2/1990. (I. 11.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló, az 5/1988. (VI. 15.) IM rendelettel módosított 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a munkadíjat a vélemény elkészítésére fordított idő alapján kell megállapítani, és a szakértő a vizsgálatot nem a kirendelő szerv előtt végzi, írásbeli véleményéhez jegyzéket kell csatolnia, amelyben részleteznie kell a szakértői tevékenységet és a ráfordított időt."

2. §

(1) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb okból indokoltnak látszik. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet."

(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tárgyszakértő munkadíját több, azonos rendeltetésű tömegcikk értékének meghatározásánál, az elvégzett munkára fordított idő alapján kell megállapítani."

(3)[1]

3. §

Az R. 9. §-a (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bíróság a jogerős határozatot vagy utalványt - kifizetés céljából - a díjjegyzék egy példányával együtt, nyolc napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, illetőleg a letét vagy az ellátmány kezelésével megbízott dolgozónak."

4. §[2]

5. §[3]

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R. 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott költségek tizenöt forintról huszonöt forintra, illetőleg harminc forintról negyven forintra módosulnak.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 10. §-át megelőző "II. Az állandó szakértőkre vonatkozó külön szabályok" fejezetcím a hatályát veszti, a 11. §-t megelőző alcím "II. Az állandó igazságügyi szakértő díjának felszámítása és kiutalása" fejezetcímre módosul;

b) az R. 1. §-ának (4) bekezdése, 6. §-a (1) bekezdésének második mondata és 10. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Kulcsár Kálmán s. k.,

igazságügyminiszter

I. számú melléklet a 2/1990. (I. 11.) IM rendelethez[4]

II. számú melléklet a 2/1990. (I. 11.) IM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 5/2000. (II. 29.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.03.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 10/1995. (III. 28.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2/1992. (I. 23.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1992.01.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2/1992. (I. 23.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1992.01.23.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2/1992. (I. 23.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1992.01.23.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére