1992. évi LX. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról[1]

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi - az 1991. évi LXXIV. törvény által módosított 1991. évi III. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a Társadalombiztosítási Alap tartalékainak a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének végrehajtását

436 399 816 ezer (négyszázharminchatmilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer) forint bevétellel,

458 394 810 ezer (négyszázötvennyolcmilliárd-háromszázkilencvennégymillió-nyolcszáztízezer) forint kiadással és

21 994 994 ezer (huszonegymilliárd-kilencszázkilencvennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulék-bevétel együttes összege 407 355 millió forint, az összes bevétel 93,4%-a. Ebből

a) a társadalombiztosítási járulékbevétel 329 008 millió forint (az összes bevétel 75,4%-a), amely a vállalati és szövetkezeti szektorból származó 207 989 millió forint, a költségvetési szervektől eredő 88 831 millió forint, a magánszektorból származó 26 997 millió forint, valamint a munkanélküli segély utáni társadalombiztosítási járulékként befolyt 5191 millió forint bevételt tartalmazza;

b) a nyugdíjjárulék-bevétel 78 347 millió forint (az összes bevétel 18,0%-a).

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek együttes összege 21 035 millió forint, az összes bevétel 4,8%-a. E bevételeket részletesen a törvény 2 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevétele 7143 millió forint, az összes bevétel 1,6%-a. E bevételeket részletesen a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A gyógyszertérítési díjemelés 1990. évi elhalasztása miatt 1991. évben - május 2-ig - keletkezett, a Társadalombiztosítási Alapot terhelő többletkiadásoknak az állami költségvetés által - az 1991. évi XXXVI. törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerint - történt megtérítéséből származó bevétel 867 millió forint, az összes bevétel 0,2%-a.

A kiadások részletezése

3. § (1) A nyugellátásokra fordított kiadás 262 849 millió forint, az összes kiadás 57,3%-a. Ebből a nyugellátások emelésének kiadása - az egyszeri nyugdíj kiegészítés nélkül - 46 700 millió forint; a politikai rehabilitációval érintett személyek nyugdíjkiegészítésére fordított összeg 2444 millió forint. Az egyszeri nyugdíjkiegészítés kiadása 5836 millió forint.

(2) Anyasági ellátásokra együttesen 23 827 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadás 5,2%-a. Ezen belül a gyermekgondozási díj kiadás 12 019 millió forintot, a gyermekgondozási segélyre fordított összeg 5813 millió forintot, a terhességi-gyermekágyi segély kiadása 5246 millió forintot, az anyasági segély 749 millió forintot tesz ki.

(3) A táppénzkiadás 29 008 millió forint, az összes kiadás 63%-a.

(4) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására 39 403 millió forintot használtak fel, ez az összes kiadás 8,6%-a. Ebből 867 millió forint a 2. § (4) bekezdése szerint megtérített összeg.

(5) Gyógyító-megelőző ellátásokra 89 152 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 19,4%-a. E kiadásokat a törvény 4. számú melléklete részletezi.

(6) Különféle egyéb ellátások és segélyek együttes kiadása 2572 millió forint az összes kiadás 0,6%-a.

(7) Az egyéb kiadások összege 819 millió forint, az összes kiadás 0,2%-a.

(8) A működési költségvetés részére a Társadalombiztosítási Alapból - a járulékbevétel és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb [a 2. § (4) bekezdése szerinti megtérítés összegét is tartalmazó] bevételek együttes összege 1%-ának megfelelő mértékben-átadott pénzeszköz 4293 millió forint; ez az összes kiadás 0,9%-a.

(9) A Társadalombiztosítási Alap tartósan befektetett pénzügyi eszközei hozamának - a KT. 3. § (8) bekezdése szerint - a befektetések hozama tartalékba való helyezéséből eredő kiadás 2972 millió forint, az összes kiadás 0,7%-a.

(10) Az 1990. január-március hónapban az állami költségvetés helyett finanszírozott családi pótlék kiadásnak -mint a költségvetés részére nyújtott kölcsönnek - 1990. év utáni kamataként befolyt összeg likviditási tartalékba helyezéséből eredő kiadás [KT. 3. § (9) bekezdése] 3500 millió forint, az összes kiadás 0,8%-a.

A hiány rendezése

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletből

a) 2877 ezer forintot, az előnyugdíjakra fordított 1991. évi kiadások meg nem térített összegét a Szolidaritási Alapból biztosított megtérítés;

b) 275 024 ezer forintot, a politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadások 1991-ben meg nem térített részét az állami költségvetésből biztosított megtérítés;

c) 21717 093 ezer forintot a likviditási tartalék felhasználása

fedez.

(2) A likviditási tartaléknak az (1) bekezdés c) pontja szerinti felhasználását a Társadalombiztosítási Alapnak 1991. december 31-én tartozó járulékfizetők (a továbbiakban: adósok) járuléktartozása megfizetésének megelőlegezéseként kell kezelni.

(3) A likviditási tartalékot a Magyar Államvasutak által a 8 256 833 ezer forint tartozás kiegyenlítésére - külön meghatározott feltételek szerint - megfizetett összegből legkésőbb 1994. december 31-ig vissza kell pótolni. Ennek során 1992. december 31-ig legalább 2 000 000 ezer forintot, 1993. december 31-ig összesen legalább 5 000 000 ezer forintot, 1994. december 31-ig pedig a fennmaradó összeget kell a likviditási tartalékba helyezni.

(4) A likviditási tartalékot az adósok Társadalombiztosítási Alappal szemben 1991. december 31-én fennálló tartozásai megfizetésére befolyt összegből legkésőbb 1994. december 31-ig vissza kell pótolni, oly módon - hogy a (3) bekezdés szerinti összegekkel együttesen számítva -1992. december 31-ig az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt összegnek legalább az egyharmadát, 1993. december 31-ig összesen legalább a kétharmadát a likviditási tartalékba kell helyezni. A megfizetett tartozást évenként, a járulékfizetőnek a tárgyévet közvetlenül megelőző év végén fennálló, valamint a tárgyév végén fennálló tartozásállománya (pozitív) különbözeteként kell meghatározni.

(5) Az állam a gazdálkodó szervezetekben megjelenő tulajdona (tulajdonosi hányada) arányában biztosítja, hogy a társadalombiztosítással szembeni tartozások rendezéséhez szükséges nagyságrendű ingatlanok kijelölésre és - legkésőbb a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés határidőihez igazodóan - értékesítésre kerüljenek. Az értékesítésből származó bevételeket a járuléktartozás és a be nem fizetett foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakból származó követelések megtérítésére kell fordítani.

Kiadások a befektetések hozama tartalék terhére

5. § (1) A befektetések hozama tartalékból a KT. 9. §-a alapján elkülönített 600 millió forint összegű keretből

a) az ifjúsági és szabadidősport tevékenység támogatására előirányzott 450 millió forint-mint elkülönített alap - terhére 1991. évben 266 millió forint;

b) az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható 150 millió forint terhére 1991. évben 81 millió forint összegben teljesítettek kifizetéseket.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint 1991-ben fel nem használt 69 millió forint az ott megjelölt célokra 1992. évben felhasználható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasznált összegeket az 5. számú melléklet részletezi.

A tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztása

6. § (1) A Társadalombiztosítási Alap tartalékai 1991. december 31-én a következő nagyságúak:

- likviditási tartalék: 29 951 millió forint,

- befektetések hozama tartalék: 2294 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközök: 16 236 millió forint.

(2) A tartalékalapok nagyságának 1991. évi változását a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott tartalékokat - a (2) bekezdésben foglaltak szerint csökkentett összegben - az 1992. évi X. törvény által létrehozott Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban együtt: Alapok) között meg kell osztani. A Nyugdíjbiztosítási Alap a likviditási tartalékból 50%, a befektetések hozama tartalékból, valamint a tartósan befektetett pénzügyi eszközökből 90%, az Egészségbiztosítási Alap pedig rendre 50%, illetve 10% arány, mint eszmei hányad szerint részesedik.

(2) Nem osztható meg az 1991. december 31-én rendelkezésre álló tartalékokból

a) a likviditási tartaléknak az 1991. évi hiány rendezésére a 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerint felhasznált összege;

b) a KT. 9. §-ában meghatározott 600 millió forint összegű keret 1991-ben fel nem használt része (253 millió forint).

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével 1992. január 1-jén

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap

- likviditási tartaléka: 4117 millió forint,

- befektetések hozama tartaléka: 1837 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközei: 14 612 millió forint;

b) az Egészségbiztosítási Alap

- likviditási tartaléka: 4117 millió forint,

- befektetések hozama tartaléka: 204 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközei: 1624 millió forint

összegűek.

(4) A likviditási tartaléknak a 4. § (3)-(5) bekezdése szerinti visszapótlása során a tartalékba helyezendő összeg az (1) bekezdésben meghatározott eszmei hányad (50-50%) szerint oszlik meg az Alapok likviditási tartalékai között.

(5) Az Alapok az egyes tartalékokat alkotó minden vagyonelemből az (1) bekezdésben meghatározott eszmei hányadok szerint részesednek.

(6) A vagyonelem konvertálása az Alapok részesedési arányait nem érinti.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alapban 1992. évben bekövetkező vagyongyarapodásból - ide nem értve az 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében megjelölt ingyenes vagyonjuttatást, valamint a (többször módosított) 1988. évi XXI. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzést - az Alapok a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott tartalékra vonatkozó eszmei hányad szerint részesednek.

(2) Az Alapok a közöttük megosztott vagyonelemek hozamából, valamint a hozam elérése érdekében eszközölt ráfordításokból a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott tartalékra vonatkozó eszmei hányad szerint részesednek.

(3) A rövid lejáratú befektetésekből származó hozambevétel Egészségbiztosítási Alapot illető részét terhelik az 1992. évi X. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kifizetések.

A működési költségvetés

9. § (1) A működési költségvetés 1991. évi bevétele -az 1989. és 1990. évben képződött, 1086 millió forint összegű működési tartaléknak az 1991. évi LXXIV. törvény 7. §-a (1) bekezdésében engedélyezett igénybevételével együtt - 5836 millió forint; kiadása 5135 millió forint; a bevételi többlet (megtakarítás) 701 millió forint.

(2) A bevételekből 4293 millió forint (73,6%) a Társadalombiztosítási Alapból a 3. § (8) bekezdése szerint átutalt összeg; 121 millió forint (2,1%) a társadalombiztosítás alaptevékenységen felül folytatott tevékenységének működési, ár- és díjbevétele; 300 millió forint (5,1%) a családi pótlék 1991. évi folyósításával összefüggésben felmerült működési költségekből az állami költségvetés által 1991-ben megtérített összeg; 1086 millió forint (18,6%) a működési költségvetés tartalékának igénybevétele; 36 millió forint (0,6%) egyéb (a működési költségvetés eszközeinek befektetéséből, valamint támogatás visszatérüléséből származó) bevétel.

(3) Akiadásokból 1656 millió forint (32,2%) bérkiadás, 3079 millió forint (60,0%) dologi kiadás, 400 millió forint (7,8%) a családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült kiadás.

(4) A családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült, 1991-ben meg nem térített 100 millió forint összegű kiadást az állami költségvetés 1992-ben megtéríti a működési költségvetés javára.

(5) A működési költségvetésben 1991-ben keletkezett 701 millió forint összegű megtakarítás az 1992. évi működési bevételek kiegészítésére felhasználható.

(6) A működési költségvetés végrehajtásának a mérlegét a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1991 évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

2 számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forintban)

3. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

(millió forintban)

4. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A társadalombiztosítás által finanszírozott gyógyító-megelőző ellátási feladatok 1991. évi előirányzata és teljesítése

5. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A befektetések hozama tartalék terhére eszközölt kiadások

A)

Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alap 1991. évi pályázata

A pályázatra 6925 pályázó adta be kérelmét programjának támogatása céljából. Az igényelt összeg 6,9 milliárd forint volt. 1992. február végéig 3155 pályázó részesült az Alap támogatásában. Ezzel a rendelkezésre álló 450 millió forint összegű keret felhasználásra került. A felhasznált összegből a pénzügyileg 1991. évben lebonyolított támogatások összege 266 millió forint volt [5. § (1) bekezdésének a) pontja]. A támogatás 762 települést, illetve 2,3 millió embert érintett.

A kedvezően elbírált pályázatok 31,9%-a általános iskolákból, 13,2%-a középiskolákból, 9,2%-a egyetemekről érkezett. A sport- és egyéb egyesületek 14,3%-kal, az irányító intézmények 7,5%-kal, a fogyatékosok 4,5%-kal részesednek. Különböző egyéb pályázó kategóriákba tartozik a kedvezően elbírált igények 19,4%-a.

Az odaítélt pályázati összegek megoszlása főbb felhasználási célok szerint a következő:

B)

Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Egészségmegőrzési Kuratóriuma által elbírált pályázatok

A kedvezően elbírált pályázatokra adott támogatások közül a pénzügyileg 1991-ben lebonyolítottak címzettjei és a megítélt összegek a következők:

6. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap tartalékainak és az azokból teljesített kiadásoknak az alakulása 1991-ben

(millió forintban)

7. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kezelője 1991. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék