2/1992. (I. 23.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Legfelsőbb Bíróság elnökével és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló, az 5/1988. (VI. 15.) IM és a 2/1990. (I. 11.) IM rendeletekkel módosított 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az utazással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj 50%-a számolható el. A tárgyaláson történő megjelenés címén a megyeszékhelyen és a fővárosban egy óra, helyközi utazás esetében a ténylegesen eltöltött idő, de legfeljebb a vasúti (autóbusz) menetrendben feltüntetett menetidő egész órára kerekített ideje számítható fel. A kerekítést fél óráig lefelé, fél órától felfelé kell végezni."

(2) A R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a szakértő csupán a megbízás átvétele vagy a vélemény benyújtása végett jelenik meg, utazási költséget csak akkor számíthat fel, ha a bíróság felhívására jelent meg személyesen."

(3) A R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szakértő ugyanazon a napon több ügyben működik közre, a jelenléti díjat mindegyik ügyben külön-külön, az utazási költséget pedig az ügyek között arányosan elosztva kell megállapítani."

2. §[1]

3. §[2]

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az igazságügyi szakértő szakvéleményét még nem nyújtotta be.

(2)[3]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. §-ának (4) bekezdése, 6. §-ának (1) bekezdésében "a jogszabályban rögzített mértékű" szövegrész, valamint az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 2/1990. (I. 11.) IM rendelet 5. §-a és I-II. számú melléklete a hatályát veszti.

Dr. Balsai István s. k.,

igazságügyminiszter

I. számú melléklet a 2/1992. (I. 23.) IM rendelethez[4]

II. számú melléklet a 2/1992. (I. 23.) IM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére