29/1994. (XI. 23.) KHVM rendelet

a műsorszórás és műsorszétosztás céljára szolgáló televíziós műsorkészítés színes kódolási szabványának megválasztásáról

A nemzeti szabványosításról, valamint a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálási rendjének ideiglenes szabályairól, továbbá a Magyar Szabványügyi Hivatal ideiglenes feladat- és hatásköréről szóló 42/1994. (III. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló - többször módosított - 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendeletre figyelemmel - az ipari és kereskedelmi miniszterrel és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Az összetett videojel Phase Alternative Line (a továbbiakban: PAL) rendszerű, színes kódolására vonatkozó -a melléklet szerinti - MSZ 16683:1994. jelzetű nemzeti szabvány kötelező alkalmazását rendelem el.

1/A. §

Széles képméretarányú műsorszám részére csak olyan kódolási eljárás alkalmazható, amely összefér a PAL rendszerrel és 16:9 képméretarányt valósít meg.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén működő, a hazai műsorszóráshoz és - szétosztáshoz műsorjelet adó televíziós stúdiókra.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[1]

(3) A SECAM rendszerű, színes kódolásra vonatkozó MSZ 16678-82 jelzetű nemzeti szabvány alkalmazása 1996. január 1-jétől nem kötelező.

(4)[2]

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 29/1994. (XI. 21.) KHVM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 37. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 37. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Módosította a 31/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet 6. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2001.12.31.

Tartalomjegyzék