1962. évi 13. törvényerejű rendelet

a tankötelezettségről

1. § (1) A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1961. évi III. törvény 3. §-ában elrendelt tankötelezettségnek az általános iskolában, annak elvégzése után középfokú oktatási intézményben, szakmunkás-tanuló intézetben (iskolában), valamint továbbképző iskolában, vagy a művelődésügyi miniszter által meghatározott egyéb oktatási intézményben lehet eleget tenni.

(2) A testileg, érzékszervileg, vagy értelmileg fogyatékos, de képezhető gyermekek gyógypedagógiai intézményben tesznek eleget tankötelezettségüknek.

2. § (1) A tankötelezettség teljesítése az oktatási intézménybe való beiratással, az intézmény rendszeres látogatásával és a tantervben meghatározott ismeretek elsajátításával történik.

(2) A tankötelezettség teljesítéséről a szülő vagy a gyermek neveltetéséért felelős más személy (a továbbiakban: gondviselő) köteles gondoskodni.

3. § (1) A nemzetiségekhez tartozó tanköteles gyermekek számára - azokban a községekben (városokban), ahol legalább 15 ugyanazon nemzetiséghez tartozó tanköteles gondviselője kívánja - biztosítani kell, hogy:

a) anyanyelvükön részesüljenek oktatásban, vagy

b) anyanyelvüket az iskolában kötelező tantárgyként tanulják.

(2) Az anyanyelvükön oktatott gyermekek számára a magyar nyelvet és irodalmat kötelező tantárgyként kell tanítani.

4. § (1) A tanköteles tanuló egy-egy tanév tartamára felmenthető az oktatási intézmény rendszeres látogatása alól, ha ez egészségét veszélyezteti, gondviselőjével ideiglenesen külföldre távozik, vagy a felmentést a 14. életévét betöltött tanuló rendkívüli körülményei feltétlenül indokolják. A felmentett tanköteles osztályozó vizsgát köteles tenni.

(2) A tanköteles korba lépett képezhetetlen gyermeket az általános iskolába történt beiratás után mind a beiratási kötelezettség további teljesítése, mind az oktatási intézmények rendszeres látogatása alól a tankötelezettség egész tartamára fel kell menteni.

(3) A felmentésről az oktatási intézmény igazgatója határoz.

5. § (1) A tanköteles korba lépő gyermekek nyilvántartásba vételéről, valamint orvosi vizsgálatáról a községi, a járási jogú városi, illetőleg a városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának művelődésügyi szakigazgatási szerve gondoskodik.

(2) A tankötelesek folyamatos nyilvántartása az oktatási intézmények feladata, a nyilvántartás módját a művelődésügyi miniszter szabályozza.

6. § Ha a tanköteles gyermeket gondviselője a meghatározott időben nem iratta be, az általános iskola, illetőleg az egyéb alsófokú oktatási intézmény igazgatója a gyermeket hivatalból köteles beírni.

7. § (1) A 14. életévét betöltött gyermeket az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése előtt az iskolai szorgalmi idő alatt mind alkalmi, mind pedig rendszeres munkára alkalmazni csak abban az esetben szabad, ha az oktatási intézmény rendszeres látogatása alól az iskola igazgatója felmentette.

(2) A továbbképző iskola tanulói a szorgalmi idő alatt munkát vállalhatnak. A napi négy órát meghaladó munkára létesített munkaviszony fennállásának idejére a továbbképző iskola látogatásának kötelezettsége szünetel. A napi négy órát meg nem haladó munkaidővel foglalkoztatott tanuló számára a munkáltató köteles az iskolai foglalkozások zavartalan látogatását biztosítani.

8. §[1]

9. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődésügyi miniszter gondoskodik.

(2) Az 1959. évi 29. számú törvényerejű rendelettel módosított 1951. évi 15. számú törvényerejű rendelet 1. §-ának (2) és (3) bekezdése, 3-4. §-a, 6-9. §-a, 13. §-ának (2) és (3) bekezdése, valamint 20. §-a, továbbá a 36/1959. (VII. 19.) Korm. számú rendelet 3-4. §-a, 6. §-ának (1)-(3) bekezdése és 8-9. §-a hatályát veszti.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kiss Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére