1994. évi VII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról[1]

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, a szellemi tulajdon különböző formáira vonatkozó szabályozás korszerűsítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:[2]

I. fejezet[3]

1. §[4]

2. §[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. §[8]

6. §[9]

7. §[10]

8. §[11]

9. §[12]

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

II. fejezet[16]

13. §[17]

14. §[18]

15. §[19]

16. §[20]

17. §[21]

18. §[22]

19. §[23]

III. fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Termékoltalmi igény előterjesztése folyamatban lévő szabadalmi ügyekben

20. § (1) Gyógyszer, vegyi úton előállított termék vagy emberi, illetve állati élelmezésre szolgáló termék előállítására vonatkozó, e törvény hatálybalépése előtt tett szabadalmi bejelentés alapján a bejelentő a szabadalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül - a hatálybalépést követő módosítási elsőbbséggel [Szt. 43. § (1) bek. a) pont] - a termékre is igényelhet szabadalmi oltalmat.

(2) A termékre az (1) bekezdés alapján adott szabadalmi oltalomból eredő jogok csak a módosítási elsőbbség időpontját követő hasznosításra érvényesíthetők.

(3)[24]

Átmeneti szabadalmi oltalom

21. § Átmeneti szabadalmi oltalomban részesül e törvény rendelkezései szerint az a gyógyszertermék - hatóanyag és készítmény -, amelyre külföldön az e törvény hatálybalépését követő egy év letelte előtt szabadalmat adtak, feltéve, hogy a külföldi szabadalom elsőbbsége

a) legalább tizenkét hónappal korábbi, mint e törvény hatálybalépésének időpontja, és

b) 1987. január 1-jénél nem korábbi.

22. § (1) Nem részesülhet átmeneti szabadalmi oltalomban az a gyógyszertermék, amelyet e törvény hatálybalépését megelőzően belföldön forgalomba hoztak.

(2) Az átmeneti szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos jog nem érvényesíthető azzal szemben, aki e törvény hatálybalépését megelőzően a gyógyszerterméket belföldön gyártotta, feltéve, hogy a korábbi gyártás tényét a törvény hatálybalépése előtt - az illetékes hatóság által - kiállított megfelelő közokirattal igazolja.

(3) A gyógyszerterméket gyártó gazdálkodó szervezetet a (2) bekezdés alapján megillető gyártási jog a gazdálkodó szervezet megszűnése, illetve szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.

23. § (1) Az átmeneti szabadalmi oltalom a megadásával (27. §) keletkezik és hatálya visszahat e törvény hatálybalépésének napjára. Az oltalom az alapjául szolgáló külföldi szabadalom eredeti oltalmi idejével együtt jár le.

(2) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén e törvény hatálybalépése napján és annak évfordulóin előre esedékesek a - külön jogszabályban meghatározott - szabadalmi fenntartási díjak.

24. § Az átmeneti szabadalmi oltalom fenntartására, terjedelmére, korlátaira és megszűnésére, valamint a vele kapcsolatos jogutódlásra, hasznosítási szerződésre és bitorlásra - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

25. § Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmat akkor kell megsemmisíteni, ha

a) nem felelt meg a 21. § rendelkezéseinek, illetve a 22. § (1) bekezdése értelmében ki volt zárva az átmeneti szabadalmi oltalomból;

b) az alapul szolgáló külföldi szabadalom elsőbbsége időpontjában nem felelt meg az Szt. 1-5. §-aiban vagy 41. §-a (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, illetve az Szt. 6. §-a (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerint ki volt zárva a szabadalmi oltalomból.

26. § (1)[25] Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem - az alapul szolgáló külföldi szabadalom számának, valamint a bejelentő nevének és címének feltüntetésével - e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül nyújtható be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. E határidő lejártát követően átmeneti szabadalmi oltalom nem igényelhető.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az alapul szolgáló külföldi szabadalom megadását igazoló okiratot és e szabadalom leírását, valamint két példányban, kinyomtatásra alkalmas formában a szabadalmi leírás magyar nyelvű fordítását. A kérelmen - külön jogszabályban meghatározott - igazgatási szolgáltatási díjat kell leróni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül be kell nyújtani.

(4) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem, illetve e kérelem mellékleteinek benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén az igazolás ki van zárva.

27. § (1)[26] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 21. és a 26. §-ban meghatározott feltételek vizsgálata alapján határoz az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról.

(2)[27] Az átmeneti szabadalmi oltalom megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és meg kell hirdetni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapjában.

(3) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról kiállított szabadalmi okirathoz hozzá kell fűzni a kinyomtatott magyar nyelvű szabadalmi leírást és rajzot; vita esetén azonban a külföldi szabadalmi leírás szövegét kell hitelesnek tekinteni, kivéve, ha a magyar nyelvű leírás szövege szerint az oltalom terjedelme szűkebb.

28. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az átmeneti szabadalmi oltalom megadására irányuló bejelentési eljárásban és a megadott oltalommal kapcsolatos eljárásokban - ideértve a bírósági eljárásokat is - az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

[28]

29. §[29]

IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § Ez a törvény 1994. július 1-jén lép hatályba.

[30]

31. §[31]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. február 8-i ülésnapján fogadta el. A Kihirdetés napja: 1994. február 23.

[2] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 83. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[26] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 55. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[27] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 55. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[28] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXXVI. törvény 110. § a) pontja. Hatálytalan 1999.09.01.

[30] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 153. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék