102/1988. (XII. 24.) MT rendelet

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról

A Minisztertanács az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 66. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott, az 1981. évi 25. törvényerejű rendelettel, a 46/1981. (X. 8.) MT, a 7/1983. (IV. 13.) MT, az 50/1983. (XII. 28.) MT, a 36/1984. (X. 31.) MT, a 24/1985. (V. 5.) MT, az 55/1985. (XII. 27.) MT, az 53/1986. (XII. 10.) MT és a 85/1987 (XII. 28.) MT rendelettel módosított 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a pénzintézetekre, amennyiben gazdálkodásukat jogszabály másként nem szabályozza."

2. §

A Vhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A feladatok ellátásához szükséges célszerű munkaerőgazdálkodás érdekében a végrehajtó bizottság, illetve az általa felhatalmazott költségvetési szerv - a jogszabályok keretei között - önálló bérgazdálkodást folyhat."

3. §

A Vhr. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Pénzintézeti tevékenységek:

- betét és takarékbetétgyűjtés,

- jogi személyek és magánszemélyek részére bankszámla vezetése és a pénzforgalom lebonyolítása,

- jogi személyekkel és magánszemélyekkel hitelszerződés, kölcsönszerződés kötése és részükre kölcsön üzletszerű nyújtása,

- értékpapír kibocsátásának szervezése, forgalmazása, megőrzése és kezelése, meghatározott értékpapír kibocsátása,

- jogi személyek és magánszemélyek részére történő kezességvállalás (bankkezesség), amennyiben a vállalt kötelezettség pénzben teljesítendő, valamint bankgarancia vállalása,

- áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelés vásárlása és eladása,

- külföldi fizetőeszközök vétele és eladása,

- külgazdasági tevékenységgel kapcsolatos bankművelet végzése,

- külföldiek és belföldiek devizagazdálkodás körébe tartozó meghatározott ügyeiben a nyilvántartás, az engedélyezés és ellenőrzés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a belföldieket illető követelések megbízáson alapuló érvényesítése,

- biztosítási tevékenység,

- pénzügyi lebonyolítói és vagyonkezelő szolgáltatás,

- csekk- és hitelkártya kibocsátása,

- megtakarítások megbízás alapján történő befektetése,

- részletügyletek finanszírozása,

- pénz-, hitel- értékpapír, valamint biztosítási ügyletek közvetítése (ügynöki tevékenység)."

4. §

A Vhr. 55. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"b) kiemelt előirányzatként a fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél külön jogszabályban meghatározott körben a béralapot, a fővárosi, megyei tanácsnál az állami lakóépületek javítását szolgáló támogatást;

c) céljellegű előirányzatként a központi költségvetési szerveknél a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére állami támogatásból folyósított ösztöndíj, szociális támogatás, szakmai gyakorlat idejére járó külön juttatás és jövedelemkiegészítő pótlék előirányzatát."

5. §

A Vhr. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A költségvetési szerv vezetője jogosult a kiadások teljesítésére rendelkezésre álló pénzeszközöket a feladatok teljesítése érdekében a kiadási előirányzat fő összegének megtartásával a részelőirányzatoktól eltérően is felhasználni. E jogát jogszabály korlátozhatja."

6. §[1]

7. §[2]

8. §[3]

9. §

(1) Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr. 5. §ának (1) bekezdése, 7. §-ának (1) bekezdése, 67/B. §-a, a 71-78. §-ai hatályukat vesztik.

(3) Ahol a Vhr. vállalati gazdálkodó szervezetet említ, ott az Ápt. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti vállalkozót kell érteni.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1999.02.10.