19/1994. (IV. 22.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló - 40/1993. (IX. 29.) és 4/1994. (I. 18.) FM rendelettel módosított - 6/1993. (I. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (5) Az Alap forráshiánya esetén a minisztérium az Alapból teljesíthető támogatások elnyerésére vonatkozó pályázatok befogadását, illetőleg a kifizetést szüneteltetheti, továbbá szükség szerint megállapítja a földművelésügyi hivatalonként felhasználható támogatási keretösszeget."

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Tv. 20. § (1) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján az Alapból támogatás adható:

a) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről közzétett 9017/1991. (SK. 8.) KSH közlemény értelmében az 1. számú mellékletben felsorolt mezőgazdaságinak minősülő tevékenységek - beleértve a halászatot is - folytatásához szükséges, azokat közvetlenül szolgáló beruházásokhoz, kivéve a teherszállító gépjármű beszerzéséhez;"

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése a következő e), f) pontokkal egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A támogatás feltételei:]

"e) a támogatásban részesíthető beruházás nagysága arányban legyen a termelő vállalkozásával, az általa művelt földterület nagyságával, továbbá a termés mennyiségével;

f) a Tv. 20. § (2) bekezdése szerint meghatározott beruházások egy alkalommal történő vissza nem térítendő támogatásának igénybevételét a pályázati felhívás természetes személyekre, jogi személyekre vagy azok meghatározott körére korlátozhatja."

"(2) A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, a pályázatok elbírálásának szempontjait, valamint az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti támogatásban részesülők körét a pályázati felhívás tartalmazza."

4. §

Az R. 6. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Pályázatot csak a tárgyévben kezdődő beruházás támogatására, legfeljebb a tárgyév szeptember 30. napjáig, 25 millió Ft értékhatár alatti beruházás esetén október 15. napjáig lehet benyújtani. A gépbeszerzésre irányuló pályázatok esetében csak a tárgyévben megvalósuló beruházások támogathatók. Az R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott támogatásra irányuló pályázat esetén a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatást első alkalommal igényli."

5. §

Az R. 7. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatokat az R. 1. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a beérkezést követő hatvan napon belül kell elbírálni."

6. §

(1) Ez a rendelet 1994. május hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 6. § (2) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

(2) Az R. 1-2. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek.

(3) A rendelet hatálybalépéséig beérkezett, és még el nem bírált pályázatokat - ideértve az R. 6. § (2) bekezdése alapján már benyújtott pályázatokat is - e rendelet alapján kell elbírálni azzal, hogy a termelők által alapított kisegítő szolgáltatást végző gazdálkodó esetében a földterület megléte nem minősül támogatási teltételnek.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált pályázatok esetében a pályázati kérelem, 1994. május hó 15. napjáig módosítható. Az R. 2. § (1) bekezdésének a), b), d) és e), valamint (2) bekezdésében foglalt támogatásokra új pályázatok befogadása - az R. 1. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a rendelet kihirdetésének napjától kezdődően, további intézkedésig szünetel.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. számú melléklet a 19/1994. (IV. 22.) FM rendelethez

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek

A támogatásban részesíthető beruházások:

A) Mezőgazdaság*

- Növénytermesztés és kertészet

- Állattenyésztés

- Vegyes gazdálkodás

B) Erdőgazdálkodási termelés

Erdőgazdálkodási termelés folytatását biztosító beruházások köréből

- erdőfeltárás létesítményei (út, keskeny nyomtávú vasút, kötélpálya, rakodó és kapcsolódó létesítményeik), valamint

- erdőtelepítés és ápolás gépi berendezései részesülnek támogatásban.

* A további részletezést "A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása" cimű KSH-kiadvány tartalmazza.

2. számú melléklet a 19/1994. (IV. 22.) FM rendelethez

A mezőgazdasági és az egyes erdőgazdálkodási beruházások támogatásának mértéke és módja

Tartalomjegyzék