7/1993. (III. 9.) KTM rendelet

az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom Attyai-láprét Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Pápakovácsi 0195/9, 0198, 0199/3, 0215, 0216, 0219 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 14,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a sajátos mikroklimatikus viszonyok, az előforduló védett növény- és állatfajok megőrzése.

3. §[1] A természetvédelmi terület fenntartása, bemutatása, őrzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

3/A. §[2] Az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 7/1993. (III. 9.) KTM rendelethez[3]

Az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Őrizze meg a Bakonyaljára jellemző, de mára már rendkívüli módon veszélyeztetetté vált és megritkult szittyós láprét (Juncetum subnodulosi), csátés láprét (Junco-Schoenetum nigricans), kiszáradó láprét (Succiso - Molinietum), valamint a velük mozaikosan határos lápi magaskórósok (Angelico - Cirsietum oleraacei) és kaszálórétek (Arrhenathero - Brometum erecti) természetes és természetközeli társulásait.

- Biztosítsa a kiemelkedő számban jelen lévő illatos hagyma (Allium suaveolens), valamint az igen értékes lepke fauna (lápi tarkalepke - Euphydryas aurina, vérfű-boglárka lepke - Maculinea teleius) állományainak a megőrzését.

- Óvja meg ezen láprétek biológiai sokszínűségét, őrizze meg a területen élő további növény- és állatfajokat.

- Segítse elő a láprétek értékeinek fenntartása érdekében a degradáció különböző fokán álló területek helyreállítását.

- Segítse elő a gyepek területarányának a megőrzését és a spontán becserjésedés folyamatának a megakadályozását.

- Segítse elő a terület természetes élővilágát veszélyeztető invazív növényfajok visszaszorítását.

2. Természetvédelmi stratégiák

- Az illatos hagyma és a lápi, valamint vérfű-boglárka lepke állományainak (populációinak) fennmaradását a láprétek, magaskórósok és kaszálórétek fenntartásával kell biztosítani.

- A láp- és kaszálórétek megőrzéséhez meg kell gátolni a spontán cserjésedést és beerdősülést, az invazív növényfajok előretörését.

- A terület vízellátásának javításával, az Asszonyka-forrás vizének rőzsegátakkal való szükség szerinti szabályozásával elő kell segíteni a láp- és kaszálórétek fennmaradását.

- A terület a taposási károk miatt csak kutatási és oktatási céllal látogatható, ezért a látogatás szabályozása és a tájékoztatás érdekében ismertető táblát kell elhelyezni a terület nyugati sarkánál.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

- A természetvédelmi területen tilos - a már meglévő létesítmények fenntartásával összefüggő tevékenységek kivételével - mindennemű építési tevékenység, beleértve a nyomvonalas, közmű és vadászati létesítményeket is.

- A taposási károk miatt tilos a területen legeltetni.

- Az odvas fákat az egész területen kímélni kell.

- Egész évben tilos a területen tűzet gyújtani.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

- Az aranyvesszővel (Solidago) borított gyepeken évente kétszer, legalább három éven át, majd utána minden második évben szárzúzózni kell a területet. Ugyancsak szárzúzózni kell június végén vagy július elején a náddal borított foltokat, azok eltávolítása érdekében.

- A terület központi, legnedvesebb és legmélyebben fekvő, részben zsombékos részein évente egyszer, szeptember elején kézi kaszálást kell végezni.

- Kis traktoros kaszálást kell végezni évente legalább egyszer, az időjárástól és a talajok nedvességtartalmától függően június végén vagy július elején a terület többi részén ott, ahol a kaszálórétek társulása foglal helyet.

- A kaszálásokat a fajgazdagság megőrzése miatt mozaikosan kell elvégezni, tervszerűen kettő részre osztva a területet, lekaszálandó és meghagyandó területrészekre.

- A kézi és gépi kaszálással, valamint a szárzúzózással levágott növényi részek legfeljebb egy hónapig tárolhatók a védett terület határán belül.

- A védett területen belül a vadföldművelést 2005. március 30-ig meg kell szüntetni és a helyén réti fű keverékkel magvetést kell végezni. A további években kaszálással kezelni kell ezeket a területrészeket.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

[2] Beiktatta a 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.11.09.

[3] Beiktatta a 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.11.09.

Tartalomjegyzék