4/1958. (IX. 16.) EüM rendelet

a játékáruk előállításának és forgalombahozatalának közegészségügyi szabályairól

A könnyűipari, a belkereskedelmi és a művelődésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § A játékáruk előállításánál és forgalombahozatalánál az általános érvényű közegészségügyi szabályokon, a balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályokon, továbbá a dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseken felül a jelen rendelettel megállapított közegészségügyi szabályokat is meg kell tartani.

2. § (1) A játékárut csak olyan anyagból és alakban szabad előállítani és csak olyan festékanyaggal szabad színezni, hogy a játék - rendeltetésszerű használata közben - egészségügyi ártalmat (sérülést) ne okozhasson,

(2) Játékárut csak abban az esetben szabad forgalomba hozni, ha az az (1) bekezdésben megszabott feltételeknek megfelel.

3. § (1) Csecsemők és kisgyermekek részére csak olyan anyagból szabad játékárut előállítani és forgalomba hozni, amelynek összetételét a tisztántartási eljárások (víz, szappan, enyhe fertőtlenítő) nem bontják meg.

(2) Játékáru előállításához csak olyan műanyagot szabad felhasználni, amely egészségre ártalmas anyagot (pl. fenoplastokban szabad fenolt), vagy egészségre ártalmas lágyító szert (pl. Tricresilfoszfát) nem tartalmaz. Játékáru előállításához egészségre ártalmas fémet tartalmazó csúsztató- és töltőanyagot felhasználni nem szabad.

(3) Játékáru előállítására használt, szennyezett textilanyagot felhasználni nem szabad.

4. § A játékáru alakjának és külső felületének kialakításánál az alábbiak szerint kell eljárni:

a) a fa-, fém- és műanyagból készült játékok alakja, külső felülete nem lehet éles, vágó, vagy szúró;

b) amennyiben gumianyagból készült játéknak hangadó szerkezete van, azt süllyeszteni kell;

c) az elektromos árammal működő játékoknál az érintésvédelmet, az egészségre nem ártalmas anyaggal történő szigetelést biztosítani kell;

d) a mozgó szerkezettel készült játékoknál a fogaskerekeket védőberendezéssel kell ellátni.

5. § (1) A játékok színezésére továbbra is a 162.060/1949. (II. 13.) NM, a 205.400/1949. (VII. 10.) NM számú rendelettel, valamint a 138/1956. (Eü. K. 10.) EüM számú utasítással módosított 167.800/1947. (VI. 20.) NM számú rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 1. §-a (1) bekezdésének 1-4. pontjában fel nem sorolt más festőanyagok felhasználása esetében a festékréteget olyan mértékben kell oldhatatlanná tenni, hogy vízben (nyálban) huzamosabb ideig, vagy 0.1%-os sósavban maguk a festőanyagok se oldódjanak ki.

(2) A fa-, fém- és PVC anyagokból készült játékáruk színezésére elsősorban kész gyári készítményű festékanyagot kell felhasználni. Ha az előállító más festékanyagot kíván felhasználni, köteles a játékáru forgalombahozatalának engedélyezése iránt előterjesztett kérelmében a felhasználni kívánt festékanyag összetételét és oldószerét feltüntetni.

6. § A plasztik játékok közül a linóleum figurák, a fémjátékok közül az ólmot tartalmazó figurák forgalomba nem hozhatók.

7. § (1) Játékáru előállításával és forgalombahozatalával foglalkozó személyt a foglalkozásra való alkalmasságának elbírálása végett a foglalkozás (munkaviszony) megkezdése előtt és a foglalkozás (munkaviszony) alatt évenként egyszer és ezen felül is mindazokban az esetekben, amikor fertőző betegség, vagy annak gyanúja forog fenn, orvosi vizsgálat alá kell vonni. Játékáru előállításával és forgalombahozatalával csak olyan személy foglalkozhat, akit az orvosi vizsgálat alkalmasnak minősített, az ilyen személyt Egészségügyi Könyvvel kell ellátni.

(2) Az (1) bekezdésben említett személy megelőző és időszakos orvosi vizsgálatára és Egészségügyi Könyvvel való ellátására az élelmiszerek és italok előállításáról és forgalmáról szóló 1958. évi 27. számú törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 50/1958. (IX. 6.) Korm. számú rendelet 21. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével értelemszerűen alkalmazni.

8. § Játékáru előállítására szóló iparigazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes közegészségügyi-járványügyi állomás szakvéleményét.

9. § A játékáru engedélyezése iránt benyújtandó kérelemhez csatolni kell az engedélyezni kívánt játékáru részletes műszaki leírását (anyagát, színezésének módját, előállításánál alkalmazott egyéb technológiai eljárást stb.).

10. § A jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése, vagy kijátszása esetén - amennyiben a cselekmény büntető rendelkezés alá nem esik - a 173/1951. (IX. 16.) MT számú rendelet 6. §-ának, illetőleg a 1.021/1952. (VII. 12.) számú minisztertanácsi határozat III. pontjának a pénzbírság kiszabására vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11. § (1) A jelen rendelet az 1958. évi október hó 1. napján lép hatályba.

(2) Az a személy, aki a jelen rendelet hatálybalépésekor játékáru előállításával, vagy forgalombahozatalával foglalkozik, e foglalkozását első időszakos orvosi vizsgálatának eredményétől függően ideiglenesen tovább folytathatja, Az ilyen személy, illetőleg az ilyen személyt foglalkoztató munkáltató köteles az orvosi vizsgálat megtartását községben a járási, városban a városi (városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi csoportjától (osztályától) az 1958. évi december hó 31. napjáig kérni.

(3) A jelen rendelet hatálybalépésekor már előállított azt a játékárut, amely a jelen rendeletben foglalt követelményeknek nem felel meg, csak abban az esetben szabad forgalomba hozni (forgalomba tartani), ha azt - az előállító, illetőleg a forgalombahozó kérelmére - a Játékfelülvizsgáló Bizottság engedélyezte.

Dr. Dolescháll Frigyes s. k.,

egészségügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére