Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet

a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatait és hatáskörét a következők szerint állapítja meg:

1. §

(1)[1] A miniszter ellátja a közlekedési, hírközlési és vízügyi tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatokat.

(2)[2] A miniszter a gazdaságpolitikai és stratégiai célok kidolgozása érdekében - együttműködve az érdekelt miniszterekkel - kialakítja, és döntésre előterjeszti a közlekedés, a hírközlés és informatika, továbbá - a mezőgazdasági vízgazdálkodás kivételével - a vízgazdálkodás fejlődését elősegítő koncepciókra, struktúrafejlesztési elképzelésekre, valamint ezek megvalósítási módjára vonatkozó javaslatait, és szervezi végrehajtásukat.

(3) A miniszter a (2) bekezdésben foglaltak alapján elfogadott célok megvalósítása érdekében a közlekedés, a hírközlés és informatika, valamint a vízgazdálkodás tekintetében[3]

a) javaslatot tesz a szolgáltatás és termelés legfontosabb szerkezeti változásaira, a műszaki fejlesztés fő irányaira, a központi beruházások nagyságrendjére, a dolgozók élet- és munkakörülményeit, jövedelmi viszonyait érintő kérdésekre, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint az ár- és pénzügypolitikai elvekre;

b)[4] javaslatot tesz a közlekedés, hírközlés, az informatika és a vízgazdálkodás szolgáltatásaival, termelésével kapcsolatos gazdasági érdekek érvényre juttatására a gazdaságpolitikai programok és az állami költségvetés kidolgozása során;

c) ellátja az európai integrációból eredő feladatokat;

d) közreműködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

e) közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumokat működtet;

f)[5] szervezi - a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan - a tudományos kutatás fejlesztését és a kutatási feladatok végrehajtását, kialakítja a közlekedésre, a hírközlésre és informatikára és a vízgazdálkodásra vonatkozó kormányzati műszaki fejlesztéspolitika érvényre juttatásának feltételrendszerét;

g) figyelemmel kíséri és elemzi a szolgáltatási és termelési folyamatokat, a kereslet és kínálat alakulását és összhangját, a gazdasági kapcsolatok rendjét; javaslatokat tesz a piacszabályozás elveire és megvalósításának eszközrendszerére;

h) dönt a hatáskörébe tartozó központi pénzalapokból nyújtandó támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

i) gyakorolja az állam vállalkozói vagyona vonatkozásában a számára jogszabályban vagy kormányhatározatban megállapított jogokat;

j) gyakorolja - a külön törvények szerint - a kizárólagos állami tulajdon működtetésének, valamint a kizárólagos állami tevékenységek ellátásának koncessziós szerződés keretében történő átengedésével kapcsolatos jogokat, az állam nevében koncessziós szerződést köt, és ellenőrzi a szerződésben foglalt feltételek teljesítését;

k) közreműködik a közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazatok nemzetközi hitelekből és segélyekből történő részesítésével összefüggő feladatok ellátásában;

l) ellátja - külön jogszabály szerint - a belföldi személy- és árufuvarozás, a hírközlési szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás hatósági áraival kapcsolatos ármegállapítási feladatokat;

m)[6] közreműködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, ellátja az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő feladatokat, valamint a két- és sokoldalú közlekedési, hírközlési és vízügyi tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, irányítja a nemzetközi szerződésnek nem minősülő közlekedési, hírközlési és vízügyi tárgyú tárcaközi egyezmények kidolgozását, külön felhatalmazása alapján képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, illetve a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a környezetvédelmet érintő vízügyi kérdésekben a környezetvédelmi miniszterrel, a mezőgazdaságot érintő vízügyi kérdésekben a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttműködve - ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, tudományos és környezetvédelmi, valamint műszaki-fejlesztési együttműködésből adódó feladatokat.

n) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói és megvalósítási munkákban.

(4) A miniszter

a) elősegíti az országos és a térségi vízügyi feladatok ellátásában az önkormányzatok részvételét;

b) a Kormány felhatalmazása alapján - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben -jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízügyi egyezmények végrehajtására működő közös bizottságok ülésszakainak jegyzőkönyveit és a vonatkozó egyezmény keretei között hozott határozatait.

(5)[7] A miniszter közreműködik az információs társadalom kialakításának programjában, ennek során

a) figyelemmel kíséri és elemzi az informatikai piac igényeit, a hazai és külföldi piaci kínálat alakulását, javaslatokat tesz a szabályozási elvekre és megvalósításuk eszközrendszerére;

b) szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács munkájához;

c) közreműködik az európai integrációból adódó programelőkészítési és harmonizációs feladatok ellátásában.

(6)[8] A miniszter

a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat.

2. §

(1)[9] A miniszter megállapítja a közlekedési, a hírközlési és informatikai, valamint - a mezőgazdasági vízgazdálkodás kivételével - a vízügyi tevékenységek jogi, szakmai, személyi és műszaki feltételeit, illetőleg kezdeményezi azok meghatározását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közlekedési, hírközlési és informatikai feladatok keretében a miniszter[10]

a) megállapítja a közlekedési járművek üzembe helyezésének és üzemben tartásának feltételeit, műszaki felülvizsgálatuk rendjét;

b) megállapítja a járművezetők képzésének és továbbképzésének rendjét, szabályozza vizsgáztatásuk módját és feltételeit, meghatározza - a közúti járművezetők tekintetében a belügyminiszterrel együttesen - a pályaalkalmassági vizsgálatok rendjét;

c) szabályozza - a belügyminiszterrel együttesen - a vízi közlekedés rendjét, megállapítja a vasúti közlekedés alapvető forgalmi szabályait, a közúti forgalmi rend kialakításának szabályait, előkészíti és a Kormány elé terjeszti - a belügyminiszterrel együttesen - a közúti közlekedés szabályait;

d) megállapítja a közlekedési infrastruktúrához tartozó létesítmények építésének és fenntartásának szabályait;

e) megállapítja a hírközlési létesítmények és berendezések üzembe helyezésének, valamint biztonságos üzemeltetésének feltételeit;

f) szabályozással biztosítja a távközlő hálózat műszaki rendszerének és működésének, továbbá a postai hálózat forgalmi rendszerének és működésének egységét;

g) kialakítja a polgári célú rádiófrekvenciák hazai felosztásának rendszerét, irányítja a polgári célú rádiófrekvenciákkal való gazdálkodást, közreműködik a kormányzati frekvenciagazdálkodó szervvel a közös felhasználású frekvenciák elosztásában, gondoskodik a frekvenciagazdálkodó szervek együttműködésének kialakításáról és fenntartásáról, koordinálja a frekvenciagazdálkodás állami feladatainak végrehajtását;

h)[11] irányítja a közlekedési, hírközlési és informatikai hálózatok fejlesztését, figyelembe véve a terület- és településfejlesztési tervekben foglaltakat is;

i)[12] részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá a területrendezési tervek feladatkörét érintő munkarészeinek kidolgozásában és érvényesítésében.

j)[13] meghatározza - külön jogszabályok szerint - a személy- és árufuvarozási, a belföldi szállítmányozási, a hírközlési szolgáltatások végzésének szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását;

k)[14] meghatározza - a vonatkozó nemzetközi szerződésekkel összhangban - a veszélyes áruk szállításának és -az ipari és kereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a szállításra való előkészítésének szabályait.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt vízügyi feladatok keretében a miniszter

a) meghatározza - a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 41. §-ában foglalt jogkörében - a vízügyi tevékenységek végzésének szabályait, illetőleg kezdeményezi azok megállapítását;

b)[15] kezdeményezi a víziközmű-társulatokkal kapcsolatos szabályok megállapítását.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt feladatokkal összehangoltan a miniszter kialakítja a hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárások rendszerét és szabályait; megállapítja a hatósági eljárások díjait, valamint a bírság jellegű díjakat.

3. §

A miniszter hatósági feladatai tekintetében

a) ellátja a hatáskörébe utalt hatósági engedélyezési, felülvizsgálati és ellenőrzési feladatokat;

b) irányítja és ellenőrzi a minisztérium felügyelete alatt működő közlekedési, hírközlési és vízügyi hatósági szervek tevékenységét;

c) ellátja a külön jogszabályban meghatározott feladatokat a helyi önkormányzatok közlekedési és vízügyi államigazgatási tevékenységével kapcsolatban;

d) irányítja és ellenőrzi az ágazati hatósági képzési feladatokat;

e) megteszi a rendkívüli, az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a szükséges egyedi intézkedéseket;

f) ellátja a közlekedés és a hírközlés folyamatosságának rendkívüli helyzetben történő biztosításával kapcsolatos állami feladatokat;

g) az árvíz- és belvízvédekezés esetén a jogszabályokban meghatározott esetekben a miniszter kormánybiztosi hatáskörben rendelkezik a közerővel, a gazdálkodó szervezetek felszerelésével, járműveivel, anyagaival, valamint - együttműködve a honvédelmi és a belügyminiszterrel - igénybe veheti az általuk rendelkezésre bocsátott alakulatokat és felszereléseket.

4. §

A miniszter

a) gyakorolja - külön jogszabály alapján - a tulajdonosi jogokat az állam többségi részesedésével működő gazdasági társaságok tekintetében;

b) irányítja az alárendelt központi költségvetési szerveket és a központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szerveket;

c) kezeli a hatáskörébe tartozó elkülönített állami pénzalapokat;

d) felügyeletet gyakorol a Magyar Űrkutatási Iroda felett.

e)[16] biztosítja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működésének anyagi feltételeit, továbbá támogatja a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság és a Távközlési Érdekegyeztető Fórum működését.

5. §[17]

A miniszter a feladatait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Légügyi Igazgatóság, a Közlekedési Főfelügyelet, a Hírközlési Főfelügyelet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az utóbbi három területi szervei útján látja el.

6. §

A miniszter

a) meghatározza a minősített helyzetek ágazati feladatait és gondoskodik végrehajtásukról, ennek keretében

aa) irányítja az ágazati feladatkörébe, illetve a felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülését, és meghatározza tevékenységük szakmai követelményeit;

ab) ellátja az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzését és kezelését;

ac) tervezi az ágazati védelmi feladatok ellátásához szükséges költségeket;

b) ellátja a közlekedés, a hírközlés és a vízgazdálkodás műszaki és lakossági tájékoztató tevékenységét, valamint a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

c) gyakorolja a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképesítésért felelős miniszter jogköréi, segíti a szakirányába tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját;

d) együttműködik a belügyminiszterrel a közlekedési baleset-megelőző, felvilágosító és propagandatevékenységben, ehhez biztosítja a műszaki forgalmi elemzéseket és információkat;

e) ellátja a külön jogszabályok által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az ezt módosító 39/1991. (III. 1.) Korm. rendelet 4. §-a, a 155/1991. (XII. 14.) Korm. rendelet, a 13/1993. (I. 19.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja, a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének f) pontja és a 78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[2] Megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[3] A bevezető szövegrészt megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[4] Módosította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[5] Módosította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[6] Megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[7] Beiktatta a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[8] Beiktatta a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[9] Megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[10] A bevezető szövegrészt módosította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[11] Módosította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[12] Beiktatta a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[13] Számozását módosította a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[14] Számozását módosította a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[15] Megállapította a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.10.08.

[16] Beiktatta a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.10.08.

[17] Megállapította a 142/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 159/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1998.10.08.

Tartalomjegyzék