4/1994. (I. 18.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló, a 40/1993. (IX. 29.) FM rendelettel módosított 6/1993. (I. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott - pályázat alapján elfogadott - fejlesztések (a tárgyi eszközök, a vásárolt immateriális javak és a tartós készletek költsége) megvalósításához pénzintézettől felvett hitelek kamatterheinek mérsékléséhez a Tv. 20. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti kamattámogatás adható.

(3) Az (1) bekezdés a), b),d) és e) pontjában meghatározott beruházásokhoz, a Tv. 20. §-ának (2) bekezdése szerinti támogatás adható."

2. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet alapján támogatható fejlesztésekhez más támogatási rendszer által biztosított támogatás és kamattérítés - az Útalapból, a Területfejlesztési Alapból, a Központi Környezetvédelmi Alapból, a Vízügyi Alapból, a Foglalkoztatási Alapból és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapból nyújtható támogatások kivételével - nem vehetők igénybe. A támogatások együttes összege nem haladhatja meg a fejlesztési költség 80%-át."

3. §

Az R. 6. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pályázatot az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz, (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) kell benyújtani. A földművelésügyi hivatal a pályázatot - a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pályázatok kivételével - véleményével ellátva felterjeszti a minisztériumhoz.

(6) Pályázatot csak a tárgyévben kezdődő beruházás támogatására lehet benyújtani, legfeljebb a tárgyév szeptember 30. napjáig. 25 millió Ft értékhatár alatti beruházás cselén a pályázatot október 15-ig lehet benyújtani. A 2. § (3) bekezdésében meghatározott támogatásra irányuló pályázat esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a támogatást első alkalommal igényli."

4. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatot

a) 1 millió Ft értékhatár alatti, valamint a kizárólag gépbeszerzésre irányuló 2 millió Ft értékhatár alatti beruházás esetén a földművelésügyi hivatal;

b) egyéb esetben az e célra létrehozott Agrárfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét figyelembe véve a minisztérium

bírálja el."

(2) Az R. 7. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A pályázatot.

a) ha azt a földművelésügyi hivatal bírálja el, a hivatalhoz, történő beérkezését követő 30 napon;

b) egyéb esetben a Bizottsághoz történő beérkezését követő 45 napon

belül kell elbírálni.

(4) A földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium a pályázattal kapcsolatos döntése alapján kifizetést engedélyező iratot állít ki. Ennek egy-egy példányát megküldi a pályázónak, az Állami Fejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: ÁFI), két példányát a Bizottságnak. A kifizetést engedélyező irat alapján a pályázó támogatási szerződést köt az ÁFI-val."

5. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat - a 7. § (1) bekezdésében meghatározott döntési jogkör figyelembevételével - a minisztérium, illetve a földművelésügyi hivatal látja el az ÁFI bevonásával. A földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzéséről készített jelentést negyedévenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a Bizottságnak."

6. §

Az R. 11. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege, valamint b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A Tv. 20. §-a (1) bekezdésének d)/1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatás adható azokra az állami megbízás alapján végzett tevékenységekre, amelyek...

b) a szaporítások kiinduló bázisát jelentő törzsültetvények fenntartására."

7. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 20. §-a (1) bekezdésének d)/2. pontja alapján vissza nem térítendő támogatás adható

a) a tájadottságoknak, környezetvédelmi szempontoknak megfelelő, faj- és fajtaszerkezet kialakítására, ezen belül növényfajták fenntartására, a továbbszaporításhoz szükséges alapanyagok előállítására, tesztelésére, az ehhez szükséges kísérletek végzésére, a hazai nemesítésű és külföldi intézményekkel közösen előállított növényfajták nemzetközi és hazai megismertetésére, valamint az eredmények bemutatására, gyakorlati hasznosítására;

b) az állattenyésztés-szervezési területen működő, törvény által elismert tenyésztő egyesületek és szövetségek törzskönyvezési munkáihoz szükséges speciális eszközök és berendezések beszerzésére.

(2) A Tv. 20. §-a (1) bekezdésének d)/2. pontja alapján adott támogatást vissza kell téríteni, ha azt

a) az exportképes, magas biológiai értékű növényfajták kiváló minőségű alapanyagai előállítási technológiájának korszerűsítéséhez;

b) az állattenyésztési teljesítményvizsgálatok és teljesítménytesztek felszereléseinek és berendezéseinek beszerzéséhez, törzstenyészetek minőségi célokat szolgáló fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez;

c) a nemzetközi előírásokhoz igazodó, új minősítési rendszerek kialakításához

nyújtották.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti tevékenységekre az elismert költségek 60%-ára adható támogatás.

(4) A (2) bekezdés szerinti tevékenységekre adható támogatás szempontjából elismerhető költségeket a 3. § (2) bekezdése alapján kell megállapítani.

(5) A támogatás visszafizetésének módját, idejét a minisztérium és a pályázó között létrejött szerződés tartalmazza."

8. §

Az R. 13. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani:)

"b) 12. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységekre folyamatosan."

9. §

Az R. 16. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A több szaktanácsadó irodával (telephellyel) rendelkező, a Szaktanácsadói Névjegyzékbe felvett gazdálkodó szervezet annyi egységre nyújthatja be támogatási kérelmét ahány irodával (telephellyel) rendelkezik."

10. §

Az R. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a kifizetést engedélyező iratot állít ki, és szerződést köt a pályázóval. A szerződésben kell meghatározni a támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának feltételeit."

11. §

Az R. 1-3. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.

12. §

(1) Ez a rendelet az 1994. évi január hó 22. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 4. számú melléklete hatályát veszti.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált pályázatok esetében a pályázati kérelem az e rendelet hatálybalépésétől számított tizennégy napon belül módosítható.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. számú melléklet a 4/1994. (I. 18.) FM rendelethez

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek, valamint kisegítő szolgáltatások

A támogatásban részesíthető beruházások:

A) Mezőgazdaság és kisegítő szolgáltatások *

- Növénytermesztés és kertészet

- Állattenyésztés

- Vegyes gazdálkodás

- Növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

folytatásához szükséges beruházások.

B) Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás *

Erdőgazdálkodási termelés folytatását biztosító beruházások köréből

- erdőfeltárás létesítményei (út, keskeny nyomtávú vasút, kötélpálya, rakodó és kapcsolódó létesítményeik), valamint

- erdőgazdálkodási szolgáltatások,

- erdőtelepítés és ápolás gépi berendezései részesülhetnek támogatásban.

* A további részletezést "A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása" című KSH-kiadvány tartalmazza.

2. számú melléklet a 4/1994. (I. 18.) FM rendelethez

A mezőgazdasági és egyes erdőgazdálkodási beruházások támogatása mértéke és módja

Beruházáson a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti fogalmat kell érteni.

A h) és i) ponthoz: a vissza nem térítendő támogatás összege a tartós készletek beszerzéséhez folyósított pénzintézeti hitel mindenkori kamatának 50%-a, folyósítása a hitel futamidejéhez igazodik.

3. számú melléklet a 4/1994. (I. 18.) FM rendelethez

A támogatásban részesíthető őshonos állatfajták, állati és növényi génrezervek, valamint tevékenységek köre

1. a) Őshonos állatfajták génrezervjei

szarvasmarha: magyar szürkemarha,

sertés: mangalica - színváltozatai,

juh: racka - cigája - cikta,

baromfi: sárga magyar - fehér magyar - kendermagos - erdélyi kopasznyakú - fodrostollú magyar lúd - bronzpulyka.

b) Fajtagyűjtemény, vonalfenntartások

baromfi - hal - kisállatok,

lótenyésztésben: Gidrán - Nóniusz - Kisbéri félvér -Furioso - North-Star - Lipicai - Shagya arab.

2. Növényi génrezervek és fajtagyűjtemények

gabonafélék, hüvelyesek, répafélék, olaj- és rostnövények,

egyéves és évelő takarmánynövények, fűfélék, burgonya, zöldségnövények,

egyéb szántóföldi és zöldségnövények,

gyógynövények,

gyümölcstermő növények,

szőlő,

egyéves dísznövények,

lágyszárú évelő dísznövények,

fásszárú évelő dísznövények,

fásszárú évelő faanyagtermő növények,

fűszer- és illóolajos növények,

kultúrnövények vad rokonfajai, a természetes flóra gazdasági, oktatási és tudományos szempontból jelentős, veszélyeztetett elemei.

3. Hiteles, törzskönyvezett gyümölcs, szőlő, dísznövények, faanyagtermő növények, fűszer- és illóolajos növények törzsültetvény és anyanövény állományainak fenntartása.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére