74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet

az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

A Kormány az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a 34/1990. (III. 28.) OGY határozat társadalombiztosítási és munkajogi szempontból történő végrehajtása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Annak a személynek a nyugellátását, baleseti nyugellátását - ide nem értve a baleseti járadékot -, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását, aki faji, nemzetiségi hovatartozás vagy a nácizmussal szembenállása miatt 1938 és 1945 között

a) deportált volt, vagy

b) munkaszolgálatot teljesített, vagy

c) gettóba kényszerítették, vagy akit

d) internáltak, illetve kitelepítettek, vagy

e)[1]

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdésének, valamint a 2. §-ának és 2/A. §-ának megfelelő alkalmazásával fel kell emelni.[2]

(2)[3]

(3) Az (1) bekezdés és az R. alapján járó emelés együttes összegét valamennyi sérelmezett időtartamra az R. 1. §-a (3) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

2. §

Az 1. § megfelelő alkalmazásával megállapított összeg jár annak a személynek is, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, illetőleg a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban nem részesül, azonban utána házastársának (élettársának) házastársi pótlékot vagy házastárs utáni jövedelempótlékot folyósítanak.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben megjelölt személy halála esetén az őt megillető emelés felével kell a hozzátartozó nyugellátását, baleseti nyugellátását emelni.

(2) A hozzátartozót az e rendelet szerinti emelés mind a saját jogán, mind a hozzátartozó jogán együttesen illeti meg.

4. §

(1) Annak, az e rendelet hatálya alá tartozó, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy rokkant személynek, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban nem részesül és utána házastársának (élettársának) sem folyósítanak házastársi pótlékot vagy házastárs után járó jövedelempótlékot, az 1. § alapján meghatározott összeget a lakóhelye szerinti önkormányzat folyósítja.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy halála esetén az őt megillető összeg felét a házastárs (élettárs) részére kell folyósítani.

5. §

(1)[4] A személyes szabadság korlátozásának tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozója) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíjkiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadságkorlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.

(2)[5]

6. §

A személyes szabadságnak az 1. § (1) bekezdésben meghatározott okból történő korlátozása idejét társadalombiztosítási szempontból szolgálati időként, munkajogi szempontból munkaviszonyban töltött időként kell számításba venni.

7. §[6]

Az R. és e rendelet szerinti emelést a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány alapján a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 251. §-ának megfelelő alkalmazásával a folyósító szervek hajtják végre.

8. §

(1) E rendelet 1991. július 1. napján lép hatályba.

(2)[7] Ha az érintett személy kérelmét a kárpótlási hatósághoz a hatályba lépést követő 30 napon belül benyújtja, az e rendelet alapján járó emelés legkorábban 1990. április 1-jétől illeti meg.

(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben az R.-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4)[8]

9. §[9]

E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban sem kell alkalmazni.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1992.04.01.

[2] Módosította a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.12.13.

[3] Hatályon kívül helyezte az 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1992.04.01.

[4] Megállapította a 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.08.19.

[9] Beiktatta a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.19.