6/1994. (III. 11.) KTM rendelet

a Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet módosításáról

A Balaton üdülőkörzet tehermentesítése és a vízminőség védelme érdekében - az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A 7/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelettel módosított 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Balaton üdülőkörzet e rendelet mellékletében meghatározott településeinek a külterületén gazdasági épületek, valamint kereskedelmi szállásépületek nem létesíthetők és nem bővíthetők, pince azonban létesíthető."

2. §

(1) Ez a rendelet 1994. március hó 15. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter