88/1990. (IV. 30.) MT rendelet

egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

1. §

A Minisztertanács

a) az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt rendeleteit az ott közöltek szerint módosítja;

b) az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt rendeleteit és határozatait, illetőleg azok ott megjelölt részeit hatályon kívül helyezi;

c) az illetékes miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetőinek javaslatára hatályon kívül helyezi az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt miniszteri rendeleteket és államtitkári rendelkezéseket.

2. §

Ez a rendelet 1990. május 1. napján lép hatályba; a felsorolt rendeletek, határozatok és rendelkezések - ha a mellékletek más időpontot nem jelölnek meg - e rendelet hatálybalépésének napján módosulnak, illetőleg vesztik hatályukat.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

1. számú melléklet a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelethez

1. A Vasúti Árufuvarozás szabályzatának kiadásáról szóló 208/1951. (XII. 9.) MT rendelettel kiadott és a 3/1960. (V. 13.) KPM rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 55. Cikkének 1. §-ában "az állami vagy szövetkezeti szerv (vállalat) által kiállított szállítói számlával igazolt összeg, ilyen számla hiányában" szövegrész helyébe "a számlával vagy más módon bizonyított összeg, ennek hiányában" szövegrész lép.

2. a) A törvényes zálogjog címén a szálloda birtokában lévő ingóságok értékesítéséről szóló 70/1952. (VIII. 23.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következők szerint módosul:

"1. § A kereskedelmi szálláshely (a továbbiakban: szálloda) a vendég elszállásolásából és egyéb szükségleteinek fedezéséből eredő követelésének biztosítására gyakorolt vagy az elszállásolás körében nyilvánvalóan a vendég által okozott kár erejéig törvényes zálogjog címén a birtokába került ingóságokat hat hónapig köteles megőrizni. A megőrzési idő a vendégnek a szállodából való távozásakor kezdődik."

b) Az R. szövegében a "Bizományi Áruház" szövegrész helyébe a "használtcikk árusítására jogosult egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész lép.

3. Az energiagazdálkodás szervezetéről szóló 1044/1958. (VII. 9.) Korm. határozat IV. pontja hatályát veszti, VI. pontjának címe pedig a következők szerint módosul:

"VI. Az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet feladatai."

4.[1]

5. A vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § A közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter által jóváhagyott fejlesztési terv alapján vasúti célra szükséges ingatlanokra az építési jogszabályok szerint építési tilalom rendelhető el."

6.[2]

7. A gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/1976. (X. 29.) MT rendelet 2. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:

"(2) Gyógynövény felvásárlására jogosult:

a) a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet, ha tevékenységi köre gyógynövény felvásárlására kiterjed, és a felvásárlással megbízott dolgozója a (3) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkezik;

b) az egyéni vállalkozó, ha ő vagy a felvásárlással megbízott alkalmazottja, illetőleg segítő családtagja rendelkezik a (3) bekezdésben meghatározott képesítéssel."

8. a) A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet (a továbbiakban KÁSZ) 1. §-a a következő új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A rendelet alkalmazásában közúti gépjármű (a továbbiakban gépjármű): a gépkocsi, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a tehermotorkerékpár és az ilyen járművek által vontatott pótkocsi.

(3) A darabárufuvarozásra a III. fejezetben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az árut nem gépjárművel továbbítják."

b) A KÁSZ 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az árutovábbítási szerződés okmányairól (fuvarlevél, menetlevél stb.) külön jogszabály rendelkezik."

c) A KÁSZ 15. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fuvarozó - a fuvarozás mellett - elvállalja azt is, hogy az árut)

"c) vasútállomáson vagy kikötőben a fuvaroztató nevében a vasúttól, a vízi- vagy légifuvarozótól átveszi, illetőleg részükre továbbfuvarozás céljából átadja (állomási szállítmányozás),"

(a szerződésre a Polgári Törvénykönyv szállítmányozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.)

d) A KÁSZ 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § Ha a rendelkezésre bocsátott gépjármű vezetője az árut továbbítás céljából átveszi, az átvételtől az áru kiszolgáltatásáig a szerződés teljesítésére a II. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni."

9. a) A polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez szükséges - az állami közép- és felsőfokú oktatási intézményekben meg nem szerezhető - szakmai ismeretekre vonatkozó képzést a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter által kijelölt oktatási és képzési szervezetek látják el."

b) A Vhr. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közforgalmú légi személy- vagy árufuvarozást végző személy vagy szervezet a rendszeresen közlekedő járataira menetrendet készít, amelyben figyelembe veszi

a) a személy-, illetőleg az árufuvarozási igényeket,

b) a csatlakozásokat,

c) a légügyi hatóság által meghatározott egyéb szempontokat."

c) A Vhr. 3. §-a, valamint 49. §-ának e) pontjában a "repülőterek és" szövegrész hatályát veszti.

10. a) A közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet (a továbbiakban KSZSZ) 5. §-ának (1) bekezdésében a "közlekedési vállalat" szövegrész helyett "menetrend alapján díj ellenében közforgalmú közúti személyszállítást végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és magánvállalkozó (a továbbiakban együtt közlekedési vállalat)" szövegrész lép.

b)[3]

c) A KSZSZ 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gépjármű - gépjárművezetővel együtt történő - rendelkezésre bocsátásra kötött szerződésben (szerződéses járat, különjárat, személytaxi stb.) az üzembentartó személyszállítás céljából meghatározott számú, típusú és férőhelyű autóbuszt, illetőleg személygépkocsit bocsát a megrendelő rendelkezésére."

d) A KSZSZ 2. §-a, 12. §-a, továbbá 14. §-ának (3) bekezdésében a "(menetlevél stb.)" szövegrész hatályát veszti.

11. a)[4]

b) A VtR. 29. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

12.[5]

13. a) A közműves vízellátás és a közműves csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975. (X. 30.) MT rendelet 2. sz. mellékletében közzétett Közműves Csatornázási Szabályzat (a továbbiakban: KCSSZ) 2. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazása szempontjából)

"i) tulajdonos: az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó is;"

b) A KCSSZ 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A vállalat az ingatlan bekötésének lehetőségéről, illetve a közszolgáltatás igénybevételének a jogszabályban meghatározott általános és részletes feltételeiről, a szolgáltatással járó egyéb jogokról és kötelezettségekről - kérésre - köteles tájékoztatást adni."

c) A KCSSZ 9. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:

"(2) A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni."

14. a) A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Zajt előidéző

a) üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése esetén az építtető,

b) jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt a kivitelező

köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és annak megtartásáról gondoskodni."

b) Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi hatóság - az első fokú közegészségügyi hatóság (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) véleményének figyelembevételével - elrendelheti a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozását, illetőleg felfüggesztését, ha a kötelezett nem teljesíti a 12. § (1) bekezdése alapján előírt kötelezettségét, és a mulasztásból a környezetre közvetlen, súlyos veszély származhat."

c) Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"21. § (1) Zaj-, illetve rezgésbírság (a továbbiakban: bírság) fizetésére kell kötelezni:

a) az üzemeltetőt, illetőleg kivitelezőt, ha a zajt előidéző új üzemi létesítmény üzembe helyezését, valamint építési munka során annak megkezdését követően a számára megállapított zajkibocsátási határértéket nem tartja be, illetőleg a megengedett rezgésterhelési határértéket túllépi,

b) az üzemeltetőt, ha új út, vasútvonal, továbbá repülőtér létesítését követően okozott zaj, illetőleg rezgés meghaladja a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértéket.

(2) Bírság fizetésére kell kötelezni az üzemeltetőt akkor is, ha a környezetvédelmi hatóság által megállapított határidőt követően a meglévő üzemi létesítmény által okozott zaj továbbra is meghaladja a megállapított zajkibocsátási, illetőleg az okozott rezgés meghaladja a megengedett rezgésterhelési határértéket."

d)[6]

15.[7]

16. a)[8]

b)[9]

c)[10]

d)[11]

e)[12]

f) Az R. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Termőföld rendeltetésszerű használatának - a jogszabály hatálybalépését követően elrendelt - korlátozásokból eredő akadályoztatása miatt bekövetkezett forgalmi értékcsökkenés összegével megegyező kártalanítás jár."

g) Az R. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetek és személyek tekintetében - ha a szaporodási hely zavarása tevékenységük szükségszerű velejárója - csak fokozottan védett állatfaj egyedének tekintetében áll fenn."

h) Az R. 34. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a fehér gólya fészkének áthelyezéséhez vagy eltávolításához. Ha az áthelyezés, illetőleg az eltávolítás villamoshálózati üzemzavar elhárítása érdekében azonnal szükséges, azt az üzemzavar elhárítója engedély nélkül elvégezheti, köteles azonban ezt a természetvédelmi hatóságnak utólag bejelenteni.

(3) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a törpesas, a parlagi sas, a réti sas, a szirtisas, a békászó sas, a kerecsensólyom, a kígyászölyv és a fekete gólya fészke körül 100 m sugarú körben az erdőgazdálkodási tevékenység folytatásához, különösen a faállomány letermeléséhez. A faállomány letermelésének megtiltása miatt bekövetkező tényleges kárt - a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium által kiadott irányelvek alapján számított összegben - a természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodónak megtéríti."

i) Az R. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A természetvédelmi bírságot a természetvédelmi hatóság a 45. §-ban meghatározott hatáskörben szabja ki."

j) Az R. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, természetvédelmi ügyekben az első fokú hatósági jogkört

a) a b), c) és d) pontokban foglalt kivételekkel - a külön jogszabályokban megállapított illetékességi területén - a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, illetőleg a nemzeti park igazgatóság,

b) a helyi jelentőségű védett természeti értékek tekintetében a megyék területén a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve,

c) a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti értékek tekintetében a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve;

d) fokozottan védett növény- és állatfajjal, továbbá annak egyedeivel kapcsolatban a 31., valamint a 33. § alapján induló ügyekben a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium

gyakorolja."

k) Az R. 49. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"49. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt hozott védetté nyilvánító határozatok, államtitkári rendelkezések és tanácsrendeletek hatályát.

(2) Az (1) bekezdés szerint létesített országos jelentőségű védett természeti területek jegyzékét a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, helyi jelentőségű védett természeti területek jegyzékét a megyei tanács jogszabályban teheti közzé. E jegyzék szükség szerint kiegészíthető az e rendelet hatályba lépése után létesített védett természeti területekkel is."

l) (1) Az a)-k) pontokban foglalt rendelkezéseket - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az f) pontban foglalt rendelkezést a rendelet hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az R. 11. §-ának (3) bekezdése, 29. §-a, 43. §-ának (2) és (3) bekezdése, valamint melléklete.

17. a) A levegő tisztaságának védelméről szóló - a 49/1989. (VI. 5.) MT rendelettel módosított - 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azokat a védett kategóriába tartozó területeket, ahol az (1) bekezdés b) pontja szerinti alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények megállapítása indokolt - a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság és a megyei (fővárosi) közegészségügyi hatóság véleményének kikérésével - a fővárosi, illetőleg a megyei tanács rendeletben jelöli ki."

b) Az R. 4. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Kibocsátási határértékként - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a területi kibocsátási határérték és a technológiai kibocsátási határérték közül a kisebbet kell megállapítani.

(4) A levegőtisztaság-védelmi államigazgatási ügyben eljáró hatóság [15. § (1) bek.] a területi kibocsátási határértéknél kisebb határértéket is megállapíthat (egyedi határérték), ha ez a légszennyezéssel érintett terület állapotára tekintettel indokolt."

c) Az R. 4. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az igazolásnál és az ellenőrzésnél a levegőbe kerülő valamennyi légszennyező anyagot figyelembe kell venni."

d) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kibocsátási határértékként - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a területi kibocsátási határértéket kell megállapítani. A 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a területi kibocsátási határértéknél szigorúbb határérték (egyedi határérték) is megállapítható."

e) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési eszközök, járművek (a továbbiakban együtt: mozgó légszennyező források), valamint a gépek, gépi berendezések és tüzelőanyagok tekintetében a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter állapítja meg azon termékek körét, amelyeket levegőtisztaság-védelmi szempontból minősíteni kell."

f) Az R. 8. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Azokon a településeken, ahol a levegő szennyezettsége időszakosan megközelítheti a szmogriadó határértékét, rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervet (a továbbiakban: füstköd riadóterv) kell készíteni."

"(4) A füstköd riadótervet a fővárosi, illetőleg megyei tanács - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - rendelettel állapítja meg."

g) Az R. 10. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A káros légszennyezést okozó, helyhez kötött légszennyező forrást üzemeltető jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, valamint egyéni vállalkozót légszennyezési bírság (a továbbiakban: bírság) megfizetésére kell kötelezni.

(2) Bírságot kell kiszabni a mozgó légszennyező forrást üzemben tartó jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, továbbá egyéni vállalkozóval szemben a kibocsátási határérték túllépése miatt."

h) Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A bírság kiszámításának és kiszabásának részletes szabályait, a 10. § (1) bekezdése szerinti bírság tekintetében a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, a 10. § (2) bekezdése szerinti bírság tekintetében a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter állapítja meg."

i) Az R. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokat a helyi tanács rendelettel állapítja meg."

j) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyílttéri égetés engedélyezése - az avar és a kerti hulladék égetésének kivételével - az (1) bekezdésben említett hatóság hatáskörébe tartozik."

k) Hatályát veszti az R. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 12. §-a, 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja és 19. §-ának (1) bekezdése.

l) Az R. 12. §-a (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése nem érinti az 1989. és 1990. évben okozott káros légszennyezés miatt kiszabott bírságokkal kapcsolatos kedvezményeket.

18. a) A környezet- és vízgazdálkodási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 22/1988. (IV. 8.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése i) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ennek során:]

"i) közreműködik a környezetvédelmi és vízgazdálkodási célú alkalmazott tudományos kutatás és fejlesztés főbb irányainak meghatározásában, irányítja a feladatkörébe utalt országos szintű kutatási feladatok végrehajtását, szervezi a külföldi tapasztalatok megismerését és elősegíti hasznosításukat;"

b) Az R. 13. §-ának d) pontja hatályát veszti.

19. Ahol jogszabály a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsára utal, ehelyett - lakásszövetkezetek és takarékszövetkezetek esetében - ezek országos érdekképviseleti szerveit kell érteni.

*4/1975. (XI. 26.) OVH rendelkezés

2. számú melléklet a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelethez[13]

3. számú melléklet a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelethez

A belügyminiszter rendeletei*

Az üdülőhellyé nyilvánításról, továbbá a gyógy- és üdülőhelyi határvonal kijelöléséről szóló 14/1985. (VII. 20.) ÉVM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 2/1988. (V. 26.) ÉVM rendelet.

Az igazságügyminiszter rendelete

Gazdasági perekben az iratok kézbesítéséről szóló 10/1973. (XII. 30.) IM rendelet.

Az ipari miniszter rendeletei

A motorbenzin fogyasztói árát megállapító 1/1957. (III. 24.) NIM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1958. (XII. 31.) NIM-ÁH rendelet.

A tanácsi és a szövetkezeti iparban az új iparcikkek és szolgáltatások árképzéséről szóló 7/1958. (XII. 31.) KipM-ÁH rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 5/1959. (VIII. 1.) KipM-ÁH, 1/1960. (VII. 31.) KipM-ÁH, 2/1963. (I. 29.) KipM-ÁH rendeletek.

A rendszeres egészségügyi ellenőrzésre kötelezett kisipari munkakörök meghatározásáról szóló 7/1959. (IX. 23.) KipM rendelet.

Az állami helyi iparban és magánkisiparban egyes egészségre ártalmas munkakörökben foglalkoztatott dolgozók munkaidejének csökkentéséről szóló 2/1960. (XI. 15.) KipM rendelet.

Az ásott- és aknakutak, továbbá fúrott kutak létesítése és felújítása során a kisiparosok által végzett munkák irányárának megállapításáról szóló 2/1961. (X. 21.) KipM-ÁH rendelet.

A háziipari cikkek jegyzékének megállapításáról szóló 3/1961. (XI. 16.) KipM rendelet.

A 92 oktánszámú szuperbenzin fogyasztói árának megállapításáról szóló 2/1964. (XII. 31.) NIM-ÁH rendelet.

A propán-bután gáz használatáról szóló 5/1967. (VIII. 8.) NIM rendelet.

A fáradtolaj gyűjtéséről szóló 3/1961. (IV. 8.) NIM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/1967. (IX. 13.) NIM rendelet.

A Játékfelülvizsgáló Bizottságról szóló 5/1963. (X. 12.) KipM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1969. (II. 2.) KipM rendelet.

Egyes nehézipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1968. (VIII. 25.) NIM rendelet.

Egyes szövetkezetek és szövetkezeti vállalatok könnyűipari tevékenységéről szóló 7/1968. (VIII. 25.) KipM rendelet.

Az egészségre ártalmas munkakörökben a munkaidő megállapításáról szóló 4/1970. (V. 20.) KipM rendelet.

Egyes iparügyi és könnyűipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1970. (VI. 16.) KipM rendelet.

A kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 6/1970. (VIII. 7.) KipM rendelet.

Egyes földgázfogyasztóknál elrendelhető vételezési korlátozásokról szóló 1/1972. (II. 10.) NIM rendelet.

A gazdálkodó és felügyeleti szervek energiagazdálkodási tevékenységéről, az energetikusi szervezetről szóló 8/1974. (XI. 20.) NIM rendelet.

Az egyes gáz- és olajipari engedélyezési és ellenőrzési eljárások díjának megállapításáról szóló 5/1976. (VIII. 3.) NIM-ÁH rendelet.

A nyári időszámítás bevezetéséről szóló 2/1980. (I. 30.) NIM-KPM, a 15/1980. (XII. 27.) NIM-KPM, 3/1982. (I. 27.) IpM-KPM, a 2/1983. (II. 14.) IpM-KPM, a 4/1984. (II. 7.) IpM-KM, 15/1984. (XII. 19.) IpM-KM és a 2/1986. (II. 21.) IpM-KM rendeletek.

Egyes nehézipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 2/1981. (III. 6.) IpM rendelet.

A kisipari exportértékesítésről és a Kisipari Termeltető Vállalatról szóló 9/1968. (XI. 16.) KipM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/1981. (X. 30.) IpM rendelet.

A vezetékes gáz árát és a távhőellátás díját megállapító rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1982. (IV. 15.) IpM rendelet.

Egyes ármegállapító jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 7/1982. (V. 14.) IpM rendelet.

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/1982. (V. 28.) IpM rendelet.

A kötelező villamosbiztonságtechnikai vizsgálatról szóló 3/1980. (I. 30.) NIM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 10/1982. (VIII. 11.) IpM rendelet.

A kisipari mestervizsgáról szóló 19/1982. (X. 12.) IpM rendelet - 1990. december 31. napjával.

A kisiparosok városi (piaci) árusításáról szóló 4/1978. (VII. 13.) KipM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 21/1982. (X. 12.) IpM rendelet.

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 13/1984. (XII. 1.) IpM rendelet.

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 16/1984. (XII. 28.) IpM rendelet.

A lakosság részére szolgáltatott villamosenergia fogyasztói árának megállapításáról szóló 13/1979. (VII. 21.) NIM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1985. (I. 24.) IpM rendelet.

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/1985. (VI. 22.) IpM rendelet.

A gazdálkodó és felügyeleti szervek energiagazdálkodási tevékenységéről, az energetikusi szervezetről szóló 8/1974. (XI. 20.) NIM rendelet módosításáról szóló 3/1987. (III. 10.) IpM rendelet.

Az egyes ipari jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 4/1989. (III. 25.) IpM rendelet.

Egyes ipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/1989. (X. 19.) IpM rendelet.

A kereskedelmi miniszter rendeletei**

A csoportos étkeztetést ellátó konyhák működési engedélyéről szóló 5/1952. (III. 13.) BkM rendelet.

Az irodagépek és számológépek bérleti díjának szabályozásáról szóló 1/1956. (VIII. 1.) BkM-ÁH rendelet.

A téli alma magánkereskedői áráról szóló 1/1958. (I. 31.) BkM-ÁH rendelet.

Az egyes zöldség- és gyümölcsfélék felvásárlásáról szóló 4/1957. (IV. 4.) BkM rendelet és a téli alma magánkereskedői áráról szóló 1/1958. (I. 31.) BkM-ÁH rendelet módosítása tárgyában kiadott 2/1958. (IV. 15.) BkM rendelet.

Az élő és vágott baromfi és tojás magánkereskedői áráról szóló 6/1958. (V. 24.) BkM-ÁH rendelet.

A baromfi és tojás magánkereskedők árubeszerzéseiről szóló 12/1959. (XI. 1.) BkM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 12/1960. (XI. 30.) BkM, 1/1962. (I. 13.) BkM, 1/1963. (I. 26.) BkM, 2/1964. (II. 2.) BkM, 3/1965. (III. 21.) BkM, 2/1966. (II. 16.) BkM, 5/1961. (VII. 5.) BkM rendelet.

Az üveg, porcelán és kerámia dísztárgyak forgalmának szabályozásáról szóló 1/1960. (I. 16.) BkM rendelet.

A Magyar Hirdető által felszámítható hirdetési díjakról, kezelési költségekről, valamint a részesedési díjak mértékéről szóló 1/1961. (III. 19.) BkM-ÁH rendelet.

A zöldség- és gyümölcsáruk fogyasztói árának szabályozásáról szóló 5/1964. (IX. 30.) BkM-ÁH rendelet, és az azt módosító 1/1967. (II. 9.) BkM-ÁH rendelet.

A Munka Törvénykönyve magánkereskedelemben történő végrehajtásáról szóló 5/1967. (XI. 15.) BkM rendelet, és az azt módosító 5/1977. (III. 2.) BkM rendelet.

A nemzetközi fuvarokmányok felülvizsgálati kötelezettségének kiterjesztéséről szóló 6/1968. (IX. 4.) KkM-PM együttes rendelet.

A kereskedelmi bolti dolgozók működési bizonyítványáról szóló 9/1968. (IX. 4.) BkM rendelet és az azt módosító 15/1982. (VIII. 2.) BkM rendelet.

A kereskedelmi tevékenységet folytató szövetkezetekre vonatkozó egyes rendelkezések hatályáról szóló 18/1969. (XII. 11.) BkM rendelet.

A külkereskedelmi vonatkozású propagandatevékenység Magyarországon történő folytatásának bejelentéséről szóló 1/1970. (I. 13.) KkM rendelet.

A szövetkezeti kereskedelemben a munkaviszonyra vonatkozó egyes jogszabályok hatályáról szóló 5/1970. (III. 8.) BkM rendelet.

Az egyes vegyi áruk értékesítési idejének meghatározásáról szóló 13/1970. (IX. 2.) BkM rendelet.

Az import kozmetikai készítmények forgalmáról szóló 15/1970. (IX. 30.) BkM rendelet.

A munkások és alkalmazottak alapbérének megállapításáról szóló 2/1971. (VIII. 12.) KkM rendelet.

A kereskedelmi dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/1972. (III. 16.) BkM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 18/1977. (XI. 3.) BkM, 14/1982. (VIII. 2.) BkM és a 3/1985. (IV. 20.) BkM rendelet.

A szabadkasszás kiskereskedelmi egységekről szóló 5/1972. (III. 16.) BkM rendelet és az azt módosító 1/1976. (I. 16.) BkM, 15/1980. (IX. 30.) BkM rendelet.

A belkereskedelmi termékforgalom egyes kérdéseiről szóló 8/1972. (V. 9.) BkM rendelet és az azt módosító 12/1974. (XII. 28.) BkM, 14/1975. (XII. 31.) BkM, 2/1977. (I. 12.) BkM rendelet.

Az áruforgalom elszámoltatásának egyes kérdéseiről szóló 13/1972. (VI. 5.) BkM rendelet, és az azt módosító 8/1983. (VIII. 25.) BkM, a 2/1987. (III. 19.) BkM rendelet.

Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtásáról rendelkező 4/1973. (I. 27.) BkM rendelet és az azt módosító 17/1978. (IX. 7.) BkM és a 6/1981. (VI. 19.) BkM rendelet.

A külkereskedelemben foglalkoztatott dolgozók munkaidejének csökkentéséről szóló 2/1974. (III. 7.) KkM-MüM együttes rendelet.

A külföldi kiállításokról szóló 5/1974. (IX. 12.) KkM rendelet.

A Külkereskedelmi Minisztérium dolgozói munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 6/1974. (IX. 27.) KkM rendelet.

A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 7/1974. (X. 17.) KkM rendelet 8. §-a.

A külföldi vonatkozású iparjogvédelmi ügyek intézéséről szóló 1/1975. (I. 15.) KkM rendelet.

Az új testalkat típusok szerinti felsőruházati termékek termeléséről és forgalomba hozataláról szóló 12/1975. (XI. 5.) BkM rendelet.

A tőkehús egységes vendéglátóipari bontási technológiájáról, a húsbontási értéknormák alkalmazásáról és az elszámoltatás módjáról szóló 13/1976. (VII. 4.) BkM rendelet.

A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 11/1976. (VII. 4.) BkM-ÁH rendelet módosításáról rendelkező 1/1977. (I. 10.) BkM-ÁH rendelet.

A külkereskedelmi tevékenységre jogosult vállalatok közötti választásról szóló 1/1978. (I. 14.) KkM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 4/1981. (VII. 28.) KkM rendelet.

A vendéglátó egységek ruhatárainak és higiéniás helyiségeinek üzemeltetéséről szóló 8/1978. (V. 8.) BkM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 12/1981. (VIII. 19.) BkM rendelet.

A KGST-szabványok és a magyar államszabványok külkereskedelemben történő alkalmazásáról szóló 8/1978. (X. 28.) KkM rendelet.

A vendéglátó vállalatok nemzetközi együttműködéséről szóló 9/1978. (V. 31.) BkM rendelet.

Az egyes egyéni védőeszközök, munka- és védőruházati cikkek forgalmának korlátozásáról szóló 10/1978. (VI. 3.) BkM rendelet.

A Munka Törvénykönyve belkereskedelmi ágazatban való végrehajtásáról szóló 4/1980. (IV. 4.) BkM rendelet és az azt módosító 4/1982. (III. 25.) BkM, valamint a 6/1985. (V. 11.) BkM rendelet.

A magánkereskedelemben használandó egyéni védőfelszerelésekről szóló 8/1980. (V. 29.) BkM rendelet.

A Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában megállapított (legnagyobb kedvezményes) vámtételek alkalmazásáról szóló 4/1980. (XI. 11.) KkM rendelet és a módosítása tárgyában kiadott 5/1987. (VIII. 24.) KkM-PM rendelet.

A párhuzamos külkereskedelmi jog esetén a külkereskedelmi tevékenységre kötelezett vállalat kijelöléséről szóló 2/1981. (VII. 17.) KkM rendelet.

A normalizált veszteség elszámolásáról szóló 10/1981. (VIII. 10.) BkM rendelet.

A külkereskedelmi jog megadásának rendjéről szóló 3/1970. (V. 5.) KkM rendelet módosításáról szóló 7/1982. (XII. 10.) KkM rendelet.

A sátortáborok létesítéséről szóló 6/1983. (V. 18.) BkM rendelet - 1990. december 31. napjával.

A külkereskedelmi vállalatok magasabb vezető állású dolgozóinak anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1983. (VI. 1.) KkM rendelet.

A kiskereskedelmi és a vendéglátó üzletek pénzkezeléséről szóló 11/1983. (X. 13.) BkM-PM együttes rendelet.

A vásárokról és a piacokról szóló 7/1984. (VIII. 23.) BkM rendelet - az 1-2. § és a 8. § (4) bekezdés kivételével.

Az üzletek nyitva tartásáról szóló 5/1985. (V. 11.) BkM rendelet.

Az idegenvezetésről szóló 1/1986. (II. 1.) BkM rendelet.

A belkereskedelmi dolgozók teljesítménybérezéséről szóló 6/1986. (VII. 23.) BkM rendelet.

A Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról szóló 5/1986. (XII. 28.) KkM-PM együttes rendelet.

A külkereskedelmi célú tartós kiküldetést teljesítő dolgozókkal szemben támasztott szakmai és személyzeti követelmények meghatározásáról szóló 4/1987. (VI. 30.) KkM rendelet.

A fogyasztási cikk kereskedelem induló árainak a kialakításáról szóló 7/1987. (XI. 6.) BkM rendelet és az azt módosító 3/1987. (XII. 30.) KeM rendelet.

A külkereskedelmi tevékenységből származó vagyoni igények érvényesítésének rendjéről szóló 9/1989. (VI. 15.) KeM rendelet.

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter rendeletei***

A helyi vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával kapcsolatos egyes hatósági jogok gyakorlásáról szóló 5/1970. (XII. 31.) OVH rendelkezés 5. §-a (1) bekezdésének első francia bekezdése, 14. §-ának (2) bekezdése, 20. §-a (2) bekezdésének b) pontja, valamint 21. §-a.[14]

Az öntözés és a tógazdálkodás céljára felhasználható víz mennyiségének (normájának) megállapításáról szóló 5/1976. (XII. 24.) OVH rendelkezés.

Az öntözéshez és a tógazdálkodáshoz szükséges víz biztosításáról szóló 1/1979. (I. 20.) OVH rendelkezés 10. §-ának (1) bekezdése.

Az ipari üzemek vízgazdálkodási tevékenységéről szóló 2/1979. (V. 26.) OVH rendelkezés.

[15]

A gazdálkodó szervezetek lakásként hasznosított ingatlanai után a közüzemi ivóvíz- és csatornahasználati díjak megfizetéséről szóló 3/1983. (XII. 12.) OVH rendelkezés.

Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtására kiadott 2/1987. (VII. 28.) OVH rendelkezés.

A rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv készítéséről szóló 10/1987. (XI. 6.) OKTH rendelkezés.

A közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter rendeletei

A Vasúti Tudományos Kutató Intézet létesítéséről szóló 7803-41/I. 3/1951. (V. 8.) KPM rendelet.

A használt személygépkocsik átvételi és eladási árának megállapításáról szóló 1/1957. (IX. 12.) KPM-ÁH rendelet.

A Dunán, valamint az egyéb hajózható belvizeken közlekedő hajók hajózási szabályairól szóló és a 3/1956. (VIII. 18.) KPM rendelettel H. 1. sz. Jelzési utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 4/1958. (VIII. 27.) KPM rendelet.

A nagyfrekvenciás berendezések gyártásának és üzemben tartásának engedélyezéséről szóló 1/1960. (VI. 1.) KPM-BM rendelet.

A lakások és más helyiségek helyreállítási költségeinek megállapítása tárgyában kiadott 54000/1949. (XI. 18.) ÉM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1962. (VIII. 14.) ÉM rendelet.

A vasúti ügyekben teljesített eljárások fejében fizetendő díjak megállapításáról szóló 50000/1946. (VIII. 6.) Közl. M. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1965. (III. 7.) KPM rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1965. (VI. 6.) ÉM rendelet.

Az államvasúti munkavállalók fegyelmi szabályzatáról szóló 7801/1951. (V. 3.) KPM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 3/1965. (X. 8.) KPM rendelet.

A magasépítési, valamint a város- és községrendezési munkák tervezésének díjazásáról szóló 4/1960. (IV. 17.) ÉM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1966. (I. 11.) ÉM-ÁH rendelet.

Az áruk házhozszállításáról szóló 3/1967. (VII. 9.) KPM rendelet.

A mezőgazdasági nagyüzem építőipari részlege munkahelyi vezetőjének képesítéséről és szakmai gyakorlatáról szóló 9/1967. (XII. 31.) ÉVM rendelet.

Egyes mezőgazdasági termékeknek vasúton, hajón és tehergépjárművel történő szállításáról szóló 4/1957. (XII. 28.) KPM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/1968. (II. 23.) KPM rendelet.

A kisiparosok által állami szervek részére végezhető építési munkákról szóló 1/1960. (VI. 2.) ÉM-PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/1968. (V. 18.) ÉVM-PM rendelet.

A területi főépítészekről szóló 2/1962. (VII. 10.) ÉM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1969. (II. 2.) ÉVM rendelet.

A Rakodási Díjszabás hatályon kívül helyezéséről szóló 8/1969. (X. 11.) KPM-ÁH rendelet.

A posta jogügyeinek ellátásával kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1970. (I. 17.) KPM rendelet.

Egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 18/1970. (VIII. 15.) KPM rendelet.

A Felső-Tiszavidéki ár- és belvíz által megrongált lakóépületek újjáépítésével és helyreállításával kapcsolatos építési, szerelési munkák áráról szóló 17/1970. (VIII. 13.) ÉVM-ÁH rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/1971. (II. 19.) ÉVM-ÁH rendelet.

Az ár- és belvíz által megrongált, személyi tulajdonban álló épületek helyreállításáról, illetve újjáépítéséről szóló 17/1969. (III. 22.) ÉVM-PM együttes rendelet módosítása tárgyában kiadott 13/1970. (V. 31.) ÉVM-PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 17/1971. (VI. 5.) ÉVM-PM együttes rendelet.

A városi közlekedéspolitika koncepciójának kiadásáról szóló 8/1971. (X. 23.) KPM rendelet.

Az 1972. évi bérfizetési napokról szóló 1/1972. (I. 7.) ÉVM rendelet.

A közületi szervek gépjárműveinek selejtezési irányelveiről szóló 9/1972. (IX. 26.) KPM rendelet.

Az ipari, az építőipari és a raktárberuházások szabályozott telephelyforgalmának rendszeréről szóló 15/1972. (IX. 30.) ÉVM rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 25/1972. (XII. 29.) ÉVM rendelet.

Az építésügyi ágazatban az általános felsőfokú munkaügyi szakképesítésről szóló 1/1973. (I. 9.) ÉVM rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 6/1973. (II. 17.) ÉVM rendelet.

A közlekedés és posta területén az általános felsőfokú munkaügyi szakképesítésről szóló 3/1973. (III. 15.) KPM rendelet.

Az építésügyi ágazatban a munkások továbbképzéséről szóló 18/1973. (V. 24.) ÉVM rendelet.

Az 1974. évi és az 1975. január havi bérfizetési napokról szóló 3/1974. (I. 30.) ÉVM rendelet.

Az 1974. évi egyes munkaszüneti napokat megelőző, illetőleg követő munkanapok áthelyezéséről szóló 17/1974. (XI. 2.) ÉVM-MüM rendelet.

Az 1975. évi és az 1976. január havi bérfizetési napokról szóló 1/1975. (I. 21.) ÉVM rendelet.

A munkások és középfokú végzettségű szakemberek továbbképzéséről szóló 15/1975. (XII. 5.) KPM rendelet.

A Darabáru Küldemények Díjszabásának módosításáról szóló 18/1975. (XII. 29.) KPM rendelet.

Az áruk házhozszállítási díjának megállapításáról szóló 8/1968. (VII. 27.) KPM-ÁH rendelet módosításáról szóló 19/1975. (XII. 30.) KPM-ÁH rendelet.

Az 1976. évi és az 1977. január havi bérfizetési napokról szóló 8/1976. (II. 11.) ÉVM rendelet.

Az 1977. évi és az 1978. január havi bérfizetési napokról szóló 12/1977. (II. 9.) ÉVM rendelet.

A közületi személygépkocsik éves futásteljesítményeinek korlátozásáról szóló 3/1975. (III. 27.) KPM-PM-MüM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 3/1979. (I. 24.) KPM rendelet.

A személyi tulajdonú személygépkocsik soronkívüli vásárlásának engedélyezéséről szóló 15/1979. (VII. 28.) KPM-BkM rendelet.

Egyes közlekedési, postai és távközlési munkás szakmákra képesítő vállalati (ágazati) szakmunkásképzésről szóló 19/1979. (IX. 6.) KPM rendelet és a módosításáról kiadott 11/1981. (IX. 17.) KPM rendelet.

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium által fenntartott nevelőotthonokban fizetendő térítési díjakról szóló 21/1979. (IX. 27.) KPM rendelet.

A Darabáru Küldemények Díjszabásának módosításáról szóló 24/1979. (XI. 14.) KPM-ÁH rendelet.

A Tehergépjármű Díjszabás módosításáról szóló 25/1979. (XI. 14.) KPM-ÁH rendelet.

Az áruk házhozfuvarozási díjának megállapításáról szóló 8/1968. (VII. 27.) KPM-ÁH rendelet módosításáról szóló 2/1980. (I. 7.) KPM-ÁH rendelet.

Egyes árszabályozó rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/1980. (I. 30.) KPM-ÁH rendelet.

Egyes postai és távközlési díjszabási rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1981. (I. 27.) KPM-ÁH rendelet.

Az építőipari gépek folyékony üzemanyag-fogyasztási normáiról szóló 19/1981. (VIII. 1.) ÉVM rendelet.

A Postadíjszabás nemzetközi díjtételeinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/1981. (VIII. 15.) KPM rendelet.

Egyes postai és távközlési díjszabási rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 15/1981. (XII. 8.) KPM rendelet.

A könnyűszerkezetes épületek tervezésének, kivitelezésének és karbantartásának tűzvédelmi szabályozására vonatkozó ME 108-74 jelű műszaki előírás hatályon kívül helyezéséről szóló 28/1981. (XII. 12.) ÉVM rendelet.

Egyes árufuvarozási díjszabások hatályon kívül helyezéséről szóló 18/1981. (XII. 28.) KPM rendelet.

Az építő- és szerelőipari kivitelezési szabályzat közzétételéről és alkalmazásáról szóló 16/1970. (VII. 23.) ÉVM-KGM-NIM-KPM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1982. (I. 16.) ÉVM-IpM-KPM együttes rendelet.

Az építőipari gépek folyékony üzemanyag-fogyasztási normáiról szóló 19/1981. (VIII. 1.) ÉVM rendelet módosításáról szóló 2/1982. (I. 20.) ÉVM rendelet.

Egyes előfizetői távgépíró díjszabási rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 3/1982. (IV. 6.) KPM rendelet.

A belföldi társasági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet.

A kivitelező építőipar fizikai dolgozóinak 1983. évi és 1984. január havi bérfizetési napjairól szóló 2/1983. (II. 1.) ÉVM rendelet.

A közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok és műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről szóló 3/1983. (III. 3.) ÉVM rendelet.

A gépjárművezető-képző tanfolyamok és gépjárművezetői vizsgák díjairól szóló 1/1983. (II. 25.) KPM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 4/1983. (V. 12.) KPM rendelet.

A sátortáborok létesítésének feltételeiről szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 2/1963. (V. 11.) KPM rendelet.

A takarmányszállító tehergépkocsik üres futtatása utáni befizetési kötelezettség felfüggesztéséről szóló 6/1983. (XI. 26.) KM rendelet.

Egyes műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről szóló 9/1983. (V. 18.) ÉVM rendelet.

A 11/1978. (X. 10.) ÉM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/1983. (IX. 29.) ÉVM rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok és műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről szóló 19/1983. (X. 27.) ÉVM rendelet.

Egyes műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről szóló 7/1984. (IV. 7.) ÉVM rendelet.

A közlekedési vállalatok pénzkezeléséről szóló 8/1984. (V. 27.) KM-PM rendelet.

A 4/1974. (II. 2.) ÉVM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/1984. (VI. 8.) ÉVM rendelet.

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 21/1984. (XII. 28.) KPM-ÁH rendelet.

Az építőipari termékek termelői árképzéséről és árvetés készítéséről szóló 2/1980. (I. 11.) ÉVM-ÁH és az ezt módosító 11/1983. (VI. 22.) ÉVM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/1985. (I. 24.) ÉVM rendelet.

A szállítási dolgozók képesítési feltételeiről és szakképzéséről szóló 2/1985. (IV. 13.) KM rendelet.

Az áruk házhozszállítási díjának megállapításáról szóló 8/1968. (VII. 27.) KPM-ÁH rendelet módosításáról szóló 19/1975. (IX. 6.) KPM rendelet módosításáról kiadott 3/1985. (IV. 20.) KM rendelet.

A használaton kívüli közúti gépjárművek, illetőleg azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek minősítésének és újrahasznosításának műszaki követelményrendszeréről szóló 4/1985. (IV. 26.) KM rendelet.

A magasabb vezetőállású dolgozók premizálásáról és jutalmazásáról szóló 8/1983. (V. 18.) ÉVM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 7/1985. (III. 14.) ÉVM rendelet.

A takarmányszállító tehergépkocsik üres futás utáni térítésfizetési kötelezettség felfüggesztéséről szóló 7/1986. (X. 11.) KM rendelet.

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/1986. (X. 2.) ÉVM-IpM-IM-MÉM-ÁH együttes rendelet.

Egyes építésügyi jogszabályok és műszaki előírások hatályon kívül helyezéséről szóló 10/1986. (X. 30.) ÉVM rendelet.

Az állami személyzeti munkáról szóló 5/1987. (VII. 28.) ÉVM rendelet.

Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 6/1987. (VII. 28.) KM rendelet.

A személyi tulajdonú személygépkocsik soron kívüli vásárlásának engedélyezéséről szóló 15/1979. (VIII. 28.) KM-BkM együttes rendelet módosításáról szóló 7/1987. (VIII. 12.) KM-BkM rendelet.

A munka minőségi színvonalát növelő ösztönző bérformák alkalmazásáról szóló 19/1980. (VIII. 15.) ÉVM rendelettel módosított 1/1977. (I. 10.) ÉVM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 7/1987. (XI. 15.) ÉVM rendelet.

A termelést közvetlenül irányító építőipari műszaki dolgozók munkahelyi pótlékának alapbéresítéséről szóló 8/1987. (XI. 15.) ÉVM rendelet.

Az építési szerelési árakról szóló 3/1980. (I. 19.) ÉVM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 12/1987. (XII. 10.) ÉVM-ÁH rendelet.

A vezetői és egyes speciális munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítési előírásokról szóló 5/1988. (VIII. 1.) ÉVM rendelet.

Az építő kisipari árakról szóló 15/1980. (IV. 25.) ÉVM-ÁH rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A műszaki tanácsosi, műszaki főtanácsosi cím adományozásáról szóló 8/1988. (XI. 11.) MP rendelet.

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/1988. (XII. 22.) ÉVM rendelet.

A Hírlapterjesztési Díjszabás kiadásáról szóló 4/1979. (Közl. Ért. 3.) KPM-ÁH utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló 2/1989. (I. 24.) KöHÉM rendelet.

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter rendeletei

Az ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló 24/1972. (XII. 16.) MÉM rendelet.

A jelentős agrártörténeti emlékek fokozottabb védelméről szóló 42/1977. (XII. 8.) MÉM-ÉVM-KM rendelet.

A MÉM adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendjéről szóló 29/1979. (XII. 30.) MÉM rendelet - 1990. december 31. napjával.

A felsőfokú tanintézetek nappali tagozatán résztvevő szakmunkás képesítésű mezőgazdasági szövetkezeti tagok járandóságáról szóló 18/1980. (VIII. 4.) MÉM rendelet.

A sertés fajtadíjról szóló 3/1987. (V. 13.) MÉM-PM együttes rendelet - 1990. december 31. napjával.

A vezetők és egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítési előírásokról szóló 11/1987. (XII. 24.) MÉM rendelet.

A részes munkavállalásról szóló 11/1981. (VI. 19.) MÉM rendelet - 1990. december 31. napjával.

A termésbecslés megszervezéséről szóló 1012/1962. (IV. 25.) Korm. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 7/1985. (IV. 20.) MÉM rendelet - 1990. december 31. napjával.

A rendkívüli események bejelentésének rendjéről, a biztonságot növelő szolgálat működéséről szóló 4/1989. (IV. 1.) MÉM rendelet.

A pénzügyminiszter rendelete

Az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról szóló 1958. évi 25. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 16/1958. (IX. 26.) PM rendelet - 1990. december 31. napjával.

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének rendelkezései****

A részesedési alap felhasználásáról szóló rendelkezések módosításáról szóló 4/1971. (III. 1.) MüM rendelet.

A Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 9.) MüM rendelet kiegészítéséről szóló 13/1971. (VI. 1.) MüM rendelet.

A másodállás, mellékfoglalkozás, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő munkavégzésről szóló 17/1971. (VII. 22.) MüM rendelet.

Egyes lakossági szolgáltatásokat ellátó vállalatok és ipari szövetkezetek bérkedvezményeiről szóló 4/1972. (II. 15.) MüM rendelet.

A részesedési alap felhasználásáról szóló 9/1969. (XII. 20.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/1973. (V. 13.) MüM rendelet.

A belföldi hivatalos kiküldetés (külszolgálat) alkalmával való saját személygépkocsi használatáról szóló 7/1972. (IV. 22.) MüM rendelet.

A vezető-továbbképző tanfolyamokkal összefüggő díjazási és költségviselési kérdésekről szóló 18/1972. (VIII. 9.) MüM rendelet.

Egyes lakossági szolgáltatásokat ellátó vállalatok és ipari szövetkezetek bérkedvezményeiről szóló 4/1972. (II. 15.) MüM rendelet hatályának meghosszabbításáról szóló 4/1973. (II. 25.) MüM rendelet.

A munkaidő és a pihenőidő egyes kérdéseiről szóló 6/1967. (X. 8.) MüM rendelet kiegészítéséről szóló 18/1974. (VII. 25.) MüM rendelet.

A munkások és alkalmazottak alapbérének megállapításáról szóló egyes jogszabályok módosításáról szóló 21/1975. (XII. 29.) MüM rendelet.

A pszichológus munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről szóló 3/1976. (II. 11.) MüM-OM-EüM rendelet.

Az egyes bértarifák megállapításáról szóló jogszabályok módosításáról szóló 30/1980. (XII. 29.) MüM rendelet.

* A volt Építési és Városfejlesztési Minisztériumtól átvett feladatkörben.

** A volt Belkereskedelmi Minisztérium és a volt Külkereskedelmi Minisztérium hatáskörében.

*** A volt Országos Vízügyi Hivatal, valamint az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének feladatkörében is.

**** A volt Munkaügyi Minisztérium feladatkörében is.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1993.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXXIII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[4] Hatályon kívül helyezte a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.02.15.

[5] Hatályon kívül helyezte a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.05.

[6] Hatályon kívül helyezte a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[13] Ismételten hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés f) pontja.

[14] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/51. száma.

[15] Hatályon kívül helyezte a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2000.05.27.

Tartalomjegyzék