25/2017. (XII. 22.) IM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet módosítása tekintetében a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosítása tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével,

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1-3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. § (2) bekezdése.

2. A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet.

3. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet.

4. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet 10. § (3)-(5) bekezdése.

5. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

5. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 11. § (5) bekezdésében a "lefoglalására kerül sor" szövegrész helyébe a "zár alá vételére vagy lefoglalására kerül sor" szöveg, a "lefoglalásának" szövegrész helyébe a "zár alá vételének vagy lefoglalásának" szöveg lép.

6. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

6. § Hatályát veszti a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet.

7. Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet módosítása

7. § Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezményben megjelölt közokiratoknak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: Kamara) által kiadott tanúsítvány kiadásáért járó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjára terjed ki."

8. § Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 10. § (1) bekezdésében az "átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással" szövegrész helyébe az "átutalással, postai készpénzátutalási megbízással vagy bankkártyával" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet

a) 2-9. §-a,

b) 10. § (2) bekezdése,

c) 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "tizenöt napon belül" szövegrész,

d) 12. §-a.

8. Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 4. § (3) bekezdése,

c) 5. § (1) bekezdésében a "harminc napon belül" szövegrész.

9. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

11. § Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. melléklet VII. pontjában a "jogerőre emelkedésének" szövegrészek helyébe a "véglegessé válásának" szöveg lép.

10. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

a) 1. § a) pontja,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 4. § (1) és (3) bekezdése,

d) "Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása, visszavonása" alcíme,

e) "Az eljárás szabályai" alcíme.

11. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása

13. § A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet

a) 1. melléklet 6.1. pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "véglegesen" szöveg,

b) 1. melléklet 7.1. pontjában a "jogerős" szövegrész helyébe a "véglegessé vált" szöveg,

c) 1. melléklet 7.2. pontjában a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg

lép.

12. A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosítása

14. § A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 2. § 10. pontjában az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X. fejezete" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény" szöveg lép.

13. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 3. alcíme.

14. Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet.

15. A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a) 2-5. §-a,

b) 7. § (1) bekezdésében az "Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó kivonattal, illetve a készpénzbefizetést igazoló postai szelvényrész másolatának csatolásával kell igazolni. Az adatszolgáltatás, a tanúsítvány, illetve az okiratmásolat kiadása akkor teljesíthető, ha a kérelmező a díjat igazoltan megfizette." szövegrész,

c) 7. § (2) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész.

16. A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása

18. § (1) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A díj megfizetését igazoló számlát (a továbbiakban: számla) a Hatóság adószám kiváltására kötelezettek számára a díjnak a 2. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az eljárás alapját képező ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egyidőben állítja ki.

(2) A számla kiállításának feltétele a kérelmező nyilatkozata a számla kiállításához szükséges adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve telephelyéről), fizetési számlája számáról, valamint adószámáról."

(2) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ha

a) megállapítható, hogy a kérelmező tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről,

b) a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a szerinti összeg megfizetésére köteles, annak megfizetéséről

a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik."

19. § Hatályát veszti a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 6. § e) pontjában az "(1) és" szövegrész.

17. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

20. § A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "jogerősen vagy véglegesen" szöveg lép.

18. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Tartalomjegyzék