Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

298/1950. (XII. 28.) MT rendelet

a gépjáróművek üzemanyag-ellátásának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.726.)

1. §

Általános rendelkezések

(1) Forgalmi rendszámmal ellátott közúti gépjárómű üzemben tartására szolgáló benzint, gázolajat, motorolajat és sebességváltó-olajat (a továbbiakban üzemanyagot) csak az üzemanyag-vásárlási könyv szelvénye, vagy üzemanyag-utalvány ellenében szabad a fogyasztó részére kiszolgáltatni, illetőleg a fogyasztónak vásárolnia.

(2) A közforgalmú, a nem közforgalmú, valamint a sportcélra szolgáló vízi gépjárómű üzemben tartására üzemanyagot csak üzemanyag-utalvány ellenében szabad a fogyasztó részére kiszolgáltatni, illetőleg a fogyasztónak vásárolnia.

2. §

A közúti és vízi gépjáróművek üzemanyag-ellátása

(1) Üzemanyag-vásárlási könyvre (utalványra) jogosultak az általuk üzemben tartott közúti és vízi gépjáróművek részére:

a) a közületek, az állami vállalatok és egyéb gazdasági szervek (egyesülések, gazdasági irodák, központok stb.);

b) az állami érdekeltségű, valamint az államközi egyezmény alapján létesített vállalatok;

c) a közhasználatú gépjárómű-vállalatok;

d) a politikai pártok és a tömegszervezetek;

e) a szövetkezetek;

f) a külföldi diplomáciai képviseletek, konzulátusok és azok tagjai, továbbá

g) azok, akik részére hivatásuk vagy foglalkozásuk (állami, politikai és társadalmi vezetők, gyakorló orvosok és állatorvosok, mérnökök, sztahanovisták, tudósok, művészek, írók stb.) ellátása érdekében az illetékes miniszter javaslatára a közlekedés- és postaügyi miniszter az üzemanyag-vásárlási könyv-, utalvány kiadását engedélyezi, valamint

h) a motorkerékpárok üzembentartói.

(2) Ha az (1) bekezdés a)-f) pontjaira alapított jogosultság vitássá válik, az érdekelt miniszter meghallgatásával a közlekedés- és postaügyi miniszter dönt.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja alapján kiadott üzemanyag-vásárlási könyvet (utalványt) a közlekedés- és postaügyi miniszter az érdekelt miniszter meghallgatása után bevonhatja.

3. §

A közúti és vízi gépjáróművek üzemanyag-mennyisége

A közúti és vízi gépjáróművek számára kiszolgáltatható üzemanyag-mennyiséget - az ország üzemanyagkészletéhez mérten - a közlekedés- és postaügyi miniszter a bánya- és energiaügyi miniszterrel egyetértésben külön rendelettel szabályozza.

4. §

A honvédség, az államvédelmi hatóság, a rendőrség és a tűzoltóság gépjáróműveinek üzemanyag-ellátása

A honvédség, az államvédelmi hatóság, a rendőrség és a tűzoltóság gépjáróműveinek üzemanyag-ellátásáról külön történik intézkedés.

5. §

A külképviseletek gépjáróműveinek üzemanyag-ellátása

Külföldi állam diplomáciai képviselete vagy konzulátusa, valamint ennek vezetője vagy tagja által üzemben tartott közúti gépjárómű számára kiutalandó üzemanyag-mennyiséget a közlekedés- és postaügyi miniszter a külügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg. E mennyiség megvásárlására jogosító üzemanyag-vásárlási könyvet (üzemanyag-utalványt) a közlekedés- és postaügyi miniszter adja ki.

6. §

Külföldről az ország területére érkező gépjáróművek üzemanyag-ellátása

(1) Külföldről az ország területére belépő, külföldi vagy belföldi forgalmi rendszámmal ellátott közúti gépjárómű tulajdonosa (üzembentartója) részére a vámhatár átlépési helyéhez legközelebb eső megyei tanács végrehajtó-bizottsága olyan mennyiségű üzemanyag vásárlására jogosító üzemanyag-utalványt ad ki, amellyel kitűzött utazási céljához, illetőleg telephelyére juthat.

(2) Külföldről az ország területére belépő, külföldi rendszámmal ellátott gépjárómű tulajdonosa (üzembentartója) részére a további üzemanyag-mennyiség vásárlására jogosult üzemanyag-utalványt a közlekedés- és postaügyi miniszter adja ki.

7. §

Az üzemanyag-mennyiség felemelése

A 3. § alapján megállapított üzemanyag-mennyiségen felül, ha az ország üzemanyagkészlete megengedi, rendkívüli indokok alapján, egyes esetekben, külön előterjesztendő kérelemre - a részére erre a célra a közlekedés- és postaügyi miniszter által havonként rendelkezésre bocsátott üzemanyag-kontingensből - az illetékes miniszter, illetőleg a budapesti városi, vagy a megyei tanács végrehajtó-bizottsága egy-egy naptári hónapon belül felhasználható üzemanyag-vásárlási utalványt adhat ki.

8. §

Az üzemanyag-vásárlási könyv és az üzemanyag-utalvány

Az üzemanyag-vásárlási könyv és az üzemanyag-utalvány előállításáról a közlekedés- és postaügyi miniszter gondoskodik.

9. §

Az üzemanyag-vásárlási könyvet (utalványt) kiszolgáltató hatóságok

(1) Az üzemanyag-vásárlási könyvet (utalványt)

I. a) a minisztériumok, főhatóságok,

b) a közhasználatú gépjárómű-vállalatok,

c) politikai pártok és tömegszervezetek Budapesten székelő országos szerveinek gépjáróművei számára közvetlenül a közlekedés- és postaügyi miniszter,

II. a) a minisztériumok felügyelete alá tartozó közületek, állami vállalatok, egyéb gazdasági szervek és az állami érdekeltségű vállalatok, továbbá

b) az államközi egyezmény alapján létesített vállalatok gépjáróművei számára a főfelügyeletet ellátó miniszter,

III. a budapesti városi tanács, illetőleg a megyei tanácsok közvetlen felügyelete alá tartozó

a) közületek, vállalatok és egyéb gazdasági szervek,

b) szövetkezetek,

c) magánszemélyek és az I. és II. pont alatt fel nem soroltak gépjáróművei számára a telep-, illetőleg lakóhely szerint illetékes budapesti városi vagy megyei tanács végrehajtó-bizottsága szolgáltatja ki.

(2) A budapesti városi, illetőleg megyei tanács végrehajtó-bizottsága az üzemanyag-vásárlási könyv (utalvány) kiszolgáltatásával a kerületi, városi vagy járási tanács végrehajtó-bizottságát is megbízhatja.

(3) Az üzemanyag-vásárlási könyv és utalvány kezelésére és a kiszolgáltató hatóságok részére való kiadására, valamint elszámolására vonatkozó részletes eljárási szabályokat a közlekedés- és postaügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

10. §

Az üzemanyag kiszolgáltatása

Az üzemanyag kiszolgáltatására vonatkozó eljárás szabályait a közlekedés- és postaügyi miniszter a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben külön rendelettel állapítja meg.

11. §

Propán-bután gázüzemű gépjáróművek

(1) Benzin (gázolaj) üzemű gépjáróművet propán-bután gázüzeműre átalakítani csak a közlekedés- és postaügyi miniszter engedélyével szabad.

(2) A jelen rendelet hatálybalépése előtt propán-bután gázzal üzemben tartott gépjárómű tulajdonosa (üzembentartója) a rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül köteles a közlekedés- és postaügyi miniszternek bejelenteni gépjáróműve forgalmi rendszámát, nemét (személy, teher stb.), hengerűrtartalmát, önsúlyát és telephelyét.

12. §

Személy- és teherszállító gépkocsik felajánlása

(1) A közlekedés- és postaügyi miniszter jogosult - a 2. § (1) bekezdése a)-f) pontjaiban felsorolt gépjáróművek kivételével - a személy- és teherszállító gépkocsikat gépjáróműszemlére behívni. Amennyiben a gépjáróműszemle alkalmával a közlekedés- és postaügyi miniszter megállapítja, hogy a gépkocsi tulajdonosa (üzembentartója) üzemanyag-vásárlási könyvre (utalványra) nem jogosult, a gépkocsira alkalmazni kell a 119/1950. (IV. 23.) MT rendeletnek a felajánlásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal az eltéréssel, hogy a gépkocsi azonnal felajánlandó.

(2) Fel kell ajánlani a jelen rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a)-f) pontjai alatt felsorolt gépkocsik kivételével azt a gépkocsit is, amelynek a tulajdonosa (birtokosa, üzembentartója) a jelen rendelet hatálybalépésétől számított nyolc napon belül a közlekedés- és postaügyi minisztertől a gépkocsi üzemanyaggal való ellátásának engedélyezését nem kérte, a közlekedés- és postaügyi miniszter az ez iránt előterjesztett kérelmét elutasította vagy az üzemanyag-vásárlási könyvet (utalványt) bevonta. A gépkocsit fel kell ajánlani akár a jelen rendelet hatálybalépése előtt, akár az után vonták ki a közúti forgalomból, tekintet nélkül arra, hogy üzemképes vagy üzemképtelen állapotban van.

(3) A (2) bekezdésben említett gépkocsit a jelen rendelet hatálybalépésétől számított nyolc, illetve az elutasítás vagy az üzemanyag-vásárlási könyv (utalvány) bevonásáról szóló határozat kézhezvételétől számított három napon belül kell felajánlani.

(4) A jelen § alapján felajánlásra kötelezett gépkocsi - a gépjáróműszemlére való előállítást kivéve - a közúti forgalomban részt nem vehet. Akire a felajánlási kötelezettség vonatkozik, köteles gépkocsiját változatlan állapotban megőrizni. A gépkocsi alkatrészeit és szerelvényeit kiszerelni vagy avultra kicserélni, a tartozékokat elidegeníteni vagy elrejteni nem szabad.

(5) A megvételre felajánlott gépkocsit tulajdonosa (üzembentartója, vagy birtokosa) az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalatnak hatóságilag megállapított áron eladni, a Vállalat pedig a felajánlott gépkocsikat folyamatosan megvásárolni köteles.

13. §

A felajánlott gépkocsik állapotának megóvása

Az a gépkocsi tulajdonos (üzembentartó, vagy birtokos), aki a jelen rendelet 12. §-a értelmében gépkocsiját felajánlani köteles, de gépkocsiját az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalat a gépjáróműszemlén, vagy a felajánlás alkalmával nem vásárolja meg, köteles gépkocsiját változatlan állapotban megőrizni.

14. §

Személy- és teherszállító gépkocsik, alkatrészek, szerelvények és tartozékok elidegenítésének korlátozása

(1) A jelen rendelet hatálybalépése után személy- és teherszállító gépkocsit, vagy azok alkatrészeit, szerelvényeit és tartozékait csak az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalat útján szabad elidegeníteni. Olyan helységben, ahol az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalatnak fiókja nincs, gépjáróműalkatrészt, szerelvényt és tartozékot a belkereskedelmi miniszter által kijelölt állami kereskedelmi vállalat útján lehet elidegeníteni.

(2) Személy- és teherszállító gépkocsit a jelen rendelet hatálybalépése után az elsőfokú gépjárómű-kerületi rendőrhatóság csak az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalat igazgatója alapján írhat át.

15. §

Büntető rendelkezések

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. (VII. 28.) ME rendelet rendelkezései - alá nem esik, büntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel büntetendő az, aki

a) 12. §

(1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére a közlekedés- és postaügyi miniszter felhívására, gépkocsiját szemlére nem állítja elő,

b) 12. §

(2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére felajánlási kötelezettségének nem tesz eleget,

c) 12. §

(4) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza,

d) 14. §

(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A gépkocsit, amely tekintetében az (1) bekezdésben megállapított bűntettet elkövették, el kell kobozni. Ha az (1) bekezdésben megállapított bűntett elkövetésének alapos gyanúja látszik fennforogni, a gépkocsit az illetékes rendőrhatóság őrizetbe veszi és a közlekedés- és postaügyi miniszter rendelkezésére bocsátja.

(3) Kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki

a) 1. §

(1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megszegésével, vagy kijátszásával üzemanyagot kiszolgáltat, forgalomba hoz, vásárol, megszerez, vagy felhasznál,

b) 11. §

(1) bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével vagy kijátszásával gépjáróművet propán-bután gázüzeműre alakítja át,

c) 11. §

(2) bekezdésében előírt bejelentést elmulasztja.

(4) A pénzbüntetés legmagasabb összege huszonnégyezer forint.

(5) A kihágás miatt az eljárás a rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek a közlekedés- és postaügyi minisztert kell tekinteni.

16. §

Hatálybaléptető rendelkezések

(1) A jelen rendelet végrehajtásáról a közlekedés- és postaügyi miniszter gondoskodik.

(2) A jelen rendelet 1951. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék