3/1992. (I. 13.) IKM rendelet

az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról

A belkereskedelemről szóló - az 1986. évi 18. törvényerejű rendelettel és az 1989. évi VI. törvénnyel módosított - 1978. évi I. törvény 24. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és figyelemmel a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendeletre, az érdekelt miniszterekkel és országos szervek vezetőivel, valamint az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § A rendelet hatálya a belföldi és/vagy nemzetközi utazásszervezői és/vagy -közvetítői tevékenységet a 2/1992. (I. 10.) IKM rendelet szerint folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. §[1]

3. § Utazásszervezői szakmai minősítő vizsgát az a magyar vagy Magyarországon munkavállalásra jogosult külföldi állampolgár tehet, aki az 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet szerinti szakképesítéssel rendelkezik és a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

4. § (1) Belföldi utazásszervező szakmai minősítő vizsgára jelentkezés feltételei:

a) 2 év gyakorlati idő

b) egy idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga.

(2) Nemzetközi utazásszervező szakmai minősítő vizsgára jelentkezés feltételei:

a) 3 év gyakorlati idő

b) egy idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt gyakorlati idő alatt utazásszervezői és/vagy -közvetítői munkakörben eltöltött időt kell érteni.

5. § A nemzetközi utazásszervező szakmai minősítő vizsga belföldi utazásszervező és/vagy -közvetítő tevékenység folytatására is jogosít.

6. § (1) Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsga szervezésével, lebonyolításával és a vizsgabizonyítványok nyilvántartásával az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felsőfokú oktatási intézményt bíz meg.

(2) Az (1) bekezdés alapján megbízott felsőfokú oktatási intézménynek a vizsgaidőpontokat legalább 3 hónappal a vizsga előtt meg kell hirdetnie hivatalos közlönyben, szaksajtóban és legalább egy országos napilapban.

(3) A vizsgára jelentkezőnek be kell mutatnia a vizsga típusának megfelelő szakmai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló diplomát, oklevelet vagy bizonyítványt, és a szükséges gyakorlati idő bizonyítékául szolgáló iratokat.

7. § (1) A jelen rendelet 2. §-ban meghatározott személynek nem kell az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgát letennie, ha legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, valamint a 4. § szerinti nyelvvizsgával rendelkezik.

(2) Az utazásszervező, illetve közvetítő köteles az (1) bekezdésben meghatározott mentesítésekkel rendelkezőkről okirattal alátámasztott nyilvántartást vezetni.

8. § (1)[2]

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott, a szakmai minősítő vizsgával kapcsolatos kérdésekben az iskolarendszeren kívüli, a szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Dr. Szabó Iván s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 17. § 14. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.