79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi IL. törvénynek az 1993. évi II. törvény 13. §-ának (7) bekezdése 1. pontjával kiegészített 4. §-ának (1) bekezdése, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint az e törvényt kiegészítő 1994. évi XXVII. törvény 3. §-ának (5) bekezdése végrehajtása tárgyában - a földrendező és a földkiadó bizottságok működési költségei mértékének az elvégzendő feladat nagyságához való igazítása céljából - a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)[1] A földrendező, valamint a földkiadó bizottságok (a továbbiakban együtt: bizottság) úgy alakítsák munkarendjüket, hogy működési költségeik ne haladják meg

- a földrendező bizottságok esetében az illetékességükbe adott földterület minden hektárja után számított 35 forintot;

- a földkiadó bizottságok esetében az érintett valamennyi részarány-tulajdonos után számított 250 forintot.

(2) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) a működési feltételek biztosításánál legyenek figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott átalányösszegekre és e rendelet egyéb rendelkezéseire.

(3)[2] A Központi Kárrendezési Iroda (a továbbiakban: KKI) a központi költségvetés vonatkozó előirányzata terhére, a felmerülésük ütemében térítse meg az önkormányzatok által a bizottságok működéséhez megelőlegezett bizonylattal igazolt és a 4. §-ban előírt módon hitelesített költségeket, az 1. § (1) bekezdésében és a 3. §-ban meghatározott értékhatárig.

2. §

(1) Az egyes kiadási tételek szükségességéről a bizottság elnöke dönt, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Nem számolható el a bizottság működési kiadásaként:

a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott (főállású) személyek munkabére és annak járulékai, kivéve, ha foglalkoztatásuk közhasznú munkavégzés keretében történik;

b) az ötezer forint egyedi értéket meghaladó berendezések, irodatechnikai, illetve számítástechnikai eszközök vételára;

c) a reprezentációs költség;

d) a földkimérés költségei.

(3)[3] Szakértői díj a bizottság működési kiadásaként akkor számolható el, ha az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) nyilatkozatával igazolja, hogy a szükséges adatot vagy információt, illetve ez irányú szakértői munkát nem állt módjában a bizottság rendelkezésére bocsátani.

3. §

Megtéríthető az 1. § (1) bekezdése szerinti átalányösszegeket legfeljebb 20%-kal meghaladó indokolt kiadás, ha

- a földrendező bizottság illetékességébe vont földterület nagysága nem haladja meg az ezer hektárt;

- a földkiadó bizottság illetékessége által érintett részarány-tulajdonosok száma nem haladja meg az ötszáz főt.

4. §

A bizottságok működésével kapcsolatos kiadások megtérítése negyedévenként történik, az alábbiak szerint:

a)[4] az önkormányzat minden negyedévet követő második hónap utolsó napjáig beérkezően bizottságonként elkülönítve terjesztheti fel igényeit a KKI-hoz a jelen rendelet mellékleteiben foglalt költségelszámoló lapok felhasználásával. A felmerült költségek valódiságát a bizottság elnöke, a polgármester és az önkormányzat jegyzője együttesen, aláírásukkal igazolják;

b) a költségelszámoló lapok másodpéldányát, valamint a kiadási tételeket igazoló bizonylatokat az önkormányzat öt éven át köteles megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni;

c)[5] a beérkezett igényeket a KKI a jelen rendelet rendelkezései szempontjából felülvizsgálja, és a következő negyedév 10. napjáig kielégíti;

d)[6] a hibásan vagy hiányosan beérkezett igényléseket a KKI javításra, illetve hiánypótlásra visszaküldi;

e) az első ízben - 1994. május 31-ig - beküldendő költségelszámoló lapon valamennyi addig felmerült és a jelen rendelet szerint elszámolható kiadást fel kell tüntetni;

f) az első - 1994. július 10-ig kiutalandó - térítés összegét csökkenteni kell a már kiutalt előleg összegével.

5. §

Amennyiben az 1994. évi XXVII. törvény alapján a földkiadó bizottság feladatkörét a megyei kormányhivatal veszi át:[7]

a)[8] az átvételt követően az adott földkiadó bizottság illetékessége szerint számított költségátalány még fel nem használt részét a feladatot ellátó megyei kormányhivatal költségvetésébe kell átcsoportosítani a hivatkozott törvény 3. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően;

b)[9] az így átcsoportosított előirányzat felhasználásáról a megyei kormányhivatal költségvetési beszámolás keretében köteles számot adni. A megyei kormányhivatal tevékenységére a 2. §-ban foglalt korlátozások nem vonatkoznak;

c)[10] a megyei kormányhivatal felelős azért, hogy az a) pont szerinti összegekkel megnövelt kiadási előirányzat fedezze a felmerülő költségeket. Az esetleges túllépés fedezetéről a Kormány dönt.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez[11]

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP
a ……………………. településen illetékes, megalakított
Földrendező bizottság működési költségeiről
A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve: ..............................................................................................................................................
és címe: ......................................................................................................................................................................................................................
1. A földrendező bizottság működési körébe vont terület mértéke (hektárban): ………………………………………...
2. A költségek elszámolásának időszaka:199.................................hó.........napjától,
199.................................hó.........napjáig.
3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:
a kiadás jogcíme:összege:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
........... .......Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
Összesen:...................Ft
4. Pénzforgalmi adatok:
Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése: .................................................................................................................
és száma: ................................................................................................................................................................................................................
Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye: ..............................................................................................................................
és jelzőszáma: .........................................................................................................................................................................................................
Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében
nem számolható el, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban
meghatározott költségátalány összegét.
Kelt:...................................., 199.............................................hó.........nap.
…………………………..
Földrendező bizottság elnöke
…………………………..
polgármester
…………………………..
jegyző

2. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez[12]

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP
a ………………….….-i ……………………… területén illetékes megválasztott
(székhely, település) (mezőgazd. nagyüzem)
Földkiadó bizottság költségeiről
A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve: ..............................................................................................................................................
és címe: ......................................................................................................................................................................................................................
1. A Földkiadó bizottság működési körébe vont részarány-földtulajdonosok száma: ................................. fő.
2. A költségek elszámolásának időszaka:199.................................hó.........napjától,
199.................................hó.........napjáig.
3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:
a kiadás jogcíme:összege:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
.......:...........Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
...................Ft
Összesen:...................Ft
4. Pénzforgalmi adatok:
Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése: .................................................................................................................
és száma: ................................................................................................................................................................................................................
Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye: ..............................................................................................................................
és jelzőszáma: .........................................................................................................................................................................................................
Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében
nem számolható cl, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az. ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban
meghatározott költségátalány összegét.
Kelt: ................,199.............................................hó.........nap.
…………………………..
Földkiadó bizottság elnöke
…………………………..
polgármester
…………………………..
jegyző

Lábjegyzetek:

[1] Az Alkotmánybíróság 49/1997. (X. 6.) AB határozatában megállapította, hogy a földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének "a törvény által kiszabott feladatuk elvégzésének teljes időtartamára számított" mondatrésze alkotmányellenes, ezért azt hatálybalépésének napjára, 1994. május 27-re visszamenő hatállyal megsemmisítette.

[2] Módosította a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.04.01.

[3] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § a)-b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[4] Módosította a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.04.01.

[5] Módosította a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.04.01.

[6] Módosította a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.04.01.

[7] A felvezető szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/57. száma. Megjelent 1994.05.27.

[12] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/57. száma. Megjelent 1994.05.27.

Tartalomjegyzék