5/1983. (V. 18.) EüM rendelet

a hadkötelesek és hozzátartozóik szociális ellátásáról szóló 8/1976. (VII. 15.) EüM számú rendelet módosításáról

A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 6/1976. (III. 31.) MT számú rendelet 151. § (2) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a honvédelmi miniszterrel, az igazságügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A hadkötelesek és hozzátartozóik szociális ellátásáról szóló 8/1976. (VII. 15.) EüM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A sorkatona tartási kötelezettsége alapján járó családi segélyre való jogosultság tekintetében a 2/1976. (VI. 17.) HM számú rendelet 75/A-80. §-ait kell alkalmazni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba: egyidejűleg az R. 6. § (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter