Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet

a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

1. §

(1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja - a mellékletben felsorolt - közlekedési, hírközlési és vízügyi tevékenységet,

(2)[1] A miniszter a gazdaságpolitikai és stratégiai célok kidolgozása érdekében - együttműködve az érdekelt miniszterekkel - kialakítja és döntésre előterjeszti a közlekedés, a hírközlés és vízgazdálkodás fejlődését elősegítő koncepciókra, struktúra-fejlesztési elképzelésekre, ezek megvalósítási módjára vonatkozó javaslatait, valamint szervezi végrehajtásukat.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben foglaltak alapján elfogadott célok megvalósítása érdekében a közlekedés, a hírközlés és a vízgazdálkodás tekintetében

a) javaslatot tesz a szolgáltatás és termelés legfontosabb szerkezeti változásaira, a műszaki-fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a dolgozók élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügypolitikai elvekre;

b) javaslatot tesz a közlekedés, a hírközlés és a vízgazdálkodás szolgáltatásaival, termelésével kapcsolatos gazdasági érdekek érvényre juttatására a gazdaságpolitikai programok (társadalmi-gazdasági terv) és az állami költségvetés kidolgozása, a Kormány hitelpolitikája kialakítása során;

c)[2] közreműködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

d)[3] közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet;

e)[4] szervezi - a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan - a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakítja - az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben - a közlekedésre, a hírközlésre és a vízgazdálkodásra vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztéspolitika érvényre juttatásának feltételrendszerét;

f)[5] figyelemmel kíséri és elemzi a szolgáltatási és termelési folyamatokat, a kereslet és kínálat alakulását és összhangját, a gazdasági kapcsolatok rendjét; javaslatokat tesz a piacszabályozás elveire és megvalósításának eszközrendszerére;

g)[6] elemzi a közüzemek működési feltételeit és javaslatot tesz a gazdasági feltételek továbbfejlesztésére;

h)[7] dönt a hatáskörébe tartozó központi pénzalapokból nyújtandó támogatások odaítéléséről és ellenőrzi azok felhasználását;

i)[8] ellátja a tevékenységi körébe tartozó állami gazdálkodó szervezetek korszerűsítésével, átalakulásával, illetőleg privatizációjával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat;

j)[9] gyakorolja - a külön törvények szerint - a kizárólagos állami tulajdon működtetésének, valamint a kizárólagos állami tevékenységek ellátásának koncessziós szerződés keretében történő átengedésével kapcsolatos jogokat, az állam nevében koncessziós szerződést köt és ellenőrzi a szerződésben foglalt feltételek teljesítését;

k)[10] közreműködik a közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazatok nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatok ellátásában;

l)[11] ellátja - külön jogszabály szerint - a belföldi személy- és árufuvarozás, a hírközlési szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapítási feladatokat;

m)[12] közreműködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, felhatalmazása alapján képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, illetve a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterével egyetértésben - a környezetvédelmet érintő vízügyi kérdésekben a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel együttműködve - ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, tudományos és környezetvédelmi, valamint - az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben - a műszaki-fejlesztési együttműködésből adódó feladatokat;

n)[13] ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában.

(4) A miniszter

a)[14] irányítja a mellékletben felsorolt vízügyi tevékenységeket;

b)[15] elősegíti az országos és a térségi vízügyi feladatok ellátásában az önkormányzatok részvételét;

c) a Kormány felhatalmazása alapján - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben-jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízügyi egyezmények végrehajtására működő közös bizottságok ülésszakainak jegyzőkönyveit és a vonatkozó egyezmény keretei között hozott határozatait.

2. §

(1) A miniszter megállapítja a közlekedési, a hírközlési és a vízügyi tevékenységek jogi, szakmai, személyi és műszaki feltételeit, illetőleg kezdeményezi azok meghatározását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közlekedési és hírközlési feladatok keretében a miniszter

a) megállapítja a közlekedési járművek üzembehelyezésének és üzembentartásának feltételeit, műszaki felülvizsgálatuk rendjét;

b)[16] megállapítja a járművezetők képzésének és továbbképzésének rendjét, szabályozza vizsgáztatásuk módját és feltételeit, meghatározza - a közúti járművezetők tekintetében a belügyminiszterrel együttesen - a pályaalkalmassági vizsgálatok rendjét;

c)[17] szabályozza - a belügyminiszterrel együttesen - a víziközlekedés rendjét, a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a légiközlekedés rendjét, megállapítja a vasúti közlekedés alapvető forgalmi szabályait, a közúti forgalmi rend kialakításának szabályait, előkészíti és a Kormány elé terjeszti - a belügyminiszterrel együttesen - a közúti közlekedés szabályait;

d)[18] megállapítja a közlekedési infrastruktúrához tartozó létesítmények építésének és fenntartásának szabályait;

e)[19] megállapítja a hírközlési létesítmények és berendezések üzembehelyezésének, valamint biztonságos üzemeltetésének feltételeit;

f)[20] szabályozással biztosítja a távközlő hálózat műszaki rendszerének és működésének, továbbá a postai hálózat forgalmi rendszerének és működésének egységét;

g) javaslatot tesz a rádiófrekvenciák nemzetközi felosztására, kialakítja - a belügyminiszter bevonásával és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a rádiófrekvenciák hazai felosztásának rendszerét, irányítja a rádiófrekvenciákkal való gazdálkodást;

h) irányítja a közlekedési és hírközlési hálózatok fejlesztését, figyelembe véve a terület- és településfejlesztési tervekben foglaltakat is;

i)[21] meghatározza - külön jogszabályok szerint - a személy- és árufuvarozási, a belföldi szállítmányozási, a postai és hírközlési szolgáltatások végzésének szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt vízügyi feladatok keretében a miniszter

a) meghatározza - a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 41. §-ában foglalt jogkörében - a vízügyi tevékenységek végzésének szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását;

b) kezdeményezi a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szabályok megállapítását.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben foglalt feladatokkal összehangoltan a miniszter kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja a hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat.

3. §

A miniszter hatósági feladatai tekintetében

a) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati és ellenőrzési feladatokat;

b) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő közlekedési, hírközlési és vízügyi hatósági szervek tevékenységét;

c)[22] ellátja a külön jogszabályban meghatározott feladatokat a helyi önkormányzatok közlekedési és vízügyi államigazgatási tevékenységével kapcsolatban;

d) megteszi a rendkívüli, azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket;

e) ellátja a közlekedés és a hírközlés folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával kapcsolatos állami feladatokat;

f) az árvíz- és belvízvédekezés esetén a jogszabályokban meghatározott esetekben a miniszter kormánybiztosi hatáskörben rendelkezik a közerővel, a gazdálkodó szervezetek felszerelésével, járműveivel, anyagaival, valamint - együttműködve a honvédelmi és a belügyminiszterrel - igénybe veheti az általuk rendelkezésre bocsátott alakulatokat és felszereléseket.

4. §

A miniszter

a) gyakorolja az állami vállalatok tekintetében az őt megillető alapítói jogokat;

b) ellátja az általa alapított államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalatok felügyeleti irányítását és ellenőrzését;

c) irányítja az alárendelt központi költségvetési szerveket és a központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szerveket;

d) kezeli a hatáskörébe tartozó elkülönített állami pénzalapokat;

e) ellátja - a vízügyi igazgatóságok útján - a vízgazdálkodási társulatok és a területi választmányok törvényességi és szakmai felügyeletét;

f) törvényességi felügyeletet gyakorol a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Választmánya felett.

5. §

A miniszter a feladatait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium valamint

a) a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Országos Vízügyi Főigazgatóság közreműködésével

b)[23] a miniszter irányítása alatt álló Közlekedési Főfelügyelet, Hírközlési Főfelügyelet és területi szerveik

tevékenysége útján látja el.

6. §

A miniszter

a)[24] meghatározza a minősített helyzetek (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) ágazati feladatait és gondoskodik végrehajtásukról, gondoskodik a védelmi jellegű tartalékok kezeléséről;

b)[25] ellátja a közlekedés, a hírközlés és a vízgazdálkodás műszaki és lakossági tájékoztató tevékenységét, valamint az igazgatási statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat;

c)[26] gyakorolja a felsőoktatásban a képzésben érdekelt miniszter jogkörét, az iskolarendszeren kívüli oktatásban pedig - az ágazati-szakmai oktatás tekintetében - a szakirány szerint illetékes miniszter jogkörét;

d)[27] együttműködik a belügyminiszterrel a közlekedési balesetmegelőző, felvilágosító és propaganda tevékenységben, ehhez biztosítja a műszaki-forgalmi elemzéseket és információkat;

e)[28] ellátja a külön jogszabályok által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendelet hatályát veszti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelethez[29]

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó tevékenységek a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének számjelei alapján

D Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágból:

35 Egyéb járművek gyártása és javítása ágazatból

351 Hajó és csónak gyártása, javítása - a gyártás kivételével

359 Máshová nem sorolt jármüvek gyártása és javítása alágazatból

3592 Máshová nem sorolt járművek javítása

E Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás nemzetgazdasági ágból

41 Víztermelés, -kezelés és -elosztás

G Kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása nemzetgazdasági ágból:

50 Közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem ágazatból

502 Közúti járműjavítás és -karbantartás - a motorkerékpár-javítás és -karbantartás kivételével

I Szállítás, raktározás, posta és távközlés nemzetgazdasági ágból:

60 Szárazföldi és csővezetékes szállítás - a 603 csővezetékes szállítás kivételével

61 Vízi szállítás

62 Légi szállítás

63 A szállítás kiegészítő tevékenységei - a 6332 utazásszervezés, idegenvezetés és a 6342 raktározás és tárolás kivételével

64 Posta és távközlés

6411 Postai tevékenység

6412 Hírlapterjesztés

6413 Futárszolgálatból a levelek továbbítása

K Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás nemzetgazdasági ágból:

73 Kutatás és kísérleti fejlesztés ágazatból

731 Műszaki, természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztésből a közlekedési, postai és távközlési, valamint vízgazdálkodási kutatás, kísérleti fejlesztés

74 Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás ágazatból

7421 A vízkészletet feltáró geológiai és geofizikai kutatófúrás, víznyerőhelyek kutatása, helyi víz- és csatornaművek tervezése és a hozzátartozó mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás

L Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágból:

75 Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás ágazatból

7510 Közigazgatásból (külön jogszabály szerint) a közlekedési és hírközlési hatósági szolgáltatás; a vízkárelhárítás (vízkárrendezés, árvízvédelem, belvízvédelem nem építési jellegű folyó- és tószabályozás), vízügyi igazgatás, vízmérés, a vízminőségi kárelhárítás operatív irányítása, hajóutak biztosítása, a települések víz- és csatornaellátásának szervezése, valamint a környezetvédelmi szabályozási és ellenőrzési feladatok kivételével a vízkészletgazdálkodás és a vízrajzi tevékenység

O Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágból:

90 Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás ágazatból

9011 Szennyvízelvezetés és -kezelés

9019 Egyéb szennyvízkezelési és csapadékvízelvezetési szolgáltatás

92 Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység ágazatból

9240 Sporttevékenységből az uszoda és strandfürdő üzemeltetés

93 Egyéb szolgáltatás ágazatból

9309 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatásból a fürdőszolgáltatás

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/98. száma. Megjelent 1990.10.04.

[2] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[3] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[4] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[5] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[6] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01. Egyidejűleg ugyanezen rendelkezés hatályon kívül helyezte a régi g) pontot.

[7] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[8] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[9] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[10] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[11] Módosította a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése fb) pontja. Hatályos 1993.11.01.

[12] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[13] Megállapította a 78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.05.27.

[14] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[15] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[16] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[17] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[18] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[19] Módosította a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése fb) pontja. Hatályos 1993.11.01.

[20] Módosította a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése fb) pontja. Hatályos 1993.11.01.

[21] Módosította a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése fb) pontja. Hatályos 1993.11.01.

[22] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[23] Megállapította a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése fa) pontja. Hatályos 1993.11.01.

[24] Beiktatta a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[25] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[26] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[27] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[28] Jelölését módosította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[29] Megállapította a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1992.01.01.

Tartalomjegyzék