Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

11/1995. (XI. 9.) MKM rendelet

egyes oktatási jogszabályok módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b), e), g) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a munkaügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többször módosított - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény (a továbbiakban az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda és a miniszter által kijelölt intézmény együtt: vizsgáztatásra kijelölt intézmény) szervezi."

b) 26. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az iskolában szervezett vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság tagjait pedig a vizsgáztatásra kijelölt intézményvezetője bízza meg."

c) 35. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző a nem helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból való törlésével, továbbá a működés megkezdésének engedélyezésével és az engedély visszavonásával kapcsolatban hozott jogerős határozatának egy példányát - abból a célból, hogy a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény útján gondoskodni tudjon az adatok hozzáférhetővé tételéről - megküldi a főjegyzőnek, továbbá a fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárnak."

(3)[2]

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 2/1972. (III. 14.) MM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja,

b) a magyar oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiek oktatási és ellátási költségeinek viseléséről szóló - többször módosított - 10/1987. (VI. 29.) MM rendelet melléklete II. rész a) pontjának ötödik-hetedik gondolatjele,

c) az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben, valamint a zeneiskolákban a tanulók által fizetendő díjakról és költségtérítésekről, továbbá a középfokú iskolákban a vizsgáztatással összefüggő díjazásokról szóló - többször módosított - 10/1988. (V. 6.) MM rendelet 1. számú melléklete,

d) az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 7/1990. (VI. 23.) MM rendelet,

e) az óvodavezetők, egyes nevelési-oktatási intézmények, valamint a nevelőotthonok igazgatóinak megbízása és az állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól szóló 27/1986. (VIII. 31.) MM rendelet módosításáról rendelkező 6/1988. (II. 17.) MM rendelet és 5/1990. (VIII. 13.) MKM rendelet,

f) az egyes miniszteri rendeletek, államtitkári rendelkezések, miniszteri és államtitkári utasítások hatályon kívül helyezéséről szóló 16/1990. (XII. 7.) MKM rendelet,

g) az egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 2/1991. (III. 6.) MKM rendelet,

h) az egyes oktatási jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 13/1991. (VIII. 29.) MKM rendelet,

i) a tanulói szakszervezeti szerveknek a középfokú nevelési-oktatási intézmények működésével kapcsolatos jogairól szóló 23/1987. (XII. 24.) MM rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező 10/1992. (V. 26.) MKM rendelet,

j) a tankerületi oktatásügyi központokról szóló 3/1994. (III. 29.) MKM rendelet.

Dr. Szabó Zoltán s. k.,

művelődési és közoktatási minisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1998.02.25.

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/1996. (V. 3.) MKM rendelet 10. §-a. Hatálytalan 1996.09.01.