomtatványok létrehozása, valamint az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdés c) pontjában említett, a közokiratok közvetlen továbbítására és a tagállami hatóságok közötti információcserére szolgáló elektronikus rendszerek használata tekintetében.

27. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2019. február 16-tól kell alkalmazni, kivéve

a) a 24. cikk (2) bekezdését, amelyet 2017. február 16-tól kell alkalmazni;

b) a 12. cikket és a 24. cikk (3) bekezdését, amelyet 2018. február 16-tól kell alkalmazni; valamint

c) a 22. cikket és a 24. cikk (1) bekezdését, amelyet 2018. augusztus 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. július 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK

(1) HL C 327., 2013.11.12., 52. o.

(2) Az Európai Parlament 2014. február 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. március 10-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2016. május 10-i álláspontja.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az "IMI-rendelet") (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(5) A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

(6) A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (HL L 284., 2009.10.30., 1. o.).

(10) A Tanács 93/109/EK irányelve (1993. december 6.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 329., 1993.12.30., 34. o.).

(11) A Tanács 94/80/EK irányelve (1994. december 19.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 368., 1994.12.31., 38. o.).

I. MELLÉKLET

SZÜLETÉS

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. A MEGSZÜLETETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

5. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

5.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

5.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

5.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

5.4. Aláírás

5.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(SZÜLETÉS)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTINE O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДЕНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA NACIDA/ (CZ) INFORMACE O NAROZENÉM/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PERSON, DER ER FØDT/ (DE) ANGABEN ZUR PERSON, DEREN GEBURT ANGEZEIGT WIRD/ (ET) SÜNDINUD ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON BORN/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE NÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE A RUGADH/ (HR) INFORMACIJE O ROĐENOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA NATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR DZIMUŠO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE GIMUSĮ ASMENĮ/ (HU) A MEGSZÜLETETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA MWIELDA/ (NL) INFORMATIE OVER DE GEBORENE/ (PL) DANE DOTYCZĄCE OSOBY URODZONEJ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA QUE NASCEU/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA NĂSCUTĂ/ (SK) INFORMÁCIE O NARODENEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ROJENI OSEBI/ (FI) SYNTYNEEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) FÖDELSEUPPGIFTER

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.5

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.5.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.5.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

5.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

5.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

5.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

5.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

5.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

5.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

II. MELLÉKLET

ÉLETBEN LÉT

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

4.6. Címe:

4.6.1. Utca és házszám/postafiók

4.6.2. Helység és irányítószám

4.6.3. Ország (3)

5. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN ÉLETBEN VOLT.

6. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

6.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

6.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

6.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

6.4. Aláírás

6.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

(3) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(ÉLETBEN LÉT)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM DOS ESTADOS-MEMBROS/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТАКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE LITTÉRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΊ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.5

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.5.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.5.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.6

(BG) АДРЕС/ (ES) DIRECCIÓN/ (CZ) ADRESA/ (DA) ADRESSE/ (DE) ANSCHRIFT/ (ET) AADRESS/ (EL) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ (EN) ADDRESS/ (FR) ADRESSE/ (GA) SEOLADH/ (HR) ADRESA/ (IT) INDIRIZZO/ (LV) ADRESE/ (LT) ADRESAS/ (HU) CÍME/ (MT) INDIRIZZ/ (NL) ADRES/ (PL) ADRES/ (PT) ENDEREÇO/ (RO) ADRESA/ (SK) ADRESA/ (SL) NASLOV/ (FI) OSOITE/ (SV) ADRESS

4.6.1

(BG) УЛИЦА И НОМЕР/ПОЩЕНСКА КУТИЯ/ (ES) CALLE Y NÚMERO / APARTADO DE CORREOS/ (CZ) ULICE A ČÍSLO DOMU / POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA/ (DA) VEJ OG HUSNUMMER/POSTBOKS/ (DE) STRASSE UND HAUSNUMMER/POSTFACH/ (ET) TÄNAV JA MAJA NUMBER/POSTKAST/ (EL) ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ / Τ.Θ./ (EN) STREET AND NUMBER/PO BOX/ (FR) RUE ET NUMÉRO/BOÎTE POSTALE/ (GA) SRÁID AGUS UIMHIR/BOSCA POIST/ (HR) ULICA I BROJ / POŠTANSKI PRETINAC/ (IT) VIA E NUMERO/CASELLA POSTALE/ (LV) IELA UN MĀJAS NUMURS / PASTKASTE/ (LT) GATVĖ IR NAMO NUMERIS / PAŠTO DĖŽUTĖ/ (HU) UTCA ÉS HÁZSZÁM/POSTAFIÓK/ (MT) TRIQ U NUMRU/KAXXA POSTALI/ (NL) STRAAT EN NUMMER/POSTBUS/ (PL) ULICA I NUMER / SKRYTKA POCZTOWA/ (PT) RUA E NÚMERO/CAIXA POSTAL/ (RO) STRADA ȘI NUMĂRUL/CĂSUȚA POȘTALĂ/ (SK) ULICA A ČÍSLO/POŠTOVÝ PRIEČINOK/ (SL) ULICA IN ŠTEVILKA/POŠTNI PREDAL/ (FI) LÄHIOSOITE/POSTILOKERO/ (SV) GATUADRESS/POSTBOX

4.6.2

(BG) НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПОЩЕНСКИ КОД/ (ES) LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL/ (CZ) MÍSTO A POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO/ (DA) BY OG POSTNUMMER/ (DE) PLZ UND ORT/ (ET) LINN VÕI ASULA JA SIHTNUMBER/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ (EN) PLACE AND POSTAL CODE/ (FR) LOCALITÉ ET CODE POSTAL/ (GA) ÁIT AGUS CÓD POIST/ (HR) MJESTO I POŠTANSKI BROJ/ (IT) LOCALITÀ E CAP/ (LV) VIETA UN PASTA INDEKSS/ (LT) VIETA IR PAŠTO KODAS/ (HU) HELYSÉG ÉS IRÁNYÍTÓSZÁM/ (MT) LOKALITÀ U KODIĊI POSTALI/ (NL) PLAATS EN POSTCODE/ (PL) MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY/ (PT) LOCALIDADE E CÓDIGO POSTAL/ (RO) LOCALITATEA ȘI CODUL POȘTAL/ (SK) MIESTO A POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO/ (SL) KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA/ (FI) POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA/ (SV) ORT OCH POSTNUMMER

4.6.3

(BG) ДЪРЖАВА/ (ES) PAÍS/ (CZ) ZEMĚ/ (DA) LAND/ (DE) LAND/ (ET) RIIK/ (EL) ΧΩΡΑ/ (EN) COUNTRY/ (FR) PAYS/ (GA) TÍR/ (HR) ZEMLJA/ (IT) PAESE/ (LV) VALSTS/ (LT) ŠALIS/ (HU) ORSZÁG/ (MT) PAJJIŻ/ (NL) LAND/ (PL) PAŃSTWO/ (PT) PAÍS/ (RO) ȚARA/ (SK) ŠTÁT/ (SL) DRŽAVA/ (FI) MAA/ (SV) LAND

5.

(BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е БИЛО ЖИВО КЪМ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL INTERESADO ESTABA EN VIDA EN LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, BYLA DOTYČNÁ OSOBA KE DNI VYDÁNÍ VEŘEJNÉ LISTINY NAŽIVU/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, VAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON I LIVE PÅ DATOEN FOR UDSTEDELSEN AF DET OFFENTLIGE DOKUMENT/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, WAR DIE BETREFFENDE PERSON AM TAG DER AUSSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE AM LEBEN/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, OLI ASJAOMANE ISIK NIMETATUD AVALIKU DOKUMENDI VÄLJAANDMISE KUUPÄEVAL ELUS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED WAS ALIVE ON THE DATE OF ISSUE OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LA PERSONNE CONCERNÉE ÉTAIT EN VIE À LA DATE DE DÉLIVRANCE DE CE DOCUMENT PUBLIC/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA bhFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, BHÍ AN DUINE LENA mBAINEANN BEO AR DHÁTA EISIÚNA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN DOTIČNA OSOBA BILA JE ŽIVA NA DAN IZDAVANJA JAVNE ISPRAVE/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, L'ESISTENZA IN VITA DELLA PERSONA INTERESSATA È STATA ACCERTATA ALLA DATA DI RILASCIO DI TALE DOCUMENTO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGĀ PERSONA PUBLISKĀ DOKUMENTA IZDOŠANAS DIENĀ BIJA DZĪVA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, VIEŠOJO DOKUMENTO IŠDAVIMO DIENĄ ATITINKAMAS ASMUO BUVO GYVAS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN ÉLETBEN VOLT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA KIENET ĦAJJA FID-DATA TAL-ĦRUĠ TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, WAS DE BETROKKENE IN LEVEN OP DE DATUM VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POZOSTAWAŁA PRZY ŻYCIU W DNIU WYDANIA TEGO DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, A PESSOA EM CAUSA ESTAVA VIVA À DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ERA ÎN VIAȚĂ LA DATA EMITERII DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, BOLA DOTKNUTÁ OSOBA V DEŇ VYDANIA VEREJNEJ LISTINY NAŽIVE/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, JE BILA ZADEVNA OSEBA NA DAN IZDAJE JAVNE LISTINE ŽIVA/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAINEN HENKILÖ OLI ELOSSA YLEISEN ASIAKIRJAN ANTAMISPÄIVÄNÄ/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT VAR DEN BERÖRDA PERSONEN I LIVET VID TIDPUNKTEN FÖR DEN OFFICIELLA HANDLINGENS UTFÄRDANDE

6.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

6.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

6.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

6.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

III. MELLÉKLET

HALÁLESET

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ELHUNYTRA VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Halálesetének ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Halálesetének helye (1) és országa (2)

4.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.6. Neme:

4.6.1. Nő

4.6.2. Férfi

4.6.3. Meghatározatlan

5. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

5.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

5.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

5.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

5.4. Aláírás

5.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "haláleset helye" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy elhalálozott.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(HALÁLESET)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΈΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA FALLECIDA/ (CZ) INFORMACE O ZEMŘELÉM/ (DA) OPLYSNINGER OM AFDØDE/ (DE) ANGABEN ZUR PERSON, DEREN TOD ANGEZEIGT WIRD/ (ET) SURNUD ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ/ (EN) INFORMATION ON THE DECEASED PERSON/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE DÉCÉDÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE ÉAGTHA/ (HR) INFORMACIJE O PREMINULOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA DECEDUTA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR MIRUŠO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE MIRUSĮ ASMENĮ/ (HU) AZ ELHUNYTRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA DEĊEDUTA/ (NL) INFORMATIE OVER DE OVERLEDENE/ (PL) DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZMARŁEJ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA FALECIDA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA DECEDATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O ZOSNULEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O UMRLEM/ (FI) KUOLLEEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) INFORMATION OM DEN AVLIDNE

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTÍ/ (DA) DØDSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DES TODES/ (ET) SURMAKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF DEATH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) AN BHÁIS/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI/ (IT) DATA DI DECESSO (GG/MM/AAAA)/ (LV) MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) HALÁLESETÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU/ (PT) DATA DO ÓBITO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) SMRTI/ (FI) KUOLINAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR DÖDSFALLET

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE FALLECIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ ÚMRTÍ/ (DA) DØDSSTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DES TODES/ (ET) SURMAKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF DEATH/ (FR) LIEU ET PAYS DU DÉCÈS/ (GA) ÁIT AGUS TÍR AN BHÁIS/ (HR) MJESTO I ZEMLJA SMRTI/ (IT) LUOGO E PAESE DI DECESSO/ (LV) MIRŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) MIRTIES VIETA IR ŠALIS/ (HU) HALÁLESETÉNEK HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAL-MEWT/ (NL) PLAATS EN LAND VAN OVERLIJDEN/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO ZGONU/ (PT) LOCAL E PAÍS DO ÓBITO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA DECESULUI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT ÚMRTIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA SMRTI/ (FI) KUOLINPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR DÖDSFALLET INTRÄFFADE

4.5

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.6

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.6.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.6.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.6.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

5.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

5.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

5.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

5.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

5.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

5.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

IV. MELLÉKLET

HÁZASSÁGKÖTÉS

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. HÁZASSÁGKÖTÉS

4.1. A házasságkötés ideje (éééé/hh/nn)

4.2 A házasságkötés helye (1) és országa (2)

5. "A" HÁZASTÁRS

5.1. Születési családi neve(i)

5.2. Családi neve(i) a házasságkötés előtt

5.3. Családi neve(i) a házasságkötés után

5.4. Utóneve(i)

5.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

5.6. Neme:

5.6.1. Nő

5.6.2. Férfi

5.6.3. Meghatározatlan

(1) A "házasságkötés helye" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben a házasságot kötötték.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

6. "B" HÁZASTÁRS

6.1. Születési családi neve(i)

6.2. Családi neve(i) a házasságkötés előtt

6.3. Családi neve(i) a házasságkötés után

6.4. Utóneve(i)

6.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

6.6. Neme:

6.6.1. Nő

6.6.2. Férfi

6.6.3. Meghatározatlan

7. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

7.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

7.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

7.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

7.4. Aláírás

7.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(HÁZASSÁGKÖTÉS)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) БРАК/ (ES) MATRIMONIO/ (CZ) MANŽELSTVÍ/ (DA) ÆGTESKAB/ (DE) EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELU/ (EL) ΓΑΜΟΣ/ (EN) MARRIAGE/ (FR) MARIAGE/ (GA) PÓSADH/ (HR) SKLAPANJE BRAKA/ (IT) MATRIMONIO/ (LV) LAULĪBA/ (LT) SANTUOKA/ (HU) HÁZASSÁGKÖTÉS/ (MT) ŻWIEĠ/ (NL) HUWELIJK/ (PL) MAŁŻEŃSTWO/ (PT) CASAMENTO/ (RO) CĂSĂTORIA/ (SK) MANŽELSTVO/ (SL) SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITTO/ (SV) ÄKTENSKAP

4.1

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА БРАКА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DEL MATRIMONIO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) VIELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELLUMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF THE MARRIAGE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DU MARIAGE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) AN PHÓSTA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) SKLAPANJA BRAKA/ (IT) DATA DI MATRIMONIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) SANTUOKOS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN HET HUWELIJK/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA/ (PT) DATA DE CASAMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) CĂSĂTORIEI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITON SOLMIMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

4.2

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА БРАКА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DEL MATRIMONIO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) VIELSESSTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) ABIELLUMISE KOHT JA RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF THE MARRIAGE/ (FR) LIEU ET PAYS DU MARIAGE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR AN PHÓSTA/ (HR) MJESTO I ZEMLJA SKLAPANJA BRAKA/ (IT) LUOGO E PAESE DI MATRIMONIO/ (LV) LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) SANTUOKOS SUDARYMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) A HÁZASSÁGKÖTÉS HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) PLAATS EN LAND VAN HET HUWELIJK/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE CASAMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA CĂSĂTORIEI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) AVIOLIITON SOLMIMISPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR ÄKTENSKAPET INGICKS

5.

(BG) СЪПРУГ A/ (ES) CÓNYUGE A/ (CZ) MANŽEL/MANŽELKA A/ (DA) ÆGTEFÆLLE A/ (DE) EHEPARTNER A/ (ET) ABIKAASA A/ (EL) ΣΥΖΥΓΟΣ Α/ (EN) SPOUSE A/ (FR) CONJOINT A/ (GA) CÉILE A/ (HR) BRAČNI DRUG A/ (IT) CONIUGE A/ (LV) LAULĀTAIS A/ (LT) SUTUOKTINIS A/ (HU) "A" HÁZASTÁRS/ (MT) KONJUĠI A/ (NL) ECHTGENO(O)T(E) A/ (PL) MAŁŻONEK A/ (PT) CŐNJUGE A/ (RO) SOȚUL A/ (SK) MANŽEL/MANŽELKA A/ (SL) ZAKONEC A/ (FI) PUOLISO A/ (SV) MAKE/MAKA A

5.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN

5.2

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) AVANT LE MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN bPÓSADH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DEL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SANTUOKĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL IŻ-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO CASAMENTO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN AVIOLIITTOA/ (SV) EFTERNAMN FÖRE ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

5.3

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DU MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN PHÓSTA/ (HR) PREZIME(NA) NAKON SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I DOPO IL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO SANTUOKOS/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA Ż-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) APÓS O CASAMENTO/ (RO) NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

5.4

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

5.5

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

5.6

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

5.6.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

5.6.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

5.6.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

6.

(BG) СЪПРУГ B/ (ES) CÓNYUGE B/ (CZ) MANŽEL/MANŽELKA B/ (DA) ÆGTEFÆLLE B/ (DE) EHEPARTNER B/ (ET) ABIKAASA B/ (EL) ΣΥΖΥΓΟΣ Β/ (EN) SPOUSE B/ (FR) CONJOINT B/ (GA) CÉILE B/ (HR) BRAČNI DRUG B/ (IT) CONIUGE B/ (LV) LAULĀTAIS B/ (LT) SUTUOKTINIS B/ (HU) "B" HÁZASTÁRS/ (MT) KONJUĠI B/ (NL) ECHTGENO(O)T(E) B/ (PL) MAŁŻONEK B/ (PT) CŐNJUGE B/ (RO) SOȚUL B/ (SK) MANŽEL/MANŽELKA B/ (SL) ZAKONEC B/ (FI) PUOLISO B/ (SV) MAKE/MAKA B

7.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

7.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

7.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

7.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

V. MELLÉKLET

HÁZASSÁGKÖTÉSI KÉPESSÉG

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

4.6. Állampolgársága:

5. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT

5.1. Az érintett személy a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerint házasságot köthet.

5.2. Az érintett személynek a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti házassága megállapíthatóan nincs.

5.3. Nincs a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti, ismert akadálya annak, hogy az érintett személy házasságot kössön.

5.4. Nincs a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti, ismert akadálya annak, hogy az érintett személy és leendő házastársa egymással házasságot kössön.

5.5. Nem ismert olyan, a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenvetés, amelyet az érintett személy és leendő házastársa által kötendő házassággal szemben nyújtottak be.

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

(3) Több válasz is bejelölhető.

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ HÁZASTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

4.6. Állampolgársága:

7. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

7.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

7.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

7.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

7.4. Aláírás

7.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(HÁZASSÁGKÖTÉSI KÉPESSÉG)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΈΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.5

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.5.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.5.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.6

(BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATS-ANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP

5.

(BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO,/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ,/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

5.1

(BG) СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ПРИТЕЖАВА БРАЧНА ДЕЕСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) EL INTERESADO TIENE CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) JE DOTYČNÁ OSOBA ZPŮSOBILÁ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON HAR ADGANG TIL AT KUNNE INDGÅ ÆGTESKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, EHEFÄHIG/ (ET) ON ASJAOMANE ISIK AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASELT ABIELUVÕIMELINE/ (EL) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΑΜΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED HAS THE CAPACITY TO MARRY UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE PEUT SE MARIER EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) TÁ AN DUINE LENA mBAINEANN DEN CHUMAS CHUN PÓSADH FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) DOTIČNA OSOBA IMA SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE BRAKA PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) LA PERSONA INTERESSATA POSSIEDE LA CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) ATTIECĪGĀ PERSONA SPĒJ DOTIES LAULĪBĀ SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO YRA VEIKSNUS SUDARYTI SANTUOKĄ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT

KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT HÁZASSÁGOT KÖTHET/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-KAPAĊITÀ LI TIŻŻEWWEĠ TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE DE BEKWAAMHEID OM TE HUWEN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) A PESSOA EM CAUSA POSSUI CAPACIDADE MATRIMONIAL NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) PERSOANA VIZATĂ ARE CAPACITATEA DE A SE CĂSĂTORI ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA JE SPŐSOBILÁ UZAVRIEŤ MANŽELSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) JE ZADEVNA OSEBA SPOSOBNA ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISELLA HENKILÖLLÄ ON KELPOISUUS SOLMIA AVIOLIITTO SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) HAR DEN BERÖRDA PERSONEN BEHÖRIGHET ATT INGÅ ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.2

(BG) НЯМА ДАННИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е ВСТЪПИЛО В БРАК СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO CONSTA NINGÚN MATRIMONIO A NOMBRE DEL INTERESADO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) DOTYČNÁ OSOBA PATRNĚ NEUZAVŘELA MANŽELSTVÍ POD SVÝM JMÉNEM PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON SES IKKE AT HAVE NOGET ÆGTESKAB OPFØRT UNDER SIT NAVN I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) HAT DIE BETREFFENDE PERSON UNTER IHREM NAMEN OFFENBAR KEINE EHE NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, GESCHLOSSEN/ (ET) EI OLE ASJAOMASE ISIKU NIMEL ÜHTEGI AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST ABIELUKANNET/ (EL) ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED APPEARS TO HAVE NO MARRIAGE IN HIS OR HER NAME UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE NE SEMBLE PAS AVOIR CONTRACTÉ DE MARIAGE EN SON NOM EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON FHIANAISE ANN GO BHFUIL AN DUINE LENA mBAINEANN PÓSTA FAOINA AINM NÓ FAOINA hAINM FAOIN DLÍ NÁISIÚNTA SA BHALLSTÁT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NIJE POZNATO DA JE DOTIČNA OSOBA POD SVOJIM IMENOM SKLOPILA BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) A NOME DELLA PERSONA INTERESSATA NON RISULTA REGISTRATO ALCUN ATTO DI MATRIMONIO A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) UZ ATTIECĪGĀS PERSONAS VĀRDA NAV NOSLĒGTA NEVIENA LAULĪBA SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO SAVO VARDU NĖRA SUDARĘS SANTUOKOS PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYNEK A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT HÁZASSÁGA MEGÁLLAPÍTHATÓAN NINCS/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA TIDHER LI MA GĦANDHA L-EBDA ŻWIEĠ IRREĠISTRAT F'ISIMHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE GEEN HUWELIJK IN ZIJN OF HAAR NAAM OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, NIE POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO SE AFIGURA EXISTIR CASAMENTO EM NOME DA PESSOA EM CAUSA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO CĂSĂTORIE ÎNCHEIATĂ PE NUMELE PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA ZREJME NEUZAVRELA MANŽELSTVO VO SVOJOM MENE PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) PO RAZPOLOŽLJIIVH PODATKIH ZADEVNA OSEBA NI V ZAKONSKI ZVEZI, KI BI JO SKLENILA V SVOJEM IMENU IN V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN NIMELLE EI OLE MERKITTY AVIOLIITTOA SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FÖREFALLER DEN BERÖRDA PERSONEN INTE HA INGÅTT ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.3

(BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА ВСТЪПИ В БРАК СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO CONTRAIGA MATRIMONIO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA, ABY DOTYČNÁ OSOBA UZAVŘELA MANŽELSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR DEN PÅGÆLDENDE PERSONS INDGÅELSE AF ÆGTESKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS DER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE

URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASEL ISIKUL ABIELU SÕLMIDA/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT FOR THE PERSON CONCERNED TO MARRY UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR AN DUINE LENA mBAINEANN CHUN PÓSADH FAOIN DLÍ NÁISIÚNTA SA BHALLSTÁT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA NE BI MOGLA SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO DELLA PERSONA INTERESSATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI ATTIECĪGAJAI PERSONAI STĀTIES LAULĪBĀ SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMAM ASMENIUI SUDARYTI SANTUOKĄ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY HÁZASSÁGOT KÖSSÖN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦALL-PERSUNA KKONĊERNATA BIEX TIŻŻEWWEĠ TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR DE BETROKKENE OM TE HUWEN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, MAŁŻEŃSTWA NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE A PESSOA EM CAUSA CONTRAIA MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM-QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIA PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA PRE DOTKNUTÚ OSOBU UZAVRIEŤ MANŽELSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA NE BI MOGLA SKLENITI ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN AVIOLIITOLLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR DEN BERÖRDA PERSONEN ATT INGÅ ÄKTENSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.4

(BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАК МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕЙНИЯ(НЕГОВАТА) БЪДЕЩ(А) СЪПРУГ(А) СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO CONTRAIGA MATRIMONIO CON SU FUTURO CÓNYUGE CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA MANŽELSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM SNOUBENCEM / JEJÍ SNOUBENKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE ÆGTEFÆLLE I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS EINER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON MIT IHREM KÜNFTIGEN EHEGATTEN NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ABIELU SÕLMIMIST ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE ABIKAASA VAHEL/ (EL) ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO IMPEDIMENT KNOWN TO A MARRIAGE BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED SPOUSE UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE AVEC SON FUTUR CONJOINT EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR PHÓSADH IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A C(H)ÉILE BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI BRAČNI DRUG NE BI MOGLI SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO CONIUGE A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI LAULĪBAS NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO LAULĀTO SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) SUTUOKTINIO (-ĖS) SANTUOKAI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ HÁZASTÁRSA EGYMÁSSAL

HÁZASSÁGOT KÖSSÖN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦAŻ-ŻWIEĠ BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U L-KONJUĠI FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE OS NUBENTES CONTRAIAM MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIA DINTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA UZAVRIEŤ MANŽELSTVO MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCOU MANŽELKOU ALEBO NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA IN NJEN PREDVIDENI ZAKONEC NE BI MOGLA SKLENITI ZAKONSKE ZVEZE V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN PUOLISONSA VÄLISELLE AVIOLIITOLLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR INGÅENDE AV ÄKTENSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE MAKE ELLER MAKA ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.5

(BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАК МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕЙНИЯ(НЕГОВАТА) БЪДЕЩ(А) СЪПРУГ(А) СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY OPOSICIÓN CONOCIDA AL MATRIMONIO ENTRE EL INTERESADO Y SU FUTURO CÓNYUGE CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ NÁMITKA PROTI UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM SNOUBENCEM / JEJÍ SNOUBENKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE INDSIGELSER MOD INDGÅELSE AF ET ÆGTESKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE ÆGTEFÆLLE I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN EINWAND BEKANNT, DER EINER EHESCHLIESSUNG DER BETREFFENDEN PERSON MIT DEM KÜNFTIGEN EHEGATTEN NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST VASTUSEISU, MIS TAKISTAKS ABIELU SÕLMIMIST ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE ABIKAASA VAHEL/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO OPPOSITION KNOWN TO A MARRIAGE BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED SPOUSE UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'OPPOSITION CONNUE AU MARIAGE DE LA PERSONNE CONCERNÉE AVEC SON FUTUR CONJOINT EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON CHUR IN AGHAIDH AITHEANTA ANN AR PHÓSADH IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A C(H)ÉILE BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATOG PRIGOVORA ZBOG KOJEG DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI BRAČNI DRUG NE BI MOGLI SKLOPITI BRAK PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO CONIUGE A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI IEBILDUMI LAULĪBAS NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO LAULĀTO SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ PRIEŠTARAVIMŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) SUTUOKTINIO (-ĖS) SANTUOKAI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NEM ISMERT OLYAN, A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI ELLENVETÉS, AMELYET AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ HÁZASTÁRSA ÁLTAL KÖTENDŐ HÁZASSÁGGAL SZEMBEN NYÚJTOTTAK BE/ (MT) MA HEMM L-EBDA OPPOŻIZZJONI MAGĦRUFA GĦAŻ-ŻWIEĠ BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U L-KONJUĠI FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN VERZET TEGEN EEN HUWELIJK TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ZGŁOSZONO SPRZECIWU WOBEC ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE OPOSIÇÃO CONHECIDA A QUE OS NUBENTES CONTRAIAM MATRIMÓNIO NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO OPOZIȚIE LA CĂSĂTORIA DINTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA NÁMIETKA VOČI UZAVRETIU MANŽELSTVA MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCOU MANŽELKOU ALEBO NASTÁVAJÚCIM MANŽELOM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENEGA NASPROTOVANJA SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE MED ZADEVNO OSEBO IN NJENIM PREDVIDENIM ZAKONCEM V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN PUOLISONSA VÄLISTÄ AVIOLIITTOA EI OLE VASTUSTETTU SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA INVÄNDNINGAR MOT INGÅENDE AV ÄKTENSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE MAKE ELLER MAKA ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

6.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИЯ(АТА) СЪПРУГ(А) НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL FUTURO CÓNYUGE DEL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O SNOUBENCI / SNOUBENCE DOTYČNÉ OSOBY/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSONS KOMMENDE ÆGTEFÆLLE/ (DE) ANGABEN ZU DEM KÜNFTIGEN EHEGATTEN DER BETREFFENDEN PERSON/ (ET) TEAVE ISIKU KOHTA, KELLEGA ASJAOMANE ISIK SOOVIB ABIELU SÕLMIDA/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE INTENDED SPOUSE OF THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LE FUTUR CONJOINT DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LE CÉILE BEARTAITHE AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O BUDUĆEM BRAČNOM DRUGU DOTIČNE OSOBE/ (IT) INFORMAZIONI SUL FUTURO CONIUGE DELLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGĀS PERSONAS TOPOŠO LAULĀTO/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ SUTUOKTINĮ (-Ę)/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ HÁZASTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-KONJUĠI FUTUR TAL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BEOOGDE ECHTGENO(O)T(E) VAN DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, Z KTÓRĄ OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAMIERZA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE O FUTURO CŐNJUGE DA PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL SOȚ (VIITOAREA SOȚIE) AL (A) PERSOANEI VIZATE/ (SK) INFORMÁCIE O NASTÁVAJÚCOM MANŽELOVI/ NASTÁVAJÚCEJ MANŽELKE DOTKNUTEJ OSOBY/ (SL) INFORMACIJE O PREDVIDENEM ZAKONCU ZADEVNE OSEBE/ (FI) TIEDOT ASIANOMAISEN HENKILÖN TULEVASTA PUOLISOSTA/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONENS BLIVANDE MAKE ELLER MAKA

7.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

7.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

7.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

7.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

VI. MELLÉKLET

CSALÁDI ÁLLAPOT

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200, 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Születési családi neve(i)

4.2. Jelenlegi családi neve(i)

4.3. Családi neve(i) a házasságkötés előtt

4.4. Családi neve(i) a házasságkötés után

4.5. Utóneve(i)

4.6. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.7. Születési helye (1) és országa (2)

4.8. Neme:

4.8.1. Nő

4.8.2. Férfi

4.8.3. Meghatározatlan

4.9. Állampolgársága:

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY CSALÁDI ÁLLAPOTA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT:

5.1. Házas/Házasságkötés ideje (éééé/hh/nn)

5.2. Egyedülálló

5.2.1. Nőtlen/hajadon

5.2.2. Elvált/A házasság felbontásának ideje (éééé/hh/nn)

5.2.3. Özvegy/A házastárs halálának ideje (éééé/hh/nn)

5.3. Meghatározatlan

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

6. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

6.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

6.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

6.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

6.4. Aláírás

6.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(CSALÁDI ÁLLAPOT)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONEN-STANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN

4.2

(BG) НАСТОЯЩО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ACTUAL(ES)/ (CZ) SOUČASNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) NUVÆRENDE EFTERNAVN(E)/ (DE) DERZEITIGE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PRAEGUNE PEREKONNANIMI (PRAEGUSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΤΡΕΧΟΝ(-ΤΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) CURRENT SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) ACTUEL(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) REATHA/ (HR) SADAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I ATTUALE/I/ (LV) ESOŠAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) DABARTINĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) JELENLEGI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) ATTWALI/ (NL) HUIDIGE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) OBECNE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO OU APELIDOS ATUAIS/ (RO) NUMELE ACTUAL(E)/ (SK) SÚČASNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) SEDANJI PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) NYKYINEN SUKUNIMI (NYKYISET SUKUNIMET)/ (SV) NUVARANDE EFTERNAMN

4.3

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) AVANT LE MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN bPÓSADH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DEL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SANTUOKĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL IŻ-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO CASAMENTO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN AVIOLIITTOA/ (SV) EFTERNAMN FÖRE ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

4.4

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА БРАКА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE CONTRAER MATRIMONIO/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER VIELSEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EHESCHLIESSUNG/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST ABIELLUMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE MARRIAGE/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DU MARIAGE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN PHÓSTA/ (HR) PREZIME(NA) NAKON SKLAPANJA BRAKA/ (IT) COGNOME/I DOPO IL MATRIMONIO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC LAULĪBAS/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO SANTUOKOS/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) A HÁZASSÁG-KÖTÉS UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA Ż-ŻWIEĠ/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA HET HUWELIJK/ (PL) NAZWISKO(-A) PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA/ (PT) APELIDO(S) APÓS O CASAMENTO/ (RO) NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

4.5

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.7

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.8

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.8.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.8.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.8.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.9

(BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATS-ANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP

5.

(BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е, КАКТО СЛЕДВА/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL ESTADO CIVIL DEL INTERESADO ES EL SIGUIENTE:/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO RODINNÝ STAV/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, HAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON FØLGENDE ÆGTESKABELIGE STATUS/ (DE) FAMILIENSTAND DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, ON ASJAOMASEL ISIKUL JÄRGMINE PEREKONNASEIS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED HAS THE FOLLOWING MARITAL STATUS/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LA SITUATION MATRIMONIALE DE LA PERSONNE CONCERNÉE EST LA SUIVANTE/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, TÁ AN STÁDAS PÓSTA A LEANAS AG AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN BRAČNO STANJE DOTIČNE OSOBE JE SLJEDEĆE/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, LO STATO CIVILE DELLA PERSONA INTERESSATA È IL SEGUENTE/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGAJAI PERSONAI IR ŠĀDS ĢIMENES STĀVOKLIS/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, ATITINKAMO ASMENS SANTUOKINĖ PADĖTIS YRA TOKIA/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY CSALÁDI ÁLLAPOTA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-ISTAT ĊIVILI KIF ĠEJ/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, IS DE BURGERLIJKE STAAT VAN DE BETROKKENE DE VOLGENDE/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA NASTĘPUJĄCY STAN CYWILNY/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, À DATA DA SUA EMISSÃO, O ESTADO CIVIL DA PESSOA EM CAUSA É/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTOAREA STARE CIVILĂ/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, SA DOTKNUTÁ OSOBA NACHÁDZA V TOMTO OSOBNOM STAVE/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, IMA ZADEVNA OSEBA NASLEDNJI ZAKONSKI STAN/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAISEN HENKILÖN SIVIILISÄÄTY ON SEURAAVA/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT ÄR DEN BERÖRDA PERSONENS CIVILSTÅND FÖLJANDE

5.1

(BG) СЪС СКЛЮЧЕН БРАК/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/ (ES) CASADO / FECHA (DD/MM/AAAA) DEL MATRIMONIO/ (CZ) VDANÁ - ŽENATÝ/DATUM (DD/MM/RRRR) UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/ (DA) GIFT/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/ (DE) VERHEIRATET/TAG DER EHESCHLIESSUNG (TT/MM/JJJJ)/ (ET) ABIELUS / ABIELLUMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΑΜΟΥ/ (EN) MARRIED/DATE (DD/MM/YYYY) OF MARRIAGE/ (FR) MARIÉ(E)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU MARIAGE/ (GA) PÓSTA/DÁTA (LL/MM/BBBB) PÓSTA/ (HR) U BRAKU / DATUM (DD/MM/GGGG) SKLAPANJA BRAKA/ (IT) CONIUGATO/A - DATA DI MATRIMONIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) PRECĒJIES / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) SUSITUOKĘS (-USI) / SANTUOKOS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) HÁZAS/HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) MIŻŻEWWEĠ/MIŻŻEWĠA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAŻ-ŻWIEĠ/ (NL) GEHUWD/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN HET HUWELIJK/ (PL) POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM/ DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/ (PT) CASADO(A)/DATA DO CASAMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) CĂSĂTORIT(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) CĂSĂTORIEI/ (SK) ŽENATÝ/VYDATÁ/DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA MANŽELSTVA/ (SL) POROČEN/DATUM (DD/MM/LLLL) SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) NAIMISISSA/AVIOLIITON SOLMIMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) GIFT/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR ÄKTENSKAPETS INGÅENDE

5.2

(BG) БЕЗ СКЛЮЧЕН БРАК/ (ES) NO CASADO/ (CZ) NESEZDANÁ - NESEZDANÝ/ (DA) UGIFT/ (DE) UNVERHEIRATET/ (ET) EI OLE ABIELUS/ (EL) ΑΓΑΜΟΣ/-Η/ (EN) NOT MARRIED/ (FR) NON MARIÉ(E)/ (GA) GAN A BHEITH PÓSTA/ (HR) NIJE U BRAKU/ (IT) NON CONIUGATO/A/ (LV) NEPRECĒJIES/ (LT) NESUSITUOKĘS (-USI)/ (HU) EGYEDÜLÁLLÓ/ (MT) MHUX MIŻŻEWWEĠ/MHUX MIŻŻEWĠA/ (NL) ONGEHUWD/ (PL) NIE POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM/ (PT) NÃO CASADO(A)/ (RO) NECĂSĂTORIT(Ă)/ (SK) SLOBODNÝ/SLOBODNÁ/ (SL) NEPOROČEN/ (FI) EI NAIMISISSA/ (SV) OGIFT

5.2.1

(BG) НИКОГА НЕ Е СКЛЮЧВАЛО БРАК/ (ES) SOLTERO/ (CZ) SVOBODNÁ - SVOBODNÝ/ (DA) ALDRIG GIFT/ (DE) NIE VERHEIRATET/ (ET) EI OLE KUNAGI ABIELUS OLNUD/ (EL) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΓΑΜΟ/ (EN) NEVER MARRIED/ (FR) N'AYANT JAMAIS ÉTÉ MARIÉ(E)/ (GA) GAN A BHEITH PÓSTA RIAMH/ (HR) NIKADA NIJE BIO(-LA) U BRAKU/ (IT) CELIBE/NUBILE/ (LV) NEKAD NAV BIJIS PRECĒJIES/ (LT) NIEKADA NEBUVO SUSITUOKĘS (-USI)/ (HU) NŐTLEN / HAJADON/ (MT) ĠUVNI/XEBBA/ (NL) NOOIT GEHUWD/ (PL) NIGDY NIE ZAWARŁ(-A) ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/ (PT) SOLTEIRO/ (RO) NU A FOST CĂSĂTORIT(Ă) NICIODATĂ/ (SK) NIKDY SA NEOŽENIL/NEVYDALA/ (SL) NIKOLI POROČEN/ (FI) EI OLE KOSKAAN OLLUT NAIMISISSA/ (SV) HAR ALDRIG VARIT GIFT

5.2.2

(BG) С РАЗТРОГНАТ БРАК/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЗВОДА/ (ES) DIVORCIADO / FECHA (DD/MM/AAAA) DEL DIVORCIO/ (CZ) ROZVEDENÁ - ROZVEDENÝ/DATUM (DD/MM/RRRR) ROZVODU/ (DA) FRASKILT/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR SKILSMISSE/ (DE) GESCHIEDEN / DATUM (TT/MM/JJJJ) DER SCHEIDUNG/ (ET) LAHUTATUD / LAHUTAMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ/ (EN) DIVORCED/DATE (DD/MM/YYYY) OF DIVORCE/ (FR) DIVORCÉ(E)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DIVORCE/ (GA) COLSCARTHA/DÁTA (LL/MM/BBBB) COLSCARTHA/ (HR) RAZVEDEN(A)/DATUM (DD/MM/GGGG) RAZVODA/ (IT) DIVORZIATO/A - DATA DI DIVORZIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) ŠĶĪRIES / ŠĶIRŠANĀS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠSITUOKĘS (-USI) / SANTUOKOS NUTRAUKIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) ELVÁLT/A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DIVORZJAT(A) U DATA (JJ/XX/SSSS) TAD-DIVORZJU/ (NL) GESCHEIDEN/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN DE ECHTSCHEIDING/ (PL) ROZWIEDZIONY(-A) / DATA (DD/MM/RRRR) ROZWODU/ (PT) DIVORCIADO(A)/DATA DO DIVÓRCIO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DIVORȚAT(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) DIVORȚULUI/ (SK) ROZVEDENÝ/Á/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ROZVODU/ (SL) RAZVEZAN/DATUM (DD/MM/LLLL) RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE/ (FI) ERONNUT/AVIOERON PÄIVÄMÄÄRÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) SKILD/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR SKILSMÄSSA

5.2.3

(BG) С ПОЧИНАЛ(А) СЪПРУГ(А)/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА НА СЪПРУГА(АТА)/ (ES) VIUDO / FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE/ (CZ) VDOVA - VDOVEC/DATUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTÍ MANŽELA/MANŽELKY/ (DA) ENKESTAND/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR ÆGTEFÆLLES DØD/ (DE) VERWITWET / STERBEDATUM (TT/MM/JJJJ) DES EHEGATTEN/ (ET) LESK / ABIKAASA SURMA KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ/ (EN) WIDOWED/ DATE (DD/MM/YYYY) OF SPOUSE'S DEATH/ (FR) VEUF(VE)/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS DU CONJOINT/ (GA) BAINTREACH/ DÁTA (LL/MM/BBBB) BÁIS AN CHÉILE/ (HR) UDOVAC(-ICA) / DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI BRAČNOGA DRUGA/ (IT) VEDOVO/A - DATA DI DECESSO DEL CONIUGE (GG/MM/AAAA)/ (LV) ATRAITNIS / LAULĀTĀ MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) NAŠLYS (-Ė) / SUTUOKTINIO (-ĖS) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) ÖZVEGY/A HÁZASTÁRS HALÁLÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) ARMEL/ARMLA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT TAL-KONJUĠI/ (NL) WEDUWE/WEDUWNAAR/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN VAN DE ECHTGENO(O)T(E)/ (PL) WDOWIEC, WDOWA / DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU MAŁŻONKA/ (PT) VIÚVO(A)/DATA DO ÓBITO DO CŐNJUGE (DD/MM/AAAA)/ (RO) VĂDUV(Ă)/DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI SOȚULUI (SOȚIEI)/ (SK) VDOVEC/VDOVA/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA MANŽELA/MANŽELKY/ (SL) OVDOVEL/DATUM (DD/MM/LLLL) SMRTI ZAKONCA/ (FI) LESKI/PUOLISON KUOLINPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) ÄNKLING ELLER ÄNKA/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR MAKENS ELLER MAKANS DÖD

5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEUTVRĐENO/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) STAN NIEUSTALONY/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

6.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

6.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

6.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

6.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

VII. MELLÉKLET

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT

4.1. Az élettársi kapcsolat bejegyzésének ideje (éééé/hh/nn)

4.2. Az élettársi kapcsolat bejegyzésének helye (1) és országa (2)

5. "A" ÉLETTÁRS

5.1. Születési családi neve(i)

5.2. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése előtt

5.3. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése után

5.4. Utóneve(i)

5.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

5.6. Neme:

5.6.1. Nő

5.6.2. Férfi

5.6.3. Meghatározatlan

(1) Az "élettársi kapcsolat bejegyzésének helye" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az élettársi kapcsolatot bejegyezték.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

6. "B" ÉLETTÁRS

5.1. Születési családi neve(i)

5.2. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése előtt

5.3. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése után

5.4. Utóneve(i)

5.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

5.6. Neme:

5.6.1. Nő

5.6.2. Férfi

5.6.3. Meghatározatlan

7. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

7.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

7.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

7.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

7.4. Aláírás

7.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) UNIÓN DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ/ (DA) REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD KOOSELU/ (EL) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ/ (EN) REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/ (HR) REGISTRIRANO PARTNERSTVO/ (IT) UNIONE REGISTRATA/ (LV) REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS/ (LT) REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ/ (HU) BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT/ (MT) SĦUBIJA RREĠISTRATA/ (NL) GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK PARTNERSKI/ (PT) PARCERIA REGISTADA/ (RO) PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) REGISTROVANÉ PARTNERSTVO/ (SL) REGISTRIRANA PARTNERSKA SKUPNOST/ (FI) REKISTERÖITY PARISUHDE/ (SV) REGISTRERAT PARTNERSKAP

4.1

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РЕГИСТРИРАНЕ НА АКТА/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) KOOSELU REGISTREERIMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF THE REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO (GG/MM/AAAA)/ (LV) PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĀCIJAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) PARTNERYSTĖS REGISTRACIJOS DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN DE REGISTRATIE VAN DE AKTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) REJESTRACJI ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) DATA DE REGISTO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) ÎNREGISTRĂRII ACTULUI/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR REGISTRERING AV PARTNERSKAPET

4.2

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РЕГИСТРИРАНЕ НА АКТА/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) STED OG LAND FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) ORT UND LAND DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) KOOSELU REGISTREERIMISE KOHT JA RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF THE REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) LIEU ET PAYS D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) ÁIT AGUS TÍR CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) MJESTO I ZEMLJA REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) LUOGO E PAESE DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO/ (LV) PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĀCIJAS VIETA UN VALSTS/ (LT) PARTNERYSTĖS REGISTRACIJOS VIETA IR ŠALIS/ (HU) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSÉNEK HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) PLAATS EN LAND VAN DE REGISTRATIE VAN DE AKTE/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO REJESTRACJI ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / (PT) LOCAL E PAÍS DE REGISTO DA PARCERIA/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA ÎNREGISTRĂRII ACTULUI/ (SK) MIESTO A ŠTÁT UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPAIKKA JA -MAA/ (SV) ORT OCH LAND DÄR AKTEN REGISTRERADES

5.

(BG) ПАРТНЬОР А/ (ES) MIEMBRO A/ (CZ) PARTNER/PARTNERKA A/ (DA) PARTNER A/ (DE) PARTNER A/ (ET) PARTNER A/ (EL) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ Α/ (EN) PARTNER A/ (FR) PARTENAIRE A/ (GA) PÁIRTNÉIR A/ (HR) PARTNER A/ (IT) PARTNER A/ (LV) PARTNERIS A/ (LT) PARTNERIS A/ (HU) "A" HÁZASTÁRS/ (MT) SIEĦEB A/ (NL) PARTNER A/ (PL) PARTNER A/ (PT) PARCEIRO A/ (RO) PARTENERUL A/ (SK) PARTNER A/ (SL) PARTNER A/ (FI) KUMPPANI A/ (SV) PARTNER A

5.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN

5.2

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ АКТА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE ACT/ (FR) NOM(S) AVANT L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN nGNÍOMH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DELL'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SUDARANT AKTĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED REJESTRACJĄ ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO ATO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN REKISTERÖINTIÄ/ (SV) EFTERNAMN FÖRE INGÅENDET

5.3

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА АКТА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΏΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE ACT/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DE L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN GHNÍMH/ (HR) PREZIME(NA) NAKON REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I DOPO L'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO AKTO SUDARYMO/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PO REJESTRACJI ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) APÓS O ATO/ (RO) NUMELE DUPĂ ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER INGÅENDET

5.4

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

5.5

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

5.6

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

5.6.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

5.6.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

5.6.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

6.

(BG) ПАРТНЬОР B/ (ES) MIEMBRO B/ (CZ) PARTNER/PARTNERKA B/ (DA) PARTNER B/ (DE) PARTNER B/ (ET) PARTNER B / (EL) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/ (EN) PARTNER B/ (FR) PARTENAIRE B/ (GA) PÁIRTNÉIR B/ (HR) PARTNER B/ (IT) PARTNER B/ (LV) PARTNERIS B/ (LT) PARTNERIS B/ (HU) "B" ÉLETTÁRS/ (MT) SIEĦEB B/ (NL) PARTNER B/ (PL) PARTNER B/ (PT) PARCEIRO B/ (RO) PARTENERUL B/ (SK) PARTNER B/ (SL) PARTNER B/ (FI) KUMPPANI B/ (SV) PARTNER B

7.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

7.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

7.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

7.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

VIII. MELLÉKLET

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉNEK KÉPESSÉGE

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

4.6. Állampolgársága:

5. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT (3)

5.1. Az érintett személy a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthet.

5.2. Az érintett személynek a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerint megállapíthatóan nincs bejegyzett élettársi kapcsolata.

5.3. Nincs a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti, ismert akadálya annak, hogy az érintett személy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítsen.

5.4. Nincs a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti, ismert akadálya annak, hogy az érintett személy és leendő élettársa egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítsen.

5.5. Nem ismert olyan, a közokirat kiállításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenvetés, amelyet az érintett személy és leendő élettársa között létesítendő bejegyzett élettársi kapcsolattal szemben nyújtottak be.

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

(3) Több válasz is bejelölhető.

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ ÉLETTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

6.1. Családi neve(i)

6.2. Utóneve(i)

6.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

6.4. Születési helye (1) és országa (2)

6.5. Neme:

6.5.1. Nő

6.5.2. Férfi

6.5.3. Meghatározatlan

6.6. Állampolgársága:

7. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

7.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

7.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

7.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

7.4. Aláírás

7.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉNEK KÉPESSÉGE)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.5

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.5.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.5.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.6

(BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP

5.

(BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO,/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ,/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

5.1

(BG) СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ПРИТЕЖАВА ДЕЕСПОСОБНОСТ ДА ВСТЪПИ В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) EL INTERESADO TIENE CAPACIDAD PARA INSCRIBIRSE COMO MIEMBRO DE UNA UNIÓN DE HECHO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) JE DOTYČNÁ OSOBA ZPŮSOBILÁ UZAVŘÍT REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON HAR ADGANG TIL AT KUNNE INDGÅ REGISTRERET PARTNERSKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) HAT DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, DIE FÄHIGKEIT, EINE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT EINZUGEHEN/ (ET) ON ASJAOMASEL ISIKUL AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASELT REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUMISE VÕIME/ (EL) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED HAS THE CAPACITY TO ENTER INTO A REGISTERED PARTNERSHIP UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE PEUT CONCLURE UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) TÁ AN DUINE LENA mBAINEANN DEN CHUMAS DUL I mBUN PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) DOTIČNA OSOBA IMA SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) LA PERSONA INTERESSATA POSSIEDE LA CAPACITÀ DI SOTTOSCRIVERE UN'UNIONE REGISTRATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) ATTIECĪGĀ PERSONA SPĒJ STĀTIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO YRA VEIKSNUS SUDARYTI REGISTRUOTĄ PARTNERYSTĘ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTHET/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-KAPAĊITÀ LI TIDĦOL FI SĦUBIJA REĠISTRATA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE DE BEKWAAMHEID OM EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP AAN TE GAAN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) A PESSOA EM CAUSA POSSUI A CAPACIDADE DE ESTABELECER UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) PERSOANA VIZATĂ ARE CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA JE SPŐSOBILÁ UZAVRIEŤ REGISTROVANÉ PARTNERSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) JE ZADEVNA OSEBA SPOSOBNA ZA REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISELLA HENKILÖLLÄ ON KELPOISUUS REKISTERÖIDÄ PARISUHDE SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) HAR DEN BERÖRDA PERSONEN BEHÖRIGHET ATT INGÅ REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.2

(BG) НЯМА ДАННИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е ВСТЪПИЛО В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO CONSTA EL REGISTRO DE NINGUNA UNIÓN DE HECHO A NOMBRE DEL INTERESADO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) DOTYČNÁ OSOBA PATRNĚ NEUZAVŘELA POD SVÝM JMÉNEM REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DEN PÅGÆLDENDE PERSON SES IKKE AT HAVE NOGET REGISTRERET PARTNERSKAB OPFØRT UNDER SIT NAVN I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) BESTEHT KEIN HINWEIS, DASS DIE BETREFFENDE PERSON UNTER IHREM NAMEN EINE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, EINGEGANGEN IST/ (ET) EI OLE ASJAOMASE ISIKU NIMEL ÜHTEGI AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHAST REGISTREERITUD KOOSELU LEPINGUT/ (EL) ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THE PERSON CONCERNED APPEARS TO HAVE NO REGISTERED PARTNERSHIP IN HIS OR HER NAME UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) LA PERSONNE CONCERNÉE NE SEMBLE PAS AVOIR CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN SON NOM EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍ DHEALRAÍONN SÉ GO BHFUIL AN DUINE LENA mBAINEANN PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NIJE POZNATO DA JE DOTIČNA OSOBA POD SVOJIM IMENOM SKLOPILA REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) A NOME DELLA PERSONA INTERESSATA NON RISULTA STIPULATA ALCUNA UNIONE REGISTRATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) UZ ATTIECĪGĀS PERSONAS VĀRDA NAV NOSLĒGTAS REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) ATITINKAMAS ASMUO SAVO VARDU NĖRA SUDARĘS REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYNEK A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINT MEGÁLLAPÍTHATÓAN NINCS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) IL-PERSUNA KKONĊERNATA TIDHER LI MA GĦANDHIEX SĦUBIJA REĠISTRATA F'ISIMHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) HEEFT DE BETROKKENE GEEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP IN ZIJN OF HAAR NAAM OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, NIE POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO SE AFIGURA EXISTIR PARCERIA REGISTADA EM NOME DA PESSOA EM CAUSA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIUN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎNCHEIAT PE NUMELE PERSOANEI VIZATE ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) DOTKNUTÁ OSOBA ZREJME NEUZAVRELA REGISTROVANÉ PARTNERSTVO VO SVOJOM MENE PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) PO RAZPOLOŽLJIVIH PODATKIH ZADEVNA OSEBA NI V PARTNERSKI SKUPNOSTI, KI BI JO REGISTRIRALA V SVOJEM IMENU IN V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN NIMELLE EI OLE MERKITTY REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FÖREFALLER DEN BERÖRDA PERSONEN INTE HA INGÅTT REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.3

(BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА ВСТЪПИ В РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE EL INTERESADO REGISTRE UNA UNIÓN DE HECHO CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA, ABY DOTYČNÁ OSOBA UZAVŘELA REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR, AT DEN PÅGÆLDENDE PERSON KAN INDGÅ REGISTRERET PARTNERSKAB I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS DEM EINGEHEN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT DURCH DIE BETREFFENDE PERSON NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASEL ISIKUL REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUDA/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT FOR THE PERSON CONCERNED TO ENTER INTO A REGISTERED PARTNERSHIP UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU À LA CONCLUSION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR AN DUINE LENA mBAINEANN AG DUL I mBUN PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA NE BI MOGLA SKLOPITI REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN'UNIONE REGISTRATA DELLA PERSONA INTERESSATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI ATTIECĪGAJAI PERSONAI

STĀTIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMAM ASMENIUI SUDARYTI REGISTRUOTĄ PARTNERYSTĘ PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTSEN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦALL-PERSUNA KKONĊERNATA BIEX TIDĦOL FI SĦUBIJA REĠISTRATA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR DE BETROKKEN PERSOON OM EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP AAN TE GAAN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE IMPEDIMENTO CONHECIDO A QUE A PESSOA EM CAUSA ESTABELEÇA UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOSC IMPEDIMENTE LA ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA PREKÁŽKA PRE DOTKNUTÚ OSOBU UZAVRIEŤ REGISTROVANÉ PARTNERSTVO PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENIH ZADRŽKOV, DA ZADEVNA OSEBA NE BI MOGLA REGISTRIRATI PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN REKISTERÖIDYLLE PARISUHTEELLE EI TIEDETÄ OLEVAN ESTEITÄ SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA HINDER FÖR DEN BERÖRDA PERSONEN ATT INGÅ REGISTRERAT PARTNERSKAP ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

5.4

(BG) НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПРЕЧКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ И НЕГОВИЯ БЪДЕЩ ПАРТНЬОР СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ИЗДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ/ (ES) NO HAY CONSTANCIA DE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA EL REGISTRO DE UNA UNIÓN DE HECHO ENTRE EL INTERESADO Y SU FUTURA PAREJA DE HECHO REGISTRADA CON ARREGLO AL DERECHO NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZNÁMÁ PŘEKÁŽKA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ MEZI DOTYČNOU OSOBOU A JEJÍM BUDOUCÍM PARTNEREM / JEJÍ BUDOUCÍ PARTNERKOU PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA ČLENSKÉHO STÁTU, V NĚMŽ JE VEŘEJNÁ LISTINA VYDÁNA/ (DA) DER FORELIGGER INGEN KENDTE HINDRINGER FOR ET REGISTRERET PARTNERSKAB MELLEM DEN PÅGÆLDENDE PERSON OG DENNES KOMMENDE PARTNER I HENHOLD TIL NATIONAL RET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR DET OFFENTLIGE DOKUMENT ER UDSTEDT/ (DE) IST KEIN HINDERNIS BEKANNT, DAS EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER BETREFFENDEN PERSON UND IHREM KÜNFTIGEN PARTNER NACH DEM NATIONALEN RECHT DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE AUSGESTELLT WURDE, ENTGEGENSTEHT/ (ET) EI OLE TEADA AVALIKU DOKUMENDI VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI ÕIGUSE KOHASEID ASJAOLUSID, MIS TAKISTAKSID ASJAOMASE ISIKU JA TEMA TULEVASE REGISTREERITUD ELUKAASLASE KOOSELLU ASTUMIST/ (EL) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) THERE IS NO KNOWN IMPEDIMENT TO A REGISTERED PARTNERSHIP BETWEEN THE PERSON CONCERNED AND HIS OR HER INTENDED PARTNER UNDER THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATE WHERE THE PUBLIC DOCUMENT IS ISSUED/ (FR) IL N'EXISTE PAS D'EMPÊCHEMENT CONNU À LA CONCLUSION D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ ENTRE LA PERSONNE CONCERNÉE ET SON FUTUR PARTENAIRE EN VERTU DU DROIT NATIONAL DE L'ÉTAT MEMBRE OÙ LE DOCUMENT PUBLIC EST DÉLIVRÉ/ (GA) NÍL AON BHAC AITHEANTA ANN AR PHÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE IDIR AN DUINE LENA mBAINEANN AGUS A P(H)ÁIRTNÉIR BEARTAITHE FAOI DHLÍ NÁISIÚNTA AN BHALLSTÁIT INA nDÉANTAR AN DOICIMÉAD POIBLÍ A EISIÚINT/ (HR) NEMA POZNATE ZAPREKE ZBOG KOJE DOTIČNA OSOBA I NJEZIN BUDUĆI PARTNER NE BI MOGLI SKLOPITI REGISTRIRANO PARTNERSTVO PREMA NACIONALNOM PRAVU DRŽAVE ČLANICE U KOJOJ JE JAVNA ISPRAVA IZDANA/ (IT) NON SONO NOTI IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN'UNIONE REGISTRATA TRA LA PERSONA INTERESSATA E IL FUTURO PARTNER A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) NAV ZINĀMI NEKĀDI ŠĶĒRŠĻI REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU NOSLĒGŠANAI STARP ATTIECĪGO PERSONU UN TĀS TOPOŠO PARTNERI SASKAŅĀ AR TĀS DALĪBVALSTS TIESĪBU AKTIEM, KURĀ PUBLISKAIS DOKUMENTS IR IZDOTS/ (LT) NĖRA ŽINOMŲ KLIŪČIŲ ATITINKAMO ASMENS IR JO BŪSIMO (-OS) PARTNERIO (-ĖS) REGISTRUOTAI PARTNERYSTEI PAGAL VALSTYBĖS NARĖS, KURIOJE VIEŠASIS DOKUMENTAS IŠDUODAMAS, NACIONALINĘ TEISĘ/ (HU) NINCS A KÖZOKIRAT KIÁLLÍTÁSÁNAK HELYE SZERINTI TAGÁLLAM NEMZETI JOGA SZERINTI, ISMERT AKADÁLYA ANNAK, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉS LEENDŐ ÉLETTÁRSA EGYMÁSSAL BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTSEN/ (MT) MA HEMM L-EBDA IMPEDIMENT MAGĦRUF GĦAL SĦUBIJA REĠISTRATA BEJN IL-PERSUNA KKONĊERNATA U S-SIEĦEB JEW SIEĦBA FUTUR TAGĦHA TAĦT IL-LIĠI NAZZJONALI TAL-ISTAT MEMBRU FEJN INĦAREĠ ID-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) IS ER GEEN BELEMMERING VOOR EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP TUSSEN DE BETROKKENE EN ZIJN OF HAAR BEOOGDE PARTNER OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT VAN DE LIDSTAAT WAAR HET OPENBAAR DOCUMENT WORDT AFGEGEVEN/ (PL) NIE ISTNIEJĄ ZNANE PRZESZKODY DLA ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY DOKU-MENT, Z OSOBĄ, Z KTÓRĄ ZAMIERZA ONA ZAWRZEĆ TAKI ZWIĄZEK, NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PAŃSTWA

CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM TEN DOKUMENT URZĘDOWY ZOSTAŁ WYDANY/ (PT) NÃO EXISTE OPOSIÇÃO CONHECIDA A QUE A PESSOA EM CAUSA ESTABELEÇA COM O(A) FUTURO(A) PARCEIRO(A) UMA PARCERIA REGISTADA NOS TERMOS DO DIREITO NACIONAL DO ESTADO-MEMBRO EM QUE O DOCUMENTO PÚBLICO FOI EMITIDO/ (RO) NU SE CUNOAȘTE NICIO OPOZIȚIE LA ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNREGISTRAT ÎNTRE PERSOANA VIZATĂ ȘI VIITORUL PARTENER (VIITOAREA PARTENERĂ) ÎN CONFORMITATE CU DREPTUL INTERN AL STATULUI MEMBRU ÎN CARE ESTE EMIS DOCUMENTUL OFICIAL/ (SK) NIE JE ZNÁMA NÁMIETKA VOČI REGISTROVANÉMU PARTNERSTVU MEDZI DOTKNUTOU OSOBOU A JEJ NASTÁVAJÚCIM PARTNEROM PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA ČLENSKÉHO ŠTÁTU, V KTOROM JE VEREJNÁ LISTINA VYDANÁ/ (SL) NI UGOTOVLJENEGA NASPROTOVANJA, DA ZADEVNA OSEBA IN NJEN PREDVIDENI PARTNER NE BI MOGLA REGISTRIRATI PARTNERSKE SKUPNOSTI V SKLADU Z NACIONALNIM PRAVOM DRŽAVE ČLANICE, V KATERI JE IZDANA JAVNA LISTINA/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN JA HÄNEN TULEVAN KUMPPANINSA VÄLISTÄ REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA EI OLE VASTUSTETTU SEN JÄSENVALTION KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, JOSSA YLEINEN ASIAKIRJA ON ANNETTU/ (SV) FINNS DET INGA KÄNDA INVÄNDNINGAR MOT INGÅENDE AV REGISTRERAT PARTNERSKAP MELLAN DEN BERÖRDA PERSONEN OCH HANS ELLER HENNES BLIVANDE PARTNER ENLIGT DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DEN OFFICIELLA HANDLINGEN UTFÄRDADES

6.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИЯ ПАРТНЬОР НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA FUTURA PAREJA DE HECHO REGISTRADA DEL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O BUDOUCÍM PARTNEROVI / BUDOUCÍ PARTNERCE DOTYČNÉ OSOBY/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSONS KOMMENDE PARTNER/ (DE) ANGABEN ZU DEM KÜNFTIGEN PARTNER DER BETREFFENDEN PERSON/ (ET) TEAVE ISIKU KOHTA, KELLEGA ASJAOMANE ISIK SOOVIB REGISTREERITUD KOOSELLU ASTUDA/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE INTENDED PARTNER OF THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LE FUTUR PARTENAIRE DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LE PÁIRTNÉIR BEARTAITHE AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O BUDUĆEM PARTNERU DOTIČNE OSOBE/ (IT) INFORMAZIONI SUL FUTURO PARTNER DELLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGĀS PERSONAS TOPOŠO PARTNERI/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMO ASMENS BŪSIMĄ PARTNERĮ (-Ę)/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY LEENDŐ ÉLETTÁRSÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IS-SIEĦEB JEW SIEĦBA FUTUR TAL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BEOOGDE PARTNER VAN DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, Z KTÓRĄ OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, ZAMIERZA ZAWRZEĆ ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK PARTNERSKI/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE O(A) FUTURO(A) PARCEIRO(A)DA PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND VIITORUL PARTENER (VIITOAREA PARTENERĂ) AL (A) PERSOANEI VIZATE/ (SK) INFORMÁCIE O NASTÁVAJÚCOM PARTNEROVI DOTKNUTEJ OSOBY/ (SL) INFORMACIJE O PREDVIDENEM PARTNERJU ZADEVNE OSEBE/ (FI) TIEDOT ASIANOMAISEN HENKILÖN TULEVASTA KUMPPANISTA/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONENS BLIVANDE PARTNER

7.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

7.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

7.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

7.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

7.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

IX. MELLÉKLET

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÁLLÁS TÖBBNYELVŰ

FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Születési családi neve(i)

4.2. Jelenlegi családi neve(i)

4.3. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése előtt

4.4. Családi neve(i) az élettársi kapcsolat bejegyzése után

4.5. Utóneve(i)

4.6. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.7. Születési helye (1) és országa (2)

4.8. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

4.9. Állampolgársága:

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÁLLÁSA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT:

5.1. Bejegyzett élettárs/A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ideje (éééé/hh/nn)

5.2. Nincs bejegyzett élettársi kapcsolata

5.2.1. Sosem volt bejegyzett élettársi kapcsolata

5.2.2. Megszűnt bejegyzett élettársi kapcsolat/A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének ideje (éééé/hh/nn)

5.2.3. Túlélő élettárs/Az élettárs halálának ideje (éééé/hh/nn)

5.3. Meghatározatlan

6. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

6.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

6.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

6.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

6.4. Aláírás

6.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÁLLÁS)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПО РОЖДЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) DE NACIMIENTO/ (CZ) RODNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) VED FØDSLEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) BEI DER GEBURT/ (ET) SÜNNIJÄRGNE PEREKONNANIMI (SÜNNIJÄRGSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/ (EN) SURNAME(S) AT BIRTH/ (FR) NOM(S) À LA NAISSANCE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) BREITHE/ (HR) PREZIME(NA) PRI ROĐENJU/ (IT) COGNOME/I ALLA NASCITA/ (LV) UZVĀRDS(-I) DZIMŠANAS BRĪDĪ/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS), SUTEIKTA (-OS) GIMUS/ (HU) SZÜLETÉSI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) MAT-TWELID/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) BIJ DE GEBOORTE/ (PL) NAZWISKO(-A) RODOWE/ (PT) APELIDO(S) À DATA DO NASCIMENTO/ (RO) NUMELE LA NAȘTERE/ (SK) RODNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI OB ROJSTVU/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) SYNTYMÄHETKELLÄ/ (SV) EFTERNAMN VID FÖDSELN

4.2

(BG) НАСТОЯЩО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ACTUAL(ES)/ (CZ) SOUČASNÉ/Á PŘÍJMENÍ/ (DA) NUVÆRENDE EFTERNAVN(E)/ (DE) DERZEITIGE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PRAEGUNE PEREKONNANIMI (PRAEGUSED PEREKONNANIMED)/ (EL) ΤΡΕΧΟΝ(-ΤΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) CURRENT SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) ACTUEL(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) REATHA/ (HR) SADAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I ATTUALE/I/ (LV) ESOŠAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) DABARTINĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) JELENLEGI CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) ATTWALI/ (NL) HUIDIGE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) OBECNE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO OU APELIDOS ATUAIS/ (RO) NUMELE ACTUAL(E)/ (SK) SÚČASNÉ PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) SEDANJI PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) NYKYINEN SUKUNIMI (NYKYISET SUKUNIMET)/ (SV) NUVARANDE EFTERNAMN

4.3

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ПРЕДИ АКТА/ (ES) APELLIDO(S) ANTES DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) FØR REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) VOR DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) ENNE REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) BEFORE THE ACT/ (FR) NOM(S) AVANT L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMH AN nGNÍOMH/ (HR) PREZIME(NA) PRIJE REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I PRIMA DELL'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PIRMS AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PRIEŠ SUDARANT AKTĄ/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE ELŐTT/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) QABEL L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) VÓÓR DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PRZED REJESTRACJĄ ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) ANTES DO ATO/ (RO) NUMELE ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PRED UZAVRETÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) ENNEN REKISTERÖINTIÄ/ (SV) EFTERNAMN FÖRE INGÅENDET

4.4

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА АКТА/ (ES) APELLIDO(S) DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN/ (CZ) PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) EFTERNAVN(E) EFTER REGISTRERINGEN/ (DE) FAMILIENNAME(N) NACH DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED) PÄRAST REGISTREERIMIST/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/ (EN) SURNAME(S) FOLLOWING THE ACT/ (FR) NOM(S) À LA SUITE DE L'ACTE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) TAR ÉIS AN GHNÍMH/ (HR) PREZIME(NA) NAKON REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) COGNOME/I DOPO L'ATTO/ (LV) UZVĀRDS(-I) PĒC AKTA/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS) PO AKTO SUDARYMO/ (HU) CSALÁDI NEVE(I) AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT BEJEGYZÉSE UTÁN/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) WARA L-ATT/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN) NA DE AKTE/ (PL) NAZWISKO(-A) PO REJESTRACJI ZWIĄZKU/ (PT) APELIDO(S) APÓS O ATO/ (RO) NUMELE DUPĂ ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) PO UZAVRETÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET) REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/ (SV) EFTERNAMN EFTER INGÅENDET

4.5

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.7

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.8

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.8.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.8.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.8.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.9

(BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP

5.

(BG) СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е, КАКТО СЛЕДВА/ (ES) SEGÚN EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO, EL ESTADO DEL INTERESADO EN LO QUE RESPECTA A SU CALIDAD DE MIEMBRO DE UNA UNIÓN DE HECHO REGISTRADA ES EL SIGUIENTE/ (CZ) NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, MÁ DOTYČNÁ OSOBA TENTO STATUS REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/ (DA) I HENHOLD TIL DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, HAR DEN PÅGÆLDENDE PERSON FØLGENDE REGISTREREDE PARTNERSKABSSTATUS/ (DE) STATUS DER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) VASTAVALT AVALIKULE DOKUMENDILE, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, ON ASJAOMASEL ISIKUL JÄRGMINE REGISTREERITUD KOOSELUGA SEOTUD STAATUS/ (EL) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED HAS THE FOLLOWING REGISTERED PARTNERSHIP STATUS/ (FR) D'APRÈS LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT, LE STATUT DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE EST LE SUIVANT/ (GA) DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, TÁ AN STÁDAS PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE A LEANAS AG AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) PREMA JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN STATUS REGISTRIRANOG PARTNERSTVA DOTIČNE OSOBE JE SLJEDEĆI/ (IT) SECONDO IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO, LO STATO DI UNIONE REGISTRATA DELLA PERSONA INTERESSATA È IL SEGUENTE/ (LV) SASKAŅĀ AR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, ATTIECĪGAJAI PERSONAI IR ŠĀDS REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU STATUSS/ (LT) PAGAL VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, ATITINKAMO ASMENS REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS PADĖTIS YRA TOKIA/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÁLLÁSA A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT SZERINT/ (MT) SKONT ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA, IL-PERSUNA KKONĊERNATA GĦANDHA L-ISTATUS TA' SĦUBIJA REĠISTRATA KIF ĠEJ/ (NL) VOLGENS HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, IS DE STATUS VAN HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP VAN DE BETROKKENE DE VOLGENDE/ (PL) Z DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, WYNIKA, ŻE OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, POSIADA NASTĘPUJĄCY STATUS ZWIĄZANY Z ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKIEM PARTNERSKIM/ (PT) SEGUNDO O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO, À DATA DA SUA EMISSÃO, O ESTATUTO DE PARCERIA REGISTADA DA PESSOA EM CAUSA É/ (RO) ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR, PERSOANA VIZATĂ ARE URMĂTORUL STATUT PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT/ (SK) PODĽA VEREJNEJ LISTINY, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, MÁ DOTKNUTÁ OSOBA TENTO ŠTATÚT REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) V SKLADU Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, JE STATUS REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI ZADEVNE OSEBE NASLEDNJI/ (FI) SEN YLEISEN ASIAKIRJAN MUKAAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, ASIANOMAISEN HENKILÖN REKISTERÖITYYN PARISUHTEESEEN LIITTYVÄ SIVIILISÄÄTY ON SEURAAVA/ (SV) ENLIGT DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT ÄR DEN BERÖRDA PERSONENS STATUS AVSEENDE REGISTRERAT PARTNERSKAP FÖLJANDE

5.1

(BG) С РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/ (ES) TIENE PAREJA DE HECHO REGISTRADA / FECHA (DD/MM/AAAA) DE REGISTRO DE LA UNIÓN DE HECHO/ (CZ) JE V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/DATUM (DD/MM/YYYY) REGISTRACE PARTNERSTVÍ/ (DA) REGISTRERET PARTNER/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR REGISTRERINGEN AF PARTNERSKABET/ (DE) EINGETRAGENER PARTNER/DATUM (TT/MM/JJJJ) DER EINTRAGUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD ELUKAASLANE / KOOSELU REGISTREERIMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΈΝΟΣ(-Η) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) REGISTERED PARTNER/DATE (DD/MM/YYYY) OF REGISTRATION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) AYANT CONCLU UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ/DATE (JJ/MM/AAAA) D'ENREGISTREMENT DU PARTENARIAT/ (GA) PÁIRTNÉIR CLÁRAITHE/DÁTA (LL/MM/BBBB) CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) REGISTRIRANI PARTNER / DATUM (DD/MM/GGGG) REGISTRIRANJA PARTNERSTVA/ (IT) PARTNER REGISTRATO/DATA DI REGISTRAZIONE DELL'UNIONE (GG/MM/AAAA)/ (LV) REĢISTRĒTAIS PARTNERIS / PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĒŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) REGISTRUOTAS (-A) PARTNERIS (-Ė) / PARTNERYSTĖS SUDARYMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) BEJEGYZETT ÉLETTÁRS/A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SIEĦEB(/SIEĦBA) REĠISTRAT(A) U DATA (JJ/XX/SSSS) TAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SĦUBIJA/ (NL) GEREGISTREERDE PARTNER/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP/ (PL) POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM / DATA (DD/MM/RRRR) ZAWARCIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) PARCEIRO(A) REGISTADO(A)/DATA DO REGISTO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENER ÎNREGISTRAT/DATA (ZZ/LL/AAAA) ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI/ (SK) REGISTROVANÝ PARTNER/DÁTUM (DD/MM/RRRR) UZAVRETIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) REGISTRIRAN PARTNER/DATUM (DD/MM/LLLL) REGISTRACIJE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) REKISTERÖITY KUMPPANI/PARISUHTEEN REKISTERÖINTIPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) REGISTRERAD PARTNER/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR REGISTRERING AV PARTNERSKAPET

5.2

(BG) БЕЗ РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) NO TIENE PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) NENÍ V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/ (DA) IKKE I ET REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) NICHT IN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/ (ET) EI OLE KUNAGI REGISTREERITUD KOOSELUS/ (EL) ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) NOT IN A REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) N'AYANT PAS CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) NÍL AN DUINE PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/ (HR) NIJE U REGISTRIRANOM PARTNERSTVU/ (IT) NON IN UNIONE REGISTRATA/ (LV) NAV REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS/ (LT) NESUDARĘS (-IUSI) REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/ (HU) NINCS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) MHUX FI SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) NIET IN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) NIE POZOSTAJE W ZAREJESTROWANYM ZWIĄZKU PARTNERSKIM/ (PT) NÃO TEM UMA PARCERIA REGISTADA/ (RO) NU SE AFLĂ ÎNTR-UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) NEŽIJE V REGISTROVANOM PARTNERSTVE/ (SL) NI V REGISTRIRANI PARTNERSKI SKUPNOSTI/ (FI) EI REKISTERÖIDYSSÄ PARISUHTEESSA/ (SV) EJ I REGISTRERAT PARTNERSKAP

5.2.1

(BG) НИКОГА НЕ Е РЕГИСТРИРАЛО ПАРТНЬОРСТВО/ (ES) NO HA TENIDO NUNCA PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) NIKDY NEBYLA V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ/ (DA) ALDRIG I ET REGISTRERET PARTNERSKAB/ (DE) NIE IN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/ (ET) EI OLE REGISTREERITUD KOOSELUS OLNUD/ (EL) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) NEVER IN A REGISTERED PARTNERSHIP/ (FR) N'AYANT JAMAIS CONCLU DE PARTENARIAT ENREGISTRÉ/ (GA) NÍ RAIBH AN DUINE PÁIRTEACH I bPÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE RIAMH/ (HR) NIKADA NIJE BIO(-LA) U REGISTRIRANOM PARTNERSTVU/ (IT) MAI CONTRATTA UN'UNIONE REGISTRATA/ (LV) NEKAD NAV STĀJIES REĢISTRĒTĀS PARTNERATTIECĪBĀS/ (LT) NIEKADA NEBUVO SUDARĘS (-IUSI) REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/ (HU) SOSEM VOLT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA/ (MT) QATT MA KONT FI SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) NOOIT IN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/ (PL) NIGDY NIE ZAWARŁ(-A) ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) NUNCA TEVE UMA PARCERIA REGISTADA/ (RO) NU S-A AFLAT NICIODATĂ ÎNTR-UN PARTENERIAT ÎNREGISTRAT/ (SK) NIKDY NEŽILA V REGISTROVANOM PARTNERSTVE/ (SL) NIKOLI NI BIL V REGISTRIRANI PARTNERSKI SKUPNOSTI/ (FI) EI OLE KOSKAAN OLLUT REKISTERÖIDYSSÄ PARISUHTEESSA/ (SV) HAR ALDRIG VARIT I ETT REGISTRERAT PARTNERSKAP

5.2.2

(BG) С РАЗТРОГНАТО РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЗТРОГВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/ (ES) HA CANCELADO EL REGISTRO DE UNA UNIÓN DE HECHO / FECHA (DD/MM/AAAA) DE LA CANCELACIÓN/ (CZ) REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ BYLO ZRUŠENO/DATUM (DD/MM/YYYY) ZRUŠENÍ PARTNERSTVÍ/ (DA) OPLØST REGISTRERET PARTNERSKAB/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR OPLØSNING AF PARTNERSKABET/ (DE) AUFGEHOBENE EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/DATUM (TT/MM/JJJJ) DER AUFHEBUNG DER PARTNERSCHAFT/ (ET) REGISTREERITUD KOOSELU ON LÕPETATUD / KOOSELU LÕPETAMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΛΥΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ (EN) DISSOLVED REGISTERED PARTNERSHIP/DATE (DD/MM/YYYY) OF DISSOLUTION OF THE PARTNERSHIP/ (FR) AYANT CONCLU UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ DISSOUS/DATE (JJ/MM/AAAA) DE DISSOLUTION DU PARTENARIAT/ (GA) PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE DHÍSCAOILTE/DÁTA (LL/MM/BBBB) DHÍSCAOILEADH NA PÁIRTNÉIREACHTA/ (HR) RAZVRGNUTO REGISTRIRANO PARTNERSTVO / DATUM (DD/MM/GGGG) RAZVRGNUĆA REGISTRIRANOG PARTNERSTVA/ (IT) UNIONE REGISTRATA SCIOLTA/DATA DI SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZBEIGUŠĀS REĢISTRĒTAS PARTNERATTIECĪBAS / REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANĀS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ NUTRAUKTA / PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) MEGSZŰNT BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT/A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT MEGSZŰNÉSÉNEK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SĦUBIJA REĠISTRATA XOLTA U DATA (JJ/XX/SSSS) TAX-XOLJIMENT TAS-SĦUBIJA REĠISTRATA/ (NL) ONTBONDEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN ONTBINDING VAN HET PARTNERSCHAP/ (PL) ROZWIĄZANIE ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA (DD/MM/RRRR) ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/ (PT) PARCERIA REGISTADA DISSOLVIDA/DATA DA DISSOLUÇÃO DA PARCERIA (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENERIAT ÎNREGISTRAT DIZOLVAT/DATA (ZZ/LL/AAAA) DIZOLVĂRII PARTENERIATULUI/ (SK) REGISTROVANÉ PARTNERSTVO BOLO ZRUŠENÉ/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/ (SL) REGISTRIRANA PARTNERSKA SKUPNOST JE PRENEHALA/DATUM (DD/MM/LLLL) PRENEHANJA REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI/ (FI) REKISTERÖITY PARISUHDE PURETTU/PARISUHTEEN PURKAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) UPPLÖST REGISTRERAT PARTNERSKAP/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UPPLÖSNING AV PARTNERSKAPET

5.2.3

(BG) С ПОЧИНАЛ ПАРТНЬОР/ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА СМЪРТТА НА ПАРТНЬОРА/ (ES) MIEMBRO SUPÉRSTITE DE UNA UNIÓN DE HECHO REGISTRADA / FECHA (DD/MM/AAAA) DE FALLECIMIENTO DE LA PAREJA DE HECHO REGISTRADA/ (CZ) PŘEŽIVŠÍ PARTNER - PARTNERKA/DATUM (DD/MM/YYYY) ÚMRTÍ PARTNERA - PARTNERKY/ (DA) LÆNGSTLEVENDE PARTNER/DATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) FOR PARTNERS DØD/ (DE) ÜBERLEBENDER PARTNER/STERBEDATUM (TT/MM/JJJJ) DES PARTNERS/ (ET) ÜLEELANUD REGISTREERITUD ELUKAASLANE / REGISTREERITUD ELUKAASLASE SURMA KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΕΠΙΖΩΝ(-ΣΑ) ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ/ (EN) SURVIVING PARTNER/ DATE (DD/MM/YYYY) OF PARTNER'S DEATH/ (FR) PARTENAIRE SURVIVANT/DATE (JJ/MM/AAAA) DU DÉCÈS DU PARTENAIRE/ (GA) PÁIRTNÉIR MARTHANACH/ DÁTA (LL/MM/BBBB) BÁIS AN PHÁIRTNÉARA/ (HR) NADŽIVJELI PARTNER / DATUM (DD/MM/GGGG) SMRTI PARTNERA/ (IT) PARTNER SUPERSTITE/DATA DI DECESSO DEL PARTNER (GG/MM/AAAA)/ (LV) PĀRDZĪVOJUŠAIS PARTNERIS / PARTNERA MIRŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) PERGYVENĘS (-USI) PARTNERIS (-Ė) / PARTNERIO (-ĖS) MIRTIES DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) TÚLÉLŐ ÉLETTÁRS/AZ ÉLETTÁRS HALÁLÁNAK IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) SIEĦEB(/SIEĦBA) SUPERSTITI U DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-MEWT TAS-SIEĦEB(/SIEĦBA)/ (NL) OVERLEVENDE PARTNER/DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN OVERLIJDEN VAN DE PARTNER/ (PL) PARTNER POZOSTAJĄCY PRZY ŻYCIU / DATA (DD/MM/RRRR) ZGONU DRUGIEGO PARTNERA/ (PT) PARCEIRO(A) SOBREVIVO(A)/ DATA DO ÓBITO DO(A) PARCEIRO(A) (DD/MM/AAAA)/ (RO) PARTENER SUPRAVIEȚUITOR/DATA (ZZ/LL/AAAA) DECESULUI PARTENERULUI/ (SK) POZOSTALÝ PARTNER/DÁTUM (DD/MM/RRRR) ÚMRTIA PARTNERA/ (SL) PREŽIVELI PARTNER/DATUM (DD/MM/LLLL) PARTNERJEVE SMRTI/ (FI) ELOONJÄÄNYT KUMPPANI/KUMPPANIN KUOLINPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) EFTERLEVANDE PARTNER/DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR PARTNERNS DÖD

5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEUTVRĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) NIEUSTALONY/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

6.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

6.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

6.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

6.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

X. MELLÉKLET

LAKÓHELY és/vagy TARTÓZKODÁSI HELY

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (2) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (3).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (5)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) E rendelet alkalmazásában a "lakóhely" és a "tartózkodási hely" fogalmát a nemzeti jog határozza meg.

(3) Kézírással történő kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(5) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2. Anyakönyvi kivonat

3.2.3. Kivonat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból

3.2.4. Anyakönyvi bejegyzés szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Utóneve(i)

4.3. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.4. Születési helye (1) és országa (2)

4.5. Neme:

4.5.1. Nő

4.5.2. Férfi

4.5.3. Meghatározatlan

5. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY JELENLEGI LAKÓHELYE ÉS/VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE

5.1. Lakóhely

5.1.1. Címe:

5.1.1.1. Utca és házszám/postafiók

5.1.1.2. Helység és irányítószám

5.1.1.3. Ország

5.2. Tartózkodási hely

5.1.1. Címe:

5.1.1.1. Utca és házszám/postafiók

5.1.1.2. Helység és irányítószám

5.1.1.3. Ország

6. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

6.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

6.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

6.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

6.4. Aláírás

6.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(LAKÓHELY és/vagy TARTÓZKODÁSI HELY)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) VÝPIS Z MATRIKY/ (DA) UDDRAG FRA CIVILSTANDSREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM PERSONENSTANDSREGISTER/ (ET) PEREKONNASEISUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CIVIL STATUS REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR STÁDAIS SHIBHIALTA/ (HR) IZVADAK IZ REGISTRA OSOBNOG STANJA/ (IT) ESTRATTO DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) IZRAKSTS NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRO/ (HU) ANYAKÖNYVI KIVONAT/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS SKRÓCONY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) EXTRATO DE ATOS DO REGISTO CIVIL/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE STARE CIVILĂ/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OSOBNÉHO STAVU/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE (SIVIILISÄÄTY)/ (SV) UTDRAG UR FOLKBOKFÖRINGEN

3.2.3

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ (ES) EXTRACTO DEL CENSO/ (CZ) VÝPIS Z REGISTRU OBYVATEL/ (DA) UDDRAG FRA FOLKEREGISTRET/ (DE) AUSZUG AUS DEM MELDEREGISTER/ (ET) RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE POPULATION REGISTER/ (FR) EXTRAIT DU REGISTRE DE LA POPULATION/ (GA) SLIOCHT AS AN gCLÁR DAONRA/ (HR) IZVADAK IZ POPISA STANOVNIŠTVA/ (IT) ESTRATTO ANAGRAFICO/ (LV) IZRAKSTS NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ GYVENTOJŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REĠISTRU TAL-POPOLAZZJONI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU LUDNOŚCI/ (PT) EXTRATO DO REGISTO DA POPULAÇÃO/ (RO) EXTRAS DIN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA OBYVATEĽOV/ (SL) IZPISEK IZ REGISTRA PREBIVALSTVA/ (FI) VÄESTÖREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR BEFOLKNINGSREGISTER

3.2.4

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ/ (ES) COPIA LITERAL DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL/ (CZ) OPIS MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF CIVILSTANDSREGISTRE/ (DE) WÖRTLICHE KOPIE VON PERSONENSTANDSEINTRÄGEN/ (ET) PEREKONNASEISUAKTI KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ (EN) VERBATIM COPY OF CIVIL STATUS RECORDS/ (FR) COPIE INTÉGRALE D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DE THAIFID AR STÁDAS SIBHIALTA/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ EVIDENCIJA O OSOBNOM STANJU/ (IT) COPIA LETTERALE DI ATTO DI STATO CIVILE/ (LV) CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTU AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAL-ATTI TAL-ISTAT ĊIVILI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY AKTU STANU CYWILNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DE ATOS DE REGISTO CIVIL/ (RO) COPIE EXACTĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ/ (SK) DOSLOVNÝ VÝPIS ZO ZÁPISOV O OSOBNOM STAVE/ (SL) DOBESEDNI PREPIS LISTIN O OSEBNEM STANJU/ (FI) VÄESTÖREKISTERITIETOJEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV FOLKBOKFÖRINGSHANDLING

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ / (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM / (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE EL INTERESADO/ (CZ) INFORMACE O DOTYČNÉ OSOBĚ/ (DA) OPLYSNINGER OM DEN PÅGÆLDENDE PERSON/ (DE) ANGABEN ZUR BETREFFENDEN PERSON/ (ET) ASJAOMAST ISIKUT KÄSITLEV TEAVE/ (EL) ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE PERSON CONCERNED/ (FR) INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) INFORMACIJE O DOTIČNOJ OSOBI/ (IT) INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA/ (LV) INFORMĀCIJA PAR ATTIECĪGO PERSONU/ (LT) INFORMACIJA APIE ATITINKAMĄ ASMENĮ/ (HU) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR IL-PERSUNA KKONĊERNATA/ (NL) INFORMATIE OVER DE BETROKKENE/ (PL) DANE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA EM CAUSA/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA VIZATĂ/ (SK) INFORMÁCIE O DOTKNUTEJ OSOBE/ (SL) INFORMACIJE O ZADEVNI OSEBI/ (FI) ASIANOMAISEN HENKILÖN TIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM DEN BERÖRDA PERSONEN

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK(PRIIMKI)/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ (-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIOS(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.4

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.5

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.5.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.5.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.5.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

5.

(BG) НАСТОЯЩО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И/ИЛИ МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) DOMICILIO Y/O RESIDENCIA ACTUALES DE LA PERSONA A LA QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) SOUČASNÉ BYDLIŠTĚ NEBO MÍSTO POBYTU OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) NUVÆRENDE BOPÆL OG/ELLER OPHOLDSSTED FOR PERSONEN, DER ER BERØRT AF DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) AKTUELLER WOHNSITZ UND/ODER ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, NIMETATUD ISIKU PRAEGUNE ALALINE ASUKOHT JA/VÕI ELUKOHT/ (EL) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) CURRENT DOMICILE AND/OR RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) DOMICILE ET/OU RÉSIDENCE ACTUELS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT/ (GA) SAINCHÓNAÍ REATHA AGUS/NÓ GNÁTHCHÓNAÍ AN DUINE ATÁ AINMNITHE SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TRENUTNO PREBIVALIŠTE I/ILI BORAVIŠTE OSOBE NAVEDENE U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) DOMICILIO E/O RESIDENZA ATTUALE DELLA PERSONA INTERESSATA DAL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) ATTIECĪGĀS PERSONAS PAŠREIZĒJAIS DOMICILS UN/VAI UZTURĒŠANĀS VIETA, KAS MINĒTA PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, NURODYTO ASMENS DABARTINĖ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA IR (ARBA) GYVENAMOJI VIETA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY JELENLEGI LAKÓHELYE ÉS/VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE/ (MT) DOMIĊILJU U/JEW RESIDENZA ATTWALI TAL-PERSUNA MSEMMIJA FID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HI MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) HUIDIGE WOON- EN/OF VERBLIJFPLAATS VAN DE BETROKKENE OP GROND VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE POBYTU OSOBY WSKAZANEJ W DOMUMENCIE URZĘDOWYM, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) DOMICÍLIO E/OU RESIDÊNCIA ATUAL DA PESSOA DESIGNADA NO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) DOMICILIUL ȘI/SAU REȘEDINȚA ACTUAL(Ă) AL (A) PERSOANEI VIZATE DE DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) SÚČASNÉ BYDLISKO A/ALEBO POBYT OSOBY UVEDENEJ VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE PRIPOJENÝ TENTO FORMULÁR/ (SL) TRENUTNO STALNO PREBIVALIŠČE IN/ALI TRENUTNO PREBIVALIŠČE OSEBE, NA KATERO SE NANAŠA JAVNA LISTINA, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, TARKOITETUN HENKILÖN KOTI- JA/TAI ASUINPAIKKA/ (SV) NUVARANDE HEMVIST OCH/ELLER BOSTADSORT FÖR DEN PERSON SOM BERÖRS AV DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

5.1

(BG) МЕСТОЖИВЕЕНЕ/ (ES) DOMICILIO/ (CZ) BYDLIŠTĚ/ (DA) BOPÆL/ (DE) WOHNSITZ/ (ET) ALALINE ASUKOHT/ (EL) ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ (EN) DOMICILE/ (FR) DOMICILE/ (GA) SAINCHÓNAÍ/ (HR) PREBIVALIŠTE/ (IT) DOMICILIO/ (LV) DOMICILS/ (LT) NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/ (HU) LAKÓHELY/ (MT) DOMIĊILJU/ (NL) WOONPLAATS/ (PL) MIEJSCE ZAMIESZKANIA/ (PT) DOMICÍLIO/ (RO) DOMICILIUL/ (SK) BYDLISKO/ (SL) STALNO PREBIVALIŠČE/ (FI) KOTIPAIKKA/ (SV) HEMVIST

5.1.1

(BG) АДРЕС/ (ES) DIRECCIÓN/ (CZ) ADRESA/ (DA) ADRESSE/ (DE) ANSCHRIFT/ (ET) AADRESS/ (EL) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ (EN) ADDRESS/ (FR) ADRESSE/ (GA) SEOLADH/ (HR) ADRESA/ (IT) INDIRIZZO/ (LV) ADRESE/ (LT) ADRESAS/ (HU) CÍME/ (MT) INDIRIZZ/ (NL) ADRES/ (PL) ADRES/ (PT) ENDEREÇO/ (RO) ADRESA/ (SK) ADRESA/ (SL) NASLOV/ (FI) OSOITE/ (SV) ADRESS

5.1.1.1

(BG) УЛИЦА И НОМЕР/ПОЩЕНСКА КУТИЯ/ (ES) CALLE Y NÚMERO / APARTADO DE CORREOS/ (CZ) ULICE A ČÍSLO DOMU / POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKA/ (DA) VEJ OG HUSNUMMER/POSTBOKS/ (DE) STRASSE UND HAUSNUMMER/POSTFACH/ (ET) TÄNAV JA MAJA NUMBER / POSTKAST/ (EL) ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ / Τ.Θ./ (EN) STREET AND NUMBER/PO BOX/ (FR) RUE ET NUMÉRO/BOÎTE POSTALE/ (GA) SRÁID AGUS UIMHIR/BOSCA POIST/ (HR) ULICA I BROJ / POŠTANSKI PRETINAC/ (IT) VIA E NUMERO/CASELLA POSTALE/ (LV) IELA UN MĀJAS NUMURS / PASTKASTE/ (LT) GATVĖ IR NAMO NUMERIS / PAŠTO DĖŽUTĖ/ (HU) UTCA ÉS HÁZSZÁM/POSTAFIÓK/ (MT) TRIQ U NUMRU/KAXXA POSTALI/ (NL) STRAAT EN NUMMER/POSTBUS/ (PL) ULICA I NUMER / SKRYTKA POCZTOWA/ (PT) RUA E NÚMERO/CAIXA POSTAL/ (RO) STRADA ȘI NUMĂRUL/CĂSUȚA POȘTALĂ/ (SK) ULICA A ČÍSLO/ POŠTOVÝ PRIEČINOK/ (SL) ULICA IN ŠTEVILKA/POŠTNI PREDAL/ (FI) LÄHIOSOITE/POSTILOKERO/ (SV) GATUADRESS/POSTBOX

5.1.1.2

(BG) НАСЕЛЕНО МЯСТО И ПОЩЕНСКИ КОД/ (ES) LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL/ (CZ) MÍSTO A POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO/ (DA) BY OG POSTNUMMER/ (DE) PLZ UND ORT/ (ET) LINN VÕI ASULA JA SIHTNUMBER/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ (EN) PLACE AND POSTAL CODE/ (FR) LOCALITÉ ET CODE POSTAL/ (GA) ÁIT AGUS CÓD POIST/ (HR) MJESTO I POŠTANSKI BROJ/ (IT) LOCALITÀ E CAP/ (LV) VIETA UN PASTA INDEKSS/ (LT) VIETA IR PAŠTO KODAS/ (HU) HELYSÉG ÉS IRÁNYÍTÓSZÁM/ (MT) LOKALITÀ U KODIĊI POSTALI/ (NL) PLAATS EN POSTCODE/ (PL) MIEJSCOWOŚĆ I KOD POCZTOWY/ (PT) LOCALIDADE E CÓDIGO POSTAL/ (RO) LOCALITATEA ȘI CODUL POȘTAL/ (SK) MIESTO A POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO/ (SL) KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA/ (FI) POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA/ (SV) ORT OCH POSTNUMMER

5.1.1.3

(BG) ДЪРЖАВА/ (ES) PAÍS/ (CZ) ZEMĚ/ (DA) LAND/ (DE) LAND/ (ET) RIIK/ (EL) ΧΩΡΑ/ (EN) COUNTRY/ (FR) PAYS/ (GA) TÍR/ (HR) ZEMLJA/ (IT) PAESE/ (LV) VALSTS/ (LT) ŠALIS/ (HU) ORSZÁG/ (MT) PAJJIŻ/ (NL) LAND/ (PL) PAŃSTWO/ (PT) PAÍS/ (RO) ȚARA/ (SK) ŠTÁT/ (SL) DRŽAVA/ (FI) MAA/ (SV) LAND

5.2

(BG) МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/ (ES) RESIDENCIA/ (CZ) MÍSTO POBYTU/ (DA) OPHOLDSSTED/ (DE) ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFTENTHALTS/ (ET) ELUKOHT/ (EL) ΔΙΑΜΟΝΗ/ (EN) RESIDENCE/ (FR) RÉSIDENCE/ (GA) SAINCHÓNAÍ/ (HR) BORAVIŠTE/ (IT) RESIDENZA/ (LV) UZTURĒŠANĀS VIETA/ (LT) GYVENAMOJI VIETA/ (HU) TARTÓZKODÁSI HELY/ (MT) RESIDENZA/ (NL) VERBLIJFPLAATS/ (PL) MIEJSCE POBYTU/ (PT) RESIDÊNCIA/ (RO) REȘEDINȚA/ (SK) POBYT/ (SL) PREBIVALIŠČE/ (FI) ASUINPAIKKA/ (SV) BOSTADSORT

6.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

6.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

6.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

6.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

XI. MELLÉKLET

BÜNTETLEN ELŐÉLET AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLLAMPOLGÁRSÁGA SZERINTI TAGÁLLAMBAN

TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNY - FORDÍTÁSI SEGÉDLET

Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 7. cikke

Belgium (BE) Bulgária (BG)

Cseh Köztársaság (CZ)

Dánia (DK) Németország (DE)

Észtország (EE) Írország (IE)

Görögország (EL) Spanyolország (ES)

Franciaország (FR) Horvátország (HR)

Olaszország (IT) Ciprus (CY)

Lettország (LV) Litvánia (LT)

Luxemburg (LU)

Magyarország (HU) Málta (MT)

Hollandia (NL) Ausztria (AT)

Lengyelország (PL) Portugália (PT)

Románia (RO) Szlovénia (SI)

Szlovákia (SK) Finnország (FI)

Svédország (SE) Egyesült Királyság (UK)

FONTOS MEGJEGYZÉS

E többnyelvű formanyomtatvány kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Ez a formanyomtatvány tükrözi annak a közokiratnak a tartalmát, amelyhez csatolták. Azonban a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, megkövetelheti a formanyomtatványban szereplő információk fordítását vagy átiratát, ha az a közokirat feldolgozásához szükséges.

MEGJEGYZÉS A KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG SZÁMÁRA

Csak azok az információk tüntetendők fel, amelyek szerepelnek a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban (2).

Ha a formanyomtatvánnyal kísért közokiratban valamelyik adat vagy információ nem szerepel, akkor húzzák ki ("-").

1. A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (3)

2. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

1.1. Megnevezés (4)

3. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Tagállami bírósággal kapcsolatban álló hatóság vagy tisztviselő által kiállított okirat

3.1.1. Bírósági határozat

3.1.2. Ügyész által kiállított okirat

3.1.3. Bírósági tisztviselő által kiállított okirat

3.1.4. Bírósági végrehajtó ("huissier de justice") által kiállított okirat

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

(1) HL L 200., 2016.7.26., 1. o.

(2) Kézírással kitöltés esetén nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni.

(3) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatványt kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

(4) A "megnevezés" kifejezés alatt a formanyomtatvánnyal kísért közokiratot kiállító hatóság hivatalos megnevezése értendő.

3.2. Közigazgatási okirat

3.2.1. Tanúsítvány/bizonyítvány

3.2.2 Kivonat a bűnügyi nyilvántartásból

3.2.3. A bűnügyi nyilvántartás szó szerinti másolata

3.1.5. Egyéb (kérjük pontosítani)

3.3. Közjegyzői okirat

3.4. Magánokiraton elhelyezett hivatalos tanúsítvány

3.5. Valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselője által hivatalos minőségében kiállított okirat

3.6. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

3.7. A közokirat hivatkozási száma

4. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGÁRA VONATKOZÓ ADATOK

4.1. Családi neve(i)

4.2. Előző családi neve(i)

4.3. Utóneve(i)

4.4. Előző utóneve(i)

4.5. Születési ideje (éééé/hh/nn)

4.6. Születési helye (1) és országa (2)

4.7. Neme:

4.7.1. Nő

4.7.2. Férfi

4.7.3. Meghatározatlan

4.8. Állampolgársága

4.9. Személyi azonosító száma

4.10. A személyazonosító okmány típusa és száma:

4.10.1. Nemzeti személyazonosító igazolvány/Száma:

4.10.2. Útlevél/Száma:

4.10.3. Vezetői engedély/Száma:

4.10.4. Egyéb (kérjük pontosítani) / Száma:

5. A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT AZ ÉRINTETT SZEMÉLLYEL KAPCSOLATBAN NEM EMLÍT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLLAMPOLGÁRSÁGA SZERINTI TAGÁLLAM BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ELITÉLÉST.

6. AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA

6.1. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő családi neve(i) és utóneve(i)

6.2. A formanyomtatványt kiállító tisztviselő beosztása

6.3. A kiállítás dátuma (éééé/hh/nn)

6.4. Aláírás

6.5. Pecsét vagy bélyegzőlenyomat

(1) A "születési hely" kifejezés annak a városnak, falunak, településnek vagy közigazgatási egységnek a nevére utal, amelyben az adott személy született.

(2) Az ország nevét és - amennyiben létezik - ISO-kódját vagy az "Egyéb (kérjük pontosítani)" lehetőséget az európai e-igazságügyi portálon elérhető többnyelvű formanyomtatvány minta legördülő listájából kell kiválasztani.

KÉP HIÁNYZIK

A STANDARD BEJEGYZÉSEK MEGNEVEZÉSEINEK TÖBBNYELVŰ GLOSSZÁRIUMA

(BÜNTETLEN ELŐÉLET AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLLAMPOLGÁRSÁGA SZERINTI TAGÁLLAMBAN)

1.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DENNE FORMULARS UDSTEDENDE MYNDIGHED/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIESES FORMULAR AUSSTELLT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJA ANDNUD ASUTUS/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THIS FORM/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN FHOIRM SEO/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE OVAJ OBRAZAC/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL PRESENTE MODULO/ (LV) VEIDLAPAS IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TA' DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN DIT FORMULIER/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A PREZENTULUI FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI TENTO FORMULÁR/ (SL) ORGAN, KI IZDA TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTAVA VIRANOMAINEN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR FORMULÄRET

1.1

(BG) НАИМЕНОВАНИЕ/ (ES) DENOMINACIÓN/ (CZ) NÁZEV/ (DA) BETEGNELSE/ (DE) BEZEICHNUNG/ (ET) NIMETUS/ (EL) ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ (EN) DESIGNATION/ (FR) DÉNOMINATION/ (GA)AINMNIÚ/ (HR) NAZIV/ (IT) DENOMINAZIONE/ (LV) NOSAUKUMS/ (LT) PAVADINIMAS/ (HU) MEGNEVEZÉS/ (MT) TITLU/ (NL) BENAMING/ (PL) NAZWA/ (PT) DESIGNAÇÃO/ (RO) DENUMIRE/ (SK) NÁZOV/ (SL) IME/ (FI) NIMI/ (SV) NAMN

2.

(BG) ОРГАН, ИЗДАВАЩ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) AUTORIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ VEŘEJNOU LISTINU, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) DEN MYNDIGHED, DER HAR UDSTEDT DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) BEHÖRDE, DIE DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, AUSSTELLT/ (ET) ASUTUS, KES ANDIS VÄLJA AVALIKU DOKUMENDI, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) AUTHORITY ISSUING THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) AN tÚDARÁS A EISEOIDH AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) TIJELO KOJE IZDAJE JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) AUTORITÀ CHE RILASCIA IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, IZDEVĒJIESTĀDE/ (LT) VIEŠĄJĮ DOKUMENTĄ, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, IŠDUODANTI VALDŽIOS INSTITUCIJA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATOT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/ (MT) AWTORITÀ EMITTENTI TAD-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) AUTORITEIT VAN AFGIFTE VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) ORGAN WYDAJĄCY DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) AUTORIDADE QUE EMITE O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) AUTORITATEA EMITENTĂ A DOCUMENTULUI OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) ORGÁN VYDÁVAJÚCI VEREJNÚ LISTINU, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) ORGAN, KI IZDA JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) VIRANOMAINEN, JOKA ON ANTANUT YLEISEN ASIAKIRJAN, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) MYNDIGHET SOM UTFÄRDAR DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

3.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN RELATIVA AL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉ LISTINY, K NÍŽ JE PŘILOŽEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET/ (DE) ANGABEN ZUR ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE AVALIKU DOKUMENDI KOHTA, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION RELATING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS RELATIVES AU DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS A BHAINEANN LEIS AN DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA JAVNU ISPRAVU KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO DOKUMENTU, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA/ (LT) INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VIEŠUOJU DOKUMENTU, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR ID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HIJA MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE BETREFFENDE HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO, DO KTÓREGO NINIEJSZY FORMULARZ JEST ZAŁĄCZONY/ (PT) INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII REFERITOARE LA DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNO LISTINO, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) TIEDOT YLEISESTÄ ASIAKIRJASTA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN/ (SV) INFORMATION OM DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

KÉP HIÁNYZIK

3.1

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ОРГАН ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАН/О СЪС СЪДИЛИЩАТА ИЛИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UNA AUTORIDAD O UN FUNCIONARIO VINCULADO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ ORGÁNEM NEBO ÚŘEDNÍKEM S VAZBOU NA SOUDY DANÉHO ČLENSKÉHO STÁTU/ (DA) DOKUMENT, DER ER UDSTEDT AF EN MYNDIGHED ELLER EN EMBEDSMAND, DER ER TILKNYTTET DOMSTOLE I EN MEDLEMSSTAT/ (DE) URKUNDE EINER BEHÖRDE ODER EINER AMTSPERSON ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE EINES MITGLIEDSTAATS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD LIIKMESRIIGI KOHTUTEGA SEOTUD AMETIASUTUS VÕI AMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM AN AUTHORITY OR AN OFFICIAL CONNECTED WITH THE COURTS OR TRIBUNALS OF A MEMBER STATE/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UNE AUTORITÉ OU D'UN FONCTIONNAIRE RELEVANT D'UNE JURIDICTION D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó ÚDARÁS NÓ Ó OIFIGEACH A BHFUIL BAINT AIGE NÓ AICI LE CÚIRTEANNA NÓ LE BINSÍ DE CHUID BALLSTÁIT/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO TIJELO ILI SLUŽBENIK SUDA DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN'AUTORITÀ O DA UN FUNZIONARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE GIURISDIZIONI DI UNO STATO MEMBRO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEGUSI AR DALĪBVALSTS TIESĀM SAISTĪTA IESTĀDE VAI AMATPERSONA/ (LT) DOKUMENTAS, IŠDUOTAS VALDŽIOS INSTITUCIJOS AR PAREIGŪNO, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS NARĖS TEISMAIS AR TRIBUNOLAIS/ (HU) TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ HATÓSÁG VAGY TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN AWTORITÀ JEW UFFIĊJAL LI JKOLLHOM RABTA MAL-QRATI JEW IT-TRIBUNALI TA' STAT MEMBRU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN AUTORITEIT OF AMBTENAAR BEHORENDE TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE VAN EEN LIDSTAAT/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD ORGANU SĄDOWEGO LUB URZĘDNIKA SĄDOWEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UMA AUTORIDADE OU DE UM FUNCIONÁRIO DEPENDENTE DE QUALQUER JURISDIÇÃO DE UM ESTADO-MEMBRO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE O AUTORITATE SAU DE UN FUNCȚIONAR DE PE LÂNGĂ INSTANȚELE UNUI STAT MEMBRU/ (SK) LISTINA VYDANÁ ORGÁNOM ALEBO ÚRADNÍKOM S VÄZBOU NA SÚDY ČLENSKÉHO ŠTÁTU/ (SL) LISTINA, IZDANA S STRANI ORGANA ALI URADNIKA SODNE OBLASTI DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA ON ANTANUT JÄSENVALTION OIKEUSLAITOKSEEN KUULUVA VIRANOMAINEN TAI VIRKAMIES/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN MYNDIGHET ELLER EN TJÄNSTEMAN TILLHÖRANDE DOMSTOLSVÄSENDET I EN MEDLEMSSTAT

3.1.1

(BG) СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ/ (ES) RESOLUCIÓN JUDICIAL/ (CZ) ROZHODNUTÍ SOUDU/ (DA) DOMSTOLSAFGØRELSE/ (DE) GERICHTSENTSCHEIDUNG/ (ET) KOHTUOTSUS/ (EL) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ (EN) COURT DECISION/ (FR) DÉCISION DE JUSTICE/ (GA) CINNEADH ÓN gCÚIRT/ (HR) SUDSKA ODLUKA/ (IT) DECISIONE GIURISDIZIONALE/ (LV) TIESAS LĒMUMS/ (LT) TEISMO SPRENDIMAS/ (HU) BÍRÓSÁGI HATÁROZAT/ (MT) DEĊIŻJONI TAL-QORTI/ (NL) RECHTERLIJKE BESLISSING/ (PL) ORZECZENIE SĄDOWE/ (PT) DECISÃO JUDICIAL/ (RO) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ/ (SK) SÚDNE ROZHODNUTIE/ (SL) SODNA ODLOČBA/ (FI) TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS/ (SV) DOMSTOLSBESLUT

3.1.2

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ПРОКУРОР/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO FISCAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ STÁTNÍM ZÁSTUPCEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN ANKLAGEMYNDIGHED/ (DE) URKUNDE EINER STAATSANWALTSCHAFT/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD RIIKLIK SÜÜDISTAJA/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A PUBLIC PROSECUTOR/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT DU MINISTÈRE PUBLIC/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó IONCHÚISITHEOIR POIBLÍ/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDALO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DAL PUBBLICO MINISTERO/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS PROKURORS/ (LT) PROKURORO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) ÜGYÉSZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN PROSEKUTUR PUBBLIKU/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN OPENBAAR MINISTERIE/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD PROKURATORA/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN PROCUROR/ (SK) LISTINA VYDANÁ PROKURÁTOROM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA DRŽAVNO TOŽILSTVO/ (FI) VIRALLISEN SYYTTÄJÄN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ÅKLAGARVÄSENDET

3.1.3

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN SECRETARIO JUDICIAL/ (CZ) LISTINA VYDANÁ VYŠŠÍM SOUDNÍM ÚŘEDNÍKEM/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN JUSTITSSEKRETÆR/ (DE) URKUNDE EINES URKUNDSBEAMTEN DER GESCHÄFTSSTELLE EINES GERICHTS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUAMETNIK/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A CLERK OF A COURT/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN GREFFIER/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó CHLÉIREACH DE CHUID CÚIRTE/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN CANCELLIERE/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS SEKRETĀRS/ (LT) TEISMO TARNAUTOJO IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI TISZTVISELŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN REĠISTRATUR TA' QORTI/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GRIFFIER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD SEKRETARZA SĄDOWEGO/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN GREFIER AL INSTANȚEI/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM ÚRADNÍKOM/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI USLUŽBENEC/ (FI) TUOMIOISTUIMEN SIHTEERIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN DOMSTOLSTJÄNSTEMAN

KÉP HIÁNYZIK

3.1.4

(BG) ДОКУМЕНТ, ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE JUDICIAL («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SOUDNÍM VYKONAVATELEM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (DA) DOKUMENT UDSTEDT AF EN STÆVNINGSMAND (»HUISSIER DE JUSTICE«)/ (DE) URKUNDE EINES GERICHTSVOLLZIEHERS/ (ET) DOKUMENT, MILLE ON VÄLJA ANDNUD KOHTUTÄITUR/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ(-Η) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ(-ΡΙΑ) («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (EN) DOCUMENT EMANATING FROM A JUDICIAL OFFICER ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (FR) DOCUMENT ÉMANANT D'UN HUISSIER DE JUSTICE/ (GA) DOICIMÉAD A THAGANN Ó OIFIGEACH BREITHIÚNACH ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (HR) ISPRAVA KOJU JE IZDAO SUDSKI OVRŠITELJ (HUISSIER DE JUSTICE)/ (IT) DOCUMENTO EMANATO DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (LV) DOKUMENTS, KURU IZSNIEDZIS TIESAS IZPILDĪTĀJS (HUISSIER DE JUSTICE)/ (LT) ANTSTOLIO (HUISSIER DE JUSTICE) IŠDUOTAS DOKUMENTAS/ (HU) BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ("HUISSIER DE JUSTICE") ÁLTAL KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT MAĦRUĠ MINN UFFIĊJAL ĠUDIZZJARJU ('HUISSIER DE JUSTICE')/ (NL) DOCUMENT AFGEGEVEN DOOR EEN GERECHTSDEURWAARDER/ (PL) DOKUMENT POCHODZĄCY OD URZĘDNIKA SĄDOWEGO (HUISSIER DE JUSTICE)/ (PT) DOCUMENTO PROVENIENTE DE UM ESCRIVÃO DE DIREITO («HUISSIER DE JUSTICE»)/ (RO) DOCUMENT EMIS DE UN EXECUTOR JUDECĂTORESC ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SK) LISTINA VYDANÁ SÚDNYM VYKONÁVATEĽOM ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (SL) LISTINA, KI JO IZDA SODNI IZVRŠITELJ ("HUISSIER DE JUSTICE")/ (FI) HAASTEMIEHEN ("HUISSIER DE JUSTICE") ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN EN STÄMNINGSMAN (HUISSIER DE JUSTICE)

3.1.5

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ)/ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE)/ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE)/ (DA) ANDRE (ANGIVES)/ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)/ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE)/ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ)/ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED)/ (FR) AUTRE (À PRÉCISER)/ (GA) EILE (LE SONRÚ)/ (HR) OSTALO (NAVESTI)/ (IT) ALTRO (PRECISARE)/ (LV) CITS (PRECIZĒT)/ (LT) KITA (NURODYTI)/ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI)/ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA)/ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN)/ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ)/ (PT) OUTROS (A ESPECIFICAR)/ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA)/ (SK) INÉ (SPRESNIŤ)/ (SL) DRUGO (NAVESTI)/ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ)/ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS)

3.2

(BG) АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ/ (ES) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (CZ) LISTINA VYDANÁ SPRÁVNÍM ÚŘADEM/ (DA) ADMINISTRATIVT DOKUMENT/ (DE) URKUNDE EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE/ (ET) HALDUSDOKUMENT/ (EL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ/ (EN) ADMINISTRATIVE DOCUMENT/ (FR) DOCUMENT ADMINISTRATIF/ (GA) DOICIMÉAD RIARACHÁIN/ (HR) UPRAVNA ISPRAVA/ (IT) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO/ (LV) ADMINISTRATĪVS DOKUMENTS/ (LT) ADMINISTRACINIS DOKUMENTAS/ (HU) KÖZIGAZGATÁSI OKIRAT/ (MT) DOKUMENT AMMINISTRATTIV/ (NL) ADMINISTRATIEF DOCUMENT/ (PL) DOKUMENT ADMINISTRACYJNY/ (PT) DOCUMENTO ADMINISTRATIVO/ (RO) DOCUMENT ADMINISTRATIV/ (SK) SPRÁVNA LISTINA/ (SL) UPRAVNA LISTINA/ (FI) HALLINNOLLINEN ASIAKIRJA/ (SV) ADMINISTRATIV HANDLING

3.2.1

(BG) УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CERTIFICADO/ (CZ) OSVĚDČENÍ/ (DA) PÅTEGNING/ (DE) BESCHEINIGUNG/ (ET) TÕEND/ (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ (EN) CERTIFICATE/ (FR) CERTIFICAT/ (GA) DEIMHNIÚ/ (HR) POTVRDA/ (IT) CERTIFICATO/ (LV) APLIECINĀJUMS/ (LT) PAŽYMA, LIUDIJIMAS/ (HU) TANÚSÍTVÁNY/BIZONYÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT/ (NL) CERTIFICAAT/ (PL) ZAŚWIADCZENIE/ (PT) CERTIDÃO OU CERTIFICADO/ (RO) CERTIFICAT/ (SK) OSVEDČENIE/ (SL) POTRDILO/ (FI) TODISTUS/ (SV) INTYG

3.2.2

(BG) ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ/ (ES) EXTRACTO DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES/ (CZ) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ/ (DA) UDDRAG FRA STRAFFEREGISTRET/ (DE) STRAFREGISTERAUSZUG/ (ET) KARISTUSREGISTRI VÄLJAVÕTE/ (EL) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) EXTRACT FROM THE CRIMINAL RECORD/ (FR) EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE/ (GA) SLIOCHT AS AN TAIFEAD COIRIÚIL/ (HR) IZVADAK IZ KAZNENE EVIDENCIJE/ (IT) ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE/ (LV) IZRAKSTS NO SODĀMĪBAS REĢISTRA/ (LT) IŠRAŠAS IŠ NUOSPRENDŽIŲ REGISTRO/ (HU) KIVONAT A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSBÓL/ (MT) ESTRATT MIR-REKORD KRIMINALI/ (NL) UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER/ (PL) WYCIĄG Z REJESTRU KARNEGO/ (PT) CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL/ (RO) EXTRAS DIN CAZIERUL JUDICIAR/ (SK) VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV/ (SL) IZPISEK IZ KAZENSKE EVIDENCE/ (FI) RIKOSREKISTERIOTE/ (SV) UTDRAG UR KRIMINALREGISTRET

3.2.3

(BG) ПЪЛЕН ПРЕПИС ОТ АКТ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ/ (ES) COPIA LITERAL DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES/ (CZ) OPIS ZÁZNAMU Z REJSTŘÍKU TRESTŮ/ (DA) ORDRET KOPI AF STRAFFEREGISTRET/ (DE) WÖRTLICHE ABSCHRIFT DES STRAFREGISTERS/ (ET) KARISTUSREGISTRI VÄLJAVÕTTE KOOPIA/ (EL) ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ (EN) VERBATIM COPY OF THE CRIMINAL RECORD/ (FR) COPIE INTÉGRALE DU CASIER JUDICIAIRE/ (GA) CÓIP FOCAL AR FHOCAL DEN TAIFEAD COIRIÚIL/ (HR) DOSLOVNI PRIJEPIS IZ KAZNENE EVIDENCIJE/ (IT) COPIA LETTERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE/ (LV) SODĀMĪBAS REĢISTRA AUTENTISKA KOPIJA/ (LT) NUOSPRENDŽIŲ REGISTRO ĮRAŠŲ PAŽODINĖ KOPIJA/ (HU) A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁS SZÓ SZERINTI MÁSOLATA/ (MT) KOPJA VERBATIM TAR-REKORD KRIMINALI/ (NL) EENSLUIDEND AFSCHRIFT VAN HET STRAFREGISTER/ (PL) ODPIS ZUPEŁNY Z REJESTRU KARNEGO/ (PT) CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL OU DE NARRATIVA DO REGISTO CRIMINAL/ (RO) COPIE EXACTĂ A CAZIERULUI JUDICIAR/ (SK) DOSLOVNÝ ODPIS Z REGISTRA TRESTOV/ (SL) DOBESEDNI PREPIS IZ KAZENSKE EVIDENCE/ (FI) RIKOSREKISTERIOTTEEN SANATARKKA JÄLJENNÖS/ (SV) ORDAGRANN AVSKRIFT AV UPPGIFTER UR KRIMINALREGISTRET

KÉP HIÁNYZIK

3.3

(BG) НОТАРИАЛЕН АКТ/ (ES) ACTA NOTARIAL/ (CZ) NOTÁŘSKÁ LISTINA/ (DA) NOTARBEKRÆFTET DOKUMENT/ (DE) NOTARIELLE URKUNDE/ (ET) NOTARIAALDOKUMENT/ (EL) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ (EN) NOTARIAL ACT/ (FR) ACTE NOTARIÉ/ (GA) GNÍOMH NÓTAIREACHTA/ (HR) JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA/ (IT) ATTO NOTARILE/ (LV) NOTARIĀLS AKTS/ (LT) NOTARINIS AKTAS/ (HU) KÖZJEGYZŐI OKIRAT/ (MT) ATT NOTARILI/ (NL) NOTARIËLE AKTE/ (PL) AKT NOTARIALNY/ (PT) ATO NOTARIAL/ (RO) ACT NOTARIAL/ (SK) NOTÁRSKA LISTINA/ (SL) NOTARSKA LISTINA/ (FI) NOTAARIN ANTAMA ASIAKIRJA/ (SV) NOTARIELL HANDLING

3.4

(BG) ОФИЦИАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО КЪМ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАН ОТ ЛИЦЕ В ЛИЧНО КАЧЕСТВО/ (ES) CERTIFICACIÓN OFICIAL PUESTA SOBRE UN DOCUMENTO PRIVADO/ (CZ) ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÝM BYLA OPATŘENA LISTINA PODEPSANÁ SOUKROMOU OSOBOU/ (DA) OFFICIEL PÅTEGNING PÅ ET DOKUMENT UNDERTEGNET AF EN PERSON I DENNES EGENSKAB AF PRIVATPERSON/ (DE) AMTLICHE BESCHEINIGUNG AUF EINER PRIVATURKUNDE/ (ET) ISIKU POOLT ERAISIKUNA ALLKIRJASTATUD DOKUMENDILE KINNITATAV AMETLIK TÕEND/ (EL) ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ/ (EN) OFFICIAL CERTIFICATE PLACED ON A DOCUMENT SIGNED BY A PERSON IN HIS OR HER PRIVATE CAPACITY/ (FR) DÉCLARATION OFFICIELLE APPOSÉE SUR UN ACTE SOUS SEING PRIVÉ/ (GA) DEIMHNIÚ OIFIGIÚIL A CHUIRTEAR AR DHOICIMÉAD ARNA SHÍNIÚ AG DUINE INA CHÁIL NÓ INA CÁIL PHRÍOBHÁIDEACH/ (HR) SLUŽBENA POTVRDA STAVLJENA NA ISPRAVU KOJU JE OSOBA POTPISALA U PRIVATNOM SVOJSTVU/ (IT) DICHIARAZIONE UFFICIALE APPOSTA SU UNA SCRITTURA PRIVATA/ (LV) OFICIĀLS APLIECINĀJUMS UZ DOKUMENTA, KO SAVĀ VĀRDĀ PARAKSTĪJUSI KĀDA PERSONA/ (LT) PRIVAČIŲ ASMENŲ PASIRAŠYTŲ DOKUMENTŲ OFICIALŪS PATVIRTINIMAI/ (HU) MAGÁNOKIRATON ELHELYEZETT HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY/ (MT) ĊERTIFIKAT UFFIĊJALI LI JITQIEGĦED F'DOKUMENT IFFIRMAT MINN PERSUNA FIL-KAPAĊITÀ PRIVATA TAGĦHA/ (NL) OFFICIEEL CERTIFICAAT OP EEN DOCUMENT ONDERTEKEND DOOR EEN PERSOON IN ZIJN PARTICULIERE HOEDANIGHEID/ (PL) URZĘDOWE ZAŚWIADCZENIE UMIESZCZONE NA DOKUMENCIE PODPISANYM PRZEZ OSOBĘ DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE PRYWATNYM/ (PT) DECLARAÇÃO OFICIAL INSERTA NUM ATO DE NATUREZA PRIVADA/ (RO) CERTIFICAT OFICIAL APLICAT PE UN DOCUMENT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ/ (SK) ÚRADNÉ OSVEDČENIE UVEDENÉ NA LISTINE PODPÍSANEJ OSOBOU KONAJÚCOU AKO SÚKROMNÁ OSOBA/ (SL) URADNA IZJAVA NA ZASEBNI LISTINI/ (FI) VIRALLINEN TODISTUS ASIAKIRJASSA, JONKA HENKILÖ ON ALLEKIRJOITTANUT YKSITYISHENKILÖNÄ/ (SV) OFFICIELLT INTYG ANBRINGAT PÅ EN HANDLING SOM UNDERTECKNATS AV EN PRIVATPERSON

3.5

(BG) ДОКУМЕНТ, ИЗГОТВЕН ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИЛИ КОНСУЛСКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В СЛУЖЕБНО КАЧЕСТВО/ (ES) DOCUMENTO EXPEDIDO POR UN AGENTE DIPLOMÁTICO O CONSULAR DE UN ESTADO MIEMBRO CON CARÁCTER OFICIAL/ (CZ) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCEM NEBO KONZULÁRNÍM ÚŘEDNÍKEM ČLENSKÉHO STÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ/ (DA) DOKUMENT OFFICIELT UDFÆRDIGET AF EN MEDLEMSSTATS DIPLOMATISKE ELLER KONSULÆRE REPRÆSENTANT/ (DE) VON EINEM DIPLOMATISCHEN ODER KONSULARISCHEN VERTRETER EINES MITGLIEDSTAATS IN SEINER AMTLICHEN FUNKTION ERRICHTETE URKUNDE/ (ET) LIIKMESRIIGI DIPLOMAATILISE VÕI KONSULAARAMETNIKU POOLT AMETIKOHUSTUSTE TÄITMISEL KOOSTATUD DOKUMENT/ (EL) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ(-Η) Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ(-Η) ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ/ (EN) DOCUMENT DRAWN UP BY A DIPLOMATIC OR CONSULAR AGENT OF A MEMBER STATE IN HIS OR HER OFFICIAL CAPACITY/ (FR) DOCUMENT ÉTABLI EN SA QUALITÉ OFFICIELLE PAR UN AGENT DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE/ (GA) DOICIMÉAD ARNA THARRAINGT SUAS AG GNÍOMHAIRE TAIDHLEOIREACHTA NÓ CONSALACH DE CHUID BALLSTÁIT INA CHÁIL NÓ INA CÁIL OIFIGIÚIL/ (HR) ISPRAVA KOJU JE U SLUŽBENOM SVOJSTVU SASTAVIO DIPLOMATSKI ILI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (IT) DOCUMENTO REDATTO DA AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI UNO STATO MEMBRO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI/ (LV) DOKUMENTS, KURU, PILDOT AMATA PIENĀKUMUS, SAGATAVOJIS DALĪBVALSTS DIPLOMĀTISKAIS VAI KONSULĀRAIS PĀRSTĀVIS/ (LT) DOKUMENTAS, PARENGTAS VALSTYBĖS NARĖS DIPLOMATO AR KONSULINIO PAREIGŪNO, VEIKIANČIO PAGAL OFICIALIUS ĮGALIOJIMUS/ (HU) VALAMELY TAGÁLLAM DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELŐJE ÁLTAL HIVATALOS MINŐSÉGÉBEN KIÁLLÍTOTT OKIRAT/ (MT) DOKUMENT IMĦEJJI MINN AĠENT DIPLOMATIKU JEW KONSULARI TA' STAT MEMBRU FIL-KAPAĊITÀ UFFIĊJALI TIEGĦU/ (NL) DOCUMENT OPGESTELD DOOR DE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAAR VAN EEN LIDSTAAT IN ZIJN OFFICIËLE HOEDANIGHEID/ (PL) DOKUMENT SPORZĄDZONY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA DYPLOMATYCZNEGO LUB URZĘDNIKA KONSULARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH W CHARAKTERZE URZĘDOWYM/ (PT) DOCUMENTO LAVRADO POR UM AGENTE DIPLOMÁTICO OU CONSULAR DE UM ESTADO-MEMBRO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES OFICIAIS/ (RO) DOCUMENT ÎNTOCMIT DE CĂTRE UN AGENT DIPLOMATIC SAU CONSULAR AL UNUI STAT MEMBRU, ÎN CALITATE OFICIALĂ/ (SK) LISTINA VYHOTOVENÁ DIPLOMATICKÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KONZULÁRNYM ÚRADNÍKOM ČLENSKÉHO ŠTÁTU V RÁMCI VÝKONU JEHO FUNKCIE/ (SL) LISTINA, KI JO KOT URADNA OSEBA IZDA DIPLOMATSKI ALI KONZULARNI PREDSTAVNIK DRŽAVE ČLANICE/ (FI) ASIAKIRJA, JONKA JÄSENVALTION DIPLOMAATTINEN EDUSTAJA TAI KONSULIEDUSTAJA ON LAATINUT VIRANTOIMITUKSESSA/ (SV) HANDLING UPPRÄTTAD I TJÄNSTEN AV EN DIPLOMATISK ELLER KONSULÄR TJÄNSTEMAN I EN MEDLEMSSTAT

KÉP HIÁNYZIK

3.6

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

3.7

(BG) РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ/ (ES) NÚMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO PÚBLICO/ (CZ) REFERENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ LISTINY/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENTS REFERENCENUMMER/ (DE) KENNNUMMER DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE/ (ET) AVALIKU DOKUMENDI VIITENUMBER/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ (EN) REFERENCE NUMBER OF THE PUBLIC DOCUMENT/ (FR) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT PUBLIC/ (GA) UIMHIR THAGARTHA AN DOICIMÉID PHOIBLÍ/ (HR) REFERENTNI BROJ JAVNE ISPRAVE/ (IT) NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO PUBBLICO/ (LV) PUBLISKĀ DOKUMENTA ATSAUCES NUMURS/ (LT) VIEŠOJO DOKUMENTO NUMERIS/ (HU) A KÖZOKIRAT HIVATKOZÁSI SZÁMA/ (MT) NUMRU TA' REFERENZA TAD-DOKUMENT PUBBLIKU/ (NL) REFERENTIENUMMER VAN HET OPENBAAR DOCUMENT/ (PL) NUMER REFERENCYJNY DOKUMENTU URZĘDOWEGO/ (PT) NÚMERO DE REFERÊNCIA DO DOCUMENTO PÚBLICO/ (RO) NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL DOCUMENTULUI OFICIAL/ (SK) REFERENČNÉ ČÍSLO VEREJNEJ LISTINY/ (SL) REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNE LISTINE/ (FI) YLEISEN ASIAKIRJAN VIITENUMERO/ (SV) DEN OFFICIELLA HANDLINGENS REFERENSNUMMER

4.

(BG) ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОЛИЧНОСТТА НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA A LA QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO/ (CZ) INFORMACE O TOTOŽNOSTI OSOBY UVEDENÉ VE VEŘEJNÉ LISTINĚ, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ/ (DA) INFORMATION OM IDENTITETEN PÅ PERSONEN, SOM DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, ER UDSTEDT I/ (DE) ANGABEN ZUR IDENTITÄT DER BETREFFENDEN PERSON GEMÄSS DER ÖFFENTLICHEN URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST/ (ET) TEAVE ISIKU ISIKUSAMASUSE KOHTA, KES ON NIMETATUD AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD/ (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) INFORMATION ON THE IDENTITY OF THE PERSON NAMED IN THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED/ (FR) INFORMATIONS SUR L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL EST JOINT LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) FAISNÉIS FAOI AITHEANTAS AN DUINE ATÁ AINMNITHE SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE/ (HR) INFORMACIJE O IDENTITETU OSOBE NAVEDENE U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN/ (IT) INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ DELLA PERSONA INTERESSATA DAL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO/ (LV) INFORMĀCIJA PAR PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, MINĒTĀS PERSONAS IDENTITĀTI/ (LT) INFORMACIJA APIE ASMENS, NURODYTO VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, TAPATYBĘ/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRATBAN MEGNEVEZETT SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGÁRA VONATKOZÓ ADATOK/ (MT) INFORMAZZJONI DWAR L-IDENTITÀ TAL-PERSUNA MSEMMIJA FID-DOKUMENT PUBBLIKU LI MIEGĦU HI MEHMUŻA DIN IL-FORMOLA/ (NL) INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE BETROKKENE OP GROND VAN HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT/ (PL) DANE NA TEMAT TOŻSAMOŚCI OSOBY WSKAZANEJ W DOKUMENCIE URZĘDOWYM, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIDADE DA PESSOA DESIGNADA NO DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO/ (RO) INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA PERSOANEI VIZATE DE DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR/ (SK) INFORMÁCIE O TOTOŽNOSTI OSOBY UVEDENEJ VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ/ (SL) INFORMACIJE O ISTOVETNOSTI OSEBE, NA KATERO SE NANAŠA JAVNA LISTINA, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, TARKOITETUN HENKILÖN HENKILÖTIEDOT/ (SV) UPPGIFTER OM IDENTITETEN PÅ DEN PERSON SOM BERÖRS AV DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT

4.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S)/ (CZ) PŘÍJMENÍ/ (DA) EFTERNAVN(E)/ (DE) FAMILIENNAME(N)/ (ET) PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) SURNAME(S)/ (FR) NOM(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE)/ (HR) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME(I)/ (LV) UZVĀRDS(-I)/ (LT) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET)/ (NL) ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S)/ (RO) NUME/ (SK) PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI/ (FI) SUKUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN

4.2

(BG) ПРЕДИШНО(И) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) APELLIDO(S) ANTERIOR(ES)/ (CZ) PŘEDCHOZÍ PŘÍJMENÍ/ (DA) TIDLIGERE EFTERNAVN(E)/ (DE) FRÜHERE(R) FAMILIENNAME(N)/ (ET) VARASEM PEREKONNANIMI (VARASEMAD PEREKONNANIMED)/ (EL) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ(-Α) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α)/ (EN) PREVIOUS SURNAME(S)/ (FR) NOM(S) PRÉCÉDENT(S)/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) ROIMHE SEO/ (HR) PRIJAŠNJE(-A) PREZIME(NA)/ (IT) COGNOME/I PRECEDENTE/I/ (LV) IEPRIEKŠĒJAIS(-IE) UZVĀRDS(-I)/ (LT) ANKSTESNĖ (-ĖS) PAVARDĖ (-ĖS)/ (HU) ELŐZŐ CSALÁDI NEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) PREĊEDENTI/ (NL) VROEGERE ACHTERNA(A)M(EN)/ (PL) POPRZEDNIE NAZWISKO(-A)/ (PT) APELIDO(S) ANTERIOR(ES)/ (RO) NUME ANTERIOR (NUME ANTERIOARE)/ (SK) PREDCHÁDZAJÚCE PRIEZVISKO(-Á)/ (SL) PREJŠNJI PRIIMEK/PRIIMKI / (FI) ENTINEN SUKUNIMI (ENTISET SUKUNIMET)/ (SV) TIDIGARE EFTERNAMN

KÉP HIÁNYZIK

4.3

(BG) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S)/ (CZ) JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) FORNAVN(E)/ (DE) VORNAME(N)/ (ET) EESNIMI (-NIMED)/ (EL) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA)/ (HR) IME(NA)/ (IT) NOME(I)/ (LV) VĀRDS(-I)/ (LT) VARDAS (-AI)/ (HU) UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM(/ISMIJIET)/ (NL) VOORNA(A)M(EN)/ (PL) IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S)/ (RO) PRENUME/ (SK) MENO(-Á)/ (SL) IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) FÖRNAMN

4.4

(BG) ПРЕДИШНО(И) СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА)/ (ES) NOMBRE(S) ANTERIOR(ES)/ (CZ) PŘEDCHOZÍ JMÉNO (JMÉNA)/ (DA) TIDLIGERE FORNAVN(E)/ (DE) FRÜHERE(R) VORNAME(N)/ (ET) VARASEM EESNIMI (VARASEMAD EESNIMED)/ (EL) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ(-Α) ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ)/ (EN) PREVIOUS FORENAME(S)/ (FR) PRÉNOM(S) PRÉCÉDENT(S)/ (GA) CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) ROIMHE SEO/ (HR) PRIJAŠNJE(-A) IME(NA)/ (IT) NOME/I PRECEDENTE/I/ (LV) IEPRIEKŠĒJAIS(-IE) VĀRDS(-I)/ (LT) ANKSTESNIS (-I) VARDAS (-AI)/ (HU) ELŐZŐ UTÓNEVE(I)/ (MT) ISEM/ISMIJIET PREĊEDENTI/ (NL) VROEGERE VOORRNA(A)M(EN)/ (PL) POPRZEDNIE IMIĘ (IMIONA)/ (PT) NOME(S) PRÓPRIO(S) ANTERIOR(ES)/ (RO) PRENUME ANTERIOR (PRENUME ANTERIOARE)/ (SK) PREDCHÁDZAJÚCE MENO(-Á)/ (SL) PREJŠNJE IME/IMENA/ (FI) ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) TIDIGARE FÖRNAMN

4.5

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА РАЖДАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE NACIMIENTO/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) NAROZENÍ/ (DA) FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) GEBURTSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) SÜNNIKUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF BIRTH/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE NAISSANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) BREITHE/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) ROĐENJA/ (IT) DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)/ (LV) DZIMŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) GIMIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) SZÜLETÉSI IDEJE (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEDATUM (DD/MM/JJJJ)/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) URODZENIA/ (PT) DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) NAȘTERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) NARODENIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄAIKA (PP/KK/VVVV)/ (SV) FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ)

4.6

(BG) МЯСТО И ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ/ (ES) LUGAR Y PAÍS DE NACIMIENTO/ (CZ) MÍSTO A ZEMĚ NAROZENÍ/ (DA) FØDESTED OG -LAND/ (DE) ORT UND LAND DER GEBURT/ (ET) SÜNNIKOHT JA -RIIK/ (EL) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ (EN) PLACE AND COUNTRY OF BIRTH/ (FR) LIEU ET PAYS DE NAISSANCE/ (GA) ÁIT AGUS TÍR BHREITHE/ (HR) MJESTO I ZEMLJA ROĐENJA/ (IT) LUOGO E PAESE DI NASCITA/ (LV) DZIMŠANAS VIETA UN VALSTS/ (LT) GIMIMO VIETA IR ŠALIS/ (HU) SZÜLETÉSI HELYE ÉS ORSZÁGA/ (MT) POST U PAJJIŻ TAT-TWELID/ (NL) GEBOORTEPLAATS EN -LAND/ (PL) MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA/ (PT) LOCAL E PAÍS DE NASCIMENTO/ (RO) LOCUL ȘI ȚARA NAȘTERII/ (SK) MIESTO A ŠTÁT NARODENIA/ (SL) KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA/ (FI) SYNTYMÄPAIKKA JA -MAA/ (SV) FÖDELSEORT OCH -LAND

4.7

(BG) ПОЛ/ (ES) SEXO/ (CZ) POHLAVÍ/ (DA) KØN/ (DE) GESCHLECHT/ (ET) SUGU/ (EL) ΦΥΛΟ/ (EN) SEX/ (FR) SEXE/ (GA) INSCNE/ (HR) SPOL/ (IT) SESSO/ (LV) DZIMUMS/ (LT) LYTIS/ (HU) NEME/ (MT) SESS/ (NL) GESLACHT/ (PL) PŁEĆ/ (PT) SEXO/ (RO) SEXUL/ (SK) POHLAVIE/ (SL) SPOL/ (FI) SUKUPUOLI/ (SV) KÖN

4.7.1

(BG) ЖЕНСКИ/ (ES) MUJER/ (CZ) ŽENA/ (DA) KVINDE/ (DE) WEIBLICH/ (ET) NAISSOOST/ (EL) ΘΗΛΥ/ (EN) FEMALE/ (FR) FÉMININ/ (GA) BAINEANN/ (HR) ŽENSKI/ (IT) FEMMINILE/ (LV) SIEVIETE/ (LT) MOTERIS/ (HU) NŐ/ (MT) MARA/ (NL) VROUW/ (PL) KOBIETA/ (PT) FEMININO/ (RO) FEMEIESC/ (SK) ŽENSKÉ/ (SL) ŽENSKI/ (FI) NAINEN/ (SV) KVINNA

4.7.2

(BG) МЪЖКИ/ (ES) VARÓN/ (CZ) MUŽ/ (DA) MAND/ (DE) MÄNNLICH/ (ET) MEESSOOST/ (EL) ΑΡΡΕΝ/ (EN) MALE/ (FR) MASCULIN/ (GA) FIREANN/ (HR) MUŠKI/ (IT) MASCHILE/ (LV) VĪRIETIS/ (LT) VYRAS/ (HU) FÉRFI/ (MT) RAĠEL/ (NL) MAN/ (PL) MĘŻCZYZNA/ (PT) MASCULINO/ (RO) BĂRBĂTESC/ (SK) MUŽSKÉ/ (SL) MOŠKI/ (FI) MIES/ (SV) MAN

4.7.3

(BG) НЕОПРЕДЕЛЕН/ (ES) INDETERMINADO/ (CZ) NEURČENO/ (DA) UBESTEMT/ (DE) UNBESTIMMT/ (ET) MÄÄRAMATA/ (EL) ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ/ (EN) UNDETERMINED/ (FR) INDÉTERMINÉ/ (GA) NEAMHCHINNTITHE/ (HR) NEODREĐEN/ (IT) INDETERMINATO/ (LV) NENOTEIKTS/ (LT) NENUSTATYTA/ (HU) MEGHATÁROZATLAN/ (MT) MHUX STABBILIT/ (NL) ONBEPAALD/ (PL) PŁEĆ NIEOKREŚLONA/ (PT) NÃO DEFINIDO/ (RO) NEDETERMINAT/ (SK) NEURČENÉ/ (SL) NEDOLOČEN/ (FI) MÄÄRITTELEMÄTÖN/ (SV) EJ FASTSTÄLLT

4.8

(BG) ГРАЖДАНСТВО/ (ES) NACIONALIDAD/ (CZ) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/ (DA) NATIONALITET/ (DE) STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) KODAKONDSUS/ (EL) ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/ (EN) NATIONALITY/ (FR) NATIONALITÉ/ (GA) NÁISIÚNTACHT/ (HR) DRŽAVLJANSTVO/ (IT) CITTADINANZA/ (LV) VALSTSPIEDERĪBA/ (LT) PILIETYBĖ/ (HU) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA/ (MT) ĊITTADINANZA/ (NL) NATIONALITEIT/ (PL) OBYWATELSTWO/ (PT) NACIONALIDADE/ (RO) CETĂȚENIA/ (SK) ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ/ (SL) DRŽAVLJANSTVO/ (FI) KANSALAISUUS/ (SV) MEDBORGARSKAP

KÉP HIÁNYZIK

4.9

(BG) ГРАЖДАНСКИ НОМЕР/ (ES) NÚMERO DE IDENTIDAD/ (CZ) IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO/ (DA) IDENTIFIKATIONSNUMMER/ (DE) IDENTITÄTSNUMMER/ (ET) ISIKUKOOD/ (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ (EN) IDENTITY NUMBER/ (FR) NUMÉRO D'IDENTITÉ/ (GA) UIMHIR AITHEANTAIS/ (HR) IDENTIFIKACIJSKI BROJ/ (IT) NUMERO D'IDENTIFICAZIONE/ (LV) IDENTITĀTES NUMURS/ (LT) ASMENS KODAS/ (HU) SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁMA/ (MT) NUMRU TAL-IDENTITÀ/ (NL) IDENTITEITSNUMMER/ (PL) NUMER IDENTYFIKACYJNY/ (PT) NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO/ (RO) NUMĂRUL DE IDENTIFICARE/ (SK) IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO/ (SL) IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA/ (FI) HENKILÖTUNNUS/ (SV) IDENTITETSNUMMER

4.10

(BG) ВИД И НОМЕР НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЛИЦЕТО/ (ES) TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO/ (CZ) DRUH A ČÍSLO IDENTIFIKAČNÍHO DOKLADU OSOBY/ (DA) TYPEN OG NUMMERET PÅ PERSONENS IDENTIFIKATIONSDOKUMENT/ (DE) ART UND NUMMER DES IDENTITÄTSDOKUMENTS DER PERSON/ (ET) ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI LIIK JA NUMBER/ (EL) ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ (EN) TYPE AND NUMBER OF THE PERSON'S IDENTIFICATION DOCUMENT/ (FR) TYPE ET NUMÉRO DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE/ (GA) CINEÁL AGUS UIMHIR DHOICIMÉAD AITHEANTAIS AN DUINE/ (HR) VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE OSOBE/ (IT) TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA PERSONA/ (LV) PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAS DOKUMENTA VEIDS UN NUMURS/ (LT) ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO TIPAS IR NUMERIS/ (HU) A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA/ (MT) IT-TIP U N-NUMRU TAD-DOKUMENT TA' IDENTITÀ TAL-PERSUNA/ (NL) TYPE EN NUMMER VAN HET IDENTITEITSDOCUMENT VAN DE BETROKKENE/ (PL) RODZAJ I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI/ (PT) TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/ (RO) TIPUL ȘI NUMĂRUL DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE AL PERSOANEI/ (SK) TYP A ČÍSLO PREUKAZU TOTOŽNOSTI OSOBY/ (SL) VRSTA IN ŠTEVILKA IDENTIFIKACIJSKEGA DOKUMENTA OSEBE/ (FI) HENKILÖTODISTUKSEN TYYPPI JA NUMERO/ (SV) TYP OCH NUMMER PÅ PERSONENS IDENTITETSHANDLING

4.10.1

(BG) НАЦИОНАЛНА ЛИЧНА КАРТА/№/ (ES) DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD / NÚM./ (CZ) VNITROSTÁTNÍ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI / Č./ (DA) NATIONALT IDENTITETSKORT/-NUMMER/ (DE) NATIONALER PERSONALAUSWEIS/NR./ (ET) RIIKLIK ISIKUTUNNISTUS / NR/ (EL) ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΑΡΙΘ./ (EN) NATIONAL IDENTITY CARD/NO./ (FR) CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ/N°/ (GA) CÁRTA NÁISIÚNTA AITHEANTAIS/UIMH./ (HR) NACIONALNA OSOBNA ISKAZNICA / BR./ (IT) CARTA D'IDENTITÀ NAZIONALE/N./ (LV) VALSTS PERSONAS APLIECĪBA / NR./ (LT) NACIONALINĖ ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ / NR./ (HU) NEMZETI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY/SZÁMA/ (MT) KARTA TAL-IDENTITÀ NAZZJONALI/NRU/ (NL) NATIONALE IDENTITEITSKAART/NR./ (PL) KRAJOWY DOWÓD TOŻSAMOŚCI / NR/ (PT) N.o DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL/ (RO) CARTE DE IDENTITATE NAȚIONALĂ/NR./ (SK) NÁRODNÝ PREUKAZ TOTOŽNOSTI/č./ (SL) NACIONALNA OSEBNA IZKAZNICA/ŠT./ (FI) KANSALLINEN HENKILÖKORTTI/NRO/ (SV) NATIONELLT IDENTITETSKORT/NUMMER

4.10.2

(BG) ПАСПОРТ/№/ (ES) PASAPORTE / NÚM./ (CZ) PAS / Č./ (DA) PAS/NR./ (DE) REISEPASS/NR./ (ET) PASS/NR/ (EL) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΑΡΙΘ./ (EN) PASSPORT/NO./ (FR) PASSEPORT/N°/ (GA) PAS/UIMH./ (HR) PUTOVNICA / BR./ (IT) PASSAPORTO/N./ (LV) PASE/NR./ (LT) PASAS / NR./ (HU) ÚTLEVÉL/SZÁMA/ (MT) PASSAPORT/ NRU/ (NL) PASPOORT/NR./ (PL) PASZPORT / NR/ (PT) N.o DO PASSAPORTE/ (RO) PAȘAPORT/NR./ (SK) CESTOVNÝ PAS/č./ (SL) POTNI LIST/ŠT./ (FI) PASSI/NRO/ (SV) PASS/NUMMER

4.10.3

(BG) СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС/№/ (ES) PERMISO DE CONDUCCIÓN / NÚM./ (CZ) ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ / Č./ (DA) KØREKORT/NR./ (DE) FÜHRERSCHEIN/NR./ (ET) JUHILUBA/NR/ (EL) ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ / ΑΡΙΘ./ (EN) DRIVING LICENCE/NO./ (FR) PERMIS DE CONDUIRE/N°/ (GA) CEADÚNAS TIOMÁNA/UIMH./ (HR) VOZAČKA DOZVOLA / BR./ (IT) PATENTE DI GUIDA/N./ (LV) VADĪTĀJA APLIECĪBA / NR./ (LT) VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS / NR./ (HU) VEZETŐI ENGEDÉLY/SZÁMA/ (MT) LIĊENZJA TAS-SEWQAN/NRU/ (NL) RIJBEWIJS/NR./ (PL) PRAWO JAZDY / NR/ (PT) N.o DA CARTA DE CONDUÇÃO/ (RO) PERMIS DE CONDUCERE/NR./ (SK) VODIČSKÝ PREUKAZ/č./ (SL) VOZNIŠKO DOVOLJENJE/ŠT./ (FI) AJOKORTTI/NRO/ (SV) KÖRKORT/NUMMER

4.10.4

(BG) ДРУГИ (ДА СЕ ПОСОЧАТ) ... /№ .../ (ES) OTRO (ESPECIFÍQUESE) ... / NÚM. .../ (CZ) JINÉ (UPŘESNĚTE) ... / Č .../ (DA) ANDRE (ANGIVES) .../ NR. .../ (DE) SONSTIGES (BITTE ANGEBEN) .../NR .../ (ET) MUU (TÄPSUSTAGE) ... / NR .../ (EL) ΑΛΛΟ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ) ... / Αριθ. .../ (EN) OTHER (TO BE SPECIFIED) .../No. .../ (FR) AUTRE (À PRÉCISER) .../N° .../ (GA) EILE (LE SONRÚ) ... .../Uimh. .../ (HR) OSTALO (NAVESTI) ... / br. .../ (IT) ALTRO (PRECISARE) .../N. .../ (LV) CITS (PRECIZĒT) ... / NR. .../ (LT) KITA (NURODYTI) .../NR. ..../ (HU) EGYÉB (KÉRJÜK PONTOSÍTANI) .../Száma: .../ (MT) OĦRAJN (IPPREĊIŻA) .../Nru .../ (NL) OVERIGE (SPECIFICEREN) .../NR. .../ (PL) INNY (PROSZĘ OKREŚLIĆ) ... / nr .../ (PT) N.o DE OUTRO DOCUMENTO (ESPECIFICAR) .../ (RO) ALTUL (A SE PRECIZA) ... /NR. .../ (SK) INÉ (SPRESNIŤ) .../č. .../ (SL) DRUGO (NAVESTI) .../št. .../ (FI) MUU ASIAKIRJA (TÄSMENNETTÄVÄ) ... /Nro .../ (SV) ANNAN HANDLING (SPECIFICERAS) .../Nummer ...

KÉP HIÁNYZIK

5.

(BG) В ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ, КЪМ КОЙТО Е ПРИЛОЖЕНО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, НЕ СЕ ПОСОЧВА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ ДА Е БИЛО ОСЪЖДАНО СЪГЛАСНО РЕГИСТРИТЕ ЗА СЪДИМОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, ЧИЙТО ГРАЖДАНИН Е ТОВА ЛИЦЕ/ (ES) EL DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE ADJUNTA ESTE IMPRESO NO MENCIONA QUE CONSTE NINGÚN ANTECEDENTE PENAL DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES DEL ESTADO MIEMBRO DEL QUE TIENE LA NACIONALIDAD/ (CZ) VEŘEJNÁ LISTINA, K NÍŽ JE PŘIPOJEN TENTO FORMULÁŘ, NEZMIŇUJE ŽÁDNÉ ODSOUZENÍ DOTYČNÉ OSOBY ZAZNAMENANÉ V REJSTŘÍKU TRESTŮ ČLENSKÉHO STÁTU, JEHOŽ JE TATO OSOBA STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM/ (DA) DET OFFENTLIGE DOKUMENT, SOM DENNE FORMULAR ER VEDHÆFTET, NÆVNER INGEN DOM MED HENSYN TIL DEN PÅGÆLDENDE PERSON I STRAFFEREGISTRET I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR PERSONEN ER STATSBORGER/ (DE) DIE ÖFFENTLICHE URKUNDE, DER DIESES FORMULAR BEIGEFÜGT IST, ENTHÄLT KEINEN HINWEIS AUF EINE VERURTEILUNG DER BETREFFENDEN PERSON IM STRAFREGISTER DES MITGLIEDSTAATS IHRER STAATSANGEHÖRIGKEIT/ (ET) AVALIKUS DOKUMENDIS, MILLELE SEE VORM ON LISATUD, EI OLE MÄRGITUD ÜHTEGI SÜÜDIMÕISTVAT KOHTUOTSUST, MIS OLEKS TEHTUD ASJAOMASE ISIKU SUHTES JA KANTUD ASJAOMASE ISIKU KODAKONDSUSJÄRGSE LIIKMESRIIGI KARISTUSREGISTRISSE/ (EL) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ/ (EN) THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED DOES NOT MENTION ANY CONVICTION IN RESPECT OF THE PERSON CONCERNED IN THE CRIMINAL RECORD OF THE MEMBER STATE OF NATIONALITY OF THAT PERSON/ (FR) LE DOCUMENT PUBLIC AUQUEL LE PRÉSENT FORMULAIRE EST JOINT NE MENTIONNE AUCUNE CONDAMNATION FIGURANT AU CASIER JUDICIAIRE DE LA PERSONNE CONCERNÉE DANS L'ÉTAT MEMBRE DONT CETTE PERSONNE A LA NATIONALITÉ/ (GA) SA DOICIMÉAD POIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, NÍL AON TRÁCHT AR AON CHIONTÚ I LEITH AN DUINE LENA mBAINEANN SA TAIFEAD COIRIÚIL I mBALLSTÁT NÁISIÚNTACHTA AN DUINE LENA mBAINEANN/ (HR) U JAVNOJ ISPRAVI KOJOJ JE OVAJ OBRAZAC PRILOŽEN NIJE NAVEDENA NIJEDNA OSUĐUJUĆA PRESUDA PROTIV DOTIČNE OSOBE U KAZNENOJ EVIDENCIJI DRŽAVE ČLANICE DRŽAVLJANSTVA TE OSOBE/ (IT) IL DOCUMENTO PUBBLICO CUI IL PRESENTE MODULO È ALLEGATO NON RIPORTA ALCUNA CONDANNA RELATIVA ALLA PERSONA INTERESSATA PER QUANTO CONCERNE IL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLO STATO MEMBRO DI CITTADINANZA DI TALE PERSONA/ (LV) PUBLISKAJĀ DOKUMENTĀ, KURAM ŠĪ VEIDLAPA IR PIEVIENOTA, PAR ATTIECĪGO PERSONU NAV MINĒTA NEVIENA NOTIESĀŠANA, KAS NORĀDĪTA MINĒTĀS PERSONAS VALSTSPIEDERĪBAS DALĪBVALSTS SODĀMĪBAS REĢISTRĀ/ (LT) VIEŠAJAME DOKUMENTE, PRIE KURIO PRIDEDAMA ŠI FORMA, NENURODOMAS JOKS SU ATITINKAMU ASMENIU SUSIJĘS NUOSPRENDIS TO ASMENS PILIETYBĖS VALSTYBĖS NARĖS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRE/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNNYAL KÍSÉRT KÖZOKIRAT AZ ÉRINTETT SZEMÉLLYEL KAPCSOLATBAN NEM EMLÍT AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÁLLAMPOLGÁRSÁGA SZERINTI TAGÁLLAM BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ELÍTÉLÉST/ (MT) ID-DOKUMENT PUBBLIKU MEHMUŻ MA' DIN IL-FORMOLA MA JSEMMI L-EBDA KUNDANNA FIR-RIGWARD TAL-PERSUNA KKONĊERNATA FIR-REKORD KRIMINALI TAL-ISTAT MEMBRU TAĊ-ĊITTADINANZA TA' DIK IL-PERSUNA/ (NL) HET OPENBAAR DOCUMENT WAARAAN DIT FORMULIER IS GEHECHT, VERMELDT GEEN VEROORDELING VOOR DE BETROKKENE IN HET STRAFREGISTER VAN DE LIDSTAAT VAN NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENE/ (PL) DOKUMENT URZĘDOWY, DO KTÓREGO ZAŁĄCZONY JEST NINIEJSZY FORMULARZ, NIE ZAWIERA INFORMACJI O ISTNIENIU WYROKU SKAZUJĄCEGO WYDANEGO WOBEC OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT, WPISANEGO DO REJESTRU KARNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, KTÓREGO OSOBA TA JEST OBYWATELEM/ (PT) O DOCUMENTO PÚBLICO A QUE O PRESENTE FORMULÁRIO ESTÁ APENSO NÃO REFERE QUALQUER CONDENAÇÃO DA PESSOA EM CAUSA NO REGISTO CRIMINAL DO ESTADO-MEMBRO DA NACIONALIDADE DESSA PESSOA/ (RO) DOCUMENTUL OFICIAL LA CARE ESTE ANEXAT PREZENTUL FORMULAR NU MENȚIONEAZĂ NICIO CONDAMNARE REFERITOARE LA PERSOANA VIZATĂ DE CAZIERUL JUDICIAR DIN STATUL MEMBRU AL CĂRUI CETĂȚEAN ESTE PERSOANA RESPECTIVĂ/ (SK) VO VEREJNEJ LISTINE, KU KTOREJ JE TENTO FORMULÁR PRIPOJENÝ, SA NEUVÁDZA ŽIADNE ODSÚDENIE DOTKNUTEJ OSOBY V REGISTRI TRESTOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÉHO ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM JE DANÁ OSOBA/ (SL) V JAVNI LISTINI, KI JI JE PRILOŽEN TA OBRAZEC, NI NAVEDENA NOBENA OBSODBA V ZVEZI Z ZADEVNO OSEBO V KAZENSKI EVIDENCI DRŽAVE ČLANICE, KATERE DRŽAVLJANSTVO IMA TA OSEBA/ (FI) YLEISESSÄ ASIAKIRJASSA, JOHON TÄMÄ LOMAKE LIITETÄÄN, EI OLE MAININTAA ASIANOMAISTA HENKILÖÄ KOSKEVISTA TUOMIOISTA SEN JÄSENVALTION RIKOSREKISTERISSÄ, JONKA KANSALAINEN HENKILÖ ON/ (SV) I DEN OFFICIELLA HANDLING TILL VILKEN DETTA FORMULÄR ÄR BIFOGAT NÄMNS INGEN UPPGIFT OM DOM MOT DEN BERÖRDA PERSONEN I KRIMINALREGISTRET I DEN MEDLEMSSTAT DÄR DENNA PERSON ÄR MEDBORGARE

6.

(BG) ПОЛЕ ЗА ПОДПИС/ (ES) RECUADRO PARA LA FIRMA/ (CZ) POLE PRO PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFTSFELT/ (DE) UNTERSCHRIFTENFELD/ (ET) ALLKIRJALAHTER/ (EL) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ (EN) SIGNATURE BOX/ (FR) CADRE POUR LA SIGNATURE/ (GA) BOSCA DON SÍNIÚ/ (HR) POLJE ZA POTPIS/ (IT) RIQUADRO PER LA FIRMA/ (LV) PARAKSTA LAUKS/ (LT) PARAŠO LAUKELIS/ (HU) AZ ALÁÍRÁS SZÖVEGDOBOZA/ (MT) KAXXA TAL-IFFIRMAR/ (NL) VAK VOOR DE HANDTEKENING/ (PL) POLE PODPISU/ (PT) ESPAÇO DESTINADO À ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) KOLÓNKA NA PODPIS/ (SL) POLJE ZA PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUSKENTTÄ/ (SV) RUTA FÖR UNDERTECKNANDE

KÉP HIÁNYZIK

6.1

(BG) ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) И СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) PŘÍJMENÍ A JMÉNO (JMÉNA) ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) EFTERNAVN(E) OG FORNAVN(E) PÅ DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) FAMILIENNAME(N) UND VORNAME(N) DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU EESNIMI (-NIMED) JA PEREKONNANIMI (-NIMED)/ (EL) ΕΠΩΝΥΜΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ(-ΤΑ) ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) SURNAME(S) AND FORENAME(S) OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) NOM(S) ET PRÉNOM(S) DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) SLOINNE (SLOINNTE) AGUS CÉADAINM (CÉADAINMNEACHA) AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) PREZIME(NA) I IME(NA) SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) COGNOME/I E NOME/I DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, UZVĀRDS(-I) UN VĀRDS(-I)/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAVARDĖ (-ĖS) IR VARDAS (-AI)/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ CSALÁDI NEVE(I) ÉS UTÓNEVE(I)/ (MT) KUNJOM(/KUNJOMIJIET) U ISEM(/ISMIJIET) TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) NA(A)M(EN) EN VOORNA(A)M(EN) VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) NAZWISKO(-A) I IMIĘ (IMIONA) URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) APELIDO(S) E NOME(S) PRÓPRIO(S) DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) PRIEZVISKO(-Á) A MENO(-Á) ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) PRIIMEK/PRIIMKI IN IME/IMENA URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN SUKUNIMI (-NIMET) JA ETUNIMI (-NIMET)/ (SV) EFTERNAMN OCH FÖRNAMN PÅ DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.2

(BG) ДЛЪЖНОСТ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, ИЗДАЛО НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ/ (ES) CARGO DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDIÓ ESTE IMPRESO/ (CZ) FUNKCE ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VYDAL TENTO FORMULÁŘ/ (DA) STILLING - DEN EMBEDSMAND, DER HAR UDSTEDT DENNE FORMULAR/ (DE) STELLUNG DES BEAMTEN, DER DIESES FORMULAR AUSGESTELLT HAT/ (ET) KÄESOLEVA VORMI VÄLJASTANUD AMETNIKU AMETIKOHT/ (EL) ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ/ (EN) POSITION OF THE OFFICIAL WHO ISSUED THIS FORM/ (FR) POSTE DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PRÉSENT FORMULAIRE/ (GA) POST AN OIFIGIGH A D'EISIGH AN FHOIRM SEO/ (HR) FUNKCIJA SLUŽBENIKA KOJI JE IZDAO OVAJ OBRAZAC/ (IT) POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO IL PRESENTE MODULO/ (LV) AMATPERSONAS, KURA IZDEVUSI ŠO VEIDLAPU, AMATS/ (LT) ŠIĄ FORMĄ IŠDAVUSIO PAREIGŪNO PAREIGOS/ (HU) A FORMANYOMTATVÁNYT KIÁLLÍTÓ TISZTVISELŐ BEOSZTÁSA/ (MT) KARIGA TAL-UFFIĊJAL LI ĦAREĠ DIN IL-FORMOLA/ (NL) FUNCTIE VAN DE AMBTENAAR DIE DIT FORMULIER HEEFT AFGEGEVEN/ (PL) STANOWISKO URZĘDNIKA, KTÓRY WYDAŁ NINIEJSZY FORMULARZ/ (PT) CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EMITIU O PRESENTE FORMULÁRIO/ (RO) POZIȚIA FUNCȚIONARULUI CARE A EMIS PREZENTUL FORMULAR/ (SK) FUNKCIA ÚRADNÍKA, KTORÝ VYDAL TENTO FORMULÁR/ (SL) POLOŽAJ URADNIKA, KI JE IZDAL TA OBRAZEC/ (FI) TÄMÄN LOMAKKEEN ANTANEEN VIRKAMIEHEN ASEMA/ (SV) BEFATTNING FÖR DEN TJÄNSTEMAN SOM HAR UTFÄRDAT DETTA FORMULÄR

6.3

(BG) ДАТА (ДД/ММ/ГГГГ) НА ИЗДАВАНЕ/ (ES) FECHA (DD/MM/AAAA) DE EXPEDICIÓN/ (CZ) DATUM (DD/MM/RRRR) VYDÁNÍ/ (DA) UDSTEDELSESDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ)/ (DE) AUSSTELLUNGSDATUM (TT/MM/JJJJ)/ (ET) VÄLJAANDMISE KUUPÄEV (PP/KK/AAAA)/ (EL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ΕΚΔΟΣΗΣ/ (EN) DATE (DD/MM/YYYY) OF ISSUE/ (FR) DATE (JJ/MM/AAAA) DE DÉLIVRANCE/ (GA) DÁTA (LL/MM/BBBB) EISIÚNA/ (HR) DATUM (DD/MM/GGGG) IZDAVANJA/ (IT) DATA DI RILASCIO (GG/MM/AAAA)/ (LV) IZDOŠANAS DATUMS (DD/MM/GGGG)/ (LT) IŠDAVIMO DATA (DD/MM/MMMM)/ (HU) A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN)/ (MT) DATA (JJ/XX/SSSS) TAL-ĦRUĠ/ (NL) DATUM (DD/MM/JJJJ) VAN AFGIFTE/ (PL) DATA (DD/MM/RRRR) WYDANIA/ (PT) DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AAAA)/ (RO) DATA (ZZ/LL/AAAA) EMITERII/ (SK) DÁTUM (DD/MM/RRRR) VYDANIA/ (SL) DATUM (DD/MM/LLLL) IZDAJE/ (FI) ANTAMISPÄIVÄ (PP/KK/VVVV)/ (SV) DATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) FÖR UTFÄRDANDE

6.4

(BG) ПОДПИС/ (ES) FIRMA/ (CZ) PODPIS/ (DA) UNDERSKRIFT/ (DE) UNTERSCHRIFT/ (ET) ALLKIRI/ (EL) ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ (EN) SIGNATURE/ (FR) SIGNATURE/ (GA) SÍNIÚ/ (HR) POTPIS/ (IT) FIRMA/ (LV) PARAKSTS/ (LT) PARAŠAS/ (HU) ALÁÍRÁS/ (MT) FIRMA/ (NL) HANDTEKENING/ (PL) PODPIS/ (PT) ASSINATURA/ (RO) SEMNĂTURA/ (SK) PODPIS/ (SL) PODPIS/ (FI) ALLEKIRJOITUS/ (SV) NAMNTECKNING

6.5

(BG) ПЕЧАТ ИЛИ ЩЕМПЕЛ/ (ES) SELLO O TIMBRE/ (CZ) PEČEŤ NEBO RAZÍTKO/ (DA) SEGL ELLER STEMPEL/ (DE) SIEGEL ODER STEMPEL/ (ET) PITSER VÕI TEMPEL/ (EL) ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ (EN) SEAL OR STAMP/ (FR) SCEAU OU TIMBRE/ (GA) SÉALA NÓ STAMPA/ (HR) ŽIG ILI PEČAT/ (IT) BOLLO O TIMBRO/ (LV) ZĪMOGS VAI SPIEDOGS/ (LT) SPAUDAS ARBA ANTSPAUDAS/ (HU) PECSÉT VAGY BÉLYEGZŐLENYOMAT/ (MT) SIĠILL JEW TIMBRU/ (NL) ZEGEL OF STEMPEL/ (PL) PIECZĘĆ LUB STEMPEL/ (PT) SELO OU CARIMBO/ (RO) SIGILIUL SAU ȘTAMPILA/ (SK) PEČAŤ ALEBO ODTLAČOK PEČIATKY/ (SL) PEČAT ALI ŽIG/ (FI) SINETTI TAI LEIMA/ (SV) SIGILL ELLER STÄMPEL

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1191 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1191&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék