14/1970. (V. 24.) Korm. rendelet

a pénzérmék kibocsátásáról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1967. évi 36. számú tvr. 9. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A magyar pénzérméken a "Magyar Népköztársaság" feliratot kell feltüntetni. Az érmék címletét és külső kiállítását a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Közlönyben hirdetménnyel teszi közzé.

2. §

Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy rendelettel szabályozza: a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott pénzérméket a készpénzfizetési forgalomban milyen mennyiségben kell elfogadni.

3. §

Az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet VIII. Fejezetének a pénzügyi szabálysértésekről szóló I. Címe a következő 149/A. §-sal egészül ki:

"149/A. §

Aki fizetőeszközként forgalomban levő pénzérmét szándékosan megcsonkít vagy megsemmisít, háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 9000/1946. (VII. 28.) ME számú rendelet 3-6. §-a, továbbá az 5360/1947. (V. 10.) ME számú, a 15.650/1947. (1948. I. 1.) Korm. számú, az 1130/1948. (I. 29.) Korm. számú, a 4850/1948. (IV. 25.) Korm. számú, a 4315/1949. (XI. 13.) MT számú, valamint a 245/1950. (X. 1.) MT számú rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendelet hatálybalépésének napján törvényes fizetőeszközként szereplő pénzérmék továbbra is forgalomban maradnak.

Timár Mátyás s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese