13/1966. (VIII. 6.) FM rendelet

az apaállatgazdálkodásról

A 22/1966. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 70/1946. (I. 6.) ME rendeletben foglaltakra - a pénzügyminiszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem.

1. § E rendelet alkalmazása szempontjából apaállat a tenyésztésre használt szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, sertés, juh és kecske apaállat.

2. § (1) Tenyésztésre az állam, valamint a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, a termelőszövetkezeti csoportok és az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek (a továbbiakban: termelőszövetkezet) továbbá - engedély alapján - a földművesszövetkezetek és a magánosok tulajdonában levő apaállatok használhatók.

(2) Az állami tulajdonban levő apaállatok kezelői az állami gazdaságok, az egyéb állami vállalatok, a községi (városi) tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a megyei állattenyésztési felügyelőségek.

(3) A megyei állattenyésztési felügyelőségek a kezelésükben levő köztenyésztést szolgáló (a továbbiakban: köztenyésztési) állami apaállatokat a mesterséges termékenyítő állomások, a kostelepek és egyéb állattartó telepek használatába adása útján hasznosítják. A községi (városi) tanácsok végrehajtó bizottságai a kezelésükben levő apaállatokat - a 25/1961. (VII. 1.) Korm. rendelettel módosított 37/1959. (VII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően - a legeltetési bizottságok és az apaállatgazdálkodási feladatokat ellátó termelőszövetkezetek használatába adják. Azokban a községekben (városokban), ahol legeltetési bizottságok nem működnek és a termelőszövetkezetek sem vették át az apaállatok tartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat, erről a községi (városi) tanácsok végrehajtó bizottságai gondoskodnak.

(4) A földművesszövetkezetek és a magánosok tulajdonában levő apaállatok tenyésztési célra való használatát a megyei állattenyésztési felügyelőség engedélyezheti.

3. § (1) Tenyésztésre csak az az apaállat használható, amely a minőségi követelményeknek megfelel.

(2) A tenyésztésbe állítható vagy tenyésztésben tartható apaállatok minőségi követelményeit úgy kell meghatározni, hogy az állatállomány állandó minőségi fejlődését eredményezze.

(3) A köztenyésztési, valamint a földművesszövetkezetek és a magánosok tulajdonában levő apaállatok minősítését - a minőségi követelmények alapján - a megyei állattenyésztési felügyelőségek, az állami gazdaságok, az egyéb állami vállalatok kezelésében, valamint a termelőszövetkezetek tulajdonában levő apaállatok minősítését pedig a megyei állattenyésztési felügyelőségek az állami gazdaság, vállalat, illetőleg termelőszövetkezet képviselőjének bevonásával végzik. A minősítésnél minden esetben meg kell hallgatni a területileg illetékes hatósági állatorvos szakvéleményét.

4. § (1) A tenyésztésre alkalmas apaállatokról te-nyészigazolványt kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni.

(2) A tenyészigazolványt a minősítés alapján a megyei állattenyésztési felügyelőség adja ki.

(3) A nyilvántartás vezetése a tenyészigazolványt kiállító megyei állattenyésztési felügyelőség feladata.

5. § (1) A tenyésztésre használt apaállatokat évenként legalább egyszer tenyésztésre alkalmasság szempontjából felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a 3. § (3) bekezdésében megjelölt szervek végzik.

(2) Ha az apaállat a felülvizsgálat megállapítása szerint a minőségi követelményeknek nem felel meg, a megyei állattenyésztési felügyelőség a tenyészigazolványt visszavonja és az apaállatot a tenyésztésből kizárja.

6. § A községi (városi) tanács vagy legeltetési bizottság, illetőleg az apaállatgazdálkodási feladatokat ellátó termelőszövetkezet használatába adott (kihelyezett) köztenyésztési állami apaállatok használatát mind a termelőszövetkezeti közös gazdaságok, mind a háztáji és az egyéni állattartók nőivarú állatainak fedeztetéséhez biztosítani kell.

7. § (1) A kihelyezett köztenyésztési állami apaállatok tenyésztési célra történő használata ingyenes. Az apaállatgazdálkodási feladatokat ellátó termelőszövetkezet részére kivételes esetben a járási (járási jogú városi; a továbbiakban: járási) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya engedélyezheti meghatározott összegű apaállattartási hozzájárulás fizetését [37/1959. (VII. 25.) Korm. rendelet 5. §-a].

(2) Az állami gazdaságok és az egyéb állami vállalatok a kezelésükben, a termelőszövetkezetek, a földművesszövetkezetek és a magánosok pedig a tulajdonukban levő tenyészapaállatok használatáért fedeztetési díjat szedhetnek, amelynek mértékét a járási tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya állapítja meg.

8. § (1) Az állami gazdaságok, az egyéb állami vállalatok, a termelőszövetkezetek, a földművesszövetkezetek és a magánosok a kezelésükben, illetőleg tulajdonukban levő apaállatok megfelelő elhelyezéséről, gondozásáról és takarmányozásáról közvetlenül kötelesek gondoskodni.

(2) A mesterséges termékenyítő állomásokhoz, a kostelepekhez és az egyéb állattartó telepekhez, valamint a legeltetési bizottságokhoz, illetőleg az apaállatgazdálkodási feladatokat ellátó termelőszövetkezetekhez kihelyezett köztenyésztési állami apaállatok elhelyezése, gondozása és takarmányozása annak a szervnek a feladata, amelyhez az apaállatot kihelyezték [1.036/1955. (III. 27.) Mt. határozat 2. pontja; 37/1959. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a].

9. § (1) A köztenyésztési állami apaállatok felvásárlását, kihelyezését, áthelyezését és selejtezését a megyei állattenyésztési felügyelőségek végzik.

(2) A köztenyésztési állami apaállatok selejtezéséből befolyó összegeket a megyei állattenyésztési felügyelőségek havonként utalják át a megyei tanácsok végrehajtó bizottságainak bevételi számlájára. Az így befolyt összegeket jutalmazás (premizálás) céljára felhasználni nem lehet.

10. § A köztenyésztési állami apaállatok elhelyezésének, gondozásának, takarmányozásának és használatának folyamatos ellenőrzése a kezelésükben levő apaállatok tekintetében a községi (városi) tanácsok [1.036/1955. (III. 27.) Mt. határozat 7. pontja; 37/1959. (VII. 25.) Korm. rendelet 7. §-a], valamennyi köztenyésztési apaállat tekintetében pedig a megyei állattenyésztési felügyelőségek feladata.

11. § Aki e rendeletnek az apaállatok tenyésztésbeállításával, tartásával és használatával kapcsolatos rendelkezéseit megszegi, a 70/1946. (I. 6.) ME rendelet 3. §-ában foglalt szabálysértést követi el és 1000 Ft pénzbírsággal sújtható.

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 33.000/1928. FM számú, a 43.000/ 1947. (IX. 13.) FM számú, a 128.500/1948. (1949. I. 1.) FM, a 15.005/1949. (VIII. 6.) FM, a 2/1955. (I, 18.) FM és a 18.012/1951. (I. 27.) FM rendelet, valamint a 16/1961. (VIII. 19.) FM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése és a 13. §-ának (3) bekezdése, továbbá a 40/1955. (Mg. É. 17.) FM együttes utasítás 8. pontjának (2) bekezdése és a 71/1957. (Mg. É. 40.) FM együttes utasítás hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,

földművelésügyi miniszter