12/1987. (XII. 29.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a jogszabályelőkészítők tevékenységében a szakmai követelmények érvényre juttatása érdekében - a következőket rendelem:

I. fejezet

A jogszabályokra vonatkozó rendelkezések

A jogszabály megjelölése

1. § (1) A jogszabály megjelölése magában foglalja a jogalkotó megnevezését, nevének rövidítését (a törvény és a törvényerejű rendelet kivételével), a jogszabály kihirdetésének idejét, a jogszabály számát, megnevezését és címét.

(2)[1] Törvénynél és törvényerejű rendeletnél a kihirdetés idejeként a Magyar Közlönyben való megjelenés évét kell feltüntetni, más jogszabálynál - az évet követően, zárójelben - a megjelenés hónapját és napját is.

(3) A törvény számát római számmal, a többi jogszabályét arab számmal kell jelölni.

(4) A tanácsrendeletnél a kihirdetés időpontja a tanácsi közlönyben való megjelenésre, illetőleg a helyben szokásos módon való kihirdetésre utal.

(5) A korábban törvénycikként megjelölt jogszabályt törvényként kell megjelölni.

2. § (1)[2] Ha a miniszterelnök, illetőleg a Kormány tagjai közül többen együttes rendeletet adnak ki, első helyen a Korm. jelzést, majd a Kormány tagjának a jelzését kell feltüntetni.

(2) Ha a rendeletet a Kormány több tagja együttesen adja ki, első helyen a Kormánynak a kiadásért elsősorban felelős tagját, majd a többit betűrendben kell feltüntetni.

(3)[3] Ha az államtitkári rendelkezést több államtitkár együttesen adja ki, első helyen a kiadásért elsősorban felelős államtitkárt, majd a többit betűrendben kell feltüntetni.

3. § (1) A jogszabályokat a jogalkotó szervek szerint évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

(2) Az együttesen kiadott jogszabályt az első helyen feltüntetett jogalkotó szerv jogszabályainak sorszámát alapul véve, e jogszabályok közé sorolva kell megszámozni.

A jogszabályszerkesztés fő szabályai

4. § (1) Ha a jogszabály kiadására magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor, a felhatalmazást adó jogszabályt és a felhatalmazást tartalmazó rendelkezést (a §, bekezdés, illetőleg pont megjelölésével) a jogszabály bevezető részében fel kell tüntetni.

(2) A felhatalmazást adó jogszabály megjelölésekor nem kell feltüntetni az alapjogszabályt módosító jogszabályokat.

5. § (1) Ha a jogszabályt a kibocsátója a Kormány más tagjával, országos határkörű szerv vezetőjével vagy más szervvel egyetértésben adja ki, azt a bevezető részben fel kell tüntetni.

(2) Ha az egyetértés a jogszabálynak csak meghatározott rendelkezéseire vonatkozik, ezekre a rendelkezésekre a bevezető részben kell utalni.

6. § A jogszabály területi, illetőleg személyi hatályára vonatkozó szabályt az általános rendelkezések közé akkor kell felvenni, ha a hatálya nem terjed ki az ország területén levő valamennyi jogalanyra, valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra.

7. § (1) A záró rendelkezések között minden esetben szabályozni kell a jogszabály hatálybalépését.

(2) Szükség esetén a záró rendelkezések között kell szabályozni a következőket is:

a) a jogszabály visszaható hatálya,

b) az átmeneti rendelkezések,

c) a jogszabály végrehajtására adott felhatalmazás,

d) más jogszabály módosítása,

e) más jogszabály hatályon kívül helyezése.

(3)[4] Ha a jogszabály az Európai Unió jogának való megfelelést szolgálja, erre az Európai Unió intézményei, valamint a jogalkalmazók tájékoztatása, illetve a megfelelő jogértelmezés érdekében a jogszabály végén, az irányadó uniós jogi aktus megjelölésével utalni kell.

8. §[5] A jogszabály hatálybalépésének idejét a hatálybalépés évének, hónapjának és napjának megjelölésével kell megállapítani úgy, hogy a hatálybalépés rendszerint a hónap 1-jével történjék. Kivételesen kimondható, hogy a jogszabály a kihirdetése napján lép hatályba. Ez a nap a jogszabályt tartalmazó Magyar Közlöny, illetve önkormányzati közlöny megjelenésének vagy az önkormányzati rendelet helyben szokásos módon való kihirdetésének a napja.

9. § (1) A hatályukat vesztő jogszabályokat, illetőleg a jogszabályoknak a hatályukat vesztő rendelkezéseit a jogszabályban kifejezetten fel kell sorolni. A felsorolásban a hatályon kívül helyezett jogszabály rövid megjelölését a címmel együtt kell feltüntetni.

(2) A módosított jogszabály hatályon kívül helyezése esetén a módosító rendelkezéseket is hatályon kívül kell helyezni. Az alapjogszabály hatályon kívül helyezésekor pedig intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezése iránt is.

(3) Ha az új jogszabály valamely jogszabály módosításáról és egységes szövegéről szól, a jogszabályt addig módosító rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.

A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása

10. § (1) A jogszabály a végrehajtására kibocsátott jogszabállyal, valamint a jogszabály a módosításaival egységes szerkezetbe foglalható. Átfogó módosítás esetén az egységes szerkezetbe foglalást el kell végezni.

(2) A jogszabály egységes szerkezetben való közzétételéről a jogszabály tárgya szerint hatáskörrel rendelkező miniszter gondoskodik.

11. § (1)[6] A Magyar Közlönyben kell közzétenni a jogszabály szövegét, ha az egységes szerkezetbe foglalást az Országgyűlés, az Elnöki Tanács vagy a Kormány rendelte el. Egyéb esetben a Magyar Közlönyben való közzétételt a Miniszterelnöki Hivatal vezetője engedélyezi.

(2) A miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője a hivatalos lapjában is közzéteheti - az általa irányított vagy felügyelt szervek munkájának elősegítésére - a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

II. fejezet

Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megjelölése

Határozat

12. § (1) A határozat megjelölése magában foglalja a határozatot hozó szerv megnevezését, a határozat számát (arab számmal), meghozatalának idejét (évét, valamint zárójelben a hónapját és napját), továbbá a határozatot hozó szerv nevének rövidítését, a határozat megnevezését és a határozat címét.

(2) A határozatot a meghozó szervek szerint évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

(3) A Kormány Magyar Közlönyben megjelenő határozatainak számozása 1001-től, a Határozatok Tárában megjelenőké 2001-től, a meg nem jelenő határozatoké 3001-től kezdődik.

(4)[7] Ha a határozat a Magyar Közlönyben megjelenik, az évszámot követően zárójelben a Magyar Közlöny megjelenésének a hónapját és napját kell feltüntetni. Ha a határozat a Határozatok Tárában kerül közzétételre, a megjelölés zárójelben a Határozatok Tára betűjeles rövidítését és annak a lapnak a sorszámát tartalmazza, amelyben a határozatot közzétették.

Utasítás

13. § (1) Az utasítás megjelölése magában foglalja a kibocsátó szerv megnevezését, az utasítás számát (arab számmal), kiadásának évét, valamint - ha az utasítás a hivatalos lapban megjelenik - zárójelben annak a hivatalos lapnak a betűjeles rövidítését és sorszámát (arab számmal), amelyben az utasítást közzétették, a kiadó szerv nevének rövidítését, az utasítás megnevezést, továbbá az utasítás címét.

(2) Az utasítást a kiadó szervek szerint évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

Ármegállapítás

14. § (1)[8] Az országos érvényű ármegállapítás megjelölése magában foglalja a kiadó árhatóság nevét, a szabályozás tárgyának megnevezését, az ármegállapítás sorszámát, a kiadás évét, zárójelben az Országos Árhivatal hivatalos lapjának a betűjeles rövidítését és annak a lapnak a sorszámát (arab számmal), amelyben az ármegállapítást közzétették, a kiadó szerv nevének rövidítését, valamint az ármegállapítás megnevezést.

(2) Az ármegállapítást a kiadó szervek szerint évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

Statisztikai közlemény

15. § (1) A statisztikai közlemény megjelölése magában foglalja a kibocsátó szerv megnevezését, a közlemény számát (arab számmal), a kiadásának évét, valamint a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos lapjának a betűjeles rövidítését és annak a lapnak a sorszámát, amelyben a közleményt közzétették, továbbá a kibocsátó szerv nevének a rövidítését, a közlemény megnevezést és a közlemény címét.

(2) A statisztikai közleményt évenként 9001-től folyamatosan kell számozni.

Szabvány

16. §[9]

Jogi iránymutatás

17. § (1) A jogi iránymutatás megjelölése magában foglalja a kiadó szerv megnevezését, az iránymutatás számát (arab számmal) és kiadásának idejét (évét, valamint zárójelben a hónapját és napját), a kiadó szerv nevének rövidítését, a jogi iránymutatás nevét (elvi állásfoglalás, irányelv, tájékoztató), továbbá a címét.

(2) Ha a jogi iránymutatás a Magyar Közlönyben kerül közzétételre, az évszámot követően zárójelben a Magyar Közlöny megjelenésének hónapját és napját kell feltüntetni.

(3) Ha a jogi iránymutatás a minisztérium, országos hatáskörű szerv hivatalos lapjában jelenik meg, a megjelölésben a jogi iránymutatás kiadásának hónapja és napja helyett - az évet követően zárójelben - annak a hivatalos lapnak a betűjeles rövidítését és sorszámát kell (arab számmal) feltüntetni, amelyben az iránymutatást közzétették.

(4) A jogi iránymutatást a kiadó szervek szerint évenként - az iránymutatás fajtáiként külön -, folyamatosan kell számozni a következőképpen:

az elvi állásfoglalásokat 6001-től,

az irányelveket 7001-től,

a tájékoztatókat 8001-től.

(5)[10] Az Országgyűlés és az Elnöki Tanács jogi iránymutatásait évenként - a jogi iránymutatás fajtáiként külön - 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni.

III. fejezet[11]

17/A. §[12]

Hatálybalépés

18. § Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 12/1987. (XII. 29.) IM rendelethez[13]

Példák a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek teljes, illetőleg rövid megjelölésére, a címük nélkül:

Az 1. §-hoz

A jogszabályok megjelölése

a) 1988. évi I. törvény

1988. évi I. törvény

b) 1988. évi 1. törvényerejű rendelet[14]

1988. évi 1. törvényerejű rendelet

c) A Minisztertanács 1/1988. (I. 20.) MT rendelete[15]

1/1988. (I. 20.) MT rendelet

d) A Minisztertanács elnökének 1/1988. (I. 20.) ME rendelete

1/1988. (I. 20.) ME rendelet

e) A Minisztertanács elnökhelyettesének 1/1988. (I. 20.) MEH rendelete

1/1988. (I. 20.) MEH rendelet

f) A Kormány tagjának, pl. az igazságügyminiszter 1/1988. (I. 20.) IM rendelete

1/1988. (I. 20.) IM rendelet

g) Az államtitkárnak, pl. az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének 1/1988. (I. 20.) ÁBMH rendelkezése[16]

1/1988. (I. 20.) ÁBMH rendelkezés

h) A tanács - pl. a Fővárosi Tanács - 1/1988. (I. 20.) rendelete[17]

1/1988. (I. 20.) Főv. Tr.

A 12. §-hoz

A határozat megjelölése

a) Az Országgyűlés 1/1988. (I. 20.) OGY határozata

1/1988. (I. 20.) OGY határozat

b) Az Elnöki Tanács 1/1988. (I. 20.) NET határozata[18]

1/1988. (I. 20.) NET határozat

c) A Minisztertanács 1001/1988. (I. 20.) MT határozata[19]

1001/1988. (I. 20.) MT határozat

d) A Minisztertanács 2001/1988. (HT 2.) MT határozata

2001/1988. (HT 2.) MT határozat

A 13. §-hoz

Az utasítás megjelölése

Az igazságügyminiszter 1/1988. (IK 1.) IM utasítása

1/1988. (IK 1.) IMutasítás

A 14. §-hoz

Az ármegállapítás megjelölése

Az Országos Árhivatal elnökének 1/1988. (ÁT 1.) ÁH ármegállapítása[20]

1/1988. (ÁT 1.) ÁH ár.

A 15. §-hoz

A statisztikai közlemény megjelölése

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/1988. (SK 1.) KSH közleménye

9001/1988. (SK 1.) KSH közl.

A 16. §-hoz[21]

A 17. §-hoz

A jogi iránymutatás megjelölése

a) Az Országgyűlés 1/1988. (I. 20.) elvi állásfoglalása

1/1988. (I. 20.) OGY eá.

b) Az Elnöki Tanács 1/1988. (I. 20.) elvi állásfoglalása[22]

1/1988. (I. 20.) NET eá.

c) A Minisztertanács 6001/1988. (I. 20.) elvi állásfoglalása[23]

6001/1988. (I. 20.) MT eá.

d) A belügyminiszter 7001/1988. (BK 7.) BM irányelve

7001/1988. (BK 7.) BM ie.

e) A művelődési és közoktatási miniszter 8001/1988. (MűvK 12.) MM tájékoztatója

8001/1988. (MűvK 12.) MM táj.

A 17/A. §-hoz[24]

a) a Tanács 84/450/EGK irányelve a tagállamok félrevezető reklámozásra vonatkozó törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

b) a Tanács 89/618/EURATOM irányelve a közvéleménynek azokról az intézkedésekről és lépésekről való tájékoztatásáról, amelyeket radiológiai szükséghelyzetben meg kell tenni

c) a Tanács 1768/92/EGK rendelete a gyógyszertermékek kiegészítő oltalmi tanúsítványának megteremtéséről

d) a Tanács 40/94/EK rendelete a közösségi védjegyről

e) a Bizottság 417/85/EGK rendelete a Szerződés 85. Cikke (3) bekezdésének a szakosítási szerződések egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

f) a Tanács 813/86/ESZAK határozata az olyan behozatallal szembeni védekezésről, amely dömpinget valósít meg a Tízek Közössége és az új tagállamok között vagy az új tagállamok egymás közötti viszonyában az alatt az időszak alatt, amíg Spanyolország és Portugália Csatlakozási Okmányának átmeneti intézkedéseit alkalmazni kell

g) a Tanács 86/666/EGK ajánlása a szállodák tűzbiztonságáról

2. számú melléklet a 12/1987. (XII. 29.) IM rendelethez[25]

Példák a 7. § (3) bekezdéséhez, az Európai Unió jogának való megfelelésre történő utalásra:

1. Közösségi rendelet esetében

"Az Európai Unió jogának való megfelelés*

Ez a törvény (rendelet) ** a(z) ... rendelet*** végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

vagy

"Ez a törvény (rendelet) ** a következő közösségi ren-deletek*** végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) ...

b) ...

c)..."

2. Közösségi rendeleten kívüli uniós jogi aktusok esetében

"Az Európai Unió jogának való megfelelés*

Ez a törvény (rendelet) ** a(z) ... irányelvnek (határozatnak/kerethatározatnak/ajánlásnak) *** való megfelelést szolgálja."

vagy

"Ez a törvény (rendelet) ** a következő uniós jogi aktu-soknak*** való megfelelést szolgálja:

a) ...

b) ...

c)..."

* Nem szükséges önálló alcím, ha a jogszabály nem tartalmaz alcímeket.

** Amennyiben az Európai Unió irányadó jogi aktusának való megfelelést több magyar jogszabály együttesen valósítja meg, e jogszabályokra azok száma szerinti, ennek hiányában tárgykör szerinti jelölésével utalni kell. Ha a magyar jogszabálynak csak egy része jogharmonizációs célú, az érintett részekre kell utalni a záradékban.

*** Az irányadó uniós jogai aktusra annak száma és hivatalos magyar címe megjelölésével kell utalni. Folyó szövegben pl.: "a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv". Felsorolásban pl.: "az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelv (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről".

Lábjegyzetek:

[1] Az 1989. évi XXXI. törvény 38. § (2) bekezdése értelmében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1989. október 23. napján megszűnt s így törvényerejű rendelet kibocsátására a továbbiakban nem kerül sor. Az 1. § (4) bekezdésének eredeti szövegében szereplő "tanácsrendelet" és "tanácsi közlöny" szövegrészek helyett az "önkormányzati rendelet" és "tanácsi közlöny" szövegrészek helyett az "önkormányzati rendelet" és az "önkormányzati közlöny" szövegrészek beiktatása az 1990. évi LXV. törvény 16. §-án alapszik.

[2] A 2. § (1) bekezdésének szövegében szereplő Minisztertanács elnökhelyettese tisztséget az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (6) bekezdése megszüntette, ezért a szövegből elhagytuk.

[3] Az államtitkári rendelkezést az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (6) bekezdése megszüntette, ezért a szövegből elhagytuk.

[4] Megállapította a 17/2004. (IV. 27.) IM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[5] A 8. § eredeti szövegében szereplő "tanácsi közlöny" és "tanácsi rendelet" szövegrészek helyett a "önkormányzati közlöny" és az "önkormányzati rendelet" szövegrészek beiktatása az 1990. évi LXV. törvény 16. §-án alapszik.

[6] Az Elnöki Tanácsot az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése megszüntette, a törvény e rendelkezése szerint, ahol jogszabály az Elnöki Tanácsot említi, ezen a köztársasági elnököt kell érteni. Az Országos Árhivatal időközben megszűnt. Lásd az 1990. évi LXXXVII. törvényt.

[7] Elavult rendelkezés.

[8] Az Elnöki Tanácsot az 1989. évi XXXI. törvény 38. 0-ának (2) bekezdése megszűntette, a törvény e rendelkezése szerint, ahol jogszabály az Elnöki Tanácsot említi, ezen a köztársasági elnököt kell érteni. Az Országos Árhivatal időközben megszűnt. Lásd az 1990. évi LXXXVII. törvényt.

[9] a 16. §-t a 13/1995. (VI. 29.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

[10] Az Elnöki Tanács megszűnése folytán tárgytalanná vált.

[11] A III. fejezetet [17/A. §] a 13/1995. (VI. 29.) IM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

[12] Hatályon kívül helyezte a 17/2004. (IV. 27.) IM rendelet 3. § -a. Hatálytalan 2004.05.01.

[13] Jelölését módosította a 17/2004. (IV. 27.) IM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[14] Az Elnöki Tanács megszűnése folytán a törvényerejű rendelet jogintézménye megszűnt.

[15] A Kormány rendeletének jelölése "Korm." rövidítéssel történik. A Minisztertanács elnökhelyettese tisztség az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (6) bekezdése értelmében megszűnt.

[16] Az államtitkári rendelkezés megszűnése folytán tárgytalanná vált.

[17] Az önkormányzati rendeletet illetően lásd az 1990. évi LXV. törvényt.

[18] Az Elnöki Tanács megszűnése folytán tárgytalanná vált; a köztársasági elnök határozatának megjelölése: "KE határozat"

[19] A Kormány határozatának megjelölése: "Korm. határozat"

[20] Az Országos Árhivatal az 1990. évi LXXXVII. törvény 22. §-ának (3) bekezdése értelmében 1990. december 31-én megszűnt.

[21] A melléklet 16. §-hoz kapcsolódó részét a 13/1995. (VI. 29.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

[22] Az Elnöki Tanács megszűnése folytán tárgytalanná vált.

[23] A Kormány elvi állásfoglalásának megjelölése: "Korm. eá."

[24] A 13/1995. (VI. 29.) IM rendelet 3. §-ának megfelelően kiegészített szöveg.

[25] Beiktatta a 17/2004. (IV. 27.) IM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.05.01.

Tartalomjegyzék