Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

11/1994. (III. 10.) KHVM rendelet

a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ában, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló - többször módosított - 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletet (a továbbiakban: R.) - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

(1) Az R. 5. §-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak olyan érvényes hatósági engedéllyel rendelkező járművel végezhető, amelyet az 1. számú mellékletben meghatározott további műszaki feltételek alapján a felügyelet erre alkalmasnak nyilvánított. Az erről szóló - egy évre érvényes -igazolást a jármű tulajdonosának nevére kell kiadni. Az igazolást a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani és azt az ellenőrzés során az arra jogosult személynek bemutatni. (A trolibuszra, a motorkerékpárra és a segédmotoros kerékpárra vonatkozóan a jármű tulajdonosának nem kell rendelkeznie ilyen igazolással.)

(2) A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni. Közúton a forgalmi feladatok oktatása csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.

(3) A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a felügyelet által hitelesített vezetési karton jogosít, melyet a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani és azt az ellenőrzés során az arra jogosult személynek bemutatni."

(2) Az R. 9. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege és az a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Elméleti, továbbá biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára csak az bocsátható,

a) aki a tanfolyam elméleti részét, továbbá a gyakorlati részének a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyát igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,"

(3) Az R. 9. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"c) "D" járműkategóriás vizsgához "B" és "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedélye (kivéve, ha "C"+"D" járműkategóriában együtt vizsgázik, akkor

d) "E" járműkategóriás vizsgához "B" vagy "B" és "C" (kivéve, ha a "B"+"E" járműkategóriában együtt vizsgázik) járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van."

2. §

(1) Az R. 10. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Járműkezelési és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki

a) a 9. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelel;"

(2) Az R. 10. §-a (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) az 1984. január 1-je után szerzett, de legalább két éve meglévő lassú jármű vezetői igazolványt - amennyiben a 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik - mezőgazdasági vontató vezetésére"

(3) Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A segédmotoros kerékpár, a lassú jármű, a kerti traktor, valamint az állati erővel vont jármű vezetésére (hajtására) jogosító igazolványt - sikeres vizsga után - a vizsgabizottság adja ki. A vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány kiadásához (az állati erővel vont jármű és a kerti traktor járműkategóriákat kivéve) szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló - a külön jogszabályban erre feljogosított szervezet - igazolás bemutatása. Az igazolvány mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza."

3. §

(1) Az R. 16. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) aki a kötelező továbbképzésen nem vett részt és azt három hónapon belül nem pótolta;"

(2) Az R. 16. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A névjegyzékbe vételről szóló szakoktatói igazolványt a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani, és azt az ellenőrzés során az arra jogosult személynek bemutatni."

(3) Az R. 19. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) legalább "A/1", "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedélye és PÁV II. minősítése van, továbbá"

(4) Az R. 21. §-ának (4) bekezdése új c) ponttal egészül ki:

"c) aki az évenkénti szakmai továbbképzésen nem vett részt, és azt három hónapon belül nem pótolta."

(5) Az R. 27. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"f) szabályozza és engedélyezi a szakoktatók és az iskolavezetők továbbképzését."

(6) Az R. 28. §-a új g) ponttal egészül ki:

"g) iskolavezető: a képző szerv tagja vagy alkalmazottja, akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek. Iskolavezetőként egyidejűleg egy képző szervnél lehet tevékenykedni."

4. §

Az R. 1. és 3. számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak.

5. §

(1) Ez a rendelet 1994. március 15-én lép hatályba.

(2) 1995. január 1-je után a "B" kategóriás járművezető-képzéshez újonnan csak olyan járművekre adható ki az R. 5. §-ban előírt igazolás, amelyek négy- vagy ötajtós kivitelben készültek. Ez a rendelkezés nem érinti a már korábban kiállított igazolással rendelkező járműveket.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 11/1994. (III. 10.) KHVM rendelethez

(1) Az R. 1. számú mellékletének e) pontjában az "Mgv"-vel kezdődő szövegrész bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Mgv" - terhelhetőségének legalább a felével terhelt két (forgalmi vizsgán egy) pótkocsival összekapcsolt mezőgazdasági vontató,"

(2) Az R. 1. számú mellékletének "Egyéb előírások" a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) smkp-t és mkp-t kivéve az oktatásra használt valamennyi járművet fel kell szerelni kék alapszínű, 20 cm magasságú, 3 cm vonalvastagságú - elölről és hátulról egyaránt - jól látható, nyomtatott fehér "T" betűt ábrázoló, 25 x 25 cm oldalélű táblával, valamint jól láthatóan fel kell tüntetni a képző szerv nevét és címét. A "B" járműkategória esetében ezen jelzéseket a jármű hossztengelyére merőlegesen felszerelt tetőtáblán kell elhelyezni. A te-tőtáblán lévő "T" betűt oktatáson kívül le kell takarni."

(3) Az R. 3. számú mellékletének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) legyen két olyan csomópont, ahol a közúti közlekedés szabályairól szóló - többször módosított - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a KRESZ) 9. §-a (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fényjelző készülék működik;"

Tartalomjegyzék