5640/1948. (V. 16.) Korm. rendelet

a romlakások közületi helyreállítása tárgyában

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. XXIV. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A háborús események vagy a háború által előidézett helyzet következtében befejezetlenül maradt vagy megsérült olyan lakást, amelyre nézve bérleti jogviszony nem áll fenn és amelynek helyreállítását a tulajdonos nem kezdte meg, az építés- és köz-munkaügyi miniszter az illetékes építés- és köz-munkaügyi főigazgató (a továbbiakban: főigazgató) útján az 1948. évi június hó 1. napjától kezdve helyreállítás céljára igénybeveheti.

(2) Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a 11800/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 234. szám), valamint az azt kiegészítő és módosító jogszabályokat; ennélfogva az igénybe nem vett lakás helyreállítására továbbra is az említett jogszabályok irányadók.

2. § (1) A jelen rendelet alapján igénybevett lakást a főigazgató határozatának megfelelően az államkincstár (ideértve az Országos Épületjavítási Alapot is), a törvényhatóság, megyei város, község, állami tulajdonban vagy állami kezelésben lévő vállalat, köztestület, közintézet és közüzem (a továbbiakban: közületi jogosult helyreállítani.

(2) A helyreállítás költségét (3. §) és annak az építés- és közmunkaügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértve megállapított, de legfeljebb bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamatát a tulajdonos a közületnek az 5. § rendelkezései szerint köteles megtéríteni.

3. § Helyreállítási költségnek a pénzügyi hatóságok által a házadókedvezmény megállapításánál jogerőkén elfogadott költségek 20%-kal növelt összegét kell tekinteni.

4. § (1) A jelen rendelet alapján helyreállított lakás bérlőjének kijelölése tekintetében a 6000/1948. Korm. rendelet (Magvar Közlöny - Rendeletek Tára 111. szám) 72. §-ának (2)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadók.

(2) A jelen rendelet alapján helyreállított lakás bérének fejében a 8000/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 161. szám) 2. §-ának (2)-(4) bekezdése szerint megállapított alapbér 66%-ának háromszorosát kell forintban fizetni.

(3) A jelen rendelet alapján helyreállított lakásban a bérlő az őt megillető bérleti szükségleten felül még egy lakószobára tarthat igényt, de ebben az esetben a bér összegét [(2) bekezdés] 20%-al növelni kell.

5. § A tulajdonos a helyreállított lakás tiszta bérjövedelmét, valamint a jelen rendelet alapján végzett helyreállítás után engedélyezett házadókedvezménynek megfelelő teljes összeget köteles havonkint a helyreállítási költségek törlesztésére fordítani. A tulajdonos azonban ezenfelül bármikor rendkívüli törlesztést teljesíthet.

6. § (1) A helyreállító közület jogosult a helyreállítási költségek biztosítása céljából a helyreállított lakást magábanfoglaló ingatlanra jelzálogjogot bekebeleztetni.

(2) A pénzügyi hatóságnak a jelen rendelet alapján végzett helyreállítás költségeinek megállapítását is magábanfoglaló jogerős határozata (3. §) telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirat.

(3) A jelen rendelet alapján bejegyzett jelzálogjog az ingatlant terhelő egyéb követeléseket és a haszonélvezeti jogot is megelőzi, kivéve a törvényes elsőbbséggel bíró házadót, valamint az Országos Épületjavítási Alap által nyújtott kölcsön biztosítására lejegyzett jelzálogjogot. Ez az elsőbbség azonban csak abban az esetben áll fenn, ha a helyreállító közület a jelzálogjog bejegyzése iránt a kérvényt a bejegyzés alapjául szolgáló határozat kézbesítésétől számított három hónap alatt az illetékes telekkönyvi hatósághoz, benyújtja.

(4) A telekkönyvi bejegyzésben a jelzálogjognak a (3) bekezdésben meghatározott természetét a jelen rendeletre utalással fel kell tüntetni.

(5) A helyreállítási költségek kifizetése után a helyreállító közület a telekkönyvi törlési engedélyt kiállítani köteles. Amennyiben a közület ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a helyreállítási költségeik kifizetésének igazolása alapján a törlési engedélyt a főigazgató állítja ki.

7. § A jelen rendelet alapján végzendő helyreállítási munkálatok a közszállításokról és a hazai beszerzés kötelezettségéről szóló 50000/1934. KM rendeletben (Közszállítási Szabályzat), valamint az azt kiegészítő és módosító jogszabályokban megállapított előfeltételek fennforgása nélkül is zártkörű versenytárgyalás alapján adhatók vállalatba.

8. § A jelen rendelet alapján végzett helyreállítás mérvéből és kivitelezéséből kifolyólag a helyreállító közülettel szemben kártérítési igény nem támasztható.

9. § Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, a sikkasztásra megállapított büntetéssel büntetendő az a tulajdonos, aki az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

10. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és végrehajtásáról az építés- és közmunka-ügyi miniszter gondoskodik.

Budapest, 1948. évi május hó 7-én.

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök