7/1987. (VI. 29.) MM rendelet

a felsőoktatási intézményekben folyó szakosító továbbképzésről

Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtásáról rendelkező 41/1985. (X. 5.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a (1) bekezdésének f) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a felsőoktatási intézményeket irányító miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, az Állami Bérés Munkaügyi Hivatal elnökével, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Tv. 110. §-ának (2) bekezdésében meghatározott oklevelet adó szakosító továbbképzésre terjed ki.

(2) A szakosító továbbképzés iskolai rendszerű oktatás keretében történik.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a jogi továbbképzésre.

2. §

(1) Szakosító továbbképzés szervezhető minden felsőoktatási intézményben az alapképzésben oktatott tantárgyak, illetőleg a művelt tudományok területén.

(2) Főiskolán főiskolai, egyetemen egyetemi és főiskolai szakosító továbbképzés folyhat.

3. §

(1) A felsőoktatási intézmény a szakosító továbbképzést más felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel és egyéb intézményekkel közösen is folytathatja.

(2) A szakosító továbbképzés intézményi szabályait a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg.

(3) A felsőoktatási intézmény a szakosító továbbképzést saját oktatási szervezeti egységével vagy az (1) bekezdésben említett intézményekkel közösen működtetett oktatási szervezeti egységgel látja el.

(4) Az önálló továbbképző oktatási szervezeti egységre (a továbbiakban: továbbképző intézet) a Tv. 122. §-a (2) bekezdésének rendelkezéseit e § (5)-(6) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) A továbbképző intézet mellett működő tanács (a továbbiakban: továbbképzési tanács) összetételét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában úgy kell megállapítani, hogy abban az azonos vagy hasonló képzést folytató más felsőoktatási intézmény, illetőleg kar, szak, valamint a képzésben érdekelt minisztériumok és országos hatáskörű szervek, továbbá a kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek képviselete is biztosítva legyen.

4. §

Szakosító továbbképzés

a) az alapképzésnek megfelelő szakirányú továbbképzés,

b) az alapképzettségnek megfelelő szakirányú továbbképzés keretében szakképzettséget nyújtó továbbképzés,

c) az alapképzettséghez igazodó más szakismeret megszerzését biztosító továbbképzés,

d) az alapképzésben nem szerezhető különleges szakképzettséget nyújtó továbbképzés.

5. §

(1) A 4. § a) pontjában meghatározott szakosító továbbképzésben az alapképzésben szerzett oklevéllel - kivételesen más felsőfokú oklevéllel - lehet résztvenni.

(2) A 4. § b) pontjában meghatározott szakképzettséget nyújtó szakosító továbbképzésről, a részvétel feltételeiről és a szakvizsga letételéről külön jogszabály rendelkezik.

(3) A 4. § c) pontjában meghatározott szakosító továbbképzésben a szaknak megfelelő alapképzésben szerzett oklevéllel lehet résztvenni.

(4) A 4. § d) pontjában meghatározott szakképzettséget nyújtó szakosító továbbképzésben -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember részt vehet.

6. §

A szakosító továbbképzés során tett vizsgák a második vagy további alapképzésben (kiegészítő egyetemi képzésben) vagy más szakosító képzésben folytatott tanulmányokba beszámíthatók, illetőleg a hallgatók meghatározott tantárgyak tanulmányi és vizsgakötelezettségei alól felmenthetők.

7. §

(1) A hallgatók részére a szakosító továbbképzésben a (2)-(5) bekezdésben megjelölt oklevelet kell kiállítani. A szakosító továbbképzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

(2) Aki a 4. § a) pontjában meghatározott szakosító továbbképzésben

a) az alapképzésnek megfelelő végzettséggel szerzett szakosító oklevelet, jogosult a szakmai végzettség megjelölésére,

b) az alapképzés szakirányától eltérő alapképzettséggel Vett részt, a szakmai végzettség megjelölésére nem jogosult, a szakosító oklevelet a mellékletben foglalt záradékkal kell kiegészíteni.

(3) A 4. § b) pontjában meghatározott szakosító továbbképzésben szerzett szakoklevélről külön jogszabály rendelkezik.

(4) A 4. § c) pontjában meghatározott szakosító továbbképzés alapján szerzett oklevélben az eredeti alapképzettség mellett a szakosító továbbképzésnek megfelelő szakismeretet kell megjelölni.

(5) A 4. § d) pontjában meghatározott szakosító továbbképzésben szerzett oklevélben a különleges szakképzettséget kell megjelölni.

(6) A szakosító oklevél - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) folytatására önmagában nem jogosít.

8. §

A szakosító továbbképzés - ha jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás másképp nem rendelkezik - önköltséges. A dolgozónak a képzésben való részvételre történő kötelezése esetén a felsőoktatási intézmény által megállapított képzési költséget a munkáltató viseli.

9. §

(1) Ez a rendelet 1987. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- az üzemmérnökök szakosító továbbképzéséről szóló 2/1984. (I. 23.) MM-MÉM együttes rendelet,

- aszakmérnökképzés és szakközgazdászképzés egyes kérdéseiről szóló 13/1984. (VII. 25.) MM rendelet,

- az üzemgazdászok szakosító továbbképzéséről szóló 20/1984. (XII. 19.) MM rendelet,

- a mérnökök közgazdasági képzéséről szóló 1035/1956. (V. 19.) Mt. h. számú határozat végrehajtása tárgyában kiadott 48/1956. (OK 13.) OM utasítás,

- újabb mérnök-közgazdász szakok létesítéséről szóló 89/1957. (MK 17.) MM utasítás.

- újabb mérnök-közgazdász szak létesítéséről szóló 134/1960. (MK 11.) MM utasítás,

- a Felsőfokú Munkavédelmi Tanfolyamot végzett mérnökök szakmérnöki címéről szóló 149/1961. (MK 18.) MM utasítás,

- a műszaki egyetemi szakmérnökképzésről szóló 138/1965. (MK 12.) MM utasítás és az azt módosító 102/1982. (MK 2.) MM utasítás,

- a mérnöktovábbképzés és a szakmérnökképzés egyes gazdasági kérdéseiről szóló 139/1965. (MK 12.) MM utasítás,

- a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folyó továbbképzés, szakközgazdászképzés egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint Közgazdasági Továbbképző Intézet létesítéséről szóló 142/1971. (MK 12.) MM utasítás és az azt módosító 114/1974. (MK 8.) MM utasítás,

- a műszaki egyetemet végzett mérnökök továbbképzéséről szóló 163/1971. (MK 21.) MM utasítás,

- az üzemmérnökök és üzemgazdászok továbbképzéséről szóló 137/1976. (MK 16.) OM utasítás.

- a szakmérnök-, valamint a szakközgazdászképzés egyes kérdéseiről szóló 103/1985. (Műv. K. 4.) MM utasítás

hatályát veszti

(3) A rendelet a hatálybalépést megelőzően kiállított oklevelek érvényességét nem érinti.

Köpeczi Béla s. k.,

művelődési miniszter

Melléklet a 7/1987. (VI. 29.) MM rendelethez

Záradék

"Ez az oklevél a fenti szak tantervében előírt ismeretek elsajátítását tanúsítja, s ilyen értelemben egyenértékű a 7/1987. (VI. 29.) MM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján kiadott szakosító oklevéllel."

Tartalomjegyzék