14/1966. (IV. 10.) Korm. rendelet

a fák védelméről

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a községek, városok belterületén, valamint külterületén álló fákra, ideértve a zártkertben álló, továbbá a közutak külterületi szakaszának tartozékát alkotó [1962. évi 21. tvr. 7. § (2) bek.] fákat is.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (EVT) rendelkezései alá tartozó erdőkre, fásításokra és erdőtelepítésre kijelölt területekre;

b) a gyümölcsfákra, az Országos Szőlő-, Gyümölcsfa- és Díszfaiskolai Szaporítóanyag Felügyelőség által törzskönyvezett díszfákra, a cserjékre és a bokrokra;

c) a természetvédelemnek az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke által védetté nyilvánított tárgyaira;

d) a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vagy a főfelügyelete alá tartozó szerv kezelésében levő országos közutak területén és a Magyar Államvasutak kezelésében levő üzemi területeken, végül

e) a Honvédelmi Minisztérium kezelésében levő területeken álló fákra.

2. § (1) A fák kezelését, különösen ápolását és nyesését úgy kell végezni, hogy az a fejlődésüket elősegítse és az egészségügyi, valamint esztétikai szempontok mellett a fák anyagának ipari felhasználásra való alkalmasságát is biztosítsa. A kezelésnél és a fák fenntartásánál tekintettel kell lenni a mezőgazdasági művelés alatt álló szomszédos területre, különösen, ha a fa talajpusztulásnak kitett területen áll. Figyelemmel kell lenni az épületek védelméhez fűződő érdekekre, az élőfa fölött húzódó távvezetékre, az út melletti fák kezelésénél pedig az út védelmére és forgalmára is.

(2) Tilos az élőfák (telepítések, ültetések) megrongálása, elpusztítása vagy olyan kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

3. § (1) Aki tulajdonjogánál, illetőleg kezelési vagy használati jogánál fogva, vagy pedig más jogcímen a fával rendelkezni jogosult - a 6. § (1) bekezdése alapján fakitermelési terv készítésére kötelezett állami és szövetkezeti területhasználók kivételével -, ha ennek a rendeletnek a hatálya alá eső élőfát akar kivágni, ezt a szándékát köteles a hatóságnak bejelenteni.

(2) A bejelentést, ha a fa

a) község bel- vagy külterületén áll, a községi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez (elnök, elnökhelyettes, titkár);

b) város külterületén áll, a járási jogú városi, illetve a fővárosi (megyei jogú városi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez;

c) város belterületén áll, a tanács végrehajtó bizottságának elsőfokú építésügyi szakigazgatási szervéhez;

d) közút külterületi szakaszának tartozéka

- országos közút esetében a közúti igazgatósághoz;

- tanácsi közút esetében a járási (járási jogú városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága közlekedési szakigazgatási szervéhez

kell benyújtani.

(3) A bejelentésben meg kell jelölni: a fakivágás helyét, a kivágni kívánt élőfák darabszámát, faját, átmérőjét, a rendelkezésre jogosult nevét és lakcímét. A bejelentésnek tartalmaznia kell a rendelkezésre jogosultság megállapítására alkalmas adatokat is.

4. § (1) A hatóság [3. § (2) bekezdés] a bejelentést követő 30 napon belül

a) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg;

b) a fa kivágására jogosultat a faanyag meghatározott választékokká való feldolgozására, az iparifa választékoknak a kijelölt felvásárló részére vételre való felajánlására, továbbá a kivágott fa pótlására kötelezheti.

(2) A faanyag meghatározott választékokká történő feldolgozására és az iparifa vételre felajánlására a kivágásra jogosultat csak akkor lehet kötelezni, ha a kitermelésre kerülő élőfákból feldolgozható iparifa mennyisége a 3 m3-t eléri.

(3) A rendelet alkalmazása szempontjából iparifa: a rönk, a vezetékoszlop, a 12 cm-nél vastagabb bányafa és a papírfa.

5. § (1) A bejelentést követő 30 napon belül tilos az élőfát kivágni. Ha azonban a hatóság a 4. § (1) bekezdésének b) pontja alapján határoz, és azt a bejelentést követő 30 napnál rövidebb idő alatt közli, a rendelkezésre jogosult a határozat közlése után az élőfát kivághatja.

(2) Ha a hatóság a bejelentést követő 30 napon belül nem nyilatkozik, a fával rendelkezni jogosult a fát kivághatja és annak anyagával - a jogszabályoknak megfelelően - rendelkezhet.

6. § (1) Azok az állami és szövetkezeti szervek, amelyek a használatukban álló és az 1. § (1) bekezdésében megnevezett területekről egy évben 5 m3-nél több fát akarnak kitermelni, fakitermelési tervet kötelesek készíteni.

(2) A fakitermelési tervet

a) a tanácsok alá rendelt szervek és a termelőszövetkezetek esetében a járási (városi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági szakigazgatási szerve,

b) az egyéb állami és szövetkezeti területhasználók esetében pedig a felügyeleti szerv

hagyja jóvá.

(3) A fakitermelési terv jóváhagyásához, ha a kitermelés

- község bel- vagy külterületén, illetve város külterületén történik és a tervet a (2) bekezdés b) pontja alapján a felügyeleti szerv hagyja jóvá, a járási (városi, kerületi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szervének,

- város belterületén történik, a tanács végrehajtó bizottsága elsőfokú építésügyi szakigazgatási szervének

hozzájárulása szükséges.

(4) Közút külterületi szakaszának tartozékát alkotó fák kitermelése esetén a fakitermelési terv jóváhagyásához a közúti igazgatóság, illetve a tanács végrehajtó bizottsága közlekedési szakigazgatási szervének hozzájárulása szükséges.

(5) A fakitermelési terv jóváhagyása során a területhasználót a 4. § megfelelő alkalmazásával iparifa vételre felajánlására és a kivágott fa pótlására lehet kötelezni.

7. § (1) Ha a hatóság, illetve a fakitermelési tervet jóváhagyó szerv a fa kivágására jogosultat ipari-fa vételre felajánlására kötelezi, felvásárlóként elsősorban az állami erdőgazdaságot kell kijelölnie. Felvásárlóként kijelölhető belkereskedelmi vagy szövetkezeti felvásárló szerv is.

(2) A felvásárlásra kijelöt szervek kötelesek a felvásárolt iparifa anyagokról nyilvántartást vezetni.

8. § (1) A felajánlásra kötelezettnek az iparifát a kitermelés befejezését követő 15 napon belül kell felajánlania a kijelölt felvásárló részére.

(2) Ha a kijelölt felvásárló a felajánlástól számított 30 napon belül az iparifát nem vásárolja fel, a felajánlásra kötelezett az iparifával - az egyéb jogszabályoknak megfelelően - szabadon rendelkezik.

9. § (1) A kiszáradt fát az, aki vele rendelkezni jogosult [3. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése], köteles a fa kiszáradását követő év június 30. napjáig kivágni.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megjelölt rendelkezésre jogosultaknak a kiszáradt fa kivágását 30 nappal előtte be kell jelenteniük a hatóságnak; a hatóság elrendelheti a kiszáradt fa pótlását,

10. § (1) A közúti igazgatóság és a tanács végrehajtó bizottságának közlekedési szakigazgatási szerve a fa kivágására vonatkozó bejelentés tárgyában a járási (járási jogú városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási szervének meghallgatásával határoz.

(2) Ha a fa a területrendezési tervben meghatározott, tájképi szempontból védett területen áll, a fa kivágásáról (kitermeléséről) a tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági szakigazgatási szerve [3. § (2) bekezdésének a) és b) pontja], a közlekedési szakigazgatási szerve, valamint a közúti igazgatóság a tanács elsőfokú építésügyi szakigazgatási szervének hozzájárulásával intézkedik.

(3) Ha a fa műemlék jelentőségű területen vagy műemléki környezetben van, kivágásához az illetékes műemléki hatóság [30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a] hozzájárulása szükséges.

(4) Régészeti jelentőségű védett földterületeken a fák kezelését és kitermelését az 1963. évi 9. törvényerejű rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell végezni.

(5) A (2)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a fakitermelési terv készítése (6. §) esetén is megfelelően alkalmazni kell.

11. § (1) Szabálysértést követ el és ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet hatálya alá tartozó élőfát, ha azzal polgári jogi vagy egyéb jogcímen rendelkezni jogosult, az előírt bejelentés nélkül, illetve a hatóság tilalma ellenére kivág.

(2) Szabálysértés esetében a kivágott fa elkobzása is kimondható.

(3) A szabálysértési eljárás során e rendelet hatálya alá eső élőfák értékének megállapítására nézve az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője által kiadott Országos Erdei Érték- és Árszabályzatban a lábon álló fák pénzben megadott értékeit kell irányadónak venni,

12. § Ez a rendelet az 1966. évi július 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról - az építésügyi miniszterrel, a földművelésügyi miniszterrel, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben - az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője gondoskodik.

Kállai Gyula s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke