30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

A Tv. 2. §-ához

1. §[1]

A rendeletnek az utakra vonatkozó rendelkezéseit az út műtárgyaira és tartozékaira, a közutakra vonatkozó rendelkezéseit - az 5. §, a 27. §, a 29. § és a 35. § kivételével - a közforgalom elől el nem zárt magánutakra is alkalmazni kell.

A Tv. 5. §-ához

2. §

(1) Közúti járművezetői engedélyt az kaphat, aki a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, az előírt iskolai végzettséggel rendelkezik, egészségi és közbiztonsági szempontból a vezetésre alkalmas és eredményes képesítő vizsgát tett.

(2)[2] Közúti közlekedési szolgáltatást végző járművet az vezethet, aki a pályaalkalmassági követelményeknek is megfelel. Külön jogszabály egyéb esetben is kötelezővé teheti a pályaalkalmassági vizsgálatot.

(3) Aki sorozatosan megszegte a közúti forgalomra vonatkozó szabályokat és emiatt a szabálysértési hatóság - határozatban - szabálysértési bírsággal sújtotta, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra is kötelezhető.

2/A. §[3]

(1) Azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát

a) a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével,

b) közúti jelzés vagy egyéb tárgy - a közút kezelőjének hozzájárulása nélküli vagy attól eltérő - elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával

vagy más hasonló módon sérti, vagy veszélyezteti, a közút kezelője az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra felszólítja; a közlekedési hatóság a felszólítás eredménytelensége esetében - a közút kezelőjének kérelmére - kötelezi. Ez az intézkedés nem mentesíti a közút kezelőjét a Tv. 34. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alól.

(2)[4]

A Tv. 9. §-ához

3. §[5]

4. §[6]

A Tv. 11. §-ához

5. §[7]

(1) A közúthálózat fejlesztésére tervet kell készíteni. A terv készítése során figyelembe kell venni a területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a terület- és településrendezési terveket.

(2) A helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítani kell kapcsolódásukat az országos közúthálózathoz.

(3) A közúthálózatok fejlesztési tervének készítésére és egyeztetésére a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek készítésének és egyeztetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az országos és a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet a közlekedési hatósággal egyeztetni kell.

(4)[8] Az országos közúthálózat fejlesztési tervét a közlekedésért felelős miniszter előterjesztése alapján az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Területrendezési Terv figyelembevételével a Kormány hagyja jóvá.

(5)[9] A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a településszerkezeti terv részeként a tulajdonos települési önkormányzat képviselő-testülete - több települést összekötő helyi közút esetén a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területrendezési terv figyelembevételével, több vármegyét érintő helyi közút esetén a régió területfejlesztési koncepciója és a régió területrendezési tervének figyelembevételével a külön jogszabályban meghatározott szervezet - hagyja jóvá.

(6) A fővárosban a helyi közúthálózat fejlesztési tervét - a kerületi önkormányzatokkal történt egyeztetést követően - a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel összehangoltan a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

(7) A közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.

(8) Az elfogadott közúthálózat fejlesztési tervet a terület- és településfejlesztések és a településrendezések során figyelembe kell venni.

A Tv. 12. §-ához

6. §[10]

(1) A közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást megjelenítő jelzéshordozónak azt a - közút kezelőjének hozzájárulásával elhelyezett - berendezést kell tekinteni, amely a közúti közlekedés szabályainak betartására, az elvárt közlekedési magatartásra nevel, illetve figyelmeztet.

(2)[11]

A Tv. 14. §-ához

7. §[12]

(1)[13] A rendőrség, a tűzoltóság és a Magyar Honvédség a közút kezelőjének hozzájárulásával zárhatják le a közutat és korlátozhatják (elterelhetik) annak forgalmát. Azonnali intézkedést igénylő esetben - ha a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be - a közút kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közút lezárása és a forgalom korlátozása (elterelése) érdekében szükséges intézkedések megtételéért és a kihelyezett jelzések eltávolításáért a kihelyező szervek felelősek. A kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról - a kihelyező szervek értesítése mellett - a közút kezelője gondoskodik.

(3) Ha a közút előre tervezhető lezárása miatt terelőút kijelölése szükséges, a lezárás, illetőleg a kijelölés előtt az érintett közút kezelőjének a hozzájárulását be kell szerezni. A közút lezárásával, a terelőút kijelölésével és az elterelt forgalom elviselésére való alkalmassá tételével, valamint a szükséges jelzések elhelyezésével, eltávolításával kapcsolatban felmerülő költségeket az viseli, aki a közút lezárására okot adott, vagy akinek érdekében azt elrendelték.

A Tv. 15. §-ához

8. §

(1)[14] A közlekedésért felelős miniszter által megállapított össztömeg-, tengelyterhelés- vagy mérethatárokat meghaladó és a lánctalpas jármű a közúti forgalomban csak a közút kezelőjének hozzájárulásával vehet részt. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

(2) Az össztömeg- vagy tengelyterhelés-határokat meghaladó jármű üzemben tartója a közút használatáért díjat köteles fizetni.

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérő módon vesz részt a forgalomban, a közlekedési hatóság a jármű üzemben tartóját a használati díj tízszereséig terjedő pótdíj megfizetésére kötelezheti.

(4)[15]

9. §[16]

A Tv. 17-18. §-ához

10. §

(1)[17] A biztonságos közúti közlekedésre nevelés, a balesetmegelőző, felvilágosító és propagandamunka programját a közlekedésrendészetért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben, az állam által fenntartott köznevelési intézményekben a közúti közlekedési ismeretek oktatásának programját az oktatásért felelős miniszter a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(2)[18] Gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatottnak kell tekinteni a közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű vezetőjét.

11. §

(1)[19] Az állam által fenntartott köznevelési intézményben - tantervi órakereten belül - a közúti közlekedési ismereteket oktatni kell.

(2)[20] Az állam által fenntartott köznevelési intézményben - tantervi órakereten kívül - lehetővé kell tenni, hogy az általános iskolai tanulók a nyolcadik osztály befejezésével segédmotoros kerékpárvezetői igazolványt, a középfokú iskolai tanulók az iskola befejezésekor személygépkocsivezetői engedélyt szerezhessenek.

12. §

(1)[21] Az állami közép- és felsőfokú oktatási intézményekben folytatott gépjármű és útügyi szakirányú képzés programját az oktatásért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(2)[22]

13. §[23]

14. §[24]

A Tv. 22. §-ához

15. §

(1) A típusbizonyítvány kiadását belföldi gyártás esetén - a sorozatgyártás megkezdése előtt - a gyártónak, külföldről történő behozatal esetén - a szerződés megkötése előtt - annak kell kérnie, aki a járművet belföldön kereskedelmi forgalomba hozza. Ha a jármű belföldön kereskedelmi forgalomba nem kerül, a típusbizonyítványt a megrendelőnek kell kérnie.

(2) Külföldről behozott jármű típusvizsgálata során a közlekedési hatóság - a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelmények megtartásával - a külföldi típusvizsgálati eredményeket felhasználhatja vagy külön vizsgálat nélkül elfogadhatja.

16. §

Jármű egyedi előállítása (összeépítése) vagy átalakítása abban az esetben engedélyezhető, ha a műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelmények mellett kielégíti az esztétikai igényeket is és a jármű létrehozása gazdasági vagy egyéb szempontból indokolt.

A Tv. 23. §-ához

17. §

(1)[25] A járművek hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásáról, valamint nyilvántartásáról - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a rendőrhatóság gondoskodik.

(2) A jármű nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változást az üzemben tartó köteles a hatóságnak bejelenteni.

A Tv. 25. §-ához

18. §

A segédmotoros kerékpár, a kerékpár, az állati erővel vont jármű, a kézikocsi, továbbá a forgalomba helyezés előtti vizsgálatra nem kötelezett lassú jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a gyártó, illetőleg a kereskedelmi forgalmazó tanúsítja.

A Tv. 28. §-ához

19. §

(1) A járművek által keltett zajhatást, légszennyezést a rendőrhatóság és a közlekedési hatóság műszeres vizsgálattal a közúti forgalomban és az üzemben tartó telephelyén ellenőrizheti.

(2) A megengedett zajszintet és légszennyezési határértéket túllépő járművek ellenőrző mérés céljából a mérőállomásra rendelhetők be.

A Tv. 29. §-ához

20. §[26]

(1)[27]

(2) Magánutat a közforgalom számára megnyitni csak abban az esetben szabad, ha az út a jogszabályi előírásoknak és a biztonságos közúti közlekedés követelményeinek megfelel. Magánút közforgalom számára történő megnyitását, illetőleg a közforgalom elől történő elzárását engedélyező határozatban a közlekedési hatóság feltételeket állapíthat meg.

(3) Az út elbontására vonatkozó kötelezettségről és az elbontás módjáról a megszüntetési engedélyben kell rendelkezni. A kötelezettség az út pályaszerkezetének elbontására, a bontási anyag elszállítására, az út tartozékainak eltávolítására és a földrészlet művelésre való alkalmassá tételére terjedhet ki.

20/A. §[28]

21. §[29]

A Tv. 31. §-ához

22. §[30]

23. §

Nem kell a külön jogszabályban előírt útfejlesztési hozzájárulást fizetni annak, aki útépítési együttműködésben részt vesz, vagy akit útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére köteleztek.

23/A. §[31]

(1) A Tv. 32. §-ának (3) bekezdésében szabályozott eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A kérelemhez - a 23/B. §-ban foglaltak figyelembevételével - mellékelni kell:[32]

a) a forgalmi adatokat, azok változását (pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele),

b) az útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, neve, helyrajzi száma, hossza, közigazgatási hovatartozása, kategóriába sorolása),

c) az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát és térképmásolatát,

d) az átadó és az átvevő útkezelő előzetes megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti intézkedésekről és az átadás-átvétellel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről,

e) az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb műszaki és minőségi adatait.

(2)[33] Az átvevő félnek kell a változásoknak az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges megállapodás megkötését kezdeményeznie és az út tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérelmeznie.

23/B. §[34]

(1) Ha a kérelmező a kérelemhez az útnyilvántartási adatokat nem csatolja, a közlekedési hatóság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az útnyilvántartást vezető szervet.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez az út területét képező földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát és térképmásolatát nem csatolja, a közlekedési hatóság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.

A Tv. 34. §-ához

24. §[35]

Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől - több vágány esetén a külső vágánytengelytől - számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig - annak hiányában négy-négy méter távolságig - a vasút üzemeltetőjének feladata.

25. §[36]

26. §[37]

A közforgalom elől el nem zárt magánút fenntartásának költségeihez az utat rendszeresen használó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek és természetes személyek érdekeltségük arányában kötelesek hozzájárulni.

A Tv. 36-37. §-ához

27. §

(1)[38] A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulás eljárási szabályait a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg.[39]

(2)[40] Országos közút igénybevétele esetén az igénybevételi díj összegét, valamint a díj és a pótdíj fizetésének módját - az elfoglalt, illetőleg felbontott közúti terület forgalmi jelentőségére és nagyságára figyelemmel - a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg. A pótdíj legfeljebb az igénybevételi díj tízszerese lehet.

(3)[41] A közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiről szóló hozzájárulásában - a közút állagának védelme, környezetének tisztasága, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében - a közút kezelője előírhatja[42]

a)[43] az igénybevétel idejére képviselőjének személyes jelenlétét (a továbbiakban: szakfelügyelet),

b)[44] az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást és a burkolat - részben vagy egészben történő - helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti el, továbbá

c)[45] - a községi önkormányzat, az egyház és a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítvány, egyesület, valamint a közhasznú szervezet, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezet által szervezett rendezvény kivételével - az igénybevevő óvadékfizetési kötelezettségét a közút területének és közvetlen környezetének takarításával kapcsolatos költségek arányos fedezetéül, ha a használat jellege és mértéke alapján ez indokolt.

(4)[46] A szakfelügyeletért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, illetve a burkolat helyreállításáért a közút kezelője a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és közvetlen irányítás költsége) számolhatja fel. A költséget az igénybevevő számla alapján 15 napon belül köteles a közút kezelője részére megtéríteni.

(5)[47] A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében az igénybevevőnek a közútkezelői hozzájárulás jogosítottját kell tekinteni.

A Tv. 38. §-ához

28. §

(1)[48] A közút rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a közút kezelőjének - az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg - bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani.

(2) A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.

29. §[49]

(1) Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja - amennyiben lakóhelye vagy székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - a süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el.

(2)[50]

A Tv. 41. §-ához

30. §[51]

(1) E rendelet alkalmazásában építménynek minősül a külön jogszabályban meghatározott építmény, továbbá a nyomvonal jellegű létesítmény, annak műtárgya, szerelvénye és berendezése.

(2) A közút területén, az alatt vagy felett levő építmények felújítását az út korszerűsítésével vagy felújításával összehangoltan kell elvégezni. Út felújítása, korszerűsítése esetén a közút kezelője (építtetője) az építményt, illetőleg az útcsatlakozást érintő munkákat az eredeti műszaki színvonal mértékéig köteles elvégezni.

(3) Az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlannak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.

30/A. §[52]

Belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint a szabályozási tervben szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése a közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető.

30/B. §[53]

A Tv. 42. §-ához

31. §[54]

(1) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. E távolságon kívül, valamint lakott területen belül égetni állandó felügyelet mellett és abban az esetben szabad, ha a közúton a láthatóságot nem csökkenti.

(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, a közút kezelője a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére felszólítja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - kötelezi.

(3) A közút lakott területen kívüli szakasza esetében a külterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(4)[55] A közút kezelője új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegyű országos közút esetén a hozzájárulást megtagadja, ha a kérelem a levegő védelméről szóló jogszabályban felsorolt építményeknek, az ott meghatározott távolságon belüli elhelyezésére irányul.

(5)[56]

32. §

(1)[57] Vasúti átjáró mellett a külön jogszabályban meghatározott rálátási háromszög - lakott területen a csökkentett rálátási háromszög - területén az út és a vasút szintjétől számított 50 centiméternél magasabb építményt, egyéb létesítményt elhelyezni, 50 centiméternél magasabb fát, növényzetet ültetni, termeszteni nem szabad.

(2)[58] A közlekedési hatóság elrendelheti a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágását.

(3)[59] A közlekedési hatóság a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - a közút kezelőjének kérelmére - az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolítását rendelheti el.

(4)[60]

33. §[61]

(1) A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles

a) gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen,

b) saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonosát a közút kezelője a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére felszólíthatja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - kötelezheti.

34. §[62]

Az ingatlan használatának a Tv. 12. §-ának (3)-(5) bekezdésében, 42. §-ában és 42/A. §-ában, valamint e rendelet 31-33. §-ában meghatározott korlátozása miatt a tulajdonost kártalanítás nem illeti meg.

A Tv. 43. §-ához

35. §

Ingatlan igénybevételéről a közút kezelője köteles a tulajdonost az igénybevétel előtt legalább kilencven nappal értesíteni.

36. §

A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő, halasztást nem tűrő munkákat - ha azokat a tulajdonos felszólítás ellenére sem végzi el - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett, annak költségére elvégezheti vagy elvégeztetheti.

[63]

37. §[64]

38. §[65]

[66]

39. §[67]

Ez a rendelet 1988. július 1. napján lép hatályba.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[2] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[3] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1999.07.21.

[7] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[8] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[11] Hatályon kívül helyezte a 614/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[12] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[13] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2008.05.01.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1999.07.21.

[16] Hatályon kívül helyezte a 18/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 1992.02.15.

[17] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[18] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[19] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[20] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja. Hatályos 2020.02.15.

[21] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2005.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2005.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatálytalan 1990.05.01.

[25] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[26] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[27] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatálytalan 1990.05.01.

[31] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[32] A nyitó szövegrészt módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[33] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[34] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[35] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[36] Hatályon kívül helyezte a 18/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 1992.02.15.

[37] Megállapította a 124/1995. (X. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.10.26.

[38] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[39] A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.

[40] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 8. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[41] Számozását módosította a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.19.

[42] A nyitó szövegrészt módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[43] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.06.22.

[44] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[45] Beiktatta a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.22.

[46] Számozását módosította a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.19.

[47] Számozását módosította a 163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.19.

[48] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[49] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[50] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[51] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[52] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[53] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[54] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[55] Megállapította a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatályos 2011.01.15.

[56] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 77. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[57] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[58] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[59] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[60] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[61] Beiktatta a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[62] Megállapította a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 1999.07.21.

[63] A 36. §-t követő alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[64] Hatályon kívül helyezte a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatálytalan 1990.05.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1999.07.21.

[66] A 39. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[67] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1505. pontja. Hatályos 2008.05.16.

Tartalomjegyzék