142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet

az egységes hírközlési hatósági szerv létesítéséről, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályuk módosításáról

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 19. §-ának (2) bekezdésében, és a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a postáról szóló 1992. évi XLV. törvény 30. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány a postai, a távközlési és a frekvenciagazdálkodási hatósági feladatok ellátására a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alatt működő önálló központi hivatalt (hírközlési hatóságot) hoz létre, amelynek központi szerve a Hírközlési Főfelügyelet (a továbbiakban: Főfelügyelet) helyi szervei a területi hírközlési felügyeletek (a továbbiakban: felügyeletek).

(2) A Főfelügyelet önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetékessége az ország egész területére kiterjed; vezetőjét a miniszter nevezi ki, szervezeti és működési szabályzatát a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hagyja jóvá.

(3) A felügyeletek a Főfelügyelet irányítása alatt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetként működnek, vezetőiket a Főfelügyelet vezetője nevezi ki, szervezeti és működési szabályzatukat a Főfelügyelet hagyja jóvá. A felügyeletek felsorolását és illetékességi területüket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

A Főfelügyelet hatósági jogkörében

a) első fokon jár el azokban az ügyekben, amelyeket külön jogszabályok állapítanak meg;[1]

b) másodfokon jár el a felügyeletek által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálásánál.[2]

3. §

A felügyeletek - külön jogszabályok alapján - elsőfokú hatóságként járnak el egyes postai, távközlési ügyekben, továbbá egyes nagyfrekvenciás villamosberendezések engedélyezésénél.[3]

4. §

A Főfelügyelet az ország egész területén, a felügyeletek illetékességi területükön

a) ellenőrzik a hírközlési szolgáltatók szolgáltatási tevékenységét;

b) ellenőrzik az általuk kiadott hatósági engedélyek megtartását;

c) az engedélytől eltérő vagy az engedély nélkül, illetőleg szabálytalanul végzett tevékenységet folytatókat külön jogszabályban meghatározott esetben és mértékben bírsággal sújtják, az engedélyt visszavonják, vagy a tevékenységet megtiltják, szabálysértési eljárást kezdeményeznek, illetve folytatnak le.

5. §

(1) A Főfelügyelet

a) szakmailag irányítja és ellenőrzi a felügyeletek tevékenységét;

b) irányítja a Rádiómérő és Ellenőrző Szolgálatot;

c) irányítja a Hírközlési Szabványügyi Központot;

d) ellátja a hírközlést érintő építésfelügyeleti feladatokat;

e) ellenőrzi a hírközlő hálózatok és berendezések műszaki jellemzőit, folyamatosan figyelemmel kíséri, érvényesíti az alapvető műszaki tervekben foglaltakat, javaslatot tesz azok módosítására, illetőleg koordinálja a módosításra irányuló kezdeményezéseket;

f) ellenőrzi a hírközlési szolgáltatások minőségét (minőségfelügyelet), indokolt esetben fogyasztóvédelmi intézkedést kezdeményez;

g) kiadásra előkészíti és nyilvántartja a hírközlésre vonatkozó szabványokat és ellenőrzi azok megtartását;

h) előkészíti a koncessziós szerződéseket, vizsgálja és ellenőrzi a koncessziós körbe tartozó postai és távközlési szolgáltatásokra kötött szerződések teljesítését;

i) gyűjti, rendszerezi és az érdekeltek rendelkezésére bocsátja a hírközlésre vonatkozó - külön jogszabályok által megállapított - adatokat;

j) ellenőrzi a szolgáltatók és előfizetők, illetőleg a hálózati szolgáltatók és igénybe vevők közötti szerződések megkötésénél előírt sorolási szabályok és jogszabályban meghatározott egyéb kötelező szerződési feltételek érvényesülését;

k) közli és beszedi a hatósági eljárási díjakat, továbbá mindazokat a költségtérítéseket és díjakat, valamint bírságokat, amelyeket jogszabály feladatkörébe utal;

l) előkészíti a frekvenciasáv felhasználási alapfeltételeket, kialakítja az elvi hálózatterveket, a frekvencia felhasználási műszaki előírásokat, ezen belül hálózatokra, rádióberendezésekre vonatkozó feltételeket, tervezési eljárásokat, terv-ellenőrzési, berendezésvizsgálati módszereket dolgoz ki, meghatározza (tervezi) és ellenőrzi a rádiószolgálatok ellátottságát, beleértve a rádió és televízió műsorszórást is;

m) operatív nemzetközi koordinációt folytat és ellátja a nemzetközi kötelezettségek alapján szükséges rádió-mérőszolgálati tevékenységet;

n) vezeti a külön jogszabályokban elrendelt hatósági nyilvántartásokat;

o) biztosítja a Távközlési Érdekegyeztető Fórum és a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság működésének tárgyi feltételeit;

p) meghatározza - a jogszabályok keretei között - a hatósági eljárásban alkalmazott vizsgálatok és ellenőrzések műszaki-szakmai követelményeit és egységes módszereit;

r) összehangolja a nemzetközi távközlési szabványosítási szervezetekben folyó nemzeti tevékenységet, előkészíti a nemzetközi szabványok hazai bevezetését;

s) ellenőrzi és hitelesítésre előkészíti, illetve kalibráltatja a távközlési szolgáltatók joghatással járó mérésre szolgáló mérőberendezéseit;

t) ellátja az amatőr és más rádiókezelői alkalmassági vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.

(2) A Főfelügyelet az (1) bekezdésben megjelölt állami feladatok közül egyes - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott - feladatokat a felügyeletek útján is elláthat.

6. §

(1) Ez a rendelet 1993. november 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a postáról és a távközlésről szóló 1964. évi II. törvény végrehajtására kiadott 15/1964. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, (2) bekezdése, 2. §-a, 3. §-a, 4. §-a, 5. §-ának d), e), f), g) pontja, 6. §-a, 7. §-a, 12. §-a, 13. §-a, 14. §-a, 15. §-a, 16. §-a, 17. §-a, 18. §-a és 22. §-a - a módosításáról szóló a 17/1983. (VI. 1.) MT rendelet 2. §-ával, a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. számú Mellékletének 4. pontjával, továbbá a 96/1990. (XI. 27.) Korm. rendelettel együtt - a hatályát veszti;

b) az egyes szabálysértésekről szóló, többször módosított 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet

ba) II. Fejezete III. Címének "POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK" szövegrész helyébe "HÍRKÖZLÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK" szövegrész, a "Távközlési berendezés szabálytalan létesítése vagy üzemeltetése" alcím helyébe "Postai, távközlő (rádiótávközlő), valamint nagyfrekvenciás jelet, vagy mellékhatást keltő berendezések szabálytalan létesítése vagy üzemeltetése";

bb) 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. § Aki a külön jogszabályban meghatározott hírközlési hatóság engedélye nélkül távközlő hálózatot, illetve összeköttetést létesít, helyez üzembe, alakít át, megszüntet, továbbá egyes hálózatokat engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon kapcsol össze, vagy ezekre távközlő berendezést rákapcsol húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható;"

bc) III. Címének "Távközlési berendezés gondatlan rongálása" alcíme helyébe "Távközlő berendezés gondatlan rongálása" szövegrész lép;

bd) 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63/A. § Aki távközlő berendezést gondatlanul megrongál tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható;"

be) 64. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § Aki televízió műsorvevő készülékét nyilvántartásba vétel és az előfizetési díj beszedése céljából a Magyar Televízió elnöke által megbízott díjbeszedőnek - a hatályos PM rendelkezésnek megfelelően - nem jelenti be ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható;"

bf) III. Címének "Postaforgalmi szabálysértés" alcíme helyébe "Postai szabálysértés" szövegrész lép;

bg) 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § Aki

a) a jogszabállyal vagy nemzetközi megállapodással tiltott vagy feltételesen szállítható, illetve különleges csomagolást igénylő küldeményt a postai szabályok megszegésével ad fel; vagy

b) postahatósági engedélyhez kötött postai szolgáltatást engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően végez

tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható;"

c) a távközlési beruházási hozzájárulásról szóló, a 113/1988. (XII. 31.) MT rendelettel módosított 16/1987. (V. 13.) MT rendelet

ca) 4. §-a hatályát veszti;

cb) 1. §-ában és 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában említett "Magyar Posta" szövegrész helyébe "közcélú távközlési szolgáltató" szövegrész lép;

cc) 1. §-ában említett "távközlési hálózat" szövegrész helyébe "közcélú távközlő hálózat" szövegrész lép;

cd) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A távközlési beruházási hozzájárulást a Távbeszélőszabályzat kiadásáról szóló 5/1969. (VII. 12.) KPM rendelet melléklete 12. §-ának (6) bekezdésében meghatározott közületi előfizetők a fejlesztési célra rendelkezésre álló pénzeszközeikből fizetik;"

d) a postai és távközlési hatósági szervezet létesítéséről szóló - a 12/1991. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított - 127/1989. (XII. 19.) MT rendelet a hatályát veszti;

e) a Frekvenciagazdálkodási Intézetről szóló 128/1989. (XII. 19.) MT rendelet hatályát veszti;

f)[4]

g) a távbeszélő-állomások létesítésére vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 12/1991. (I.18.) Korm. rendelet

ga) 8. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti;

gb) 1. §-ában szereplő "vezetékes távbeszélő szolgáltatójára" szövegrész helyébe a "közcélú távbeszélő szolgáltatójára (a továbbiakban: szolgáltató)" szövegrész lép;

gc) 7. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A távbeszélő-állomás iránti igények nyilvántartását és teljesítését a területi hírközlési felügyelet ellenőrzi;"

h) a villamos vezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló, a 3/1969. (VI. 25.) NIM rendelettel, a 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelettel, a 15/1970. (XI. 18.) NIM rendelettel, az 1030/1971. (VII. 8.) Korm. határozattal, az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel, az 1971. évi I. törvénnyel, a 10/1972. (XII. 19.) NIM rendelettel, a 10/1979. (VII. 17.) NIM rendelettel, a 18/1979. (XII. 14.) NIM rendelettel, a 2/1982. (I. 20.) IpM rendelettel, az 1983. évi 8. és 26. törvényerejű rendelettel módosított 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet melléklete II. fejezetének utolsó előtti bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hatáskörüket, érdekeltségüket érintően meghívandók:)

"a hírközlést érintő kérdésekben

a) nagyfeszültségű és földelt nagyfeszültségű vezeték, valamint kisfeszültségű vezeték esetében a területi hírközlési felügyelet;

b) a több felügyelet illetékességi területét érintő nagyfeszültségű és földelt nagyfeszültségű vezeték esetében a Főfelügyelet által kijelölt területi hírközlési felügyelet;"

i) a Távbeszélőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kiadásáról szóló, a 15/1970. (XII. 8.) KPM-ÁH rendelettel, a 4/1976. (IV. 30.) KPM rendelettel, a 9/1977. (XII. 20.) KPM-ÁH rendelettel, a 15/1980. (VII. 25.) KPM-ÉVM együttes rendelettel, a 16/1981. (XII. 28.) KPM rendelettel, a 2/1988. (IV. 26.) MP rendelkezéssel, a 15/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelettel, a 12/1991. (I.18.) Korm. rendelettel, valamint a 61/1992. (IV. 1.) Korm. rendelettel módosított 5/1969. (VII. 12.) KPM rendelet

ia) 1. §-ának (1) bekezdése, Melléklete 1. §-ának (1) bekezdéséből a "Magyar Posta" szövegrész, a Melléklet 2. §-ának (3) és (4) bekezdése, 3. §-a, 6. §-ának (3) bekezdése, 7. §-a, 8. §-a, 9. §-ának (3) bekezdése, 31. §-a, 32. §-a és 66. §-ától 69. §-áig hatályát veszti;

ib) Melléklete 1. §-ának (1) bekezdésében szereplő "Magyar Posta (a továbbiakban: Posta)" szövegrész helyébe "távközlési szolgáltató" szövegrész lép, továbbá, ahol a Melléklet "Postát" említ, azon "távközlési szolgáltatót" kell érteni;

ic) Melléklete 2. §-ának (1) bekezdésében említett "Távbeszélő-díjszabásban (a továbbiakban: Díjszabás)" szövegrész helyébe "a távközlési szolgáltatások díjáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Díjrendeletben)" szövegrész lép, továbbá, ahol a Melléklet "Díjszabást" említ, azon a "Díjrendeletet" kell érteni;

id) Melléklete 4. §-ának alcímében, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében említett "postai és távközlési területi felügyelet" szövegrész helyébe "területi hírközlési felügyelet" szövegrész lép;

ie) Melléklete 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E jogszabály alkalmazásában közületi előfizetőnek kell tekinteni a jogi személyt, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, a Magyar Nemzeti Bankot és erre irányuló nyilatkozata esetén az egyéni vállalkozót;"

j) az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló, az 1987. évi VII. törvénnyel, a 6/1987. (IX. 1.) ÉVM-MÉM-IM-PM együttes rendelettel, valamint a 15/1992. (VII. 10.) KTM rendelettel módosított 12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet 2. számú melléklete 6. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) hírközlési ügyekben

első fokon: a területi hírközlési felügyelet, adótorony vagy antenna létesítése, magasítása esetében a Hírközlési Főfelügyelet

másodfokon: a Hírközlési Főfelügyelet, adótorony vagy antenna létesítése, magasítása esetében a Közlekedési,

Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából;"

k) a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló, a 94/1991. (VII. 23.) Korm. rendelettel módosított 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) hírközlési szervek

első fokon: a területi hírközlési felügyeletek

másodfokon: a Hírközlési Főfelügyelet, a távközlőhálózat és más üzemi létesítmény, továbbá a közcélú távközlés érdekeit érintő esetekben a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából;"

l) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium főcímű részének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[a bányászatról szóló törvény és a végrehajtásáról intézkedő 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendeletben előírt hatósági eljárásokban részt vevő szakhatóságok]

"hírközlési hatósági ügyekben

első fokon:

- illetékes területi hírközlési felügyelet másodfokon:

- a Hírközlési Főfelügyelet;"

(3) A Főfelügyelet a Postai és Távközlési Főfelügyeletnek és területi szerveinek, valamint a Frekvenciagazdálkodási Intézetnek az általános jogutóda.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelethez

A Hírközlési Főfelügyelet illetékességi területe, valamint a területi hírközlési felügyeletek megnevezése és illetékességi területe

Lábjegyzetek:

[1] A Főfelügyelet elsőfokú hatósági jogkörébe tartozó - jogszabályokból kiemelt - feladatainak jegyzékét a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétett Közlemény tartalmazza.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1993/158. száma. Megjelent 1993.10.30.

[3] A felügyeletek elsőfokú hatósági jogkörébe tartozó - jogszabályokból kiemelt - feladatainak jegyzékét a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétett Közlemény tartalmazza.

[4] Hatályon kívül helyezte a 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 1994.11.25.

Tartalomjegyzék