7/1986. (VI. 26.) IM rendelet

a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról

A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 3-4. §-a tekintetében a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, a 6. § tekintetében a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:

(A R. 3. §-ához)

1. §

(1) Díjazás ellenében végzi a munkát a szakfordító, illetőleg a tolmács, ha a tevékenységéért pénzben vagy természetben ellenszolgáltatást kap. Nem tekinthető díjazásnak, ha a megrendelő csak a szakfordítást, illetőleg tolmácsolást végző személy készkiadásait téríti meg, illetőleg a munkavégzés időszakára ellátásáról gondoskodik.

(2) Hivatásszerűen végez szakfordítást, illetőleg tolmácsolást az, akinek fő megélhetési forrását e tevékenység jelenti.

2. §

Szövetkezeti szakcsoport és gazdasági munkaközösség szakfordító-, illetőleg tolmácstevékenységet akkor folytathat, ha valamennyi - szakfordító, illetőleg tolmácsfeladatot ellátó - tagja rendelkezik szakfordító, illetőleg tolmácsképesítéssel.

(A R. 4. §-ához)

3. §[1]

4. §

(1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(A R. 5. §-ához)

5. §

(1) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodának (a továbbiakban: OFFI) a R. 5. §-a szerinti kizárólagos feladatkörébe tartozik bármely megrendelő részére

a) idegen nyelvű szövegnek magyar nyelvre, vagy más idegen nyelvre, továbbá magyar nyelvű szövegnek idegen nyelvre való hiteles fordítása;

b) más által készített fordítás hitelesítése;

c) idegen nyelvű iratról hiteles másolat készítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladaton kívül az OFFI bármely megrendelő részére végezhet

a) nem hiteles fordítást,

b) az (1) bekezdésben, illetőleg a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységgel összefüggő egyéb munkát (lektorálás, leírás, sokszorosítás, korrektúra stb.).

(3) Az OFFI-nak a R. 5. §-ában meghatározott kizárólagos feladatköre nem érinti a külképviseleteknek a más jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott hatáskörét fordítások, valamint idegen nyelvű iratmásolatok készítésére és azok hitelesítésére, továbbá a közjegyzőknek a külön jogszabályban meghatározott hatáskörét idegen nyelvű okirat elkészítésére, fordítás hitelesítésére, idegen nyelvű okiratról hiteles másolat készítésére, idegen nyelvű okirat, illetőleg idegen nyelvű okiraton aláírás hitelesítésére.

(5)[7]

(6)[8] Az OFFI az (1) bekezdésben meghatározott feladatköre ellátása során a Magyar Köztársaság címerével ellátott okiratot (nyomtatványt) és körbélyegzőt használ.

6. §

(1) A budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, valamint nyomozóhatóságnál (a továbbiakban együtt: bíróság) a tolmácsolást az OFFI látja el.

(2) Ha az OFFI-nak a szükséges nyelvben jártas tolmácsa nincs, továbbá a nem budapesti székhelyű bíróságnál a tolmácsolásra a bíróság illetékességi területén a szakigazgatási szervnél nyilvántartott tolmácsot kell kirendelni.

(3) Ha az (1)-(2) bekezdés alapján a tolmácsolás nem biztosítható, annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

(4) Ha a nem budapesti székhelyű bíróságnál a tolmácsolás szakképzett tolmács, vagy más alkalmas személy kirendelésével nem biztosítható, az OFFI bármely bíróságnál köteles a tolmácsolást ellátni.

(A R. 7. §-ához)

7. §[9]

8. §

(1)[10] Ez a rendelet 1986. július 1. napján lép hatályba.

(2)[11]

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] Beiktatta a 3/1996. (IV. 3.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.04.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 181. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 3/1996. (IV. 3.) IM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1996.04.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére