18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet

a cukorbetegek anyagi támogatásáról[1]

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 41. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján - a pénzügyminiszterrel, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjével, a belügyminiszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a cukorbeteg havi 100,- Ft összegű támogatásban részesül.

(2) A rendszeres inzulin vagy perorális antidiabetikus kezelésben részesülők közül támogatásra az jogosult, aki 70. életévét betöltötte, illetőleg az esedékesség évében betölti, vagy I-II. csoportba tartozó rokkant, vagy nyugellátása, illetve szociális segélyezése évenkénti rendszeres emelése szempontjából a kiemelten kezelt csoportba tartozik (rendszeres szociális segélyben, vakok rendszeres szociális segélyében, vakok személyi járadékában, hadigondozási pénzellátásban vagy központi szociális segélyben részesül).

2. §[2] (1) A gyógyszeres kezelésről szóló orvosi igazolást a nyugdíjban, illetőleg a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek - a folyósítási törzsszám feltüntetésével - a nyugdíjfolyósító szervhez, minden más személynek pedig a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtania.

(2) Az igazolást a jogosult tudtával bárki előterjesztheti.

3. §[3] A gyógyszeres kezelésről szóló igazolást az illetékes körzeti orvos adja ki. E rendelet alkalmazásában cukorbeteg az, akinek az éhgyomri vércukra 8 mmol/l felett, vagy a nap folyamán ismételten 11 mmol/l felett van, vagy 75 grammos cukorterhelés után 2 óra múlva a vércukor értéke 11 mmol/l-t meghaladja.

4. § (1) A támogatást a nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban vagy a rendszeres szociális segélyben részesülő cukorbetegnek ezzel az ellátással egyidejűleg, minden más jogosultnak pedig évente két egyenlő részletben - január és július hónapban - kell kifizetni.

(2)[4] A nyugellátások és nyugdíjszerű egyéb ellátások évenkénti rendszeres emeléséről szóló rendelkezés a cukorbetegek támogatására szolgáló összegre nem vonatkozik, az a nyugdíjjal, illetve nyugdíjszerű ellátással és a szociális segéllyel nem vonható össze, így az egyéb jogszabályokban megjelölt korlátozó értékhatárok szempontjából figyelmen kívül kell hagyni, elkülönítetten kell kezelni.

5. §[5]

6. § (1) Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet alapján legfeljebb az igénybejelentés hónapját megelőző hatodik hónap első napjától, illetve a 70. életév betöltése naptári évének első napjától, legkorábban 1988. január 1-jétől lehet a támogatást folyósítani.

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet idejétmúlt rendelkezéseket tartalmaz.

[2] A 2. § (1) bekezdése a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 17. §-ának megfelelő szöveg.

[3] A 3. § az 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

[4] Lásd az 57/1985. (XII. 27.) MT rendelet 1. §-ának (1) bekezdését.

[5] Az 5. §-t a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.