23/1994. (VII. 8.) KTM rendelet

az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet kiegészítéséről

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 1/1990. (I. 16.) KöHÉM rendelettel, valamint az 1/1992. (I. 6.) KTM rendelettel módosított 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Az eseti eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a rendelkezés alapjául szolgáló műszaki vagy egyéb feltétel fennáll, illetve ezen feltételekkel azonos értékű (teljesítményű) állapotot eredményező műszaki vagy egyéb intézkedés lehetséges és előírható."

(2) Az R. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezése a telekalakítási, az építési és a fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően alkalmazható."

2. §

Ez a rendelet 1994. július 15. napján lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter