4/1978. (XII. 7.) KM rendelet

a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet kiegészítéséről

A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 56. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, továbbá a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - az alábbiakat rendelem.

1. §

[Az Szjt. 5. § (2) bekezdéséhez]

Az Szjt. végrehajtásáról szóló 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Önálló részekre szétválasztható a közös mű, ha a részek egymástól elkülöníthetők, és önállóan is felhasználhatók (bemutathatók, kiadhatók stb.)".

2. §

(Az Szjt. 15/A. §-ához)

A Vhr. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. (1) Ha a festmény, a rajz, a sorszámmal és a szerző kézjegyével ellátott sokszorosított képgrafika és iparművészeti alkotás, a szobrászati alkotás, továbbá a gobelin tulajdonjogát a szerzői vagyoni jogok védelmi idejének eltelte után a Bizományi Áruház Vállalat, illetőleg az Állami Könyvterjesztő Vállalat, vagy a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat antikváriumai (a továbbiakban: közvetítő vállalat) közreműködésével ruházzák át, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjához (a továbbiakban: Művészeti Alap) járulékot kell fizetni.

(2) A múzeum és muzeális közgyűjtemény -1963. évi 9. sz. tvr. 4. § - mentes a járulékfizetési kötelezettség alól.

(3) A járulék mértéke a vételár 5%-a, amit a vevő tartozik megfizetni. A járulék beszedéséért és a Művészeti Alaphoz történő átutalásáért a közvetítő vállalat felel.

(4) A Művészeti Alap a hozzá átutalt járulékot az alkotói tevékenység támogatására, valamint az írók és alkotóművészek jóléti és szociális céljaira használja fel."

3. §

(Az Szjt. 46/A. §-ához)

A Vhr. a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § (1) Ha a festmény, a rajz, a sorszámmal és a szerző kézjegyével ellátott sokszorosított képgrafika és iparművészeti alkotás, valamint szobrászati alkotás, továbbá gobelin tulajdonjogát a közvetítő vállalat közreműködésével ruházzák át, szerzői díjat kell fizetni.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott mű tulajdonjogát múzeum vagy muzeális közgyűjtemény szerzi meg, szerzői díjat csak akkor kell fizetnie, ha a mű szerzője életben van.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának átruházásakor fizetendő szerzői díj mértéke a vételár 5%-a, amely a vevőt terheli. A szerzői díj beszedéséért és a Művészeti Alaphoz történő átutalásáért a közvetítő vállalat felel.

(4) A Művészeti Alap a hozzá befolyt szerzői díjakat a 24/1952. (III. 27.) MT rendelet 11. §-ában foglalt rendelkezés szerint a képzőművészeti alkotás szerzőjének vagy jogutódjának fizeti ki."

4. §

Ez a rendelet 1979. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Pozsgay Imre s. k.,

kulturális miniszter