115/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 124. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Életkorára tekintet nélkül bányásznyugdíjra jogosult az aki

a) saját jogú nyugellátásban - ideértve a korengedményes nyugdíjat és az előnyugdíjat is -, baleseti rokkantsági nyugdíjban nem részesül, és

b) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) föld alatti munkakörben szolgálati időként figyelembe vehető és a (2) bekezdésben megjelölt időt, azon belül legalább 5000 (a mecseki uránbányászaiban legalább 3000, illetőleg a mecseki szénbányászatban legalább 4000) műszakot töltött el, és

c) utolsó munkaviszonya jogviszonya 1991. december 31-ét követően a gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, illetőleg munkanélküli járadékban részesül.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett szolgálati idő

a) a megállapítás időpontjától függetlenül 25 év, ha a bányásznyugdíj megállapítására a gazdálkodó szervezetnek (bányaüzemének vagy bányászati munkahelyének) megszűnése miatt kerül sor,

b) a legkorábban 1992. január l-jétől járó bányásznyugdíjhoz legalább 30 év,

c) a legkorábban 1993. január 1-jétől járó bányásznyugdíjhoz legalább 27 év,

d) a legkorábban 1994. január 1-jétől járó bányásznyugdíjhoz legalább 25 év.

(3) Ha az igénylő a jogosultsághoz szükséges műszakokat különböző bányáknál teljesítette, annak elbírálásához, hogy 5000 műszakot teljesített-e, a mecseki ércbányászatban elért műszakszámol 1,67-es, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámot pedig 1,25-ös szorzószám alkal mazásával kell meghatározni, és az eredményt az egyéb bányákban elért műszakok számához kell adni.

(4) A föld alatti munkakörben eltöltött időt (ideértve a műszakok számát is) a gazdálkodó szervezet igazolja."

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A bányásznyugdíjnak az ahhoz járó házastársi pótlékkal vagy a házastárs utáni jövedelempótlékkal együttesen, és azon napig folyósított összegét, amely napon a bányász az öregségi nyugdíjra jogosító, illetőleg a korkedvezményes életkort betölti, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (amely ezt a tételt költségvetésében "alapon kívüli kiadásként" kezeli) át kell utalni. Át kell utalni a nyugdíjakhoz járó adott évi emelés, kiegészítés összegét is. Az átutalási kötelezettség a központi költségvetést terheli. Az átutalásra és a folyósítással kapcsolatosan felmerülő működési költségekre vonatkozó részletes szabályokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a megtérítésre kötelezett megállapodásban rendezi.

(2) Ha a bányásznyugdíjban részesülő baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá, ez utóbbinak az összegét az állami költségvetés nem téríti meg."

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi 6. § számozása 7. §-ra változik:

"6. § E rendelet alkalmazásában:

a) "bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet" kifejezésen magyarországi bányavállalatot, bányát, bányászati tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaságot, bányavállalkozót, továbbá az ezekből kivált (önállósult) gazdasági egységet,

b) "bányászati tevékenység", "bányászat"; "bányavállalkozó" kifejezésen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény fogalommeghatározását,

c) "bányaüzem" kifejezésen a 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet fogalommeghatározását

kell érteni."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére