49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet

a népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a népjóléti miniszter (továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

Kormányzati feladatok

1. §

A miniszter a Kormány életszínvonalpolitikai, egészségpolitikai, szociálpolitikai, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak teljesítése érdekében

a)[1] kidolgozza a népesség egészségével és szociális ellátásával kapcsolatos kormányzati teendőket;

b)[2] közreműködik

- a gazdaságpolitikának az életszínvonal-politikával, a népesség lakásellátásával, a család- és ifjúságpolitikával, valamint az egészségpolitikával való összehangolásában;

- a Kormány életszínvonalpolitikájának kialakításában;

- a gazdaság- és társadalompolitikai programok, az államháztartás, valamint a nemzetgazdaság szabályozó rendszerének a miniszter feladatkörét érintő kidolgozásában;

- a Kormány népesedéspolitikai koncepciójának kialakításában;

c) képviseli a Kormányt az országos érdekegyeztetési tevékenységben.

Ágazati feladatok

2. §

A miniszter általános feladatai körében

a)[3] irányítja, összehangolja és szervezi:

- az egészségügyi ellátás rendszerét;

- a szociálpolitikai ellátások rendszerét;

- a család- és ifjúságpolitikai, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a gyámügyi feladatokat;

- a társadalombiztosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat;

- az ágazat feladatát érintő tudományos kutató tevékenységet;

- az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat;

- a szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység irányításához és egységes működéséhez szükséges nyilvántartási és információs rendszert;

- a Kormány felhatalmazása alapján az ágazat kormányközi nemzetközi kapcsolatrendszerét, a WHO és az EUROSOCIAL tevékenységével kapcsolatos feladatokat, ideértve az egészségügyi és szociális tárgyú nemzetközi szerződéseknek a külügyminiszterrel egyetértésben történő előkészítését és megkötését is;

- saját feladat- és hatáskörében az európai integrációból eredő feladatokat;

b)[4] az ágazatába tartozó szakképzés tekintetében gyakorolja a szakképzésért felelős miniszter jogkörét;

c)[5] meghatározza

- az ágazat szakmai felügyeleti rendszerét;

- az egészségügyi és szociális tevékenység képesítési rendszerét;

- az állami szociális és egészségügyi ellátás országos rendszerét;

- az ágazati irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknek veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot (a továbbiakban: minősített helyzet) esetén végzendő, honvédelemmel kapcsolatos feladatait, valamint a honvédelemben részt vevő szerveket, a végrehajtás szakmai követelményeit, az irányítása alá tartozó szervek és a helyi igazgatási szervek együttműködésének rendjét;

- a szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak képesítési követelményeit;

- a nem önkormányzati intézmények közalkalmazottai tekintetében, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait;

- a nem önkormányzati intézmények közalkalmazottai tekintetében az ügyelet (készenlét) elrendelésének feltételeit, szabályait, a fokozott fizikai és pszichés terheléssel járó munkakörülmények között foglalkoztatottak munkahelyi pótlékát;

d)[6] irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot;

e) részt vesz a társhatóságoknak a lakosság életszínvonalát, szociális és egészségügyi viszonyait, az ágazati feladatokat érintő koncepciói kidolgozásában;

f) egyetértési jogot gyakorol a lakosság szociális és egészségügyi viszonyait, valamint egyébként a miniszter feladatkörét érintő jogszabály, továbbá az állami irányítás más jogi eszköze kibocsátásában, illetőleg előkészítésében;

g) támogatja az ágazat feladatait érintő helyi kezdeményezéseket.

h)[7] ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában.

3. §[8]

(1) A miniszter ágazati irányító jogköre kiterjed a szociális és egészségügyi tevékenységre, illetőleg ellátásra, a család-, gyermek- és ifjúságvédelemre, az ilyen tevékenységet folytató szerv jogállásától és alárendeltségétől függetlenül.

(2)[9] Az (1) bekezdés szerinti ágazati irányítási jogosítványoka helyi önkormányzatok vonatkozásában az önkormányzatok által ellátott államigazgatási feladatokra terjednek ki.

4. §

A miniszter egészségpolitikai feladatai körében

a)[10] meghatározza

- az egészségügyi ellátás személyi és tárgyi feltételeit;

- a szakirányítás, a szakfelügyelet és a szakmai ellenőrzés rendszerét;

- az egészségügyi ellátás szakmai szabályait;

- egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját;

- a közegészségügyi feladatokat és normáikat;

- az egészséget károsító környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokat;

- a fertőző betegségek és járványok megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket;

- az élelmiszerek és az egyéb emberi szervezettel érintkezésbe kerülő anyagok előállításának és forgalombahozatalának egészségügyi feltételeit;

- az egészségre ártalmas anyagok előállításának, szállításának, raktározásának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeit;

- a korkedvezményes nyugdíjazásra jogosultság egészségügyi feltételeit;

- a közösségekben való részvétel egészségügyi és higiénés feltételeit;

- a gyógyszerek előállításának, minőségének, minőségellenőrzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiszolgáltatásának, ismertetésének szabályait;

- a nemzetközi kábítószer és pszichotrop egyezmény hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályait;

- a gyógyhatású anyagok forgalomba hozatalának szabályait;

- a kórház és orvostechnikai termékek előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeit;

- a minősített helyzetek esetén végrehajtandó honvédelmi célú intézkedéseket, elrendeli a feladatok végrehajtását szolgáló intézkedési tervek elkészítését;

- a gyógyhelyekkel, gyógyfürdő intézményekkel, az ásványvizekkel, gyógyvizekkel és egyéb természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos egészségügyi követelményeket és feladatokat;

- a pénzügyminiszterrel egyetértésben a gyógyszerek kereskedelmi árrését;

- a gyógyszerek rendelésére, kiszolgáltatására vonatkozó szabályokat, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek körét, valamint az egyes gyógyszerekhez nyújtott társadalombiztosítási támogatás mértékét, továbbá közzéteszi a gyógyszernek minősített termékeket;

b)[11] kidolgozza

- az egészségügyi ellátás rendszerének koncepcióját;

- az egészségügyi ellátás feladatait;

- - az érdekelt szervekkel együttműködve az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés szabályait, a munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi feltételeit, a munkaalkalmasság egészségügyi követelményeit;

- - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételeit;

- a létesítmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és egészségügyi feltételeit;

- a foglalkozási megbetegedések bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat;

c)[12] irányítja

- az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit és országos intézeteit;

- - a felsőoktatási intézményekben folyó egészségügyi tevékenységet;

d) külön jogszabály szerint szakmai irányítást gyakorol az egészségügyi szakoktatás felett.

5. §

A miniszter szociális, család- és ifjúságpolitikai feladatai körében

a) meghatározza

- a szociális ellátás, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem állami ellátásának feladatait és rendszerét;

- a szociális ellátás, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás intézményeinek feladatait;

- a feladatok ellátásához szükséges intézményrendszer működésének személyi és tárgyi feltételeit;

- a családalapítás és a gyermeknevelés támogatásának rendszerét;

- a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzéséhez szükséges feladatokat;

- a hátrányos helyzetű rétegek gondozásának feladatait;

- az egészségkárosodott személyek társadalmi életben való részvételét elősegítő feladatokat;

b) kidolgozza

- a foglalkozási rehabilitációs rendszert a munkaügyi miniszter közreműködésével;

c) részt vesz

- a lakáshoz jutás feltételeinek meghatározásában;

- a gyámügyi igazgatás rendszerének kialakításában, működési feltételeinek megteremtésében;

d)[13] irányítja

- a szociális-, a gyermek- és ifjúságvédelem országos intézeteit;

e)[14] az érdekelt szervek bevonásával rendelkezik a Rehabilitációs Alap felhasználásáról;

f) közreműködik a hajléktalanok és a menekültek társadalmi beilleszkedésének elősegítésében;

g) együttműködik az egyházi és más nem állami szférába tartozó szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel;

h) ösztönzi a lakossági karitatív csoportok működését;

i) kialakítja a szakmai felügyelet rendszerét.

6. §

A miniszter hatósági jogkörében

a) dönt azokban az esetekben, amelyekben valamely jogszabály szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi szerv létesítését, átszervezését, megszüntetését, szakmai ellátási szintjének meghatározását, a hálózat fejlesztését vagy rekonstrukcióját a miniszter engedélyétől, előzetes hozzájárulásától vagy egyetértő véleményétől teszi függővé;

b) jogszabályban meghatározott esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket az ország közegészségügyi és járványügyi érdekei és a lakosság egészségének védelme érdekében, függetlenül attól, hogy az intézkedésekhez szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosítása kit terhel;

c)[15] engedélyezi a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet, és kijelöli az egyes életmentő gyógyszerek készletben tartására és forgalmazására köteles gyógyszer-nagykereskedőt;

d)[16] engedélyezi a gyógyszertárak létesítését és a közforgalmú gyógyszertárak létesítéséhez és működéséhez szükséges személyes gyógyszertár-működtetési jogot;

e)[17] ellátja mindazokat a hatósági jogköröket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

6/A §[18]

A népjóléti miniszter ellátja a társadalombiztosítási alapokból finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos - ide nem értve a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó - kormányzati feladatokat.

7. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 17/1988. (III. 29.) MT rendelet és a 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet címéből az "és az egészségügyi miniszter jogköréről" szövegrész hatályát veszti.

(2)[19]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[2] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[3] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 7. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[4] Megállapította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[5] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[6] Megállapította a 158/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[7] Beiktatta a 78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1994.05.27.

[8] Szerkezetét módosította a 158/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[9] Beiktatta a 158/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[10] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[11] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4)-(5) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[12] Módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[13] Módosította a 158/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1992.01.01.

[14] Megállapította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[15] Megállapította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[16] Beiktatta a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[17] Jelölését módosította a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.25.

[18] Beiktatta a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[19] Hatályon kívül helyezte a 1991. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan a biztosítási önkormányzat első közgyűlésének napjától.

Tartalomjegyzék