12/1976. (IX. 9.) EüM rendelet

az egészségügyi területén meghatározott munkakörökben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók másodfokú szakosító képzéséről

Az egészségügy területén foglalkoztatott középfokú egészségügyi szakdolgozók másodfokú szakosító képzését - az egészségügyről szóló 1972. II. törvény 67. §-a alapján - az érdekelt szervekkel egyetértésben az alábbiakban szabályozom:

1. §

(1) Az egészségügy területén foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók másodfokú szakosító képzése munka melletti szaktanfolyamokon történik.

(2) A másodfokú szakosító képzést az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete (a továbbiakban: Intézet) szervezi és irányítja.

2. §

(1) A képzés célja az egészségügy területén magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése a következő szakasszisztensi munkakörök ellátására:

- anaesthesiológiai szakasszisztens;

- intenzív therápiás szakasszisztens;

- műtős szakasszisztens;

- röntgen-műtős szakasszisztens;

- klinikai laboratóriumi szakasszisztens;

- mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens;

- gyógyszerkiadó szakasszisztens;

- analitikus szakasszisztens.

(2) Az egészségügyi miniszter a szakmai igényeknek megfelelően további szakokon is elrendelheti a szakasszisztensek szakosító képzését.

3. §

A másodfokú szakosító képzés keretében szakasszisztensi szakképesítést szerezhetnek:

(1) a) az általános betegápolónői (1979-től felnőtt szakápolói), gyermekápolónői, szülésznői, ideg-elme ápolónői (ápolói) szakképesítéssel rendelkezők anaesthesiológiai, intenzív therápiás és műtős szakon;

b) a laboratóriumi asszisztensi szakképesítéssel rendelkezők, klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai laboratóriumi szakon;

c) a röntgen asszisztensi szakképesítéssel rendelkezők, röntgen-műtős szakon;

d) a gyógyszertári asszisztensi szakképesítéssel rendelkezők, gyógyszerkiadói és analitikus szakon.

(2) Az újszülött intenzív therápiás szakasszisztensi szakra elsősorban gyermekápolónői szakképesítéssel rendelkezők vehetők fel.

4. §

(1) A 3. §-ban felsorolt szakokon másodfokú szakosító képzésre jelentkezhet az aki

- középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik,

- 45. életévét még nem töltötte be,

- szakképesítésének megfelelő legalább 2 év időtartamú szakgyakorlattal rendelkezik,

- a szakképzésre való jelentkezéskor a választott szakosító képzésnek megfelelő munkakört tölt be, illetve a munkáltató írásban vállalja, hogy a képzés ideje alatt a szakképesítésnek megfelelő feladatkört lát el, és a képesítés megszerzése után a dolgozót a szerzett szakképesítésének megfelelő munkakörbe helyezi.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

- az érettségi bizonyítványt,

- a szakoklevelet,

- a munkakör betöltéséről szóló igazolást,

- a munkahely vezetőjének javaslatát.

(3) A másodfokú szakosító képzésre jelentkező kérelmét a munkáltató - javaslatával - minden év június hó l-ig küldi meg az Intézet vezetőjének címére.

5. §

(1) A felvételre jelentkezőket minden év -július 15. és július 30. között az Intézet "szakirányú felvételi beszélgetésre" hívja be.

(2) A szakirányú felvételi beszélgetésre az Intézet vezetője 2-3 tagú felvételi szakbizottságot szervezhet. A felvételi szakbizottság az Intézet vezetőjének véleményező szerve. A jelentkezők felvételéről - a felvételi szakbizottság meghallgatásával - az Intézet vezetője dönt.

(3) A felvételről vagy elutasításról a jelentkező munkahelyét az Intézet vezetője minden év augusztus 15-ig értesíti.

6. §

(1) A másodfokú szakosító képzés időtartama valamennyi szakon egységesen 1 tanév.

A képzés minden év szeptember 1-én kezdődik.

(2) A szaktanfolyamokon egy-egy osztály létszáma - szakonként - 25-30 fő lehet.

7. §

(1) Az oktatás rendszere, tanévbeosztása az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott és az Intézet által kiadott óratervek, tantervek és tananyagok alapján történik.

(2) A szakmai elméleti képzésről az Intézet, a gyakorlati képzésről a munkáltató intézet az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézetével együttesen gondoskodik.

(3) A másodfokú szakosító képzésben résztvevő dolgozó munkáltatója köteles biztosítani, hogy a hallgatót a szakképzés ideje alatt a képzés jellegének megfelelő szakmai munkakörben foglalkoztatja, illetve biztosítja azt, hogy a hallgató a képesítéshez szükséges szakgyakorlatot megszerezhesse (esetleg más egészségügyi intézetben is), és a tantervben meghatározott előadásokon, konzultációkon, beszámolókon részt vegyen.

(4) A hallgatók a képzéshez előírt szakmai tananyagot saját költségükön vásárolják meg.

8. §

Amennyiben a képzésben résztvevő dolgozó munkaviszonya megszűnik, tanulmányait csak abban az esetben folytathatja, ha a választott szaknak megfelelő új munkaviszonyt létesít és a korábbi munkaviszonya megszűnése, illetve tanulmányainak megszakítása óta 3 év nem telt el.

9. §

(1) A másodfokú szakosító tanfolyam elvégzése képesítővizsgával zárul. A képesítő vizsgabizottság elnökét az Intézet vezetője jelöli ki, tagjai a képesítő vizsgatárgyak előadói.

(2) Az eredményes képesítővizsga letételéről -a vizsgát tevő számára - a szakmát feltüntető szakasszisztensi oklevelet kell kiállítani.

(3) A képesítővizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a vizsgázó személy adatait és a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző írja alá. A jegyzökönyvet az Intézet irattárában kell megőrizni, az erre vonatkozó ügyiratkezelési szabályok előírásai szerint.

(4) Az újabb szakképesítésről szóló oklevelet a szakképesítésnek megfelelően az egészségügyi szakdolgozókról vezetett országos nyilvántartásba fel kell venni.

10. §

Ha a hallgató a képesítővizsgán egy vagy több tantárgyból nem felelt meg, 3 hónap elteltével a 9. §-ban foglaltak szerint szervezett vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehet. A sikertelen javítóvizsga esetén újabb vizsgára csak a tanfolyam megismétlése után bocsátható. A tanfolyamot csak egy ízben lehet megismételni.

11. §

Elveszett vagy megsemmisült oklevél pótlására az Intézet vezetője a 9. § (3) bekezdésben említett jegyzőkönyv alapján illetékköteles másodlatot állít ki.

12. §

(1) Az óra- és vizsgadíjakra vonatkozóan a 108/1969 MüM utasítás az irányadó. A költségeket az Intézet költségvetésében kell előirányozni.

(2) A másodfokú szakosító tanfolyamra küldött dolgozót megillető kedvezményeket a 23/1974. (IX. 4.) MüM rendelet 20. §-a alapján kell megállapítani.

13. §

Ez a rendelet nem vonatkozik azokra, akik a másodfokú szakosító szaktanfolyamon tanulmányaikat jelen rendelet hatályba lépése előtt kezdték meg.

14. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 15942/1949. (VII. 5.) NM rendelet a műtősasszisztensek szakképesítéséről, továbbá a 118/1951. (Népegészségügy 11. szám) EüM utasítás a műtősaszszisztensek vizsgájára vonatkozó - még hatályban levő - rendelkezései.

Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter