12/1992. (II. 28.) KHVM rendelet

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 20. törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendeletnek a 21/1987. (XII. 30.) KM rendelettel megállapított melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

(2) A melléklet szerinti díjakat a Közlekedési Főfelügyelet költségvetési elszámolási számlájára* kell befizetni.[1]

2. §

Ez a rendelet 1992. március 1. napján lép hatályba.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 12/1992. (II. 28.) KHVM rendelethez

(SZTJ 405-73)

A Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezményben foglalt szállítótartályokkal kapcsolatos felügyeleti tevékenység díjtételei

Lábjegyzetek:

[1] * A Közlekedési Főfelügyelet költségvetési elszámolási számlaszáma: 232-90173-8821.

Tartalomjegyzék