112/1950. (IV. 18.) MT rendelet

egyes ingatlanok adatainak földkönyvi nyilvántartás céljaira történő bejelentése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 6.315.)

1. § (1) A földművelésügyi miniszter engedélyével működő termelőszövetkezeti csoport (termelőszövetkezet) 1950. évi május hó 15. napjáig köteles a bármilyen címen használatában tartott mező- és erdőgazdasági ingatlanokat az ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földmérési igazgatósághoz bejelenteni. A bejelentés megtételénél az adóhivatal közvetlenül közreműködni köteles.

(2) A földművesszövetkezetek, legeltetési társulatok, a legelő közbirtokosságok és az erdőbirtokossági társulatok kötelesek 1950. évi május hó 15. napjáig a tulajdonukban, vagy bármilyen címen birtokukban (használatukban) lévő mező- és erdőgazdasági ingatlanokat, az ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földmérési igazgatósághoz bejelenteni.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek a tulajdonukban vagy birtokukban volt azokat a legelőket is bejelenteni kötelesek, amelyeket a 75/1950. (III. 11.) MT rendelet alapján a legeltetési bizottságok egységes kezelésbe vettek.

(4) Általában nem kell bejelenteni azt az ingatlant, amely az 1300/1949. (II. 12.) Korm. rendelet alapján kijelölt belterületen fekszik. Az 1949. 3. törvényerejű rendelet, valamint a 4248/1949. (IX. 24.) MT rendelet alapján végrehajtott részleges tagosítás, illetőleg birtokrendezés során kialakított táblákat azonban be kell jelenteni akkor is, ha azok a belterület határán belül fekszenek.

(5) Az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt szervek a mező- és erdőgazdasági ingatlanaikban bekövetkezett minden változást elsőízben 1950. évi július hó 15-én, a későbbiek során negyedévenkint kötelesek bejelenteni a megyei földmérési igazgatósághoz.

2. § A földművelésügyi miniszter a már engedélyezett termelőszövetkezeti csoportok (termelőszövetkezetek) névsorát működési helyük pontos megjelölésével közli az Országos Földméréstani Intézettel. A termelőszövetkezeti csoportokban (termelőszövetkezetekben) bekövetkezett változásokat (új csoport engedélyezését, egyes csoportok megszüntetését vagy egybevonását stb.) a továbbiakban a mezőgazdasági igazgatóságok kötelesek közölni a területileg illetékes megyei földmérési igazgatóságokkal.

3. § A közvetlen felügyeleti szervek kötelesek ellenőrizni, hogy a bejelentésre kötelezettek a bejelentéseket az előírt határidőig teljesítették-e.

4. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében megszabott bejelentések végrehajtásáért, valamint a határidő pontos betartásáért a termelőszövetkezeti csoport intézőbizottságának, továbbá a földművesszövetkezet, a legeltetési társulat, a legelőközbirtokosság és az erdőbirtokossági társulatok elnöke felelős.

5. § (1) Aki a bejelentési kötelezettségének egyáltalán nem, vagy nem a megállapított határidőben tesz eleget, kihágás miatt 1000 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, vétséget követ el és 3 hónapig terjedhető fogházzal büntetendő, aki bejelentésében tudva valótlan adatot szolgáltat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a földművelésügyi miniszter jár el.

6. § A jelen rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a pénzügyminiszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék